In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 181)
Reorganisaziun di ënc locai

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 3 dl Boletin Ofizial dla Regiun di 21 de novëmber dl 2017, n. 47. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 29 de mërz dl 2018, n. 13.

Art.17  (Normes finales y transitores)

(1) Al resta impé les funziuns, les inciaries y i sorvisc che ti é bele gnüs surandá o delegá ai Comuns, ales omboltes y ai ombolc ala data de jüda en forza de chësta lege.

(2) Cina che al vëgn trasponü concretamënter l'articul 5 da na lege provinziala restel impé les desposiziuns varëntes en materia de finanza y tribuc locai, tan inant che ares n'é nia incompatibles cun les desposiziuns de chësta lege.

(3) Cina che al ne vëgn nia desponü atramënter restel impé i raiuns teritoriai determiná aladô di regolamënc de setur varënc por l'eserzize de funziuns y sorvisc determiná te na forma de colaboraziun.

(4) I podëis preodüs dai articui 8, 9, 10 y 11 vëgn eserzitá ince ti confrunc di ënc istituis tl cheder dles formes de colaboraziun di Comuns, sciöche ince ti confrunc dles Comunités comprensoriales preodüdes dala lege provinziala di 20 de merz dl 1991, n. 7, y mudaziuns suandëntes.

(5) I prozedimënc che reverda les funziuns trasferides aladô dl articul 12, nia ciamó stlüc jö ala data de jüda en forza de chësta lege, vëgn stlüc jö dal'Aministraziun provinziala.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionA A – Chemuns
ActionActiona) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 10
ActionActionb) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 4
ActionActiond) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 18
ActionActionArt.1  (Oget y fins dla lege)
ActionActionArt. 2  (Prinzips generai sön l’autonomia di Comuns)
ActionActionArt. 3  (Colaboraziun danter Provinzia y Comuns)
ActionActionArt. 4  (Trasferimënt ai Comuns de funziuns aministratives y sorvisc dla Provinzia)
ActionActionArt. 5  (Autonomia finanziara di Comuns)
ActionActionArt. 6  (Eserzize dles funziuns y di sorvisc comunai)
ActionActionArt. 7  (Formes de colaboraziun danter i Comuns)    
ActionActionArt. 8  (Podëis dla Provinzia)
ActionActionArt. 9  (Control dla conformité dl trasferimënt de funziuns, sorvisc y ressurses coliades ai Comuns)
ActionActionArt. 10  (Podëi sostitutif dla Provinzia)
ActionActionArt. 11  (Sanziuns por nia-ademplimënc di Comuns)
ActionActionArt. 12  (Normes de pröma aplicaziun sön le trasferimënt de funziuns provinziales)
ActionActionArt. 13  (Mudaziun dla lege provinziala di 13 de ma dl 1992, n. 13 “Normes sön les manifestaziuns publiches”)
ActionActionArt. 14  (Mudaziun dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 41 “Regolamentaziun dla formaziun permanënta y dl sistem dles biblioteches publiches”)
ActionActionArt. 15  (Mudaziun dla lege provinziala di 10 d’agost dl 1995, n. 17, “Desposiziuns finanziares liades al bilanz supletif dla Provinzia por l’ann finanziar 1995 y por i trëi agn 1995-1997”))
ActionActionArt. 16  (Mudaziuns dla lege provinziala di 14 de forá dl 1992, n. 6 "Desposiziuns por ci che reverda les finanzes di ënc locai")
ActionActionArt.17  (Normes finales y transitores)
ActionActionArt. 18  (Desposiziun finanziara)
ActionActionArt. 19  (Jüda en forza)
ActionActionB B – Cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich