In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege provinziala di 13 de otober dl 2017, n. 171)
Valutaziun ambientala por planns, programs y proiec

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 17 de otober dl 2017, n. 42. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 29 de mërz dl 2018, n. 13.

Art. 28  (Prozedöra por ciafé l'autorisaziun ambientala integrada)

(1)  La domanda de autorisaziun ambientala integrada mësson dé jö tl'Agenzia.

(2)  L’Agenzia ti lascia alsavëi al gestur, te 30 dis da canche ara á ciafé la domanda, la data de scomenciamënt dl prozedimënt aladô dla lege provinziala di 22 d'otober dl 1993, n. 17, y mudaziuns suandëntes, y controlëia la completëza dla domanda y dla documentaziun injuntada.

(3)  Sce al mancia val' pro la domanda, damana l’Agenzia integraziuns aposta don dant n termin de alplü 90 dis. Te chësc caje vëgn i termins dl prozedimënt sospenüs cina che al vëgn dé jö la documentaziun integrativa. Sce le proponënt ne dá nia jö tl termin stabilí döta la documentaziun che mancia, él sciöche sce la domanda foss gnüda trata zoruch. Le proponënt pó se damané na prorogaziun dl termin por dé jö la documentaziun integrativa.

(4)  Ti 15 dis dal scomenciamënt dl prozedimënt publichëia l’Agenzia, tl respet de ci che vëgn preodü dal coma 3, sön süa plata web le post dl'istalaziun y l'inom dl gestur, spezifican che an pó ti ciaré ai ac pro l’Agenzia y ortié inant osservaziuns cina le termin preodü dessura al coma 6. De te formes de publicaziun sostituësc la comunicaziun de scomenciamënt dl prozedimënt tl caje de de plü destinatars preodüda dala lege provinziala di 22 d'otober dl 1993, n. 17, y mudaziuns suandëntes. Por les istalaziuns sotmetüdes ince ala VSA él preodü na sora publicaziun.

(5)  I documënc y i ac sön le prozedimënt vëgn dá jö pro l’Agenzia por la consultaziun da pert dl publich.

(6)  Te 30 dis dala data de publicaziun dl avis preodü dal coma 4, pó vigni porsona che ais interes ti presenté al'Agenzia osservaziuns por scrit sön la domanda.

(7)  Cina le termin preodü dal coma 6, ti lascia alsavëi l'ombolt/ombolta dl Comun, olache al é l’istalaziun, al’Agenzia prescriziuns eventuales aladô di articui 216 y 217 dl decret roial di 27 de messé dl 1934, n. 1265.

(8)  L’Agenzia chërda ite la Conferënza di sorvisc. Por les istalaziuns sotmetüdes ales desposiziuns preodüdes dal decret legislatif di 17 d'agost dl 1999, n. 334, y mudaziuns suandëntes, vëgnel invié n rapresentant/na rapresentanta dl’Autorité competënta ala Conferënza di sorvisc, por armonisé les prescriziuns y fá fora damperfora les condiziuns de funzionamënt dl’istalaziun. La Conferënza di sorvisc dá jö so arat sön la domanda de AAI te 90 dis da canche le termin preodü dal coma 2 é tomé, ater co ti caji de sospenjiun di termins preodüs dal coma 3.

(9)  L'Agenzia dá jö te 30 dis l'AAI aladô dl arat dla Conferënza di sorvisc.

(10)  L'AAI relasciada aladô de chësc titul sostituësc de vigni vers chëstes autorisaziuns:

  1. l'autorisaziun ales emisciuns tl'atmosfera, tl respet di profii sön i aspec sanitars;
  2. l'autorisaziun da desćiarié;
  3. l'autorisaziun por implanc de recuperada y de desmandrada dl refodam, cun lapró la desmandrada y recuperada de so refodam, sciöche ince la desmandrada di aparac cun Pcb-Pct;
  4. l'autorisaziun da adoré paltan de sarenara tl'agricoltöra.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionA A – Mpaziamënt dl terac y smaltimënt dl refudam
ActionActionB B – Defendura dla cuntreda
ActionActionC C – Mpaziamënt acustich
ActionActionD D – Mpaziamënt dl’aria
ActionActionE E – Defendura dla flora y fauna
ActionActionF F – Mpaziamënt dl’ega y smaltimënt dl refudam luter
ActionActionG G – Valutazion dla fazion sun l ambient
ActionActionc) Lege Provinziala di 5 de aurì dl 2007, n. 2
ActionActiond) Lege provinziala di 13 de otober dl 2017, n. 17
ActionActionDESPOSIZIUNS COLETIVES Y PRINZIPS GENERAI
ActionActionVALUTAZIUN AMBIENTALA STRATEGICA (VAS)
ActionActionVALUTAZIUN DE SOPORTANZA AMBIENTALA POR PROIEC (VSA)
ActionActionAUTORISAZIUN AMBIENTALA INTEGRADA
ActionActionArt. 26  (Ciamp d’aplicaziun)
ActionActionArt. 27  (Domanda de autorisaziun ambientala integrada)
ActionActionArt. 28  (Prozedöra por ciafé l'autorisaziun ambientala integrada)
ActionActionArt. 29  (De mius tecniches danman (BAT) y normes de cualité ambientala)
ActionActionArt. 30  (Azes al'informaziun)
ActionActionArt. 31  (Colaudaziun tecnich-ambientala)
ActionActionArt. 32  (Prozedöra d'aprovaziun coliada di proiec sotmetüs ala VSA sön les istalaziuns sotmetüdes al’AAI)
ActionActionArt. 33  (Control dles emisciuns dles istalaziuns sotmetüdes al'autorisaziun ambientala integrada)
ActionActionArt. 34  (Respet dles condiziuns dl'autorisaziun ambientala integrada)
ActionActionArt. 35  (Plan provinzial d'ispeziun ambientala)
ActionActionArt. 36  (Ispeziuns dles istalaziuns sotmetüdes a autorisaziun ambientala integrada)
ActionActionArt. 37  (Ejaminaziun nöia dl'autorisaziun ambientala integrada)
ActionActionArt. 38  (Mudaziun dles istalaziuns o dl gestur)
ActionActionArt. 39  (Inzidënc o evënc nia odüs danfora)
ActionActionArt. 40  (Desposiziuns sön le register europeich dles emisciuns)
ActionActionPROZEDÖRA COLETIVA
ActionActionArt. 41  (Ciamp d’aplicaziun)
ActionActionArt. 42  (Prozedöra d'aprovaziun coletiva)
ActionActionRECURSC Y VERDA
ActionActionArt. 43  (Recursc)
ActionActionArt. 44  (Verda)
ActionActionDESPOSIZIUNS FINALES
ActionActionArt. 45  (Desposiziun transitora)
ActionActionArt. 46  (Mudaziun de desposiziuns)
ActionActionArt. 47  (Abrogaziun)
ActionActionArt. 48  (Desposiziun finanziara)
ActionAction(Articul 15, coma 2)
ActionActionH H – Prutezion di tieres
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich