In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

g) Lege provinziala di 2 de dezëmber dl 2019, n. 121)
Codesc dl comerz

1)
Publicada tl suplemënt n. 4 dl Boletin Ofizial dla Regiun di 5 de dezëmber dl 2019, n. 49. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 18 de aurì dl 2020, n. 18.

TITUL I
DESPOSIZIUNS GENERALES

SEZIUN I
PRINZIPS GENERAI

Art. 1 (Oget)

(1) Chësta lege regolamentëia l’eserzize dl’ativité comerziala tla provinzia de Balsan.

(2) Aladô de chësta lege é ativités comerziales:

 1. le comerz al menü y alingrossa cun sënta fissa;
 2. la venüda de foliec y revistes;
 3. le comerz sön sperses publiches;
 4. les formes speziales de comerz al menü;
 5. la venüda de ciarburanc a fossenares.

Art. 2 (Prinzips y fins)

(1) L'ativité regolamentada da chësta lege se basëia sön le prinzip de liberté de scomenciadia economica privata en conformité cun l'ordinamënt iuridich dl'Uniun europeica y tl respet di prinzips dla legislaziun statala te chësta materia.

(2) Chësta lege á chisc fins:

 1. mantigní la liberté imprenditoriala, la zircolaziun lëdia de marcianzia, la concorënza y la trasparënza dl marcé;
 2. scemplifiché i ademplimënc burocratics por l'eserzize dles ativités comerziales;
 3. garantí la sconanza dles consumadësses/di consumadus, dantadöt por ci che reverda la trasparënza di prisc, la segurëza di produc y l'ajornamënt profescional di operadus dl comerz;
 4. promöie y defëne la chersciüda sostenibla y integrada dl sistem comerzial dantadöt por ci che reverda le comerz de produc regionai;
 5. garantí y valorisé le sorvisc comerzial ti raiuns urbans, rurai y da munt, ciaran da mantigní dantadöt i sorvisc de refornimënt locai;
 6. promöie le pluralism y l'ecuiliber danter les strotöres de destribuziun desvalies y les formes de venüda desfarëntes, dantadöt por ci che reverda la valorisaziun dla funziun dles pices impreses y dl sorvisc de refornimënt local, di marciá d'interes storich y de tradiziun locala, sciöche ince di zëntri comerziai naturai;
 7. valorisé sot a vigni aspet le laur tl contest sozio-cultural dl teritore provinzial, ince por ci che reverda i dis de palsa la domënia y i dis de festa, ciaran da promöie la compatibilité mascimala danter laur y tëmp dediché al'ativité d'assistënza y cura, ala formaziun personala, ales relaziuns soziales y al bëgnester personal, ince por garantí la cualité de vita y la funziun soziala y d'agregaziun di zëntri abitá;
 8. garantí la sostignibilité teritoriala y ambientala sciöche ince le sparagn de terac, ciaran da trá dant la recuperada y la revalutaziun de sperses o strotöres nia adorades y lasciades sö.

Art. 3 (Definiziuns)

(1) Por i fins de chësta lege vel chëstes definziuns:

 1. comerz alingrossa: ativité eserzitada da che che cumpra de profesciun marcianzia a so inom y a sües spëises y la vënn inant a d’atri comerzianc al menü o alingrossa, a anuzadus profescionai o a d’atri consumadus alingrossa;
 2. comerz al menü: ativité eserzitada da che che cumpra de profesciun marcianzia a so inom y a sües spëises y la vënn inant diretamënter ala consumadëssa finala/al consumadú final sön sperses privates, te na sënta fissa o tres d’atres formes de destribuziun;
 3. spersa de venüda de n eserzize comerzial: la spersa olache al vëgn venü marcianzia, cun lapró dötes les sperses olache al é banc de venüda, corones, vidrines, cabines da se mudé y cosses insciö y ince les sperses d'esposiziun sce la clientela ti pó pormez a chëstes; nia spersa de venüda n'é i magazins, i depot, i locai por la lauraziun, les seles, les lercs iadô les casses y i ofizi, sce la clientela ne ti pó nia pormez, y gnanca la spersa defora dlungia l'eserzize comerzial che vëgn adorada sciöche spersa d'esposiziun aladô y ti limic de ci che vëgn preodü tl regolamënt d'esecuziun de chësta lege;
 4. eserzizi comerziai de refornimënt local: eserzizi comerziai cun na spersa de venüda nia sura 150 metri cuadrac;
 5. strotöres de venüda mesanes: eserzizi comerziai cun na spersa maiú co chëra di eserzizi comerziai de refornimënt local y cina a:
  1. 800 metri cuadrac te comuns cun manco de 10.000 abitanc;
  2. 1.500 metri cuadrac te comuns cun 10.000 o de plü abitanc;
 6. gran strotöres de venüda: eserzizi comerziai cun na spersa sura i limic preodüs dala lëtra e);
 7. zënter comerzial: gran strotöra de venüda o strotöra de venüda mesana olache al é de plü eserzizi comerziai metüs adöm te n comples cun na destinaziun d'adoranza spezifica y che desponn de infrastrotöres en comunanza y lercs de sorvisc aministrades te na manira unitara; cun spersa de venüda de n zënter comerzial capëscion la soma dles sperses de venüda di eserzizi de comerz al menü che é dailó;
 8. posć de venüda esclusifs de foliec y revistes: posć de venüda olache al mëss gní venü foliec y revistes en general; na pert dla spersa de venüda di posć de venüda esclusifs pó gní destinada ala venüda de articui che fej pert dl setur de marcianzia nia alimentara, tan inant che la spersa dl eserzize é anfat o mëndra co chëra preodüda tla lëtra d) por n eserzize de refornimënt local y che la pert dla spersa dl eserzize por la venüda de produc dl setur de marcianzia nia alimentara ne é nia predominanta en relaziun a döta la spersa de venüda;
 9. posć de venüda nia esclusifs de foliec y revistes: posć de venüda olache al pó gní venü o ma foliec o ma revistes o intrames les sorts de produc editoriai y lapró ciamó d'atra marcianzia. Te chisc eserzizi é la venüda de foliec y revistes ma complementara al'ativité prinzipala che é economicamënter plü d'importanza;
 10. patüc duc y da bocolé: produc rová che mëss gní venüs tla confeziun originala sciöche papes, confec, pralines, ciaugnes, patatines, snack y produc insciö. Al vëgn conscidré produc somiënc les boandes nia alcoliches bele fates ia o metüdes te bozes sciöche por ejëmpl boandes te bossi, tetra-pack o de pices bozes, madër nia le lat y sü derivac;
 11. comerz sön sperses publiches: l'ativité de venüda al menü y la soministraziun de alimënc y boandes sön sperses publiches o sön sperses privates, che é a desposiziun dl Comun, bel anfat sce ares é atrezades o nia, descurides o curides;
 12. sperses publiches: les strades comunales y de competënza provinziala, sciöche ince les plazes, ince chëres de proprieté privata olache al é na servitú de passaje publich, y vigni atra sort de spersa destinada al'adoranza publica;
 13. post en conzesciun: pert de na spersa publica o privata a desposiziun dl Comun che vëgn dada en conzesciun por eserzité n'ativité comerziala;
 14. marcé: spersa publica o privata a desposiziun dl Comun cun de plü posć en conzesciun, atrezada o nia, destinada da eserzité le comerz al menü de marcianzia desvalia, dé fora alimënc y boandes y pité sorvisc publics por un o de plü dis o ince vigni de dl'edema, dl mëis o dl ann;
 15. fiera: manifestaziun comerziala a chëra che al tol pert operadus comerziai che á le dërt da eserzité le comerz sön sperses publiches en ocajiun de avenimënc particolars, evënc o festes;
 16. presënza sön marciá, a fieres o defora da marciá (i insciödic punć de presënza): numer de iadi olache al s'á presenté l'operadú comerzial bel anfat sce al á podü eserzité süa ativité comerziala o nia;
 17. post en conzesciun isolé o defora da marciá: un o de plü posć dá en conzesciun sön na spersa publica che ne vëgn nia classificada sciöche marcé;
 18. manifestaziun de promoziun comerziala: manifestaziun, ince de carater straordinar, inviada ia por promöie o valorisé i zëntri storics, raiuns dla cité spezifics, zëntri o raiuns rurai, sciöche ince ativités culturales, economiches y soziales o tipologies de produc o sorts de produziun particolares, ince liades al teritore;
 19. marcé straordinar: n marcé implü che vëgn tigní tratan d'atri dis o dis surapró a chi bele preodüs, zënza che al mësses gní assegné danü i posć, tl respet de ci che vëgn desponü tl regolamënt comunal odü danfora dal articul 30;
 20. venüdes straordinares:
  1. venüdes de licuidaziun;
  2. svenüdes de fin dla sajun o d'atres svenüdes;
  3. venüdes promozionales;
 21. marcé de carater storich-turistich sön l'Obstplatz a Balsan: marcé che é particolar y tipich dal punt d'odüda storich y architetonich porvia de sües carateristiches y dl post olache al vëgn tigní;
 22. soministraziun:
  1. ti eserzizi comerziai de refornimënt local, che á le dërt da vëne produc alimentars, olache al vëgn consumé atira chisc produc daite dala spersa de venüda tres l'adoranza dl aredamënt dl'aziënda, zënza le sorvisc da dé fora assistí y cun l'osservanza dles normes igienich-sanitares varëntes;
  2. tl cheder dl'ativité de comerz sön sperses publiches, olache al vëgn consumé atira i produc, zënza le sorvisc da dé fora assistí y cun l'osservanza dles normes igienich-sanitares varëntes.

Art. 4 (Planificaziun teritoriala)

(1) L'ativité comerziala te raiuns residenziai mëss gní eserzitada tl respet de chësta lege.

(2) La planificaziun teritoriala dles ativités comerziales preodüdes dal articul 1, coma 2, lëtres a), b), c) y e) che vëgn eserzitades te raiuns destiná a insediamënc produtifs, vëgn fata tl respet dla lege provinziala di 11 d'agost dl 1997, n. 13, y mudaziuns suandëntes, y de chësta lege.

(3) L'eserzize d'ativités comerziales tl vërt agricol, alpin y te bosch mëss gní a se le dé tl respet y ti limic preodüs dla lege provinziala di 11 d'agost dl 1997, n. 13, y mudaziuns suandëntes, y de chësta lege.

(4) Ti raiuns de recuperada preodüs dal articul 52 dla lege provinziala di 11 d’agost dl 1997, n. 13, y mudaziuns suandëntes, vëgn le comerz al menü lascé pro ince desvian dai articui 27 y 28 dla medema lege provinziala y/o dal plann de recuperada por döta la cubatöra. Te chësc caje pó la destinaziun urbanistica gní mudada te “comerz al menü” aladô dl articul 75, coma 2, lëtra c) dla lege provinziala di 11 d’agost dl 1997, n. 13, y mudaziuns suandëntes. Sce l’ativité comerziala se röia, pó chësta destinaziun urbanistica ma gní mudada te chëra originara, tl respet dles cuotes preodüdes por chësc raiun.

(5) Ti raiuns residenziai de completamënt y ti raiuns d'ampliamënt vëgnel lascé pro le comerz al menü ti limic preodüs dai articui 27 y 28 dla lege provinziala di 11 d'agost dl 1997, n. 13, y mudaziuns suandëntes. Ti raiuns d’ampliamënt mëss tl momënt che al vëgn ortié inant la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité (SZSA) o la domanda d'autorisaziun por invié ia l'ativité comerziala altamo le 50 porcënt de döta la cubatöra amissibla tl raiun bele ester realisada y destinada por fins abitatifs; sciöche alternativa pól gní presenté la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité o la domanda d'autorisaziun sce passa le 50 porcënt dles sperses dl raiun vëgn destinades al frabiché alisiré y le 100 porcënt dla cubatöra dl frabiché nia alisiré é bele gnüda realisada.

(6) Por valorisé y sconé sperses d'interes particolar de so teritore pó i Comuns sotmëte l'ativité comerziala a limitaziuns y prescriziuns particolares y ince determiné ativités o ofertes de produc incompatibles cun les nezescités de sconanza y cun la natöra dl raiun.

Art. 5 (Portina unitara por les ativités produtives)

(1) La Portina unitara por les ativités produtives preodüda dal articul 1 dla lege provinziala di 19 de messé dl 2011, n. 8 é le su stromënt a desposiziun di damananc y dles damanantes por ci che reverda i prozedimënc aministratifs regolamentá da chësta lege.

TITUL II
REGOLAMENTAZIUN DL COMERZ

SEZIUN I
CIAMP D'APLICAZIUN

Art. 6 (Regolamentaziun dl comerz)

(1) Les desposiziuns de chësta lege vëgn aplicades a dötes les ativités comerziales preodüdes dal articul 1, coma 2.

(2) Les desposiziuns de chësta lege ne vëgn nia aplicades:

