In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

k) Lege provinziala di 16 de jügn dl 2017, n. 61)
Lege provinziala sön i museums y les coleziuns

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 6 dl B.O. di 20 de jügn dl 2017, n. 25. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 25 de messé dl 2017, n. 30.

Art. 12 (Lian de sconanza dles coleziuns de interes publich)

(1)  Les coleziuns privates d'interes publich pó gní metüdes sot a sconanza dala Junta provinziala, sön proposta dla Repartiziun provinziala Bëgns culturai. Les coleziuns che vëgn metüdes sot a sconanza vëgn sotmetüdes ala verda dla Repartiziun provinziala Bëgns culturai.

(2)  Por la restrotoraziun di ogec metüs sot a sconanza, pó la Repartiziun provinziala Bëgns culturai conzede contribuc aladô dl articul 5-ter dla lege provinziala di 12 de jügn dl 1975, n. 26, y mudaziuns suandëntes.

(3)  Le proprietar/La proprietara y bel anfat che che á öna dles cosses metüdes sot a sconanza mëss ti lascé alsavëi ala Junta provinziala vigni at, a paiamënt o debann, che trasferësc, daldöt o en pert, la proprieté o la detenziun. Sce le trasferimënt vëgn a se le dé porvia de mort, ti speta le dovëi de comunicaziun ai arpadus/ales arpadësses.

(4)  Tl caje de alienaziun a paiamënt pó la Junta provinziala cumpré la cossa al medemo prisc stabilí tl at d'alienaziun. Sce la cossa vëgn alienada cun d'atres cosses por na soma sora, vëgn le prisc determiné dala Junta provinziala.

(5)  Sce le venditur/la vendituria n'azetëia nia le prisc determiné dala Junta provinziala, vëgn le prisc stabilí a na moda incontestabla y irevocabla da na comisciun metüda adöm da trëi mëmbri; un nominé dala Junta provinziala, un dal venditur/dala vendituria y le terzo a öna danter les döes perts; sce les perts ne röia nia a n'acordanza te 15 dis, vëgn le terzo mëmber nominé dal Presidënt/dala Presidënta dl Tribunal sön domanda de öna dles perts. Sce la Junta provinziala eserzitëia le dërt de precumpra sön perts dles cosses alienades, pó le compradú/la cumpradëssa se trá zoruch dal contrat.

(6)  Le dërt de precumpra mëss gní eserzité tl tëmp de dui mëisc dala data dla comunicaziun. Te chësc tëmp n'á le contrat degöna faziun aspetan l'adoranza poscibla dl dërt de precumpra y le venditur/la vendituria ne pó nia dé inant la cossa. La proprieté ti passa ala Provinzia le de dl provedimënt cun chël che al vëgn eserzité la precumpra. Les clausoles dl contrat d'alienaziun ne vincolëia nia la Provinzia.

(7)  La Junta provinziala pó, do avëi aldí le diretur/la direturia dla Repartiziun provinziala Bëgns culturai, proibí l’alienaziun di museums y dles coleziuns de proprieté privata sotmetüs a lian de sconanza, sce al danejëia süa conservaziun o preiudichëia l'adoranza publica.