In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 181)
Reorganisaziun di ënc locai

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 3 dl Boletin Ofizial dla Regiun di 21 de novëmber dl 2017, n. 47. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 29 de mërz dl 2018, n. 13.

Art. 18  (Desposiziun finanziara)

(1) I cosć che vëgn dal’atuaziun de chësta lege, che é de 8.300.000,00 euro, vëgn curis insciö, pian ia dal 2019:

  1. 400.000,00 euro tres le desmendrimënt corespognënt dl'autorisaziun de spëisa fata dala lege provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 41, y mudaziuns suandëntes, tl cheder di stanziamënc scric ite tl bilanz tl ciamp de competënza 05, tl program 02;
  2. 1.800.000,00 euro tres le desmendrimënt corespognënt dl'autorisaziun de spëisa fata dala lege provinziala di 16 de messé dl 2008, n. 5, y mudaziuns suandëntes, tl cheder di stanziamënc scric ite tl bilanz tl ciamp de competënza 04, tl program 01;
  3. 100.000,00 euro tres le desmendrimënt corespognënt dl'autorisaziun de spëisa fata dal articul 11 dla lege provinziala di 31 d'agost dl 1974, n. 7, y mudaziuns suandëntes, tl cheder di stanziamënc scric ite tl bilanz tl ciamp de competënza 04, tl program 07;

(2) La Repartiziun provinziala Finanzes vëgn autorisada da fá, cun sü decrec, les mudaziuns de bilanz che ó ester.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionA A – Chemuns
ActionActiona) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 10
ActionActionb) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 4
ActionActiond) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 18
ActionActionArt.1  (Oget y fins dla lege)
ActionActionArt. 2  (Prinzips generai sön l’autonomia di Comuns)
ActionActionArt. 3  (Colaboraziun danter Provinzia y Comuns)
ActionActionArt. 4  (Trasferimënt ai Comuns de funziuns aministratives y sorvisc dla Provinzia)
ActionActionArt. 5  (Autonomia finanziara di Comuns)
ActionActionArt. 6  (Eserzize dles funziuns y di sorvisc comunai)
ActionActionArt. 7  (Formes de colaboraziun danter i Comuns)    
ActionActionArt. 8  (Podëis dla Provinzia)
ActionActionArt. 9  (Control dla conformité dl trasferimënt de funziuns, sorvisc y ressurses coliades ai Comuns)
ActionActionArt. 10  (Podëi sostitutif dla Provinzia)
ActionActionArt. 11  (Sanziuns por nia-ademplimënc di Comuns)
ActionActionArt. 12  (Normes de pröma aplicaziun sön le trasferimënt de funziuns provinziales)
ActionActionArt. 13  (Mudaziun dla lege provinziala di 13 de ma dl 1992, n. 13 “Normes sön les manifestaziuns publiches”)
ActionActionArt. 14  (Mudaziun dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 41 “Regolamentaziun dla formaziun permanënta y dl sistem dles biblioteches publiches”)
ActionActionArt. 15  (Mudaziun dla lege provinziala di 10 d’agost dl 1995, n. 17, “Desposiziuns finanziares liades al bilanz supletif dla Provinzia por l’ann finanziar 1995 y por i trëi agn 1995-1997”))
ActionActionArt. 16  (Mudaziuns dla lege provinziala di 14 de forá dl 1992, n. 6 "Desposiziuns por ci che reverda les finanzes di ënc locai")
ActionActionArt.17  (Normes finales y transitores)
ActionActionArt. 18  (Desposiziun finanziara)
ActionActionArt. 19  (Jüda en forza)
ActionActionB B – Cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich