In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

f) Lege provinziala di 16 de messè dl 2018, n. 121)
Promoziun dl'aministraziun de sostëgn

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 4 dl Boletin Ofizial di 19 de messè dl 2018, n. 29. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 27  de setëmber dl 2018, n. 39.

Art. 2  (Mosöres)

(1) La Provinzia y i ënc locai promöi l'istitut iuridich dl'aministraziun de sostëgn, ince sciöche forma importanta de volontariat, dantadöt tres chëstes mosöres:

  1. ampliamënt y coordinamënt de na rëi provinziala y locala danter i sogec publics y privac che tol pert ala promoziun dl istitut iuridich dl'aministraziun de sostëgn;
  2. informaziun y consulënza a bëgn de döta la zitadinanza y di sorvisc soziai y sanitars publics y privac;
  3. sostëgn dles porsones che adora n'aministradëssa/n aministradú de sostëgn, ince en conscidraziun de n'indicaziun danfora de süa aministradëssa/so aministradú de sostëgn por so dagní;
  4. formaziun dles porsones che á l'intenziun da surantó la funziun de aministradëssa/aministradú de sostëgn;
  5. sostëgn dles aministradësses/di aministradus de sostëgn nominá tres l'oferta de scomenciadies d'ajornamënt y d'atres mosöres d'aiüt.

(2) La Provinzia pó surantó les spëises por stlüje jö n contrat d'assiguraziun por ti refá le dann ales aministradësses y ai aministradus de sostëgn nominá dai vicars de ghiravanza dl Tribunal de Balsan, che ne toca nia pro la familia dla porsona sotmetüda a aministraziun de sostëgn y n’eserzitëia nia chësta ativité de profesciun, tl caje de aziuns iudiziares olache al vëgn damané da refá le dann cun les spëises legales lapró.

(3) La Provinzia pó sostigní la porsona sotmetüda a aministraziun de sostëgn, che fej pert de na familia che é te condiziuns economiches y patrimoniales che ne basta nia por acontenté i bojëgns fondamentai dla vita, aladô dl regolamënt d'esecuziun preodü dal articul 7/bis dla lege provinziala di 30 d'aurí dl 1991, n. 13, y mudaziuns suandëntes, da paié l'indenité adatada che le vicar de ghiravanza ti assegnëia al'aministradëssa/al aministradú de sostëgn aladô dl articul 379 dl Codesc zivil, ince ma por les spëises corëntes, sce ara/al ne fej nia pert dla familia dla porsona sotmetüda a aministraziun de sostëgn y ne fej nia chësta ativité sciöche profesciun.

(4) La Junta provinziala stabilësc i criters por l'atuaziun di comesc 2 y 3 de chësc articul.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActiona) Lege Provinziala di 1 de agost dl 1978, n. 46
ActionActione) Lege Provinziala di 12 de otober dl 2007, n. 9
ActionActionf) Lege provinziala di 16 de messè dl 2018, n. 12
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2  (Mosöres)
ActionActionArt. 3  (Mësa de coordinamënt)
ActionActionArt. 4  (Sorvisc teritoriai)
ActionActionArt. 5  (Lista provinziala)
ActionActionArt. 6  (Formaziun y ajornamënt)
ActionActionArt. 7  (Desposiziun finanziara)
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich