In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Lege provinziala di 3 de dezëmber dl 2018, n. 221)
Democrazia direta, partezipaziun y formaziun politica

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 4 dl Boletin Ofizial di 6 de dezëmber dl 2018, n. 49.

Art. 6 (Comisciun por i prozedimënc di referendums)

(1) Tl tëmp de chinesc de da canche al é gnü dé jö la domanda de referendum vëgnel metü sö la Comisciun por i prozedimënc di referendums (Comisciun di vicars), che deliberëia sön l’amissibilité de referendums, ejaminëia ciamó n iade les usc contestades y proclamëia le resultat. La comisciun é metüda adöm da:

  1. na magistrata/n magistrat dl Tribunal de Balsan;
  2. na magistrata/n magistrat dla seziun regionala de control dla Curt di cunc;
  3. na magistrata/n magistrat dl Tribunal aministratif regional - seziun autonoma por la provinzia de Balsan.

(2) Les componëntes/I componënc dla Comisciun di vicars vëgn nominá dala Junta provinziala a öna cun les presidëntes/i presidënc dl Tribunal de Balsan, dla seziun de control regionala dla Curt di cunc y dla seziun autonoma dl Tribunal aministratif regional; les direturies/i direturs dla Repartiziun provinziala Sorvisc zentrai tira ala niza danter les trëi propostes, fates dales presidëntes/dai presidënc de tribunal nominá dessura, na componënta/n componënt y na componënta suplënta/n componënt suplënt por vigni forum. La Comisciun romagn tl’inciaria tan dî che al döra la legislatöra.

(3) Les funziuns de secreteria/secreter dla Comisciun di vicars vëgn eserzitades dala direturia/dal diretur dla Repartiziun provinziala Sorvisc zentrai o da na porsona che ara/al á deleghé.

(4) La Comisciun di vicars lita danter sües componëntes/sü componënc na presidënta/n presidënt che chërda ite les sentades y é a ce dles sentades, y na vizepresidënta/n vizepresidënt. La Comisciun tol na dezijiun cun la maioranza en presënza de dötes les componëntes/düc i componënc.

(5) Ales componëntes/Ai componënc dla Comisciun di vicars ti spetel i compënsc preodüs dala lege provinziala di 19 de merz dl 1991, n. 6, y mudaziuns suandëntes, por les comisciuns de relevanza esterna.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionb) Lege Provinziala di 14 de merz dl 2003, n. 4
ActionActionc) Lege provinziala di 9 de jügn dl 2008, n. 3 —
ActionActiond) Lege provinziala di 7 de setmber 2009 , n. 4
ActionActionf) Lege Provinziala di 8 de mà dl 2013, n. 5
ActionActiong) Lege provinziala di 21 de messè dl 2014, n. 5
ActionActionh) Lege provinziala di 19 de setëmber dl 2017, n. 14
ActionActioni) Lege provinziala di 11 de mà dl 2018, n. 6
ActionActionj) Lege provinziala di 3 de dezëmber dl 2018, n. 22
ActionActionFINS Y DEFINIZIUNS
ActionActionREFERENDUM: RECUISIC D'AZES Y DESFIRAMËNT
ActionActionArt. 3 (Domanda de referendum)
ActionActionArt. 4 (Limic sön i contignüs)
ActionActionArt. 5 (Formulaziun dla domanda)
ActionActionArt. 6 (Comisciun por i prozedimënc di referendums)
ActionActionArt. 7 (Control d'amissibilité)
ActionActionArt. 8 (Racoiüda y presentaziun dles sotescriziuns)
ActionActionArt. 9 (Ejaminaziun por podëi jí inant)
ActionActionArt. 10 (Indiziun dl referendum y termins)
ActionActionArt. 11 (Validité dl referendum)
ActionActionArt. 12 (Desfiramënt dl referendum confermatif ‘sön les leges provinziales)
ActionActionSCOMENCIADIA POPOLARA
ActionActionDEMOCRAZIA PARTEZIPATIVA – PROZESC PARTEZIPATIFS – CONSËI DLES ZITADINES Y DI ZITADINS
ActionActionINFORMAZIUN, TRASPARËNZA, FORMAZIUN POLITICA
ActionActionABROGAZIUNS Y DESPOSIZIUNS FINANZIARES
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich