In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

n) Lege provinziala di 12 de novëmber dl 2019, n. 111)
Partezipaziun dla Provinzia autonoma de Balsan al’organisaziun di XXV Jüc olimpics da d'invern y di XV Jüc paralimpics da d'invern dl 2026

1)
Publicada tl Boletin Ofizial di 21 de novëmber dl 2019, n. 47. La verjiun taliana y todëscia é bele gnüda publicada tl suplemënt 3 dl Boletin Ofizial dla Regiun di 14 de novëmber 2019, n. 46.

Art. 1  (Partezipaziun dla Provinzia autonoma de Balsan al Comité d'organisaziun di jüc olimpics y paralimpics da d'invern Milan Cortina 2026 y al’Agenzia de proietaziun olimpica)

(1) La Provinzia autonoma de Balsan pó fá pert dl Comité d'organisaziun di jüc olimpics y paralimpics da d'invern Milan Cortina 2026 (OCOG) y dl’Agenzia de proietaziun olimpica; a chësta moda póra garantí, a öna cun i atri ënc che tol pert, le sostëgn che vá debojëgn por organisé y tigní i jüc, aladô de ci che é gnü fat fora tl documënt de candidatöra y tla Cherta olimpica.

(2) La Provinzia autonoma de Balsan dëida surantó les spëises por le funzionamënt di organisms preodüs dal coma 1 y por le finanziamënt de sües ativités aladô dla planificaziun finanziara y de n program cronologich dles ativités fac fora a öna danter i ënc che fej para.

(3) I cosć che vëgn da chësc articul che é de 500.000,00 euro por l’ann 2020 en referimënt al coma 1 y de 150.000,00 euro por i agn 2020, 2021 y 2022 en referimënt al coma 2, vëgn curis tres le smendrimënt di stanziamënc scric ite tl fonds spezial “Fonds global por curí cosć che vëgn da provedimënc legislatifs nüs” por cosć corënc tl cheder dl program 03 dla misciun 20 dl bilanz de previjiun 2019-2021.

(4) La Repartiziun provinziala Finanzes pó fá les mudaziuns de bilanz che vá debojëgn cun sü decrec.

Art. 2  (Jüda en forza)

(1) Chësta lege vá en forza le de che ara vëgn publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun.

Chësta lege gnará publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié da la respeté y da la fá respeté sciöche lege dla Provinzia.