In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 181)
Reorganisaziun di ënc locai

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 3 dl Boletin Ofizial dla Regiun di 21 de novëmber dl 2017, n. 47. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 29 de mërz dl 2018, n. 13.

Art. 8  (Podëis dla Provinzia)

(1) Dlungia les funziuns y i sorvisc de relevanza suracomunala y provinziala ti spetel ala Provinzia les funziuns de programaziun, de orientamënt y coordinamënt, de suraverda y control, ince por garantí na mosöra minima de omogenité y integraziun di contignüs tl eserzize dles funziuns aministratives y di sorvisc publics sön döt le teritore provinzial.

(2) Tles materies trasferides ai Comuns eserzitëia la Provinzia le podëi de orientamënt y coordinamënt tres mosöres de carater general da adoté tl respet di prinzips de sussidiarité y de colaboraziun leala a öna cun le Consëi di Comuns.

(3) Tl respet de desposiziuns de lege speziales á les mosöres nominades dessura sciöche fin chël da garantí sön döt le teritore provinzial n svilup unitar dl sistem di Comuns y n livel de prestaziuns minim a bëgn dles zitadines y di zitadins sciöche ince dles aziëndes.

(4) I ac de orientamënt y coordinamënt vincolëia i destinatars ma por ci che reverda i fins y i resultac che vëgn stabilis laite.

(5) La Junta provinziala fej da verda y eserzitëia le control aladô dl articul 54, coma 1, zifra 5 dl Statut d’autonomia y les funziuns aladô dl articul 79, coma 3 dl Statut d’autonomia.

(6) Por ciaré do sce les funziuns y i sorvisc vëgn eserzitá indortöra pó la Junta provinziala despone controi adatá, ince a caje.

(7) La verda y le control vëgn desponüs y fac tl respet dl prinzip de colaboraziun leala; al vëgn ciaré da limité al minim i cosć aministratifs a ciaria di Comuns interessá. I Comuns á le dovëi da mëte a desposiziun les informaziuns d’öga che la Provinzia y sü ënc y organisms stromentai ne n’á nia ciamó.

(8) I podëis de verda y control vëgn eserzitá dala strotöra aministrativa competënta aladô dles modalités stabilides dala Junta provinziala.

(9) Do les verificaziuns y i controi pó la Junta provinziala eserzité i podëis preodüs dai articui 10 y 11.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionA A – Chemuns
ActionActiona) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 10
ActionActionb) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 4
ActionActiond) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 18
ActionActionArt.1  (Oget y fins dla lege)
ActionActionArt. 2  (Prinzips generai sön l’autonomia di Comuns)
ActionActionArt. 3  (Colaboraziun danter Provinzia y Comuns)
ActionActionArt. 4  (Trasferimënt ai Comuns de funziuns aministratives y sorvisc dla Provinzia)
ActionActionArt. 5  (Autonomia finanziara di Comuns)
ActionActionArt. 6  (Eserzize dles funziuns y di sorvisc comunai)
ActionActionArt. 7  (Formes de colaboraziun danter i Comuns)    
ActionActionArt. 8  (Podëis dla Provinzia)
ActionActionArt. 9  (Control dla conformité dl trasferimënt de funziuns, sorvisc y ressurses coliades ai Comuns)
ActionActionArt. 10  (Podëi sostitutif dla Provinzia)
ActionActionArt. 11  (Sanziuns por nia-ademplimënc di Comuns)
ActionActionArt. 12  (Normes de pröma aplicaziun sön le trasferimënt de funziuns provinziales)
ActionActionArt. 13  (Mudaziun dla lege provinziala di 13 de ma dl 1992, n. 13 “Normes sön les manifestaziuns publiches”)
ActionActionArt. 14  (Mudaziun dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 41 “Regolamentaziun dla formaziun permanënta y dl sistem dles biblioteches publiches”)
ActionActionArt. 15  (Mudaziun dla lege provinziala di 10 d’agost dl 1995, n. 17, “Desposiziuns finanziares liades al bilanz supletif dla Provinzia por l’ann finanziar 1995 y por i trëi agn 1995-1997”))
ActionActionArt. 16  (Mudaziuns dla lege provinziala di 14 de forá dl 1992, n. 6 "Desposiziuns por ci che reverda les finanzes di ënc locai")
ActionActionArt.17  (Normes finales y transitores)
ActionActionArt. 18  (Desposiziun finanziara)
ActionActionArt. 19  (Jüda en forza)
ActionActionB B – Cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich