In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

f) Lege provinziala di 16 de messè dl 2018, n. 121)
Promoziun dl'aministraziun de sostëgn

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 4 dl Boletin Ofizial di 19 de messè dl 2018, n. 29. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 27  de setëmber dl 2018, n. 39.

Art. 3  (Mësa de coordinamënt)

(1) Tla Repartiziun provinziala competënta por le sozial vëgnel istituí na mësa de coordinamënt por la promoziun dl'aministraziun de sostëgn cun l'inciaria da dé consëis y fá propostes.

(2) La mësa de coordinamënt é metüda adöm:

  1. dala direturia/dal diretur dl'unité d'organisaziun provinziala competënta por le sozial o da na porsona delegada da d'ëra/ël;
  2. dala direturia/dal diretur dl'unité d'organisaziun provinziala competënta por la sanité o da na porsona delegada da d'ëra/ël;
  3. dala Presidënta/dal Presidënt dl Tribunal de Balsan o da na porsona delegada da d'ëra/ël;
  4. dala Presidënta/dal Presidënt dl Ordin di avocac dla provinzia de Balsan o da na porsona delegada da d'ëra/ël;
  5. dales vicares/dai vicars de ghiravanza dl Tribunal de Balsan;
  6. da na porsona en rapresentanza dles direturies y di direturs di Sorvisc soziai delegá;
  7. dala direturia/dal diretur dl Consorz di Comuns dla provinzia de Balsan o da na porsona delegada da d'ëra/ël;
  8. da cater porsones sciöche rapresentantes dles organisaziuns atives tles materies de aministraziun de sostëgn, nia-autosufiënza, handicap, psichiatria soziala y dependënzes.

(3) Ai comëmbri dla mësa de coordinamënt ne ti spetel no compënsc no retüdes dles spëises.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActiona) Lege Provinziala di 1 de agost dl 1978, n. 46
ActionActione) Lege Provinziala di 12 de otober dl 2007, n. 9
ActionActionf) Lege provinziala di 16 de messè dl 2018, n. 12
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2  (Mosöres)
ActionActionArt. 3  (Mësa de coordinamënt)
ActionActionArt. 4  (Sorvisc teritoriai)
ActionActionArt. 5  (Lista provinziala)
ActionActionArt. 6  (Formaziun y ajornamënt)
ActionActionArt. 7  (Desposiziun finanziara)
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Urbanistica
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich