In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

55) Decret legislatif di 16 de dezëmber dl 1993, n. 5921)
Normes d'atuaziun dl Statut spezial dla Regiun Trentin-Südtirol che reverda desposiziuns de sconanza di ladins, di mochens y di zimbri tla provinzia de Trënt 2)

Visualizza documento intero
1)
Publiché tla G.O. di 16 de forá dl 1994, n. 38.
2)
Le titul é gnü mudé insciö dal coma 1 dl art. 1 dl decret legislatif di 2 de setëmber dl 1997, n. 321.

Art. 1/bis (Adoranza dl lingaz ladin, mochen y zimber ti prozedimënc dan dal vicar de pesc)

(1) Aladô dl articul 9, coma 3 dla lege di 15 de dezëmber dl 1999, n. 482 vëgnel conzedü da adoré respetivamënter le lingaz ladin, mochen o zimber ti prozedimënc dan dal vicar de pesc competënt por i raiuns di comuns preodüs dal articul 5 y dal articul 01.

(2) Les desposiziuns preodüdes dal articul 109 dl codesc de prozedöra penala resta impé.

(3) Ti ofizi preodüs dal coma 1 vëgnel scrit les comunicaziuns adressades al publich y les indicaziuns ince por ladin, mochen y zimber.

(4) Ti caji preodüs dai comesc 1 y 3 s’anüzon dl lingaz de referimënt, sce al n’é nia poscibl da adoré le mochen y le zimber.

(5) La Regiun garantësc tl cheder de süa competënza, i intervënc organisatifs y finanziars che vá debojëgn por l’atuaziun di fins preodüs dal coma 1.

(6) Les desposiziuns preodüdes dal coma 3 vëgn ince aplicades al ofize dl vicar de pesc che á la competënza teritoriala por i comuns preodüs dal coma 5.  8)

8)
L'art. 1/bis é gnü injunté dal art. 3, coma 1 dl decret legislatif di 22 de ma dl 2001, n. 261.