In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

v) Lege provinziala di 9 de forà dl 2018, n. 11)
Normes en materia de personal

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 2 al B.O. di 15 de forà die 2018, n. 7. La verjium ladina é gnüda publicada tl. B.O. 1 merz 2018, n. 9.

Art. 5  (Mudaziun dla lege provinziala di 9 de novëmber dl 2001, n. 16 “Responsabilité aministrativa di aministradus y dl personal dla Provinzia y di ënc provinziai”)

(1) L’articul 6, coma 2 dla lege provinziala di 9 de novëmber dl 2001, n. 16, y mudaziuns suandëntes, vëgn mudé insciö:

"2. Tl respet de ci che vëgn preodü dal coma 1, ti ret i ënc preodüs tl articul 1, tl cheder di raporc autonoms danter aministraziun y aministradus o personal, ai medemi, sön domanda, les spëises legales y di peric, sciöch’ince les spëises iudiziares, sostignides da d'ëi por süa defenüda te prozesc penai, zivii, aministratifs y contabli, che é gnüs metüs a jí cuntra d'ëi por rajuns o fac, ac o omisciuns coliá cun le mandat y les funziuns eserzitades, cun l’eserzize dl sorvisc y cun l’ademplimënt di compic d’ofize o di dovëis istituzionai, sce le prozedimënt vëgn stlüt jö cun na sentënza d'assoluziun o n provedimënt d'archiviaziun. Chëstes spëises vëgn retüdes do che al é gnü dé jö i cunc che toca lapró paiá regolarmënter y tla mosöra aratada adatada dal’Avocatöra dla Provinzia o, por ci che che reverda i atri ënc, dala strotöra che alda lapró, tl limit mascimal di parametri stabilis dales tarifes profescionales che alda lapró.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionr) Lege provinziala di 9 de novëmber dl 2001, n. 16
ActionActions) Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 6
ActionActionv) Lege provinziala di 9 de forà dl 2018, n. 1
ActionAction[Art. 1  (Interpretaziun autentica dl articul 47 dla lege provinziala di 19 de ma dl 2015, n. 6, dl articul 14, coma 6 dla lege provinziala di 25 de setëmber dl 2015, n. 11, dl articul 7, coma 1 dla lege provinziala di 18 d'otober dl 2016, n. 21, y di articui 1, coma 3 y 2, coma 1 dla lege provinziala di 6 de messé dl 2017, n. 9, en materia de indenités por le personal dirigenzial y inciaries somiëntes, sciöche ince di articui 22 y 28 dla lege provinziala di 23 d'aurí dl 1992, n. 10)  
ActionActionArt. 2  (Interpretaziun autentica dl articul 13, coma 1, lëtra i) dla lege provinziala di 19 de ma dl 2015, n. 6)
ActionActionArt. 3  (Mudaziun dla lege provinziala di 6 de messé dl 2017, n. 9 “Regolamënt dl’indenité dirigenziala y mudaziuns dla strotöra dirigenziala dl’Aministraziun provinziala")
ActionActionArt. 4  (Mudaziun dla lege provinziala di 23 d'aurí dl 1992, n. 10 “Ordinamënt nü dla strotöra dirigenziala dlaProvinzia autonoma de Balsan")
ActionActionArt. 5  (Mudaziun dla lege provinziala di 9 de novëmber dl 2001, n. 16 “Responsabilité aministrativa di aministradus y dl personal dla Provinzia y di ënc provinziai”)
ActionActionArt. 6  (Desposiziun finanziara)
ActionActionArt. 7  (Jüda en forza)
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich