In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

99) Lege costituzionela di 4 de dezëmber dl 2017, n. 11)
Mudazions dl Statut speziel per l Trentin-Alto Adige/Südtirol tla materia de scunanza dla mendranza linguistica ladina

1)
Publicà tla G.U. dl 14 de dezëmber 2017, n. 291.  La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 24 de june dl 2018, n. 24.

Art. 1 (Mudazion dl articul 27 dl test unich dla leges costituzioneles revardëntes l statut speziel per l Trentin-Südtirol, aldò dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tl ciamp dla sentedes dl Cunsëi regiunel)

(1) Tl articul 27 dl test unich dla leges costituzioneles revardëntes l statut speziel per l Trentin-Südtirol, nunzià tl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, da tlo inant tlamà «decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670», vëniel njuntà do l prim coma chësc coma: «L possa unì tenì sentedes straurdeneres revardëntes i dërc dla mendranza linguistica ladina, dla grupa linguistica di mochens y dla grupa linguistica di zimbri».

Art. 2 (Mudazion dl articul 49 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tl ciamp dla normes aplicables ai Cunsëies provinziei)

(1) Tl articul 49 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, vëniel juntà do la parola: «articuli» la zifra: «27,.

Art. 3 (Mudazions dl articul 50 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de cumposizion dla Jonta provinziela de Bulsan)

(1) Tl articul 50 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, vëniel fat chësta mudazions:

 1. pra l prim coma:
  1. tla segonda frasa vën la paroles: «da doi Vizepresidënc» remplazedes da chësta paroles: «da doi o trëi Vizepresidënc»;
  2. do la segonda frasa vëniel njuntà chësta: «La Jonta provinziela de Bulsan ie metuda adum da trëi Vizepresidënc, de chëi che un fej pert dla grupa linguistica ladina, sce un de si cumponënc fej pert de chësta grupa linguistica.»;
 2. pra l segondo coma vëniel remplazà la terza frasa cun chësta frasa: «I Vizepresidënc fej pert un dla grupa linguistica tudëscia, un dla grupa linguistica taliana y tl cajo dla terza frasa dl prim coma, un dla grupa linguistica ladina.».

Art. 4 (Mudazions dl articul 62 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de cumposizion di organs a cë di ënc publics de relevanza provinziela y di ënc locai a livel mesan)

(1) Tl articul 62 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, y mudazions suzessives, vëniel njuntà ala fin chisc comes: «Ti ënc publics de relevanza provinziela, te chëi che l ie ududù danora doi Vizepresidënc, muessa chisc fé pert de doi grupes linguistiches defrëntes da chëla de chëla che l Presidënc fej pert.

Ti ënc locai a livel mesan, de chëi che l fej pert chemuns te chëi che la majera pert dla populazion ie dla grupa linguistica ladina, ie la ncëria de Vizepresidënt curida da na persona che fej pert de chësta grupa linguistica, ora che sce una persona dla grupa linguistica ladina cuer tl medemo ënt la ncëria de Presidënt».

Art. 5 (Mudazions dl articul 84 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de pruzedura per l ejam di capituli de bilanz y per si votazion per grupes linguistiches)

(1) Tl articul 84 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, y mudazions suzessives vëniel fat chësta mudazions:

 1. pra l terzo coma vëniel remplazà la paroles: «la maiuranza dla stimes de uni grupa linguistica» cun chëstes: «la maiuranza dla stimes dla grupa linguistica taliana o dla grupa linguistica tudëscia»;
 2. do l terzo coma vëniel njuntà chësc: «I capituli de bilanz che ne à nia giapà la maiuranza dla stimes dla grupa linguistica ladina ie sometui, tl tëmp de trëi dis, a na cumiscion de trëi cunselieres regiunei o provinziei liteda dal Cunsëi tl scumenciamënt dla legislatura y per duta la dureda de chësta, metuda adum da n cunselier che fej pert dla grupa linguistica taliana, da un che fej pert dla grupa linguistica tudëscia y da un che fej pert dla grupa linguistica ladina, aldò dla desiniazion de uni grupa.»;
 3. l cuarto coma vën remplazà da chësc: «La cumiscions nunziedes tl terzo y cuarto coma muessa stabilì, tl tëmp de chindesc dis, cun dezijion lienta per l Cunsëi, la denuminazion definitiva di capituli de bilanz y l amudlé di stanziamënc relatifs. La dezijion vën adoteda a maiuranza dla cumiscion nunzieda tl terzo coma y al'unanimità dla cumiscion nunzieda tl cuarto coma, zënza che la stima de n cunselier vele deplù.»;
 4. tl cuinto coma vëniel remplazà la paroles: «Sce tla cumiscion ne vëniel nia arjont la maiuranza sun na pruposta cuntlujiva,» cun chëstes: «Sce tla cumiscion de cater cunselieres ne vëniel nia arjont la miuranza o sce tla cumiscion de trëi cunselieres ne vëniel nia arjont la unanimità sun pruposta cuntlujiva,»;
 5. tl setim coma vën la paroles: «nunziedes tl coma 4 y 5» remplazedes da chëstes: «nunziedes ti comes cuinto y sesto»;
 6. tl nonejim coma vën la paroles: «ti comes 3, 4 y 5» remplazedes da chëstes: «ti comes terzo, cuarto, cuinto y sesto».

Art. 6 (Mudazions dl articul 89 dl decre dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de trasferimënt ora dla provinzia dl personal de rujeneda ladina y de repartizion proporziunela dla stieres tla funzions spezieles dla magistratura tla provinzia de Bulsan)

(1) Tl articul 89 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, vëniel fat chësta mudazions:

 1. tl sesto coma vëniel metù ite do la paroles: «dl personal de rujeneda tudëscia» chësta paroles: «y de rujeneda ladina»;
 2. pra l setim coma:
  1. tla prima frasa vëniel remplazà la paroles: «danter la grupes linguistiches taliana y tudëscia» cun chësta paroles: «danter la grupes linguistiches taliana, tudëscia y ladina»;
  2. tla segonda frasa vëniel metù ite do la paroles: «dla grupa linguistica tudëscia» la paroles: «y dla grupa linguistica ladina»;
  3. tla terza frasa vëniel metù do la paroles: «zitadins de rujeneda tudëscia» chësta paroles: «y ai zitadins de rujeneda ladina».

Art. 7 (Mudazion dl articul 93 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de ntegrazion dla Sezions dl Cunsëi de Stat che dezid sun i recursc contra la dezijions dla sezion autonoma de Bulsan dl Tribunal regiunel de giustizia aministrativa)

(1) Tl articul 93 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, y mudazions suzessives vëniel njuntà do la paroles: «dla grupa de rujeneda tudëscia» chësta paroles: «o dla grupa de rujeneda ladina».

Art. 8 (Mudazion dl articul 102 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de scunanza dla mendranzes linguistiches)

(1) Tl articul 102 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, y mudazions suzessives, vëniel njuntà la fin chësc coma: «Al Comun General de Fascia, ënt sëuracumenel costituì sun l teritore che curespuend cun chël di chemuns nunziei tl articul 48, terzo coma, possa la region y la provinzia de Trënt atribuì, trasferì o deleghé funzions aministratives, ncëries o ativiteies sies, de mpurtanza per la valorisazion dla mendranza linguistica ladina».

Art. 9 (Mudazions dl articul 107 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de cumposizion dla cumiscion paritetica per l arat al Guviern sun la schizes de decret revardëntes normes de atuazion dl statut)

(1) Tl articul 107 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, vëniel fat chësta mudazions:

 1. pra l prim coma, segonda frasa, vëniel njuntà, ala fin, chësta paroles: «o ladina.»;
 2. pra l segondo coma vën la segonda frasa remplazeda da chëstes: «Un di cumëmbri n reprejentanza dl Stat muessa fé pert dla grupa linguistica tudëscia o ladina; un de chëi n reprejentanza dla provinzia muessa fé pert dla grupa linguistica taliana. La maiuranza di cunselieres provinziei dla grupa linguistica tudëscia o taliana possa renunzië ala desiniazion de n si reprejentant a bën de n reprejentant che fej pert dla grupa linguistica ladina.».

Art. 10 (Despusizions finanzieres)

(1) Dl'atuazion dla despusizions nunziedes ti articuli 3, 4, 5, 6 y 7 se cruzia l’aministrazions nteressedes tl cheder de si bilanc respetifs.

(2) La spëises liedes ala partezipazion ala sentedes dla cumiscion paritetica, nunzieda tl articul 107 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, coche mudà dal articul 9 de chësta lege costituzionela, vën metudes a cëria di sogec reprejentei respetifs, che se cruzia tl cheder di bilanc respetifs.

Art. 11 (Jita n forza)

(1) La despusizions nunziedes te chësta lege costituzionela va n forza n l di do chël dla publicazion de chësta lege costituzionela tla Gazëta Ufiziela dla Republica, fata do si promolgazion.

Chësta lege costituzionela, cun l sigil dl Stat, unirà tëuta su tl’abineda ufiziela di ac normatifs dla Republica taliana. Uni persona a chëla che l ti spieta à da la respeté y da la fé respeté sciche lege provinziela.

 

indice
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionAction2) Costituziun dla Republica Taliana
ActionAction3) Decret dl Presidënt dla Republica dl 31 de agost 1972, n. 670
ActionAction3) Lege di 11 de merz dl 1972, n. 118
ActionAction55) Decret legislatif di 16 de dezëmber dl 1993, n. 592
ActionAction99) Lege costituzionela di 4 de dezëmber dl 2017, n. 1
ActionActionArt. 1 (Mudazion dl articul 27 dl test unich dla leges costituzioneles revardëntes l statut speziel per l Trentin-Südtirol, aldò dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tl ciamp dla sentedes dl Cunsëi regiunel)
ActionActionArt. 2 (Mudazion dl articul 49 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tl ciamp dla normes aplicables ai Cunsëies provinziei)
ActionActionArt. 3 (Mudazions dl articul 50 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de cumposizion dla Jonta provinziela de Bulsan)
ActionActionArt. 4 (Mudazions dl articul 62 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de cumposizion di organs a cë di ënc publics de relevanza provinziela y di ënc locai a livel mesan)
ActionActionArt. 5 (Mudazions dl articul 84 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de pruzedura per l ejam di capituli de bilanz y per si votazion per grupes linguistiches)
ActionActionArt. 6 (Mudazions dl articul 89 dl decre dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de trasferimënt ora dla provinzia dl personal de rujeneda ladina y de repartizion proporziunela dla stieres tla funzions spezieles dla magistratura tla provinzia de Bulsan)
ActionActionArt. 7 (Mudazion dl articul 93 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de ntegrazion dla Sezions dl Cunsëi de Stat che dezid sun i recursc contra la dezijions dla sezion autonoma de Bulsan dl Tribunal regiunel de giustizia aministrativa)
ActionActionArt. 8 (Mudazion dl articul 102 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de scunanza dla mendranzes linguistiches)
ActionActionArt. 9 (Mudazions dl articul 107 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, n. 670, tla materia de cumposizion dla cumiscion paritetica per l arat al Guviern sun la schizes de decret revardëntes normes de atuazion dl statut)
ActionActionArt. 10 (Despusizions finanzieres)
ActionActionArt. 11 (Jita n forza)
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich