In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

55) Decret legislatif di 16 de dezëmber dl 1993, n. 5921)
Normes d'atuaziun dl Statut spezial dla Regiun Trentin-Südtirol che reverda desposiziuns de sconanza di ladins, di mochens y di zimbri tla provinzia de Trënt 2)

Visualizza documento intero
1)
Publiché tla G.O. di 16 de forá dl 1994, n. 38.
2)
Le titul é gnü mudé insciö dal coma 1 dl art. 1 dl decret legislatif di 2 de setëmber dl 1997, n. 321.

Art. 3/quater (Mosöres de promoziun dles carateristiches culturales dla popolaziun ladina, mochena y zimbra tres trasmisciuns tla televijiun y tl radio)

(1) Le Ministere dles comunicaziuns, la sozieté conzescionara dl sorvisc publich radiotelevisif y l'Autorité por les garanzies tles comunicaziuns assigurëia, ince tres convenziuns aposta cun la Provinzia de Trënt, dötes les mosöres y condiziuns che ó ester por la sconanza dla popolaziun ladina, mochena y zimbra dla provinzia de Trënt, tl respet dles funziuns de direziun dla comisciun parlamentara competënta.

(2) Por les trasmisciuns y i programs por ladin vëgnel de regola adoré les strotöres realisades tl cheder dles convenziuns preodüdes dala lege di 14 d'aurí dl 1975, n. 103. Por i medemi fins pó la Provinzia stlüje jö acordanzes aposta cun i trasmitënc locai.

(3) Tl cheder dles convenziuns preodüdes dal coma 1 pól ince gní odü danfora la rezeziun y la difujiun tl teritore provinzial di programs radiotelevisifs ti lingac dl raiun cultural europeich.  22)

22)
L'art. 3/quater é gnü injunté dal art. 5 dl decret legislatif di 22 de ma dl 2001, n. 261.