 1. ales farmazistes/ai farmazisć y ales direturies/ai direturs de apoteches arjignades y menades dai Comuns, aladô dla lege di 2 d’aurì dl 1968, n. 475, y mudaziuns suandëntes, y dla lege di 8 de novëmber dl 1991, n. 362, y mudaziuns suandëntes, sce ares/ai vënn ma produc d’apoteca, spezialités medejinales, produc da medejina, mesi medich-chirurgics y i produc preodüs tla tabela aposta, aladô dla injunta 9 al decret ministerial di 4 d'agost dl 1988, n. 375;
 2. ales titolares/ai titolars de botëghes che vënn marcianzia da monopol, sce ares/ai vënn ma la marcianzia da monopol preodüda dala lege di 22 de dezëmber dl 1957, n. 1293, y mudaziuns suandëntes, y dal regolamënt d’esecuziun respetif aprové cun decret dl Presidënt dla Republica di 14 d’otober dl 1958, n. 1074, y mudaziuns suandëntes, sciöche ince i produc preodüs tla tabela por i titolars y les titolares de botëghes de marcianzia da monopol, aladô dl’injunta 9 dl decret ministerial di 4 d’agost dl 1988, n. 375, y mudaziuns suandëntes;  2)
 3. ales/ai pëiapësc y ales cooperatives de pëscia, sciöche ince ales iagres/ai iagri, singui o assoziá, che vënn al menü al publich, salvarjina y i produc dla pëscia che vëgn esclusivamënter dal eserzize de süa ativité, y a che che vënn i produc coiüs diretamënter y legalmënter da ëi instësc sön i terac sotmetüs ales rajuns de vijinanza, anuzan i dërc da cöie plantes, erbes y fonguns o dërc de na te sort;
 4. ai insciödic "Marciá da Nadé" y somiënc che vëgn regolamentá da regolamënc comunai aposta;
 5. ala venüda de marcianzia ales vijitadësses/ai vijitadus de fieres, tan inant che al vëgn venü, tl tëmp che al vëgn tigní la fiera, ma marcianzia che é oget dla manifestaziun;
 6. ala venüda tratan manifestaziuns culturales y religioses metüda a jí dales organisadësses/dai organisadus ti locai o tl post dla manifestaziun o atira dlungia la zona de azes, sce ara reverda ma produc che se referësc ala manifestaziun;
 7. ales organisaziuns turistiches, sciöche ares vëgn definides dal articul 2 dla lege provinziala di 19 de setëmber dl 2017, n. 15, tan inant che ara se trata dla venüda de material informatif y promozional de chël teritore o de produc d'importanza turistica por chël raiun cun lapró i articui dla merscia tët "Südtirol";
 8. ales strotöres preodüdes dal articul 16, coma 1, lëtra b) dla lege provinziala di 14 de messé dl 2015, n. 7 por la venüda de produc che é gnüs fac dailó;
 9. ales porsones che vënn bëgns fora dla massa de falimënt, aladô dl articul 107 dl decret roial di 16 de merz 1942, n. 267, y mudaziuns suandëntes;
 10. a che che vënn o mët fora da vëne sües operes d'ert o inteletuales de carater creatif, cun lapró ince publicaziuns scientifiches o informatives, ince sön portadac;
 11. ai eserzizi:
  1. che dá fora da mangé y da bëre preodüs dai articui 2 y 3 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 58, y mudaziuns suandëntes, sce aladô dla lege provinziala nominada dessura y dl regolamënt d'esecuziun relatif, vëgnel venü produc da porté demez;
  2. rezetifs a carater d'alberch y nia a carater d'alberch preodüs dai articui 5 y 6 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 58, y mudaziuns suandëntes, sciöche ince ai eserzizi de vacanzes sön le lüch da paur preodüs dala lege provinziala di 19 de setëmber dl 2008, n. 7, y mudaziuns suandëntes, sce, aladô dles leges provinziales nominades dessura y di regolamënc d'esecuziun relatifs, vëgnel venü produc ma ala clientela de ciasa, cun lapró ince articui dla merscia tët "Südtirol";
 12. ales organisaziuns di produturs de ordöra y ortam costituides aladô dla lege di 27 de messé dl 1967, n. 622, y mudaziuns suandëntes;
 13. a imprendituries/imprenditurs agricoi o produturies/produturs agricoi, singui o assoziá, che vënn sü produc aladô dl articul 4 dl decret legislatif di 18 de ma dl 2001, n. 228, y mudaziuns suandëntes, sce al vëgn respeté les desposiziuns che reverda la conzesciun di posć y les architades limitades tl tëmp por l'eserzize dl comerz ambulant sciöche ince les desposiziuns che reverda la sostituziun tl eserzize dl'ativité de venüda, che vëgn stabilides cun regolamënt d'esecuziun a chësta lege;
 14. ales artejanes/ai artejans preodüs dala lege provinziala di 25 de forá dl 2008, n. 1 y mudaziuns suandëntes, por la venüda al menü y la prestaziun de sü sorvisc aladô dl articul 11 dla medema lege provinziala;
 15. ales impreses industriales che vënn ti locai de produziun o ti locai dlungia chisc, bëgns che ares fej instësses, sciöche ince bëgns che toca lapró a vigni moda coliá funzionalmënter a sü produc, ince sce ai n'é nia de süa produziun, a condiziun che l'ativité industriala restes l'ativité prinzipala;
 16. ai ënc publics o ales porsones iuridiches privates cun partezipaziun dl Stat o de ënc teritoriai, che vënn publicaziuns o d’ater material informatif che reverda süa ativité, elaborá da d’ëi o da d’atri, ince sön portadac;
 17. ai museums che vënn publicaziuns y articui liá te na manira strënta a süa ativité istituzionala, sciöche ince articui dla merscia tët "Südtirol";
 18. al'ativité de venüda sön i marciá di pöresc y a chëra de hobbisć, tut fora ci che vëgn desponü dal articul 21, coma 2, tan inant che la venüda ne reverda nia articui cumprá ite aposta y ne vëgnes nia fata da impreses comerziales;
 19. ala venüda de foliec y revistes, tan inant che al ne vëgn nia scrit dant la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité preodüda dal articul 19;
 20. t) ai chini y ai teatri che ti vënn ma al publich spetadú i produc suandënc, tan inant che ai á i recuisic profescionai preodüs dal articul 9, por ci che reverda i produc odüs danfora dal punt 3):
  1. patüc stampé, libri y d'atres publicaziuns, ince audiovisives, che reverda operes cinematografiches o teatrales;
  2. guant, jüc y d'atri ogec de reclam che é liá toch al spetacul rapresenté o al film che vëgn mostré, o a n film o a na rapresentaziun teatrala impormó stá o sön le program;
  3. boandes y patüc duc, cun lapró ince patüc da conditoria y dlacinaria, früc sëc, zereai soflá y produc somiënc, papes, ciocolatins y cosses de chësta sort te confeziuns stlütes;
 21. ales palestres y ai zëntri de fitness, che á i recuisic profescionai preodüs dal articul 9, por vëne ma ales porsones scrites ite, integradus alimentars y produc alimentars por sportives/sportifs te confeziuns stlütes, a condiziun che al vëgnes respeté les desposiziuns de igiena y sanité spezifiches;
 22. ales nodadoies por vëne, ma a süa clientela, costüms da bagn, ciüries da nodé, cremes da sorëdl y d'atri articui por le bagn;
 23. ales orticoltöres che vënn sü produc y sü sorvisc sciöche ince produc che alda lapró che é liá dassënn al'ativité eserzitada o vëgn adorá por chësta.
2)
La lëtra b) dl art. 41, coma 2 é gnüda mudada insciö dal art. 12, coma 1 dla l.p. di 13 d’otober dl 2020, n. 12.

Art. 7 (Seturs de marcianzia)

(1) L'ativité comerziala alingrossa y al menü pó gní eserzitada cun referimënt ai seturs de marcianzia alimentara y nia alimentara.

SEZIUN II
RECUISIC POR L’ESERZIZE DLES ATIVITÉS COMERZIALES

Art. 8 (Recuisic de onorabilité)

(1) Ales ativités comerziales preodüdes dal articul 1 y a so eserzize ti pól ma pormez che che á i recuisic de onorabilité y respeta chëstes condiziuns:

 1. n'ester nia gnü detlaré delincuënt d'usanza, de mistier o por tendënza, ater co sce al é gnü arjunt la reabilitaziun;
 2. n'ester nia gnü condané cun forza legala por n delit nia de colpa, por chël che al vëgn preodü na pëna de detenziun minima de trëi agn o, tl caje de condana, n'avëi nia ciafé na pëna plü alta co la straufunga minima por lege;
 3. n'ester nia gnü condané cun forza legala a na pëna de detenziun por un di delic preodüs tl secundo liber, titul VIII, seziun II dl Codesc penal, o por rezetaziun, reziclaje de scioldi, insolvënza fraldorënta, bancarota fraldorënta, usura, rapina, delic cuntra la porsona cometüs cun violënza, estorjiun;
 4. n'ester nia gnü condané cun forza legala por reac cuntra l'igiena y la sanité publica, cun lapró i delic preodüs tl secundo liber, titul VI, seziun II dl Codesc penal;
 5. n'ester nia gnü condané cun forza legala, ti cin' agn dan dal scomenciamënt dl'ativité, dui o de plü iadi por delic fraldorënc tl arjignamënt y tl comerz de patüc da mangé preodüs da leges speziales;
 6. n'ester nia sotmetü a öna dles mosöres preodüdes dal decret legislatif di 6 de setëmber dl 2011, n. 159, y mudaziuns suandëntes, o a mosöres de segurëza;
 7. n'ester nia gnü atoché da proibiziuns, tomanza o sospenjiun preodüdes dal articul 67 dl decret legislatif di 6 de setëmber dl 2011, n. 159, y mudaziuns suandëntes.

(2) La proibiziun da eserzité l'ativité comerziala aladô dl coma 1, lëtres b), c) e) y f) romagn por la dorada de cin’ agn dal de d'espiaziun dla pëna. Sce la pëna vëgn despaiada jö te n'atra manira, pëia ia le tëmp de cin’ agn dal de che la sentënza ciafa valur legal, ater co sce al é gnü arjunt la reabilitaziun.

(3) La proibiziun da eserzité l'ativité comerziala ne vëgn nia aplicada sce al é gnü conzedü, cun sentënza da valur legal, la sospenjiun condizionala dla pëna, tan inant che al ne vëgn nia dant zircostanzes corespognëntes che á faziun sön la revocaziun dla sospenjiun.

(4) Tl caje de sozietés, assoziaziuns o organisms coletifs mëss la rapresentanta legala/le rapresentant legal, n'atra porsona a ce dl'ativité comerziala y düc i sogec nominá tl articul 85, coma 2 dl decret legislatif di 6 de setëmber dl 2011, n. 159, y mudaziuns suandëntes, avëi i recuisic de onorabilité preodüs dal coma 1. Tl caje de na impresa individuala mëss la titolara/le titolar y l'atra porsona eventuala a ce dl'ativité comerziala avëi i recuisic preodüs dai comesc 1 y 2.

(5) Che che ó eserzité le comerz alingrossa preodü dal articul 1, coma 2 mëss ma avëi, ince por le setur alimentar, i recuisic de onorabilité preodüs da chësc articul. Chisc recuisic vëgn controlá tl momënt dl'iscriziun tl register dl comerz tla Ciamena dl comerz competënta te chël teritore.

Art. 9 (Recuisic profescionai)

(1) Che che ó mëte man y eserzité n'ativité de comerz al menü te ci forma chessî tl setur de marcianzia alimentara ma por l'alimentaziun umana mëss avëi un de chisc recuisic profescionai:

 1. avëi frecuenté y stlüt jö cun resultat positif n curs profescional por le comerz, l'arjignamënt o la soministraziun de alimënc, istituí o reconesciü dala Provinzia autonoma de Balsan o de Trënt o da n'atra Regiun taliana; 3)
 2. avëi fat por almanco dui agn alalungia, ince sce nia indolater, ti ultimi cin’ agn, ativités tl setur alimentar o tl setur dla soministraziun de alimënc y boandes sciöche titolara/titolar d'aziënda o de dependënta cualificada/dependënt cualifiché por la venüda, l’aministraziun o l'arjignamënt de alimënc, o sciöche lauranta assoziada/laurant assozié o te d'atres posiziuns ecuivalëntes o, sce ara se trata dla fomena o dl om, de parentela o afinité cina le terzo degré dl'imprendituria/dl imprenditur, sciöche mëmber de familia colaurant; sciöche cumproa él da presenté l'iscriziun al Istitut Nazional por la Previdënza Soziala (I.N.P.S.);
 3. avëi le diplom de na scora alta o de laurea, ince de trëi agn, o de n'atra scora cun formaziun profescionala de almanco trëi agn, sce al vëgn preodü tl curs de stüde materies che reverda le comerz, l'arjignamënt y la soministraziun d'alimënc.

(2) Sciöche recuisit profescional aladô dl coma 1 vel ince l'iscriziun tl Register de che che eserzitëia le comerz (REC) preodü dala lege di 11 de jügn dl 1971, n. 426, che é intratan gnüda abrogada dal articul 26 dl decret legislatif di 31 de merz dl 1998, n. 114, cun la tomada dada dant dailó, sce ara é gnüda a se le dé dan la jüda en forza dl decret lege di 4 de messé dl 2006, n. 223, trasformé te lege, cun mudaziuns, dala lege di 4 d'agost dl 2006, n. 248 - y a condiziun che al ne sides nia gnü desponü süa straicada deache al n'é nia plü i recuisic sogetifs. L'iscriziun tl REC mëss ester gnüda fata por les tabeles de marcianzia dl setur alimentar, por l'ativité de soministraziun de alimënc y boandes o por la seziun speziala impreses turistiches. Sciöche recuisit profescional vel ince avëi passé l'ejam de idoneité o la frecuënza cun resultat positif de n curs che abilitëia al'iscriziun al REC, ince zënza l'iscriziun suandënta a chësc register.

(3) Sides por impreses individuales che ince por sozietés, assoziaziuns o organisms coletifs mëss la titolara/le titolar o la rapresentanta legala/le rapresentant legal o scenó eventualmënter la porsona a ce dl'ativité comerziala avëi i recuisic preofescionai preodüs dai comesc 1 y 2.

(4) Por les zitadines y i zitadins di Stac comëmbri dl'Uniun europeica vëgnel ciaré do sce al é i recuisic profescionai aladô dl decret dl Presidënt dla Provinzia di 18 de messé dl 2007, n. 41 y dl decret legislatif di 28 de jená dl 2016, n. 15. Por les zitadines y i zitadins di Stac che ne fej nia pert dl'Uniun europeica vëgnel ciaré do sce al é i recuisic profescionai tl respet dles normes internazionales y nazionales varëntes.

(5) La Junta provinziala stabilësc te 90 dis dala jüda en forza de chësta lege les modalités d'organisaziun, la dorada y les materies dl curs profescional preodü dal coma 1, lëtra a) y garantësc che chësc curs vëgnes tigní da sogec adatá.

3)
Le test todësch dl art. 9, coma 1, lët. a) é gnü mudé insciö dal art. 12, coma 2 dla l.p. di 13 d’otober dl 2020, n. 12.

SEZIUN III
COMERZ TE NA SËNTA FISSA

Art. 10 (Ativités de venüda te na sënta fissa)

(1) L'ativité de venüda ti eserzizi de comerz al menü y/o alingrossa te na sënta fissa vëgn eserzitada tl resept de chësta lege y dles desposiziuns tla materia de igiena y sanité, frabiché, urbanistica, segurëza y destinaziun d'adoranza di locai.

(2) La venüda di produc alimentars vëgn sotmetüda al respet dles desposiziuns igienich-sanitares y de conservaziun di alimënc preodüdes, dantadöt de chëres odüdes danfora dai regolamënc (CE) n. 852/2004 dl Parlamënt europeich y dl Consëi di 29 d'aurí dl 2004 sön l'igiena di produc alimentars y n. 853/2004 dl Parlamënt europeich y dl Consëi di 29 d'aurí dl 2004 che stabilësc normes d'igiena spezifiches por i alimënc che vëgn dai tiers.

(3) Le Comun pó limité o proibí la venüda de boandes alcoliches por rajuns fondades d'interes publich prevalënt.

Art. 11 (Comerz alingrossa)

(1) Sce l'ativité de comerz alingrossa y al menü vëgn eserzitades tl medemo local vëgnel apliché le regolamënt che vel por le comerz al menü y al é da respeté les normes iuridiches relatives.

(2) Por stabilí ci regolamënt d'abilitaziun che vel por l'ativité preodüda dal coma 1, vëgn la spersa de venüda dl eserzize determinada dala soma dles sperses destinades ala venüda al menü y de chëres destinades ala venüda alingrossa.

Art. 12 (Eserzizi spezialisá tla venüda esclusiva de marcianzia incompra)

(1) Chësta vëgn conscidrada marcianzia incompra:

 1. veicui, ince mascins da frabiché;
 2. mascins y produc por l’agricoltöra;
 3. materiai da frabiché;
 4. mascins d’adoranza;
 5. combustibli;
 6. mebli;
 7. boandes te confeziuns da n format alingrossa.

(2) 4)

(3) Por stabilí ci regolamënt d'abilitaziun che vel por l'eserzize spezialisé tla venüda esclusiva de marcianzia incompra, vëgnel tut ca la spersa por la marcianzia preodüda dal coma 1 tla mosöra de dui diejims dla spersa de venüda odüda danfora dal articul 3, coma 1, lëtra c).  5)

(4) La derogaziun preodüda dal coma 3 vëgn ince aplicada ai azessurs che alda pro la marcianzia incompra preodüda dal coma 1.  6)

4)
L’art. 12, coma 2 é gnü abroghé dal art. 27, coma 1 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2
5)
L'art. 12, coma 3 é gnü mudé inscö dal art. 27, coma 2 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.
6)
L'art. 12, coma 4 é gnü mudé insciö dal art. 27, coma 2 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.

Art. 13 (Comerz al menü ti eserzizi de refornimënt local)

(1) Che che á intenziun da daurí n eserzize de refornimënt local, da trasferí süa sënta, da amplié la spersa de venüda ti limic preodüs dal articul 3, coma 1, lëtra d) o da mudé le setur de marcianzia mëss ti mené al Comun competënt por le teritore na segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité aladô dl articul 21/bis dla lege provinziala di 22 d'otober dl 1993, n. 17, y mudaziuns suandëntes.  7)

(2) La sospenjiun, la fin dl'ativité o la reduziun dla spersa de venüda de n eserzize de refornimënt local mëss ti gní comunicades al Comun competënt por le teritore.  8)

(3) Le Comun fej i controi aladô dl articul 21/bis dla lege provinziala di 22 d'otober dl 1993, n. 17, y mudaziuns suandëntes por stabilí sce al é les condiziuns y i recuisic preodüs dala lege, tl tëmp de 60 dis dala recioiüda dla segnalaziun.  9)

(4) 10)

(5) Sce al ne vëgn nia metü man cun l'ativité dl eserzize de refornimënt local te n ann da canche al é gnü fat la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité perdera süa faziun iuridica y mëss gní fata ciamó n iade canche l'ativité vëgn efetivamënter inviada ia.

(6) Ti eserzizi de refornimënt local che á le dërt da vëne produc alimentars vëgnel conzedü da consumé atira chisc produc adoran le spersa de venüda y l'aredamënt dl'aziënda, mo al ne pó nia ester n sorvisc da dé fora assistí y al mëss gní osservé les normes igienich-sanitares varëntes.

(7) Por i fins preodüs dal coma 6 vëgnel conscidré spersa de venüda i locai y les sperses che é tla segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité preodüda dal coma 1.

7)
L'art. 13, coma 1 é gnü sostituí insciö dal art. 27, coma 3 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.
8)
L'art. 13, coma 2 é gnü sostituí insciö dal art. 27, coma 3 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.
9)
L'art. 13, coma 3 é gnü sostituí insciö dal art. 27, coma 3 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.
10)
L’art. 13, coma 4 é gnü abroghé dal art. 27, coma 4 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.

Art. 14 (Comerz al menü tles strotöres de venüda mesanes)

(1) Che che á intenziun da daurí na strotöra de venüda mesana, da trasferí süa sënta, da amplié la spersa de venüda ti limic preodüs dal articul 3, coma 1, lëtra e) o da mudé le setur de marcianzia te n raiun residenzial mëss ti mené al Comun competënt por le teritore na segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité.  11)

(2) Che che á intenziun da daurí na strotöra de venüda mesana, da trasferí süa sënta, da amplié la spersa de venüda ti limic preodüs dal Art. 3, coma 1, lëtra e), te na zona fora de n raiun residenzial mëss ti mené al Comun competënt por le teritore na segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité.

(3) Che che á intenziun da mudé cuantitativamënter y cualitativamënter le setur de marcianzia de na strotöra de venüda mesana preodüda dal coma 2, mëss ma ti mené al Comun competënt por le teritore na segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité sce la spersa de venüda complessiva resta anfat y l'eserzize á düc i recuisic preodüs dales normes provinziales por strotöres de venüda mesanes. Sce chësc ne vëgn nia dant vëgnel apliché le coma 2 canche al vëgn mudé le setur de marcianzia.

(4) La sospenjiun, la fin dl'ativité o la reduziun dla spersa de venüda de na strotöra de venüda mesana, anfat olache ara é, mëss ti gní comunicades al Comun competënt por le teritore.  12)

(5)L'autorisaziun comerziala vëgn conzedüda adöm cun l’abilitaziun urbanistica corespognënta por fá sö l'imobil relatif.

(6) Les strotöres de venüda mesanes mëss scomencé süa ativité tl termin de tomanza de dui agn da canche al é gnü conzedü l'autorisaziun o fat la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité. Le Comun pó proroghé chësc termin tl caje de nezescité cumprovada y sön domanda motivada dla porsona interessada; la domanda mëss gní presentada denanco al tomes le termin nominé.

(7) Sce al ne vëgn nia scomencé cun l'ativité tl tëmp preodü dal coma 6 constatëia le Comun che le termo é tomé, la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité perd de conseguënza süa faziun iuridica y insciö tirel derevers l'autorisaziun che é eventualmënter gnüda relasciada.

(8) Le Comun fej i controi aladô dl articul 21/bis dla lege provinziala di 22 d'otober dl 1993, n. 17, y mudaziuns suandëntes por stabilí sce al é les condiziuns y i recuisic preodüs dala lege, tl tëmp de 60 dis dala recioiüda dla segnalaziun.  13)

(9) 14) 

(10) Sce na strotöra de venüda mesana sospënn süa ativité por plü co n ann zënza interuziun constatëia le Comun, ater co sce al é na prorogaziun aladô dl coma 6, che la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité toma y perd süa faziun iuridica y tira insciö derevers l'autorisaziun che é eventualmënter gnüda relasciada.

(11) Sce al vëgn manco i recuisic preodüs dai articui 8 y 9, él l'autorisaziun de na strotöra de venüda mesana che toma y sce al é gnü presenté la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité ne n'á chësta plü degöna faziun iuridica.

11)
L'art. 14, coma 1 é gnü sostituí insciö dal art. 27, coma 5 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.
12)
L'art. 14, coma 4 é gnü sostituí insciö dal art. 27, coma 5 dla l.p di 27 de merz dl 2020, n. 2.
13)
L'art. 14, coma 8 é gnü sostituí insciö dal art. 27, coma 5 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.
14)
L’art. 14, coma 9 é gnü abroghé dal art. 27, coma 6 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.

Art. 15 (Comerz al menü tles gran strotöres de venüda)

(1) Che che á intenziun da daurí na gran strotöra de venüda, da trasferí süa sënta o da amplié süa spersa de venüda mëss damané l'autorisaziun al Comun competënt por le teritore y controlé sce al é l'oblianza dla valutaziun de soportanza ambientala aladô dla lege provinziala di 13 d'otober dl 2017, n. 17, y mudaziuns suandëntes.

(2) Che che á intenziun da mudé cuantitativamënter y cualitativamënter le setur de marcianzia dles gran strotöres de venüda mëss ti mené al Comun competënt por le teritore na segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité sce la spersa de venüda complessiva resta anfat y l'eserzize á düc i recuisic preodüs dales normes provinziales por de gran strotöres de venüda. Sce chësc ne vëgn nia dant vëgnel apliché le coma 1 canche al vëgn mudé le setur de marcianzia.

(3) La sospenjiun y la fin dl'ativité de na gran strotöra de venüda mëss ti gní comunicades al Comun competënt por le teritore.

(4) Les gran strotöres de venüda mëss scomencé süa ativité sön almanco dui terzi dla spersa de venüda autorisada tl termin de tomanza de trëi agn da canche al é gnü relascé l'autorisaziun. Le Comun pó proroghé le termin tl caje de nezescité cumprovada y sön domanda motivada dla porsona interessada; la domanda mëss gní presentada denanco al tomes le termin.

(5) Sce al ne vëgn nia invié ia l'ativité tl tëmp dé dant dal coma 4, toma l'autorisaziun relasciada.

(6) Le termin por le scomenciamënt dl'ativité preodü dal coma 4 vëgn sospenü sce al vëgn invié ia na prozedöra de strit por ci che reverda la gran strotöra de venüda o por d'atres rajuns ogetives de chëres che la titolara/le titolar dl'autorisaziun n'é nia responsabl.

(7) Sce na gran strotöra de venüda sospënn süa ativité por n tëmp de plü co dui agn zënza interuziun tira derevers le Comun l'autorisaziun, ater co sce al vëgn conzedü na prorogaziun tl caje de nezescité cumprovada sön istanza motivada.

(8) L'autorisaziun comerziala vëgn conzedüda adöm cun l’abilitaziun urbanistica corespognënta por fá sö l'imobil relatif.

Art. 16 (Zëntri comerziai)

(1) Che che á intenziun da daurí n zënter comerzial, da trasferí süa sënta o da amplié süa spersa de venüda mëss damané l'autorisaziun al Comun competënt por le teritore y controlé sce al é l'oblianza dla valutaziun de soportanza ambientala aladô dla lege provinziala di 13 d'otober dl 2017, n. 17, y mudaziuns suandëntes. L'autorisaziun conzed le dërt da realisé daldöt le zënter comerzial y stabilësc süa spersa de venüda.

(2) Che che á intenziun da mudé cuantitativamënter y cualitativamënter le setur de marcianzia de n zënter comerzial mëss ti mené al Comun competënt por le teritore na segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité sce la spersa de venüda complessiva resta anfat y la strotöra á düc i recuisic preodüs dales normes provinziales por strotöres de venüda mesanes o de gran strotöres de venüda. Sce chësc ne vëgn nia dant vëgnel apliché le coma 1 canche al vëgn mudé le setur de marcianzia.

(3) La domanda d'autorisaziun preodüda dal coma 1 pó gní presentada da n su portadú dl proiet o da operadus comerziai singui, ince tres na rapresentanza de chisc.

(4) I eserzizi comerziai singui che é tl zënter comerzial vëgn sotmetüs ala segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité aladô dl Art. 13.

(5) I zëntri comerziai mëss scomencé süa ativité sön almanco dui terzi dla spersa de venüda autorisada tl termin de tomanza de trëi agn da canche al é gnü relascé l'autorisaziun. Le Comun pó proroghé le termin tl caje de nezescité cumprovada y sön domanda motivada dla porsona interessada; la domanda mëss gní presentada denanco al tomes le termin.

(6) Sce al ne vëgn nia invié ia l'ativité dl zënter comerzial tl tëmp dé dant dal coma 5, él l'autorisaziun relasciada che toma.

(7) Le termin por le scomenciamënt dl'ativité preodü dal coma 5 vëgn sospenü sce al vëgn invié ia na prozedöra de strit por ci che reverda le zënter comerzial o por d'atres rajuns ogetives de chëres che la titolara/le titolar dl'autorisaziun n'é nia responsabl.

(8) Sce al vëgn mudé la repartiziun dla spersa de venüda danter i eserzizi che é tl zënter comerzial mëssel ti gní mené na comunicaziun al Comun, sce la spersa de venüda complessiva dl zënter comerzial y la pert destinada a vigni setur de marcianzia romagn anfat.

Art. 17 (Sostignibilité teritoriala y soziala)

(1) Por se tigní ai fins de na sostignibilité teritoriala y soziala mëssel gní paié por vigni intervënt che reverda les gran strotöres che eserzitëia le comerz al menü de d'atra marcianzia co chëra dada dant tl articul 12 y che é insediades fora di raiuns residenziai, ince sciöche zënter comerzial, n import surapró calcolé te na porcentuala de alplü le 20 porcënt di cosć d'urbanisaziun primara, a ciaria dla porsona privata canche al ti vëgn relascé l’abilitaziun da frabiché, cun lian de destinaziun por la revitalisaziun y la recualificaziun dl comerz preodü dal articul 2, coma 2, lëres e) y f).

SEZIUN IV
VENÜDA DE FOLIEC Y REVISTES

Art. 18 (Eserzize dl'ativité de venüda de foliec y revistes)

(1) Che che á intenziun da daurí n post de venüda esclusif y nia esclusif de foliec y revistes, ince de carater sajonal, o da trasferí süa sënta mëss ti mené al Comun competënt por le teritore na segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité.

(2) Sce al n'é degügn posć de venüda tl teritore comunal pó l'ativité ince gní eserzitada da d'atri eserzizi comerziai co chi preodüs dal articul 3, coma 1, lëtra i).

Art. 19 (Ativités nia sotmetüdes a segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité)

(1) Por chëstes ativités ne ól nia ester la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité:

 1. la venüda de publicaziuns spezialisades te sëntes de partic, ënc, dlijies, comunités religioses, sindacac o assoziaziuns;
 2. la venüda te na forma ambulanta de foliec y revistes de partí, sindacat y religiun da pert de volontares/volontars por fá propaganda politica, sindacala y religiosa;
 3. la venüda de foliec y revistes tles sëntes y redaziuns destacades dles sozietés d'ediziun relatives;
 4. la venüda de publicaziuns spezialisades che n'é nia da ciafé ti posć de venüda preodüs da chësta seziun;
 5. la consegnaziun sön porta de ciasa y la venüda te na forma ambulanta da pert de editurs, destributurs y comerzianc de foliec y revistes;
 6. la venüda de foliec y revistes te eserzizi d'alberch aladô dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 58, sce chësc alda pro le sorvisc por la clientela;
 7. la venüda de foliec y revistes te museums y te d'atres strotöres publiches o privates, olache al é ma categories de porsones determinades che á l'azes regolamenté te ci manira chessî;
 8. la venüda de foliec y revistes pro les fossenares y tles staziuns de palsa;
 9. la venüda de foliec y revistes te eserzizi publics che é te posć abitá y paisc olache al n'é nia posć de venüda por foliec y revistes.

(2) Les ativités preodüdes dal coma 1 mëss ti gní comunicades damperfora al Comun competënt por le teritore.

Art. 20 (Tratamënt valí, modalités de venüda y fornidöra de foliec y revistes)

(1) La venüda de foliec y revistes vëgn fata tl respet de chëstes modalités:

 1. i posć de venüda esclusifs de foliec y revistes garantësc n tratamënt valí de dötes les publicaziuns desvalies;
 2. i posć de venüda nia esclusifs garantësc n tratamënt valí tl cheder dla sort de foliec y/o revistes che chisc á chirí fora da vëne;
 3. i posć de venüda esclusifs y nia esclusifs vëiga danfora na lerch adatada por mëte fora i foliec y les revistes da vëne;
 4. le prisc di produc editoriai vëgn stabilí dal editur y ne pó nia gní mudé aladô dla sort de post de venüda;
 5. les condiziuns economiches y les modalités comerziales por la zesciun dles publicaziuns sciöche ince vigni forma de compëns ales comerziantes y ai comerzianc de revenüda é anfat por düc i posć de venüda;
 6. les comerziantes y i comerzianc de foliec y revistes pó conzede n sconto sön la marcianzia che vëgn pitada y trá jö le valur dl material che é gnü forní da vëne y dé zoruch, tl respet dl tëmp dé dant por la venüda dal editur, dai paiamënc antizipá suandënc al destributur;
 7. al é proibí da mëte fora al publich foliec, revistes o d'ater material che á n contignü pornografich.

(2) Les condiziuns y les modalités preodüdes dal coma 1 vëgn ince aplicades ales publicaziuns esteres metüdes fora da vëne tl teritore provinzial.

(3) Tignin cunt dl'oblianza dles comerziantes/di comerzianc de foliec y revistes da garantí le pluralism d'informaziun n'él, aladô dles desposiziuns varëntes, nia na pratica comerziala leala, sce le destributur ne fej nia la fornidöra y ne se iustifichëia nia o sce al condüj adalerch plü o manco fornidöra de ci che al é gnü comané.

(4) Ti raiuns olache al ne vëgn nia garantí la fornidöra de foliec y revistes da canai de destribuziun locai pó i posć de venüda damané sce ai pó gní refornis dal post de venüda eclusif che é geograficamënter plü dlungia y stlüje jö impara n'acordanza de fornidöra aposta. Sön la basa de na te acordanza pó i posć de venüda esclusifs ince reforní i eserzizi comerziai che se damana la fornidöra de publicaziuns periodiches che é liades ala sort de marcianzia o sorvisc de süa ativité de comerz.

(5) Les impreses de destribuziun che operëia a livel provinzial ti garantësc a dötes les comerziantes y a düc i comerzianc de revenüda les medemes condiziuns de fornidöra economiches y comerziales. La fornidöra ne pó nia ester liada a sorvisc, cosć o prestaziuns implü a ciaria dla comerzianta/dl comerziant de revenüda.

(6) Les impreses de destribuziun che operëia a livel provinzial ti garantësc a düc i posć de venüda na fornidöra de foliec y revistes adeguada, por sort y cuantité, al bojëgn dla clientela de chël raiun. Les publicaziuns fornides che vá sura chësc bojëgn fora pó gní refodades o dades zoruch bele dan dal tëmp dala comerzianta/dal comerziant de foliec y revistes zënza degöna limitaziun de tëmp.

(7) La Provinzia autonoma de Balsan promöi la consultaziun y le barat danter les assoziaziuns di editurs y destributurs y les organisaziuns sindacales di comerzianc de revenüda plü rapresentatives a livel provinzial.

SEZIUN V
COMERZ SÖN SPERSES PUBLICHES

Art. 21 (Comerz sön sperses publiches)

(1) Chësta seziun regolamentëia l'eserzize dl comerz sön sperses publiches tl teritore provinzial.

(2) Tl tëmp de 60 dis dala jüda en forza dl regolamënt d'esecuziun de chësta lege determinëia la Junta provinziala, a öna cun le Consëi di Comuns, les diretives por l'ativité de venüda fata sön i "marciá di pöresc" preodüdes dal articul 6, coma 2, lëtra r).

Art. 22 (Sorts de comerz sön sperses publiches)

(1) Le comerz sön sperses publiches pó gní eserzité da imprenditurs individuai o da sozietés costituides regolarmënter aladô de chëstes modalités:

 1. sön posć dá en conzesciun;
 2. tla forma de comerz ambulant.

Art. 23 (Eserzize dl’ativité)

(1) Che che á intenziun da eserzité n'ativité de comerz sön sperses publiches sön n post dé en conzesciun o tla forma de comerz ambulant mëss ti mené na segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité al Comun competënt por le teritore o al Comun olache an á intenziun da eserzité l'ativité.

(2) Cun la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité preodüda dal coma 1 vëgnel confermé da avëi i recuisic de onorabilité preodüs dal articul 8 y, sce ara nen vá dl setur alimentar, d'avëi i recuisic profescionai preodüs dal Art. 9.

(3) Che che á l'autorisaziun da eserzité le comerz sön sperses publiches tla provinzia de Trënt, tles atres regiuns talianes o ti Paisc dl'Uniun europeica de provegnënza á le dërt da eserzité chësta ativité tl teritore provinzial ales condiziuns de chësta lege.

(4) Zënza le consentimënt dl proprietar o dl manajadú vëgnel proibí le comerz sön sperses publiches ti aeroporc, tles staziuns y sön les autostrades.

(5) Tl eserzize dl'ativité de comerz sön sperses publiches él proibí da vëne d'atres boandes alcoliches cun ci contignü alcolich chessî co chëres metüdes fora da vëne te contignidus stlüc ti limic y cun les modalités preodüdes dal articul 176, coma 1 dl decret roial di 6 de ma dl 1940, n. 635, y mudaziuns suandëntes. Tl eserzize dl'ativité de comerz sön sperses publiches él implü ince proibí da vëne y dé fora boandes alcoliches cun ci contignü d'alcol chessî dales 24:00 ales 07:00. N'ezeziun é la venüda y la soministraziun de boandes alcoliches en gaujiun de fieres, marciá o manifestaziuns de promoziun comerziala, autorisades bele damperfora.

(6) Aladô dles desposiziuns dl decret legislatif di 31 de merz dl 1998, n. 114, y mudaziuns suandëntes él proibí da vëne y mëte fora ermes, esplosifs y ogec de valur.  15)

15)
L'art. 23, coma 6 é gnü sostituí insciö dal art. 27, coma 7 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.

Art. 24 (Eserzize dl'ativité sön posć en conzesciun)

(1) La segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité por eserzité le comerz sön sperses publiches sön n post en conzesciun é da ti mené al Comun olache al é le post en conzesciun, adöm cun la domanda de conzesciun por chël post che vëgn dada tres na prozedöra a carater publich aladô dl articul 26. Tut fora ci che vëgn stabilí dal articul 57, pó l'ativité impormó scomencé do che al é gnü relascé la conzesciun dl post.

(2) Les conzesciuns comunales di posć por eserzité le comerz sön sperses publiches vel por dodesc agn.

(3) L’abilitaziun da eserzité l'ativité preodüda dal coma 1 dá ince le dërt da:

 1. eserzité l'ativité tla forma ambulanta y sön i posć di marciá che ne vëgn por intant nia ocupá dala titolara/dal titolar dla conzesciun;
 2. tó pert ales fieres che vëgn tignides sön döt le teritore nazional.

Art. 25 (Conzesciuns de posć sajonales y a termo)

(1) Le Comun relascia conzesciuns de posć sajonales; por chëstes vel les medemes desposiziuns co por les conzesciuns nia sajonales.

(2) Le Comun relascia conzesciuns de posć a termo por podëi tó pert a manifestaziuns de promoziun comerziala. Chëstes vel ma por i dis y ti posć dles manifestaziuns nominades.

Art. 26 (Assegnaziun di posć en conzesciun. Prozedöra a carater publich)

(1) Por relascé conzesciuns de posć nöies sön marciá, fieres o defora da marciá arjigna ca le Comun bandides aposta y les lascia alsavëi publicamënter.

Art. 27 (Abilitaziun da eserzité l'ativité tla forma de comerz ambulant)

(1) Che che á intenziun da eserzité n'ativité de comerz sön sperses publiches tla forma de comerz ambulant mëss ti mené al Comun, olache an ó invié ia l'ativité, la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité.

(2) Le comerz ambulant sön sperses publiches:

 1. pó gní eserzité sön ci spersa publica chessî olache chësc n'é nia gnü espressamënter proibí dal Comun y ales condiziuns stabilides dal Comun;
 2. mëss gní eserzité te na manira che se desfarenziëia dal comerz sön sperses publiches cun posć en conzesciun y les architades vëgn ma limitades al tëmp che ó ester por sorví la clientela;
 3. pó gní eserzité cun mesi a motor o d'atri injins, madër che la marcianzia ne röies nia a contat cun le terac, ne vëgnes nia metüda fora sön banc metüs sö ia por tera y al vëgnes respeté les normes igienich-sanitares varëntes.

(3) La segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité preodüda dal coma 1 dá ince le dërt da:  16)

 1. eserzité l'ativité ti posć de residënza dles consumadësses y di consumadus y ti locai olache ai se tëgn sö por rajuns de laur, stüde, cura o devertimënt;
 2. eserzité l'ativité ti posć en conzesciun che ne vëgn por intant nia ocupá sön i marciá y defora da chisc;
 3. tó pert ales fieres.

(4) Le Comun pó proibí o limité l'eserzize dl'ativité de comerz ambulant sön sperses publiches ti posć che á n valur archeologich, storich, artistich y ambiental por süa sconanza. Al pó ince gní stabilí proibiziuns y limitaziuns por rajuns de trafich, por rajuns de carater igienich-sanitar o por d’atres rajuns de interes publich. Desvian dal coma 2, lëtra a) pó le Comun determiné sperses spezifiches por l'eserzize dl'ativité y stabilí les modalités y les condiziuns dl eserzize.

(5) Canche al é n marcé o na fiera o d'atres manifestaziuns de promoziun comerziala pó le Comun proibí le comerz ambulant sön sperses publiches ti raiuns dailó incëria, cina a 500 metri de destanza, aladô y ti limic dl coma 4.

(6) La venüda de produc alimentars vëgn sotmetüda al respet dles desposiziuns igienich-sanitares varëntes.

16)
L'art. 27, coma 3, é gnü mudé insciö dal art. 27, coma 8 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.

Art. 28 (Venüda de produc alimentars sön sperses publiches)

(1) Le dërt da vëne produc alimentars sön sperses publiches conzed ince da consumé atira chisc produc, zënza che al sides n sorvisc da dé fora assistí y tl respet dles normes igienich-sanitares varëntes.

Art. 29 (Posć resservá sön marciá y fieres)

(1) Sön i marciá y sön les fieres resservëia le Comun posć a:

 1. imprendituries agricoles/imprenditurs agricoi che vënn diretamënter produc che vëgn dantadöt da sües aziëndes, aladô dl articul 1 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1999, n. 10 y mudaziuns suandëntes;
 2. assoziaziuns y organisaziuns de volontariat che fej ativités adatades a promöie l'inclujiun y l'integraziun de porsones cun handicap tl monn dl laur;
 3. artejanes/artejans por la venüda esclusiva de sü produc.

(2) Sön i marciá y les fieres pó le Comun, en odüda de na varieté de produc ecuilibrada, resservé un o plü posć:

 1. ales organisaziuns zënza fin de davagn de ütl sozial (ONLUS);
 2. a che che vënn o mët fora da vëne sües operes d'ert o inteletuales de carater creatif, cun lapró ince sües publicaziuns scientifiches o informatives, ince sön portadac.

(3) I sogec preodüs dai comesc 1 y 2 ne pó nia ester titolars de plü de öna na conzesciun de post resservé sön le medemo marcé o sön la medema fiera.

Art. 30 (Plann y regolamënt comunal)

(1) Tl tëmp de 180 dis dala jüda en forza dl regolamënt d'esecuziun de chësta lege y sön la basa dles diretives che é dailó laite aprovëia le Comun le plann comunal por l'eserzize dl comerz sön sperses publiches. 17)

(2) Cun le plann comunal vëgnel stabilí en particolar:

 1. i posć en conzesciun sön marciá, fieres y defora da marciá;
 2. a öna cun l'ofize provinzial competënt, les sperses sön strades publiches de competënza provinziala che pó gní adorades por le comerz sön sperses publiches preodü dal Art. 22, coma 1, lëtra a);
 3. les sperses por marciá nüs, fieres y manifestaziuns de promoziun comerziala nöies y por l'ampliamënt o le smendrimënt de chi che é bele sciöche ince por posć en conzesciun defora da marciá;
 4. les sperses olache al é proibí da eserzité le comerz o a vigni moda olache al é sotmetü a limitaziuns o condiziuns, ince aladô dl articul 27, coma 4;
 5. i orars d'eserzize dl comerz sön sperses publiches;
 6. la resservaziun di posć en conzesciun;
 7. grups de marcianzia spezifica particolara eventuala por i seturs de marcianzia preodüs dal articul 7 de chësta lege, sciöche ince limitaziuns eventuales por la venüda de produc particolars por ti garantí le miú sorvisc poscibl ales consumadësses y ai consumadus y valorisé les produziuns alimentares y artejanales tipiches dl Südtirol;
 8. i criters y les modalités por sposté marciá y fieres;
 9. les cutes por la conzesciun di posć, tolon ince en conscidraziun les infrastrotöres de sorvisc a desposiziun tl raiun dl marcé.

(3) Por individué les sperses preodüdes dal coma 2, lëtres b), c) y d) tëgn i Comuns cunt:

 1. dles esigënzes de sconanza y valorisaziun dl patrimone storich, artistich, cultural y ambiental;
 2. dles indicaziuns di stromënc urbanistics, ciaran da favorisé i raiuns d'ampliamënt residenzial nüs o chi orientá al turism y promöie dantadöt i marciá raionai che ara vá da arjunje a pe;
 3. dles esigënzes igienich-sanitares;
 4. dla dotaziun de operes d'urbanisaziun primara y di sorvisc publics che é debojëgn.

(4) Le plann vëgn aprové do avëi aldí les organisaziuns imprenditoriales dl comerz, les organisaziuns sindacales di lauranc tl setur dl comerz y les organisaziuns di consumadus plü rapresentatives a livel provinzial.

(5) Le plann vel por almanco trëi agn y pó gní ajorné cun les medemes modalités preodüdes por l'aprovaziun.

(6) Adöm cun le plann preodü dal coma 2 aprovëia le Comun le regolamënt comunal che regolamentëia l'organisaziun y les funziuns comunales tl setur dl comerz sön sperses publiches.

(7) Por garantí la sconanza y la valorisaziun dl patrimone storich, artistich, cultural y ambiental pó le Comun, do avëi aldí les organisaziuns y les assoziaziuns preodüdes dal coma 4, sposté n marcé o na fiera ti don ai operadus comerziai interessá n tëmp de nia manco co n ann por se trasferí definitivamënter tles zones nöies, tan inant che al ne vëgn nia preodü d'atri termins cun n'acordanza spezifica.

(8) Por rajuns d'interes publich, de trafich o de igiena y sanité publica pó le Comun sposté o mëte jö danü marciá, fieres o posć en conzesciun defora da marciá. Por chësc fin consultëia le Comun les organisaziuns preodüdes dal coma 4 y determinëia n termo adaté por les colocaziuns nöies.  18)

(9) Por cualifiché y desfarenzié l'ativité comerziala locala pó le Comun ti surandé la gestiun dles fieres y dles manifestaziuns de promoziun comerziala a d'atri sogec che vëgn individuá sön la basa de prozedöres de carater publich.

17)
L'art. 30, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 12, coma 3 dla l.p. di 13 d’otober dl 2020, n. 12.
18)
L'art. 30, coma 8 é gnü mudé insciö dal art. 27, coma 9 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.

Art. 31 (Oblianza de regolarité di contribuc por le comerz sön sperses publiches)

(1) Por podëi eserzité l'ativité de comerz sön sperses publiches sön n post dé en conzesciun o te na forma ambulanta mëssel ester la condiziun dla regolarité di contribuc.

(2) Les impreses che mëna ite na segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité (SZSA) por l'eserzize dl comerz sön sperses publiches mëss ti dé dant ai Comuns, canche ares la mëna ite y te düc i caji de mudaziun di dac d'identificaziun dl'impresa, dötes les indicaziuns y informaziuns o i dac che ó ester por verifiché la regolarité di contribuc aladô dl articul 43, coma 1 dl decret dl Presidënt dla Republica di 28 de dezëmber dl 2000, n. 445, y mudaziuns suandëntes.

(3) Le control dla regolarité di contribuc di sogec che á le dërt da eserzité le comerz sön sperses publiches vëgn fata telematicamënter dai Comuns:

 1. danter le 1. de jená y i 31 de merz de vigni ann cun referimënt al ultimo tëmp olache al ê da paié ite le contribut;
 2. tl momënt dla zesciun dl'aziënda o de n ram aziendal, sides ti confrunc dl soget che surandá co de chël che vëgn do;
 3. vigni iade che al vëgn araté dërt y tl caje che al ti vëgnes conzedü al soget, che á le dërt da eserzité le comerz sön sperses publiches, le paiamënt a rates dl debit de contribut.

(4) Tl caje de impreses bele scrites ite tl register dl comerz y a vigni moda atives canche al vëgn presenté la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité vëgnel controlé la regolarité de contribut te 60 dis dala presentaziun dla segnalaziun.

(5) Tl caje de impreses nia ciamó scrites ite tl register dl comerz canche al vëgn presenté la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité o por chëres che al n'é nia tomé le medemo de le termin por le pröm paiamënt di contribuc, vëgnel controlé la regolarité di contribuc do 180 dis dala data d'iscriziun tl register dl comerz.

(6) Che che á arjunt le dërt da eserzité le comerz sön sperses publiches te n'atra regiun dla Talia o tla provinzia de Trënt, olache na situaziun regolara di contribuc n'é nia na condiziun por eserzité l'ativité de comerz, pó impormó tó pert a marciá, fieres y manifestaziuns de promoziun comerziales tl Südtirol do che al é gnü controlé la regolarité di contribuc.

Art. 32 (Revocaziun, sospenjiun y tomanza dl’abilitaziun por l'eserzize dl comerz sön sperses publiches)

(1) L’abilitaziun y - sce l'ativité vëgn fata sön n post en conzesciun - la conzesciun relativa, vëgn sospenüdes por 120 dis o a vigni moda cina canche al vëgn fat la regolarisaziun, sce chësc vëgn a se le dé denanche al tomes le termo, te chisc caji:

 1. sce le control preodü dal Art. 31, coma 3, lëtres a) y c) é negatif;
 2. sce i controi aladô dl articul 31, coma 3, lëtra b) y dl articul 57, comesc 7 y 8 é negatifs;
 3. sce les informaziuns preodüdes dai articui 31 y 57, coma 9 ne vëgn nia presentades te 30 dis dala domanda fata dal Comun.

(2) Chësta sospenjiun n'é nia da capí sciöche nia-adoranza dl post en conzesciun aladô dl coma 4, lëtra c).

(3) L’abilitaziun y la conzesciun de posć vëgn revocades:

 1. sce la porsona interessada ne regolarisëia nia süa posiziun tl tëmp de sospenjiun preodü dal coma 1;
 2. sce al é danman n resultat negatif dl control preodü dal articul 31, coma 5.

(4) L’abilitaziun y la conzesciun de n post sön le marcé y ala fiera toma:

 1. sce al n'é nia plü i recuisic de onorabilité y i recuisic profescionai preodüs dai articui 8 y 9;
 2. sce la titolara/le titolar ne mët nia man l’ativité te 180 dis dala data de relasciada dl’abilitaziun;
 3. sce le post en conzesciun ne vëgn nia adoré por les periodes de tëmp dades dant dessot, tut fora i caji de assënza por maratia, gravidanza, assistënza a na porsona che convir invalida o portadëssa de n handicap gravënt, partezipaziun a n ater marcé, dann a so veicul o inzidënt cun so veicul o caje de mort dla titolara/dl titolar:
  1. passa ot edemes te n ann calendar, sce ara se trata de marciá che vëgn tignis vigni edema;
  2. passa cater edemes te n ann calendar, sce ara se trata de marciá che vëgn tignis vigni döes edemes;
  3. döes assënzes te n ann calendar, sce ara se trata de marciá che vëgn tignis vigni mëis;
  4. canche al vëgn a se le dé la secunda assënza ti dodesc agn de validité dla conzesciun che alda lapró tl caje de marciá y fieres che vëgn tignis n iade al ann.

(5) L'assënza ti mëisc de dezëmber, jená y forá, sciöche ince tles cater edemes de vacanza, che pó gní partides sö te alplü döes perts, ne vëgn nia conscidrada nia-adoranza dl post en conzesciun.

(6) Les assënzes preodüdes dal coma 4, lëtra c) y les assënzes por vacanzes mëss gní iustificades tres na comunicaziun scrita, cun lapró la documentaziun adatada, che mëss ti rové al Comun te 30 dis dal pröm de d'assënza.

SEZIUN VI
FORMES DE VENÜDA SPEZIALES AL MENÜ

Art. 33 (Eserzize dl’ativité)

(1) L’eserzize dl’ativité de comerz al menü preodü da chësta seziun é sotmetü a segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl’ativité (SZSA), da ortié inant al Comun competënt por le teritore.

Art. 34 (Botëghes daite da aziëndes)

(1) L'ativité de comerz al menü de produc al personal dependënt de ënc o impreses, publics o privac, a mëmbri dles forzes armades, a porsones assoziades de cooperatives de consum y assoziaziuns privates, sciöche ince la venüda te scores y ospedai ma a porsones che á le dërt da ti rové pormez, mëss gní fata te locai nia daverc al publich, olache al n'é nia n azes diret dala strada publica.

(2) Tla segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl’ativité (SZSA) preodüda dal Art. 33, mëssel gní detlaré che la porsona a ce dla gestiun dla botëga daite dal'aziënda á i recuisic de onorabilité y che al vëgn respeté les normes d'igiena y de sanité, de segurëza alimentara y de segurëza y idoneité di locai, y al mëss gní dé dant le setur dla marcianzia, le post y la spersa de venüda.

(3) ) L’ativité de venüda al detai te na sënta fissa ti campings vëgn conzedüda, tan inant che al vëgn respeté i comesc 1 y 2 de chësc articul, y ti eserzizi da na spersa de venüda mascimala preodüs dal articul 3, coma 1, lëtra d) de chësta lege, tan inant che ara reverda ma i produc alimentars y nia alimentars liá ai bojëgns dla clientela dl camping. 19)

19)
L'art. 34, coma 3 é gnü mudé insciö dal art. 12, coma 4 dla l.p. di 13 d’otober dl 2020, n. 12.

Art. 35  (Automac)

(1) Al’ativité de comerz al menü cun automac vëgnel apliché l’articul 33.

(2) L’ativité de comerz al menü cun automac fata ma te n local aposta, vëgn sotmetüda ales desposiziuns che reverda la daurida de n eserzize de venüda.

(3) Tla segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité (SZSA) preodüda dal articul 33 mëssel gní detlaré che al é danman i recuisic preodüs dai articui 8 y 9, le setur de marcianzia, le post y, sce l’automat vëgn istalé sön sperses publiches, che al vëgn tigní ite les normes sön l’ocupaziun de sperses publiches.

(4) Al é proibí da vëne y dé fora cun automac boandes da alcol da belanfat tan de degrá.

Art. 36 (Venüda por corespondënza, tres la televijiun o d'atri sistems de comunicaziun)

(1) La venüda al menü por corespondënza, tres la televijiun o d'atri sistems de comunicaziun é sotmetüda ala segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité (SZSA) da ortié inant al Comun olache an ó mëte a jí l'ativité.

(2) Tla SZSA preodüda dal coma 1 mëssel gní detlaré le setur de marcianzia y d'avëi le recuisit de onorabilité preodü dal articul 8 y, ma sce ara nen vá dl setur alimentar, d'avëi i recuisic profescionai preodüs dal Art. 9.

(3) Al é proibí da ortié produc al consumadú/ala consumadëssa, sce al ne vëgn nia damané do aposta, ater co sce ara se trata de scincundes o toc de mostra debann o zënza lians por le consumadú/la consumadëssa.

(4) Les litizes tres la televijiun o d’atri sistems de comunicaziun é proibides.

(5) Ales venüdes preodüdes da chësc articul vëgnel apliché ince les desposiziuns preodüdes dal decret legislatif di 6 de setëmber dl 2005, n. 206, y mudaziuns suandëntes, che reverda i contrac stlüc jö defora dai locai comerziai y i contrac a destanza.

Art. 37 (Desposiziuns speziales por les venüdes tres la televijiun)

(1) Tl caje de venüda tres televijiun mëss le trasmitënt televisif constaté denanche jí en ona, che al sides gnü ortié inant la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité (SZSA) preodüda dal articul 36.

(2) Tratan la trasmisciun mëssel gní dé dant l'inom, la denominaziun o la rajun soziala y la sënta dl venditur, le numer d'iscriziun tl register dl comerz y le numer dla partida CVA.

(3) Che che vënn tres la televijiun por terzi, mëss ti le lascé alsavëi al Ombolt dl Comun tl teritore olache an á intenziun da invié ia l’ativité. 20)

20)
L'art. 37, coma 3 é gnü mudé insciö dal art. 27, coma 10 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.

Art. 38 (Venüdes fates da porta a porta)

(1) Por l’eserzize dl’ativité de venüda al menü y de recioiüda de ordins de cumpra da porta a porta, vëgn la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl’ativité (SZSA) ortiada inant al Comun olache al vëgn metü a jí l'ativité.

(2) Tla SZSA preodüda dal coma 1 mëssel gní detlaré le setur de marcianzia y d'avëi le recuisit de onorabilité preodü dal articul 8 y, ma sce ara nen vá dl setur alimentar, d'avëi i recuisic profescionai preodüs dal Art. 9.

(3) Tratan le laur de venüda y de recioiüda de ordins de cumpra mëss les operadësses comerziales y i operadus comerziai mostré sö, a na moda che al sides saurí da odëi, na tessera de reconescimënt.

(4) Sön la tessera preodüda dal coma 3 mëssel ester le numer y:

 1. i dac personai y la fotografia dles operadësses comerziales y di operadus comerziai;
 2. i dac dla sënta dl'impresa y di produc che é i ogec dl’ativité dl’impresa, sciöche ince l’inom dl responsabl/dla responsabla dl’impresa;
 3. la sotescriziun dl responsabl/dla responsabla dl’impresa.

(5) Les desposiziuns de chësc articul y dl articul 39 vëgn ince aplicades al comerz ambulant sön les sperses publiches che vëgn fat da porta a porta.

(6) Ales venüdes preodüdes da chësc articul vëgnel apliché ince les desposiziuns preodüdes dal decret legislatif di 6 de setëmber dl 2005, n. 206, y mudaziuns suandëntes, sön i contrac stlüc jö defora dai locai comerziai y i contrac a destanza.

Art. 39 (Porsones inciariades)

(1) L’ativité preodüda dal articul 38, coma 1 pó gní fata ince da porsones inciariades che á le recuisit de onorabilité preodü dal articul 8.

(2) L’operadëssa comerziala/L’operadú comerzial ti comunichëia al’autorité de segurëza publica dl post aladô dles desposiziuns preodüdes dal decret legislatif di 31 de merz dl 1998, n. 114, y mudaziuns suandëntes la lista dles porsones inciariades.  21)

(3) L’operadëssa comerziala y l’operadú comerzial ti dá ales porsones inciariades na tessera de reconescimënt, che al/ara mëss atira se fá dé zoruch, sce ares perd le recuisit dl’onorabilité preodü dal articul 8.

(4) Sön la tessera preodüda dal coma 3 mëssel ester so numer y:

 1. i dac personai y la fotografia dla porsona inciariada;
 2. l’indicaziun dla sënta y di produc oget dl’ativité dl’impresa, sciöche ince l'inom dl responsabl/dla responsabla dl’impresa;
 3. la sotescriziun dl responsabl/dla responsabla dl’impresa.

(5) La tessera preodüda dal coma 3 mëss gní metüda fora a na moda che ara sides saurí da la odëi canche al vëgn venü y tut sö i ordins de cumpra.

(6) L’esibiziun o ilustraziun di catalogs, sciöche ince vigni atra forma de reclam comerzial da porta a porta tl post de residënza dl consumadú/dla consumadëssa o ti locai olache le consumadú/la consumadëssa é, ince temporaneamënter, por rajuns de laur, stüde, cura o aurela cörta, é ativités a chëres che al vëgn apliché les desposiziuns sön les porsones inciariades y sön la tessera de reconescimënt preodüdes dal articul 38, comesc 3 y 4, y da chësc articul, comesc 2, 3 y 4.

21)
L'art. 39, coma 2 é gnü sostituí insciö dal art. 27, coma 11 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.

Art. 40 (Comerz eletronich)

(1) Le comerz eletronich é sotmetü a segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl’ativité (SZSA) da ortié inant al Comun, olache an ó mëte da jí l’ativité.

(2) Tla SZSA preodüda dal coma 1 mëssel gní detlaré le setur de marcianzia y d'avëi le recuisit de onorabilité preodü dal articul 8 y, ma sce ara nen vá dl setur alimentar, d'avëi i recuisic profescionai preodüs dal Art. 9.

(3) Sön le sit internet adoré por le comerz eletronich mëssel gní dé dant l'inom, la denominaziun o la rajun soziala y la sënta dl venditur, le numer d'iscriziun tl register dl comerz y le numer dla partida CVA.

(4) Al comerz eletronich vëgnel apliché les normes dl’Uniun europeica y statales tla materia, sciöche ince les desposiziuns sön la sconanza di consumadus y la cualité di sorvisc.

SEZIUN VII
OFERTES DE VENÜDA

PERT I
ESPOSIZIUN DI PRISC

Art. 41 (Indicaziun dl prisc)

(1) Sön vigni produt che vëgn venü, bel anfat olache al é, mëssel ester da odëi a na moda tlera y saurida da lí, o sön na tofla o a val' atra moda adatada por chësc fin, le prisc de venüda por le publich.

(2) L’indicaziun de dui prisc desvalis por un n articul é proibida, ater co tl caje de venüdes straordinares y venüdes a n prisc plü bas co chël de cumpra.

(3) Por ci che reverda i laurs da iuvelier, anticuariat, pelices y guant de alta moda, vëgn le dovëi preodü dal coma 1 araté respeté, sce al vëgn metü sön le produt na picia tofla che vá da lí daite dala botëga.

(4) Tl tëmp che vá assolutamënter debojëgn por arjigné ca i produc da mëte fora, ne mëssel nia gní dé dant le prisc sön chisc produc.

(5) Sce i produc metüs fora é anfat o á le medemo valur bastel öna na tofla.

(6) Ti eserzizi de venüda y tles seziuns organisades cun n sistem de venüda self-service, mëssel a vigni moda gní dé dant le prisc de döta la marcianzia metüda fora por le publich. Ai produc sön chi che al é bele scrit sö le prisc de venüda al menü sciöche al alda y cun caraters sauris da lí y da odëi por le publich, ne vëgnel nia apliché le coma 1 de chësc articul. 22)

(7) Al romagn impé les desposiziuns varëntes cun chëres che an s'obliëia da dé dant le prisc de venüda por le publich por unités de mosöra.

(8) Les fossenares mëss mëte fora na tofla saurida da odëi dala strada, ma cun i prisc ghirá davëi dal consumadú/dala consumadëssa.

22)
L'art. 41, coma 6 é gnü mudé insciö dal art. 12, coma 5 dla l.p. di 13 d’otober dl 2020, n. 12.

PERT II
VENÜDES STRAORDINARES Y VENÜDES A N PRISC PLÜ BAS CO CHËL DE CUMPRA

Art. 42 (Regolamënt dles venüdes straordinares y a n prisc plü bas co chël de cumpra)

(1) Te chësta pert vëgnel regolamenté les venüdes straordinares cun chëres che l’operadú comerzial/l’operadëssa comerziala pîta de bones condiziuns reales y efetives por cumpré sü produc.

Art. 43 (Oferta dla marcianzia)

(1) La marcianzia oget de venüdes straordinares mëss gní despartida da chëra che vëgn venüda a condiziuns ordinares.

Art. 44 (Indicaziun di prisc)

(1) Por la marcianzia oget de venüda straordinara y por chëra venüda a n prisc plü bas co chël de cumpra mëssel gní dé dant:

 1. le prisc normal de venüda;
 2. le sconto o l'arbassamënt scrit te na porzentuala;
 3. le prisc efetif do le sconto o l'arbassamënt.

(2) I messaji de reclam che reverda les venüdes straordinares mëss gní presentá, ince graficamënter, a na moda che ai ne ingianes nia i consumadus/les consumadësses.

Art. 45 (Venüdes de licuidaziun)

(1) Les venüdes de licuidaziun vëgn fates dal operadú comerzial/dal’operadëssa comerziala al menü por vëne te cört tëmp düc sü produc, do:

 1. la fin dl’ativité comerziala;
 2. la zesciun dl’aziënda;
 3. le trasferimënt dl’aziënda te n ater local;
 4. la trasformaziun o le renovamënt di locai de venüda;
 5. l'aniversar dl'aziënda vigni diesc agn de ativité.

(2) Les venüdes de licuidaziun ti mëss gní lasciades alsavëi danfora al Comun, olache al é la sënta dl eserzize comerzial, y pó gní fates canchemai ia por l'ann.

Art. 46 (Svenüdes de fin de sajun o svenüdes)

(1) Les svenüdes de fin de sajun o svenüdes reverda i produc sajonai o de moda, che podess gní atocá da n gran smendrimënt dl prisc, sce ai ess da ne gní nia venüs tratan la sajun o te n cer tëmp.

(2) Les svenüdes de fin de sajun o svenüdes pó gní fates ma te dui tëmps dl ann fac fora dala Ciamena dl comerz aladô dl setur de marcianzia y di raiuns dl teritore provinzial.

(3) Les organisaziuns profescionales pó fá recurs cuntra i provedimënc dla Ciamena dl comerz, preodüs dal coma 2, ala Junta provinziala, che tol na dezijiun cun provedimënt definitif te 30 dis dala recioiüda dl recurs.

Art. 47 (Venüdes promozionales)

(1) Pro les venüdes de promoziun vënn l’operadú comerzial/operadëssa comerziala al menü düc i produc o ma na pert di produc a de bones condiziuns.

(2) Les venüdes preodüdes dal coma 1, che reverda produc de marcianzia nia alimentara de sajun che vëgn venüs ala fin dla sajun o tratan les svenüdes preodüdes dal articul 46, ne pó nia gní fates ti 20 dis dan les svenüdes de fin dla sajun y a vigni moda nia tl mëis de dezëmber.

Art. 48 (Venüdes a n prisc plü bas co chël de cumpra)

(1) Ales venüdes a n prisc plü bas co chël de cumpra vëgnel apliché le decret dl Presidënt dla Republica di 6 d'aurí dl 2001, n. 218.

SEZIUN VIII
FOSSENARES

Art. 49 (Fossenares)

(1) L’istalaziun y l'eserzize de fossenares sön strada, cun lapró chëres sön autostrades y superstrades, é sotmetüdes al'autorisaziun relasciada dal diretur/dala direturia dla Repartiziun provinziala Economia.

(2) Pro les fossenares sön strada pól gní eserzité:

 1. l’ativité de venüda al menü di produc preodüs dala tabela resservada ales fossenares, preodüdes dal decret ministerial di 17 de setëmber dl 1996, n. 561, y mudaziuns suandëntes;
 2. l’ativité de venüda al menü de d'atri produc nia tla tabela preodüda dala lëtra a), tl respet dles desposiziuns preodüdes dal articul 4, comesc 1, 2 y 3, do ti avëi ortié inant la segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl'ativité (SZSA) al Comun competënt por le raiun o do avëi ciafé l'autorisaziun, olache ara é preodüda, y a vigni moda sön na spersa de venüda che ne vëgn nia adorada dantadöt por chësta ativité, en relaziun ala spersa complessiva por les ativités preodüdes dales lëtres a), c), d) y e).
 3. l’ativité de venüda de foliec da vigni de y revistes aladô dl Art. 19;
 4. l’ativité de venüda de produc da tabach tl respet dles normes varëntes en materia;
 5. l’ativité de soministraziun de alimënc y boandes tl respet dles normes varëntes en materia de eserzizi publics.

(3) Les fossenares pó ince pité sorvisc surapró ai veicui, sciöche por ejëmpl, i sorvisc de fujina, di montli, de lubrificaziun y netija, tan inant che al vëgn respeté les desposiziuns preodüdes dal articul 4, comesc 1, 2 y 3, y les desposiziuns spezifiches de setur.

Art. 50 (Refornimënt self-service de metan por veicui y gas licuid)

(1) Tl respet dles desposiziuns dl’Uniun europeica y statales en materia de fossenares de metan, vëgnel conzedü le refornimënt self-service ince defora dal orar de laur dles fossenares aladô dles desposiziuns dl regolamënt d'esecuziun de chësta lege.

(2) Tl respet dles desposiziuns dl’Uniun europeica y nazionales en materia de fossenares sön strada de gas licuid, vëgnel conzedü le refornimënt de gas licuid self-service ince defora dal orar de daurida dla fossenara, tl respet dles prescriziuns preodüdes dal'injunta A al decret dl Presidënt dla Republica di 24 d'otober dl 2003, n. 340, y mudaziuns suandëntes.

Art. 51 (Fossenares privates)

(1) L'ativité che reverda l'istalaziun y l'eserzize de fossenares privates daite dai stabilimënc, pro ënc publics, te cantiers, magazins y somiënc, destinades ma al refornimënt de veicui aziendai, é sotmetüda al'autorisaziun relasciada dal diretur/dala direturia dla Repartiziun provinziala Economia. I operadus comerziai/Les operadësses comerziales de fossenares privates ne pó nia ti dé ciarburant a terzi, anfat a ci titul.

(2) Les prescriziuns detaiades sön l’autorisaziun preodüda dal coma 1 vëgn regolamentades, do avëi aldí les assoziaziuns di daturs/dles daturies de laur interessades plü rapresentatives, cun regolamënt d’esecuziun.

Art. 52 (Desposiziuns por le smendrimënt dl prisc de benzin y gasöre)   delibera sentenza

(1) La Provinzia pó ti conzede ales porsones fisiches, patrones de un o de plü veicui che mëss gní scric ite tles listes publiches, che á la residënza ti comuns determiná dala junta provinziala, n contribut por le smendrimënt dl prisc de venüda pro fossenares de benzin y gasöre. Le contribut pó gní conzedü a na manira desvalia por i singui comuns, aladô dla destanza dal punt plü daimpró al confin de Stat cun l'Austria y la Svizera, che an pó arjunje sön na strada publica.

(2) Le contribut ne pó nia ester majer co la desfarënzia danter le prisc mesan dl ciarburant che ti corespogn apliché ti comuns interessá y le prisc mesan dl ciarburant apliché tl raiun corespognënt tl teritore de confin svizer o austriach.

(3) La junta provinziala fej fora cun na deliberaziun aposta da publiché sön la tofla online dla Provinzia:

 1. i comuns y la destanza mascimala dal confin, eventualmënter desfarenziada aladô di raiuns, preodüs dal coma 1;
 2. la mosöra dl contribut;
 3. les modalités de azertamënt di prisc preodüdes dal coma 2;
 4. les modalités de anuzamënt dl benefize, ince tres l’adoranza de stromënc informatics;
 5. les funziuns surandades ai comuns y les compensaziuns finanziares che alda lapró;
 6. i compic y i dovëis di manajadus/dles manajadësses dles fossenares;
 7. les modalités de control por na dërta anuzaziun di benefizi preodüs dal coma 1.

(4) L’autorité competënta che se crüzia da controlé che al vëgnes tigní ite chëstes desposiziuns y nia violé les desposiziuns preodüdes da chësc articul, é le Comun olache al vëgn desfiré l’ativité de destribuziun de ciarburant o le Comun olache al é gnü a se le dé la violaziun. Les somes trates ite ti vá al Comun. La Provinzia eserzitëia so control tres i stromënc informatics adorá por la conzesciun di contribuc preodüs da chësc articul.

massimeBeschluss vom 17. Dezember 2007, Nr. 4415 - Festlegung der Kriterien zur Gewährung des Beitrages für die Preisreduzierung beim Verkauf von Benzin und Dieselöl (Artikel 16/bis vom Landesgesetz 17. Februar 2000, Nr. 7) (abgeändert mit Beschluss Nr. 192 vom 28.01.2008, Beschluss Nr. 1065 vom 14.04.2009 und Beschluss Nr. 784 vom 13.10.2020)

Art. 53 (Desposiziuns desvalies)

(1) Les domandes preodüdes dai articui 49 y 51 vëgn aratades azetades, sce ares ne vëgn nia refodades te 90 dis dala data de recioiüda dal’autorité competënta. Le diretur/La direturia dla Repartiziun provinziala Economia pó anulé l'azetaziun che é gnüda a s’al dé cuntra la lege, sce la porsona interessada ne se crüzia nia da mëte a post les mancianzes tl tëmp fissé. Le termin vëgn sospenü por la regolarisaziun o integraziun dla domanda. Sce al ne vëgn nia tigní ite le termin fat fora por la regolarisaziun o integraziun, archiviëia l'aministraziun la domanda.

(2) Les aziëndes alingrossa che fornësc ciarburant a impreses cun la sënta operativa tl Südtirol, che á contignidus mobii y fossenares privates, mëss ti lascé alsavëi vigni ann te forma digitala al’aministraziun provinziala la lista di benefiziars y la cuantité de produt fornida. La Provinzia autonoma de Balsan pó ti damané ai titolars/ales titolares dles fossenares informaziuns y dac sön la cuantité de ciarburant venü l'ann denant.

SEZIUN IX
TECNICH/TECNICA DL COMERZ

Art. 54 (Formaziun de tecnich/tecnica dl comerz)   delibera sentenza

(1) "Tecnich/Tecnica dl comerz" é na cualificaziun dla formaziun permanënta regolamentada dal regolamënt d'esecuziun te chisc punc:

 1. fin dl ejam;
 2. amisciun al ejam;
 3. program y strotöra dl ejam;
 4. comisciun d'ejam;
 5. desfiramënt dl ejam;
 6. valutaziun y denominaziun dla cualificaziun;
 7. reconescimënt di credic formatifs;
 8. cursc por s'arjigné ca.

(2) Por le Register provinzial di titui d'istruziun y formaziun y dles cualificaziuns profescionales preodüdes dal articul 6-bis, coma 7 dla lege provinziala di 12 de novëmber dl 1992, n. 40, y mudaziuns suandëntes, vá la cualificaziun de "tecnich/tecnica dl comerz" y l'ejam che alda lapró, a öna cun la cualificaziun y l’ejam de "maester/maestra" preodüs dal titul I pert IV dla lege provinziala di 25 de forá dl 2008, n. 1, y mudaziuns suandëntes.

(3) La Provinzia pó mëte a jí manifestaziuns, scomenciadies y inrescides por promöie la formaziun de tecnich/tecnica dl comerz.

(4) L’aministraziun provinziala pó organisé cursc por s'arjigné ca al ejam de tecnich/tecnica dl comerz. La junta provinziala pó ince ti surandé ala Ciamena dl comerz, dl'industria, dl artejanat y dl'agricoltöra de Balsan, tl limit dla spëisa autorisada cun la lege finanziara, n finanziamënt che integrëia chël preodü dal articul 3 dla lege regionala di 14 d'agost 1999, n. 5, y mudaziuns suandëntes por mëte a jí i cursc por s'arjigné ca preodüs dala lëtra h) dl coma 1.

massimeDekret des Landeshauptmanns vom 18. September 2020, Nr. 35 - Verordnung über die Meisterausbildung im Handwerk und im Gastgewerbe sowie über die Handelsfachwirteausbildung

SEZIUN X
ORARS DLES ATIVITÉS COMERZIALES

Art. 55 (Orars de daurida y stlüta)

(1) I orars de daurida y de stlüta por le publich di eserzizi de venüda al menü pó gní chiris fora dai comerzianc/dales comerziantes.

(2) Le comerziant/La comerzianta mëss ti lascé alsavëi al publich cun na tofla o n ater meso d'informaziun adaté, le dërt orar de daurida y stlüta de so eserzize.

(3) I punc de venüda nia esclusifs de foliec da vigni de y revistes se tëgn al orar preodü por l’ativité prinzipala.

(4) Le Comun fej fora, aladô y ti limic de ci che vëgn preodü tla Seziun V, do avëi aldí les organisaziuns imprenditoriales dl comerz, les organisaziuns sindacales di lauranc dl setur y les assoziaziuns di consumadus plü rapresentatives, i orars por l’ativité de comerz sön sperses publiches.

(5) Aladô dles sorts desvalies de fossenares y tl respet dl dovëi da garantí n sorvisc adaté ala clientela, pó i operadus comerziai/les operadësses comerziales fá fora lediamënter i orars de daurida y de stlüta al publich dles fossenares. I operadus comerziai/les operadësses comerziales mëss ti lascé alsavëi al publich l’orar dla dërta daurida y stlüta dla fossenara sön strada tres tofles o d'atri mesi d'informaziun adatá.

SEZIUN XI
SOZESCIUN

Art. 56 (Sozesciun)

(1) Le trasferimënt dla gestiun o dla proprieté dl’aziënda o de n ram dl’aziënda, tres n at danter vis o porvia de mort, comporta le trasferimënt dl dërt d’ativité comerziala al suzessur/ala suzessuria.

(2) Le suzessur/La suzessuria mëss ti ortié inant la comunicaziun de sozesciun sot forma de segnalaziun zertificada de scomenciamënt dl’ativité (SZSA) al Comun competënt por le teritore, tl respet de ci che é preodü dal Art. 57.

(3) Le suzessur/La suzessuria mëss detlaré canche al vëgn trasferí l’ativité, d'avëi i recuisic de onorabilité preodüs dal articul 8 y, sce al vá debojëgn, d'avëi i recuisic profescionai preodüs dal articul 9.

(4) Le suzessur/La suzessuria mëss lascé alsavëi la sozesciun aladô dles modalités fates fora dal Comun, denanco mëte veramënter a jí l’ativité y a vigni moda:

 1. te 60 dis dala data dl at de trasferimënt dla gestiun o proprieté dl eserzize;
 2. te n ann dala mort dl titolar/dla titolara.

(5) Tl caje de surantuta do la mort sce ara se trata de ativités che reverda le setur de marcianzia alimentara, pó le soget che surantol che á i recuisic de onorabilité preodüs dal articul 8 jí inant cun l’ativité provisoriamënter por alplü dodesc mëisc dala data de mort de che che surandá le dërt. Sce al ne vëgn nia desmostré d'avëi i recuisic profescionai preodüs dal articul 9 te chësc tëmp, toma l’abilitaziun.

Art. 57 (Desposiziuns speziales por la sozesciun dl’ativité de comerz sön sperses publiches)

(1) Le trasferimënt dla gestiun o dla proprieté dl’aziënda o de n ram dl’aziënda, tres n at danter vis o porvia de mort, comporta le trasferimënt dl'abilitaziun de comerz sön sperses publiches, sciöche ince tl caje de ativité fata sön n post en conzesciun, dla conzesciun che toca lapró al soget che surantol.

(2) Le suzessur/La suzessuria mëss ti ortié inant la comunicaziun de sozesciun sot forma de segnalaziun zertificada de scomenciamënt de ativité (SZSA) al Comun olache al é la sënta dl post en conzesciun por l’ativité preodüda dal articul 22, coma 1, lëtra a). Tl caje de ativité preodüda dal Art. 22 (, coma 1, lëtra b), mëss che che surantol ortié inant la SZSA a so Comun de residënza y na comunicaziun al Comun a chël che che che surandá le dërt ti á ortié inant la SZSA, respetivamënter al Comun che á relascé l’autorisaziun a che che surandá le dërt.

(3) Le suzessur/La suzessuria mëss detlaré canche al vëgn trasferí l’ativité, da avëi i recuisic de onorabilité preodüs dal articul 8 y, olache ai vëgn damaná, i recuisic profescionai preodüs dal articul 9.

(4) Le suzessur/La suzessuria mëss fá la comunicaziun de sozesciun, aladô dles modalités fates fora dal Comun, denant che al vëgnes veramënter metü a jí l’ativité, y a vigni moda:

 1. te 60 dis dala data dl at de trasferimënt dla gestiun o dla proprieté dl'ativité, tl caje de at danter vis;
 2. te n ann dala mort dl titolar/dla titolara.

(5) Bei Nachfolge von Todes wegen kann der Nachfolger/die Nachfolgerin, sofern die Voraussetzung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 gegeben ist, die Tätigkeit mit Lebensmitteln provisorisch fortsetzen. Wenn er/sie nicht innerhalb von zwölf Monaten ab Ableben des Rechtsvorgängers/der Rechtsvorgängerin die beruflichen Voraussetzungen laut Artikel 9 nachweist, verfällt die Berechtigung, außer es wird aus nachweislichen Gründen höherer Gewalt ein Aufschub gewährt.

(6) Le suzessur/La suzessuria surantol cun l'abilitaziun de comerz sön sperses publiches ince i titui de priorité che le titolar da denant â; chisc ne pó nia gní metüs adöm cun d'atres abilitiziuns.

(7) Te 60 dis dala comunicaziun de sozesciun preodüda dal coma 2, prevëiga le Comun da controlé che le soget che surandá le dërt y le suzessur/la suzessuria ais paié ite i contribuc.

(8) Tl caje de sogec, che n'é nia ciamó scric ite tl register dl comerz le de dla sozesciun dl'abilitaziun o tl caje de sogec por chi che al n'é nia ciamó tomé le termin por le pröm paiamënt contributif, vëgn le control preodü dal coma 7 fat do 120 dis do la data d'iscriziun tl register dl comerz y a vigni moda ti 60 dis dedô.

(9) Le Comun fej i controi preodüs dai comesc 7 y 8 sön la basa di elemënc indespensabli por ciafé les informaziuns o i dac damaná, dá jö dal’impresa aladô dl articul 43, coma 1 dl decret dl Presidënt dla Republica di 28 de dezëmber dl 2000, n. 445, y mudaziuns suandëntes.

(10) Tl caje de zesciun di rams d’aziënda a acuirënc desvalis, mësson dé dant tl at de zesciun la dita che surantol les priorités acuisides dal soget che surandá le dërt l'abilitaziun che reverda le ram dl'aziënda spezifich.

(11) Tl caje de sozesciun te impreses che á conzesciuns de posć romagn la tomanza dla conzesciun chëra originara, chël ó dí canche an arjunj i dodesc agn dala data de relasciada.

Art. 58 (Desposiziuns speziales por la sozesciun tl'ativité de venüda de foliec da vigni de y revistes te posć de venüda nia esclusifs)

(1) L'abilitaziun da eserzité l’ativité de venüda di foliec da vigni de y revistes te n post de venüda nia esclusif pó gní trasferida ma cun l'abilitaziun da eserzité l’ativité prinzipala.

(2) La gestiun dl ram d’aziënda che reverda la venüda di foliec da vigni de y revistes te n post de venüda nia esclusif pó gní trasferí independentemënter dal trasferimënt dl ram aziendal che reverda l’ativité prinzipala, a condiziun che ara vëgnes eserzitada inant ti medemi locai.

Art. 59 (Desposiziuns speziales por la sozesciun tl’ativité de destribuziun de ciarburant)

(1) Le trasferimënt dla titolarité de n implant de destribuziun de ciarburant mëss ma ti gní lascé alsavëi, te 30 dis, al ofize provinzial competënt dl Ofize dles Doganes de Balsan. Le titolar/La titolara dl'autorisaziun pó ti surandé la gestiun di implanc a d’atri sogec tres contrac che á na dorada de almanco sis agn.

SEZIUN XII
NORMES DE ATUAZIUN

Art. 60 (Regolamënt d’esecuziun)

(1) Cun regolamënt d'esecuziun, da emané d’intenüda cun le Consëi di Comuns, te 365 dis dala jüda en forza de chësta lege, se crüzion da:

 1. spezifiché, sce al vá debojëgn, les definiziuns preodüdes dal articul 3, sciöche ince les sorts de esclujiun preodüdes dal articul 6, coma 2;
 2. definí la prozedöra d'autorisaziun por la daurida, le trasferimënt de sënta y l’ampliamënt dla suraspersa de venüda de strotöres de venüda mesanes te raiun che ne toca nia pro i raiuns residenziai y stabilí le tëmp te chël che ara mëss gní stlüta jö; chësc tëmp ne pó nia ester majer co 90 dis dala data de recioiüda dla domanda; canche chisc é passá vëgn l’istanza aratada azetada;
 3. definí la prozedöra d'autorisaziun por la daurida, le trasferimënt de sënta y l’ampliamënt dla spersa de venüda de de gran strotöres de venüda y stabilí le termin te chël che ara mëss gní stlüta jö; chësc tëmp ne pó nia ester majer co 120 dis dala data de recioiüda dla domanda, do che le termin é passé vëgn l’istanza aratada azetada;
 4. definí la prozedöra d'autorisaziun por la daurida, le trasferimënt de sënta y l’ampliamënt dla spersa de venüda di zëntri comerziai y stabilí le termin te chël che ara mëss gní stlüta jö; chësc tëmp ne pó nia ester majer co 120 dis dala data de recioiüda dla domanda, do che le termin é passé vëgn l’istanza aratada azetada;
 5. emané diretives y definí i parametri cualitatifs por l’eserzize dl’ativité preodüda dala seziun IV;
 6. definí:
  1. les diretives generales por l’eserzize dl’ativité de comerz sön sperses publiches;
  2. i criters por les prozedöres de seleziun por l’assegnaziun de posć sön sperses publiches;
  3. i criters por la relasciada dles conzesciuns di posć temporanes;
  4. le numer mascim de posć da assegné a n medemo soget iuridich tl medemo marcé;
 7. stabilí les modalités de desfiramënt dles venüdes straordinares;
 8. definí tl detai la prozedöra d'autorisaziun, sciöche de revocaziun dl’autorisaziun por les fossenares, stradales y d'adoranza privata, y stabilí i caji olache l'istalaziun de implanc de destribuziun de ciarburant a adoranza privata ne é nia sotmetüda a autorisaziun, mo ma a comunicaziun o gnanca a chësta;
 9. stabilí les modalités por le refornimënt self-service defora dal orar de laur dles staziuns de sorvisc;
 10. emané desposiziuns tl detai por la reduziun dl prisc dl benzin y gasöre;
 11. determiné les carateristiches y le numer de posć da parché di eserzizi comerziai;
 12. emané d'atres desposiziuns d'atuaziun de chësta lege.

SEZIUN XIII
SANZIUNS

Art. 61 (Sanziuns che reverda l’ativité de comerz al menü te na sënta fissa, ala venüda de foliec y revistes y ales formes speziales de comerz al menü)

(1) Vignun che eserzitëia n'ativité de comerz al menü te na sënta fissa, n’ativité de venüda de foliec y revistes o öna dles formes speziales de comerz al menü zënza abilitaziun o sce al mancia la destinaziun d'adoranza scrita dant di locai preodüs dal articul 10, coma 1, o zënza i recuisic preodüs dai articui 8 y 9 vëgn sotmetü ala sanziun aministrativa da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro; al vëgn ince desponü atira la stlüta dl’eserzize o la zedüda dl’ativité.

(2) Por vigni atra violaziun dles desposiziuns dl titul II, seziuns III, IV, VI, VII, X y XI, vëgnel apliché la sanziun aministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

(3) Te caji dër ziti, de retomada o a vigni moda sce al vëgn ciamó n iade violé les desposiziuns preodüdes dal titul II, seziuns III, IV, VI, VII perts II, X y XI, pól gní desponü la sospenjiun dl'ativité por alplü 30 dis y les sanziuns aministratives vëgn alzades cina a cin iadi la soma minima y mascima preodüda por vigni sanziun.

(4) A vigni moda vëgnel atira comané da sospëne les venüdes straordinares che ne vá nia a öna cun les desposiziuns de chësta lege y le regolamënt d’esecuziun.

(5) La retomada vëgn a se le de canche la medema violaziun vëgn cometüda dui iadi te 365 dis, ince sce an á paié la sanziun de scioldi.

(6) L’autorité competënta por les violaziuns preodüdes da chësc articul é l'ombolt/ombolta dl comun olache ares é gnüdes a se le dé. Les somes trates ite röia te cassa de comun.

(7) La competënza dla Provinzia por ci che reverda les sanziuns aministratives coliades ala tignida dl register dl comerz y ales desposiziuns statales y dl’Uniun en materia de comerz vëgn delegada ala Ciamena de Comerz, Industria, Artejanat y Agricoltöra de Balsan che scudësc ince ci che vëgn trat ite dales sanziuns.

Art. 62 (Sanziuns sön l’ativité de comerz sön sperses publiches)

(1) Che che eserzitëia ativités de comerz sön sperses publiches zënza abilitaziun o conzesciun de posć, chël ó dí zënza i recuisic preodüs dai articui 8 y 9, o zënza l'autorisaziun dl patrun/dla patrona o dl manajadú/dla manajadëssa tl caje de aeroporc, staziuns y autostrades, mëss paié na sanziun aministrativa da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro, y al ti vëgn ince naota secuestré por segurëza les atrezadöres y la marcianzia y spo confiscades aladô dla lege provinziala di 7 de jená dl 1977, n. 9, y mudaziuns suandëntes.

(2)  Vignun che violëia les limitaziuns y les proibiziuns fates fora dal Comun por l’eserzize dl comerz sön sperses publiches, nia preodüdes dal coma 1 de chësc articul, mëss paié na sanziun aministrativa da 250,00 euro a 1.500,00 euro. 23)

(3) Sce le control dla regolarité di contribuc desponüda aladô dl articul 31 porta n resultat negatif, vëgnel apliché la sanziun aministrativa de 250,00 euro.

(4) Tl caje de assënza dl titolar/dla titolara, vëgnel straufé l’eserzize dl comerz sön sperses publiches da pert de porsones che n'é nia personal dependënt o colaboradus y colaboradësses, cun na sanziun aministrativa da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

(5) Por vigni atra violaziun dles desposiziuns dl titul II, seziuns V, X y XI, vëgnel apliché la sanziun aministrativa da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

(6) Te caji dër ziti, de retomada o a vigni moda sce al vëgn ciamó n iade violé les deposiziuns preodüdes da chësc articul - ater co nia tl caje preodü dal coma 3 - pól gní comané la sospenjiun dl’ativité por n tëmp de alplü 30 dis y les sanziuns aministratives vëgn aumentades cina a cin iadi la soma minimala y mascimala preodüda por vigni sanziun.

(7) La retomada vëgn a se le dé canche la medema violaziun vëgn cometüda dui iadi te 365 dis, ince sce an á paié la sanziun de scioldi.

(8) L’autorité competënta por les violaziuns preodüdes da chësc articul é l'ombolt/ombolta dl comun olache ares é gnüdes a se le dé. Les somes trates ite röia te cassa de comun.

23)
L'art. 62, coma 2 é gnü mudé insciö dal art. 12, coma 6 dla l.p. di 13 d’otober dl 2020, n. 12.

Art. 63 (Sanziuns sön l’ativité de destribuziun de ciarburant)

(1) Che che violëia les desposiziuns preodüdes dai articui 49 y 51, mëss paié na sanziun aministrativa che vá da 3.000,00 euro a 17.500,00 euro.

(2) Che che violëia les desposiziuns preodüdes dal articul 59, mëss paié na sanziun aministrativa che vá da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

(3) Che che violëia les desposiziuns sön i orars y turnus de daurida y l'indicaziun di prisc, mëss paié na sanziun aministrativa che vá da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

(4) L'ombolt/ombolta comana, tl caje de istalaziun y eserzize de fossenares zënza l’autorisaziun, da stlüje la fossenara y da tó y jí cun düc i injins y düc i tancs a ciaria dl operadú comerzial/dl’operadëssa comerziala dla fossenara abusiva.

(5) Che che ciafa abusivamënter ciarburant da na fossenara privata, mëss paié na sanziun aministrativa che vá da 250,00 euro a 1.500,00 euro. Tl caje de repetiziun se crüzion dla revocaziun dl’autorisaziun.

(6) Vigni porsona che violëia les desposiziuns preodüdes dal articul 52 cun comportamënc cun chi che an ó s'anuzé abusivamënter o a na moda nia iüsta di benefizi preodüs, o ne se tëgn nia ales prescriziuns preodüdes dala lëtra f) dl coma 3 dl medemo articul, vëgn straufada cun na sanziun aministrativa da 250,00 euro a 1.500,00 euro. Te caji dër ziti, de retomada o a vigni moda de repetiziun dla violaziun, vëgn la soma minimala y la soma mascimala dla sanziun cuintuplicada y l'autorité competënta ti sospënn por un n ann la poscibilité da s'anuzé dl benefize a che che á cometü la violaziun, o comana da stlü la fossenara dl operadú comerzial/dl’operadëssa comerziala che á cometü la violaziun por 60 dis.

(7) Che che violëia les desposiziuns preodüdes dal coma 2 dl articul 53 mëss paié na sanziun aministrativa da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro. L’autorité competënta por les violaziuns preodüdes da chësc coma é la Provinzia.

(8) L’autorité competënta por les violaziuns preodüdes da chësc articul, ater co nia chëres preodüdes dal coma 7, é l'ombolt/ombolta dl comun olache ares é gnüdes a se le dé. Les somes trates ite röia tla cassa de comun.

TITUL III
Desposiziuns finales

SEZIUN I
DESPOSIZIUNS TRANSITORES Y FINALES

Art. 64 (Raiuns por la daurida de posć de venüda nüs de foliec y revistes)

(1) I Comuns pó ciafé sö i raiuns por la daurida de posć de venüda nüs de foliec y revistes sön la basa dles diretives preodüdes dal articul 60, coma 1, lëtra e). Cina a süa aprovaziun vel inant i planns de localisaziun aprová aladô dl articul 8-bis che valô denant dla lege provinziala di 17 de forá dl 2000, n. 7.

Art. 65 (Comerz sön sperses publiches Prorogaziun dles conzesciuns di posć)

(1) Tignin cunt de ci che vëgn preodü dal articul 181, coma 4-bis dl decret-lege di 19 de ma dl 2020, n. 34, convertí te lege cun mudaziuns dla lege di 17 de messé dl 2020, n. 77, vëgn les conzesciuns de posć por l’eserzize dl comerz sön sperses publiches che toma ai 31 de dezëmber dl 2020, preodüdes dal articul 22, coma 1, lëtra a), arlungiades de dodesc agn. Cina ai 31 de dezëmber dl 2032 ne pó le medemo soget iuridich nia ester le titolar y gnanca avëi tl medemo raiun de marcianzia passa cater conzesciuns de posć, sce le numer complessif di posć, sön le marcé o tla fiera, é mënder o anfat a 100, o passa sis conzesciuns, sce le numer complessif di posć é majer co 100. 24)

24)
L'art. 65, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 12, coma 7 dla l.p. di 13 d’otober dl 2020, n. 12.

Art. 66 (Ativités de monitoraje Podëi de control dla Provinzia)

(1) La Provinzia autonoma de Balsan desfira ativités de monitoraje dl sistem comerzial dl Südtirol y se resservëia la facolté da controlé te vigni momënt la dërta aplicaziun dles desposiziuns preodüdes da chësta lege y dal regolamënt d'esecuziun che toca lapró. Por chësc fin pó i Comuns gní cherdá da ti ortié ai ofizi provinziai competënc i dac che ai á che toca lapró, zënza che chësc comportes cosć por la Provinzia.

(2) Les funziuns de monitoraje y de control preodüdes dal coma 1 ti pó gní surandades ala Ciamena dl comerz, dl'industria, dl artejanat y dl'agricoltöra de Balsan, aladô de desposiziuns spezifiches d'atuaziun, da emané a öna cun le Consëi di Comuns, ince stlujon jö na convenziun aposta.

(3) Sce i ënc locai ne eserzitëia nia les funziuns y i compic che ti é gnüs surandá cun chësta lege, antervëgn la junta provinziala impede ëi, do i avëi amonis y aldí le Consëi di Comuns, nominan n commissar/na comissaria por ademplí i ac che vá debojëgn.

Art. 67 (Finanziamënt dla Ciamena dl comerz, dl'industria, dl artejanat y dl'agricoltöra de Balsan)

(1) La junta provinziala vëgn autorisada da ti assegné ala Ciamena dl comerz, dl’industria, dl artejanat y dl’agricoltöra da Balsan, tl limit dla spëisa autorisada cun la lege finanziara anuala, n finanziamënt che integrëia chël preodü dal articul 3 dla lege regionala di 14 d’agost dl 1999, n. 5, da definí cun na deliberaziun de assegnaziun aposta.

Art. 68 (Fiera Bolzano Spa)

(1) Les mudaziuns y integraziuns al statut dla Fiera Bolzano Spa mëss gní aprovades dala junta provinziala.

Art. 69 (Desposiziun particolares por le marcé storich-turistich sön l’Obstplatz a Balsan)

(1) Por presservé la particolarité y le valur architetonich y turistich particolar dl Obstplatz, fej fora le Comun de Balsan tres n regolamënt aposta aprové dal Consëi comunal, dantadöt:

 1. le raiun y le numer de posć;
 2. l’ativité de comerz spezifica y eventualmënter de soministraziun pro vigni posć;
 3. les sorts desvalies de marcianzia, assiguran la prevalënza dla marcianzia storica “ordöra y verzöra” y l'oferta esclusiva – te n valgügn posć – de produc agricoi locai de cualité garantida;
 4. la dimenjiun, l’estetica, i materiai y l’ilominaziun dles bancareles, tignin cunt dla storizité dl marcé;
 5. les prozedöres d’assegnaziun por valorisé dantadöt le contignü y l’aspet storich dl marcé;
 6. l'atribuziun eventuala – ince por na sora pert di posć – de punc particolars a cooperatives o assoziaziuns o aziëndes convenzionades impara, spezialisades tla produziun y/o comerzialisaziun di produc agricoi cun la merscia de cualité “Südtirol” o “Roter Hahn”;
 7. les normes por l’aplicaziun dles sanziuns preodüdes dal Art. 62, sce al ne vëgn nia adoré le post por passa dui mëisc al ann y an ne se tëgn nia ales prescriziuns dl regolamënt, ince en materia de estetica y netijia.

Art. 70  (Desposiziuns d'ezeziun)

(1) Desvian da ci che é preodü dal articul 3, coma 1, lëtres h) y i) de chësta lege, pó i posć de venüda de foliec y revistes gní autorisá aladô dla lege provinziala di 17 de forá dl 2000, n. 7, en forza cina sëgn, y dl regolamënt d'esecuziun che alda lapró, emané cun decret dl Presidënt dla junta provinziala di 30 d'otober dl 2000, n. 39, eserzité inant süa ativité aladô de chëstes ultimes desposiziuns. Sce al vëgn a se le dé mudaziuns tla repartiziun dla spersa por setur de marcianzia o tl caje de trasferimënt dl’ativité, vëgn i posć de venüda de foliec y revistes sotmetüs ales desposiziuns de chësta lege y dl regolamënt d’esecuziun preodüs dal articul 60.

(2) Desvian da ci che vëgn preodü dal articul 4, coma 2, vëgn l’ativité de venüda al menü eserzitada aladô dl articul 3, coma 1, lëtra h) da n post de venüda esclusif de foliec y revistes ametüda ince sce fata tl raiun por insediamënc produtifs.

(3) Desvian da ci che vëgn preodü dal articul 4, coma 2, vëgn l’ativité de venüda al menü eserzitada da n'apoteca aladô dl articul 6, coma 2, lëtra a), ametüda ince te raiuns por insediamënc produtifs.

(4) Desvian da ci che vëgn preodü dal articul 35 y tl respet dles desposiziuns statales varëntes en materia de venüda y soministraziun de boandes alcoliches tres automac - dantadöt dles desposiziuns che se referësc al orar de proibiziun totala de venüda y soministraziun de boandes da alcol tres automac, sciöche ince de chëres che prevëiga por chisc automac le dovëi da avëi sistems de letöra otica di documënc de relevaziun di dac anagrafics de che che l'adora - pó l’ativité de venüda y soministraziun de boandes da alcol tres automac bele eserzitada legitimamënter dan la jüda en forza de chësta lege, gní eserzitada inant.

(5) Desvian da ci che vëgn preodü dal articul 4, coma 2, vëgnel ametü l’ativité de venüda al menü fata da n’agenzia de sopoltöra preodüda dal articul 115 dl Test unich dles leges de segurëza publica, aprové cun decret roial di 18 de jügn dl 1931, n. 773, y mudaziuns suandëntes, ince sce fata te raiuns por insediamënc produtifs, tan inant che ara vëgn fata a na moda nia prevalënta respet al’ativité de desfirada dles pratiches aministratives che reverda la mort y l’organisaziun dles sopoltöres y che reverda ma la venüda de scrigns y d'atri articui de sopoltöra.

(6) Tl respet de ci che vëgn preodü dal articul 6, coma 2, lëtres t), v) y w), pó les ativités comerziales abilitades aladô dla lege provinziala di 17 de forá dl 2000, n. 7, y dles tabeles speziales che toca lapró preodüdes dala deliberaziun dla junta provinziala di 24 de setëmber dl 2001, n. 3359, gní eserzitades inant aladô de chëstes desposiziuns. Sce al vëgn fat mudaziuns dla cualité de setur dla marcianzia, che ampliëia la spersa de venüda sura i limic dá dant tla deliberaziun dla junta provinziala di 24 de setëmber dl 2001, n. 3359, sciöche ince tl caje de trasferimënt dl’ativité, vëgneres sotmetüdes ales desposiziuns de chësta lege y dl regolamënt d’esecuziun preodüs dal articul 60.

Art. 71 (Desposiziuns transitores)

(1) Cina al’emanaziun dles diretives preodüdes dal articul 60, coma 1, lëtra e), ejaminëia i Comuns zënza plann de localisaziun aprové aladô dl articul 8-bis dla lege provinziala di 17 de forá dl 2000, n. 7, en forza cina sëgn, les segnalaziuns zertificades dl scomenciamënt dl'ativité (SZSA) rovades adalerch por l’ativité de venüda de foliec y revistes preodüda dala Seziun IV de chësta lege aladô dl articul 21-bis dla lege provinziala di 22 d'otober dl 1993, n. 17, y mudaziuns suandëntes. La proibiziun dl scomenciamënt dl’ativité pó gní preodüda aladô dl articul zité 21-bis o, sce al é danman tl caje spezifich concret na bona rajun d'interes general preodüda dal articul 4, punt 8 dla diretiva 2006/123/CE dl Parlamënt Europeich y dl Consëi di 12 de dezëmber dl 2006 sön i sorvisc sön le marcé intern, y tl respet di prinzips de bojëgn, proporzionalité y de nia -descriminaziun; chëstes rajuns vëgn aratades prevalëntes sön le prinzip general de liberté de daurida di eserzizi comerziai nüs preodüs dal articul 31, coma 2 dl decret-lege di 6 de dezëmber dl 2011, n. 201, convertí te lege, cun mudaziuns dala lege di 22 de dezëmber dl 2011, n. 214, y mudaziuns suandëntes.

(2) I prozedimënc aministratifs che reverda les strotöres de venüda al menü che é ciamó pendënc canche chësta lege vá en forza, vëgn stlüc jö aladô dles desposiziuns preodüdes dala lege provinziala di 17 de forá dl 2000, n. 7, en forza cina sëgn, y so regolamënt d'esecuziun, emané cun decret dl presidënt dla junta provinziala di 30 d'otober dl 2000, n. 39, sciöche ince dala lege provinziala di 16 de merz dl 2012, n. 7, en forza cina sëgn y dala lege provinziala di 11 d'agost dl 1997, n. 13.

(3) Cina al'aprovaziun dl regolamënt d'esecuziun preodü dal articul 60, vëgn i prozedimënc aministratifs che reverda les strotöres de venüda al menü preodüdes dai articui 14, 15 y 16, sotmetüdes a autorisaziun, stlüc jö aladô dles desposiziuns preodüdes dala lege provinziala di 17 de forá dl 2000, n. 7, en forza cina sëgn, y dal regolamënt d'esecuziun che alda lapró, emané cun decret dl presidënt dla junta provinziala di 30 d'otober dl 2000, n. 39, sciöche ince dala lege provinziala di 16 de merz dl 2012, n. 7, en forza cina sëgn, y dala lege provinziala di 11 d'agost dl 1997, n. 13.

(4) I prozedimënc aministratifs che reverda les fossenares preodüdes dala seziun VIII, che é ciamó pendënc canche chësta lege vá en forza, sciöche ince chi che mëss gní elaborá por canche al vá en forza le regolamënt d’esecuziun preodü dal articul 60, vëgn stlüc jö aladô dles desposiziuns preodüdes dala lege provinziala di 17 de forá dl 2000, n. 7, che valô cina sëgn y dl regolamënt d'esecuziun che toca lapró, emané cun decret dl presidënt dla junta provinziala di 30 d'otober dl 2000, n. 39.

(5) Cina ala jüda en forza di articui preodüs dala seziun VII de chësta lege, vëgnel apliché i articui preodüs dala seziun III (Ofertes de venüda), dla lege provinziala da denant di 17 de forá dl 2000, n. 7, y de so regolamënt d'esecuziun, emané cun decret dl presidënt dla junta provinziala di 30 d'otober dl 2000, n. 39.

(6) Pian ia dal 1° de jená dl 2033 mëss le numer dles conzesciuns de posć preodüdes dal Art. 65, gní determiné danü aladô dles desposiziuns dl regolamënt d’esecuziun preodü dal articul 60. 25)

(7) Cina ala data de jüda en forza dl regolamënt d'esecuziun preodü dal articul 54, coma 1, vëgnel apliché inant i articui 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies y 19-sexies dla lege provinziala di 17 de forá dl 2000, n. 7, tla verjiun varënta dan süa mudaziun o abrogaziun por faziun dla lege provinziala di 24 de setëmber dl 2019, n. 8, y les desposiziuns d'esecuziun che toca lapró.

25)
L'art. 71, coma 6 é gnü mudé insciö dal art. 12, coma 8 dla l.p. di 13 d’otober dl 2020, n. 12.

Art. 72 (Desposiziuns sön l’aplicaziun dla lege)

(1) Pian ia dal de do la data de jüda en forza dl regolamënt d'esecuziun preodü dal articul 60, vëgnel apliché chëstes desposiziuns:

 1. l’articul 3, coma 1, lëtra c), por ci che reverda chë pert olache al vëgn individué la spersa defora dlungia l’eserzize comerzial sciöche spersa d'esposiziun;
 2. l’articul 14, por ci che reverda chë pert olache al vëgn preodü le dovëi d'autorisaziun por strotöres de venüda mesanes, sciöche ince les sanziuns che alda lapró preodüdes dal articul 61;
 3. i articui 15, 16 y 17, sciöche ince les sanziuns che toca lapró preodüdes dal articul 61;
 4. i articui dla seziuns VII y l’articul 61, comesc 2 y 3, por ci che reverda la pert sön les ofertes de venüda;
 5. i articui preodüs dala seziun VIII y l'articul 63 che toca lapró.

(2) La seziun IX sön la formaziun de tecnich/tecnica dl comerz vëgn aplicada dal de do la data de jüda en forza dl regolamënt d'esecuziun preodü dal articul 54, coma 1, da emané te 365 dis dala jüda en forza dla lege provinziala di 24 de setëmber dl 2019, n. 8.

Art. 73 (Renviada dinamica)

(1) Cun la jüda en forza dla lege provinziala di 10 de messé dl 2018, n. 9, se referësc düc i referimënc ala lege provinziala di 11 d'agost dl 1997, n. 13, y mudaziuns suandëntes, contignides te chësta lege, ala lege provinziala n. 9 dl 2018 nominada dessura, tl respet dles desposiziuns transitores preodüdes dal Art. 103 dla medema lege.

Art. 74  (Desposiziuns finanziares)

(1) I cosć de gestiun di intervënc y les spëises por la conzesciun di contribuc preodüs dal articul 52 vëgn curis cun la lege finanziara anuala.

(2) I cosć che vëgn dal articul 54 che é 19.000,00 euro por l'ann 2020 y 90.000,00 euro al ann pian ia dal 2021, vëgn curis tres le smendrimënt corespognënt dl stanziamënt dl fonds spezial “Fonds global por curí i cosć che vëgn da provedimënc legislatifs nüs” por cosć corënc tl cheder dl program 03 dla misciun 20 dl bilanz de previjiun 2019-2021.

(3) Les spëises che vëgn dal desfiramënt dles funziuns surandades preodüdes dal articul 66, coma 2, vëgn finanziades por i agn do le 2019 cun la deliberaziun d'assegnaziun preodüda dal articul 67, coma 1.

(4) I cosć che vëgn dal'ativité dl comissar/dla comissara preodüda dal articul 66, coma 3, mëss gní paiá dal ënt interessé.

Art. 75 (Abrogaziuns)

(1) Tl respet de ci che é preodü dai articui 71 y 72, vëgnel abroghé chëstes desposiziuns:

 1. la lege provinziala di 17 de forá dl 2000, n. 7, y mudaziuns suandëntes;
 2. la lege provinziala di 16 de merz dl 2012, n. 7, y mudaziuns suandëntes;
 3. l’articul 4 y le coma 5, dl articul 2 dla lege provinziala di 18 d'otober dl 2005, n. 9, y mudaziuns suandëntes.
 4. le coma 5, dl articul 1 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 58.

Art. 76 (Jüda en forza)

(1) Chësta lege vá en forza le de do süa publicaziun tl Boletin Ofizial dla Regiun.

Chësta lege gnará publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié da la respeté y da la fá respeté sciöche lege dla Provinzia.

 

indice