In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

55) Decret legislatif di 16 de dezëmber dl 1993, n. 5921)
Normes d'atuaziun dl Statut spezial dla Regiun Trentin-Südtirol che reverda desposiziuns de sconanza di ladins, di mochens y di zimbri tla provinzia de Trënt 2)

Visualizza documento intero
1)
Publiché tla G.O. di 16 de forá dl 1994, n. 38.
2)
Le titul é gnü mudé insciö dal coma 1 dl art. 1 dl decret legislatif di 2 de setëmber dl 1997, n. 321.

Art. 3/ter (Recostituziun di cognoms tla forma originara)

(1) I ladins, i mochens y i zimbri residënc tla provinzia de Trënt che á n cognom o n inom che é gnü mudé denanco chësta desposiziun jiss en forza o a che che al ti é gnü impedí tl passé da adoré l'inom tl lingaz de portignënza, á le dërt che chisc inom vëgnes recostituis sciöche ai ê tla forma originara, sön la basa dla documentaziun adeguada. Le cognom recostituí vëgn ince apliché ai descendënc de mëndra eté dles porsones interessades o ince a chi de majera eté, sce ai á dé so consëns.

(2) Ti caji preodüs dal coma 1 mëss la domanda gní dada jö al ombolt dl comun de residënza dla porsona che fej domanda y al mëss gní dé dant l’inom o le cognom che ara á intenziun da surantó; l'ombolt mët lapró n estrat dl zertificat de nasciüda y se crüzia spo d’ofize da ti ortié inant la domanda al comissar dl govern. Sce les condiziuns preodüdes dal coma 1 vëgn ademplides emanëia le comissar dl govern le decret de recostituziun dl inom y dl cognom. Por i comëmbri dla medema familia pó le comissar dl govern tó chësc provedimënt cun n decret unich. Tl caje de refodada dla domanda, pól gní fat recurs te trënta dis dala comunicaziun al Minister competënt che tol na dezijiun do avëi ciafé l’arat dl Consëi de Stat. Le prozedimënt ne costa nia y mëss gní stlüt jö te nonanta dis dala domanda.

(3) I ofizi anagrafics di Comuns interessá se crüzia dles anotaziuns che vëgn dal'atuaziun dles desposiziuns preodüdes da chësc articul. Düc i atri registri, dötes les listes y düc i indesc de inoms vëgn comedá d'ofize dal Comun y dales atres aministraziuns competëntes.  21)

21)
L'art. 3/ter é gnü injunté dal art. 4 dl decret legislatif di 22 de ma dl 2001, n. 261.