In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

s) Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 61)
Ordinamënt dl personal dla Provinzia

1)
Publiché tl suplemënt n. 4 dl Boletin Ofizial di 26 de ma dl 2015, n. 21. La verjiun ladina é bele gnüda publicada tl B.O. di 4 d’agost dl 2015, n. 31.

Art. 1 (Oget y ciamp d’aplicaziun)

(1)  Tan inant che al ne vëgn nia preodü val' d'ater da na lege provinziala o aladô de chësta, vëgn les desposiziuns de chësta lege aplicades por le personal dla Provinzia y di ënc publics, che depënn da d'ëra o olache l'ordinamënt é de süa competënza legislativa o delegada dla Provinzia.

PERT I
FONTANES NORMATIVES

Art. 2 (Fontanes normatives resservades ala lege)     delibera sentenza

(1)  Al vëgn regolamenté cun lege o sön la basa dla lege o tl cheder de sü prinzips, cun ac normatifs o aministratifs, chëstes materies:

 1. la responsabilité iuridica;
 2. i organs, i ofizi y la manira de surandada de süa direziun;
 3. i prinzips fondamentai d'ordinamënt di ofizi, cun lapró la regolamentaziun di orars de sorvisc;
 4. l'azes al sorvisc y les prozedöres por sostigní l’azes al monn dl laur;
 5. i rodi y l’organigram;
 6. la garanzia dla liberté d'insegnamënt y l'autonomia profescionala canche an laora;
 7. la regolamentaziun dl'incompatibilité danter laur publich y d’atres ativités, sciöche ince i caji de proibiziun de acumulaziun de raporc de laur y inciaries publiches;
 8. i dërc sindacai.
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 12.06.1996 - Adeguamento della normativa provinciale in materia di pubblico impiego

Art. 3 (Regolamentaziun dl raport de laur)                               delibera sentenza

(1)  I raporc de laur dl personal dla Provinzia de Balsan y di ënc publics che depënn da d'ëra o olache l'ordinamënt é de süa competënza legislativa o delegada dla Provinzia, vëgn regolamentá dales desposiziuns dla seziun I, titul II, dl liber V dl codesc zivil y dales leges sön le raport de laur subordiné tl’impresa, tl respet dles atres desposiziuns preodüdes da chësta lege o che vëgn dales fontanes normatives preodüdes da d'ëra. Desposiziuns de lege o regolamënc che regolamentëia i raporc de laur dl personal dé dant dessura o de na pert de chësc, pó gní abrogades da contrac coletifs suandënc ma por les materies resservades ales prozedöres de contrat coletif y ne pó nia gní plü aplicades por la pert tuta jö, ater co sce na lege provinziala desponn val’ d’ater.

(1/bis)  Le regolamënt di raporc de laur preodüs dal coma 1 vëgn a se le dé tl respet dles indicaziuns dla diretiva (UE) 2019/1158 dl Parlamënt europeich y dl Consëi di 20 de jügn dl 2019 sön la compatibilité danter laur y vita privata por geniturs y parentela che pita assistënza y l’abrogaziun dla diretiva 2010/18/UE dl Consëi.  2)

(2)  I raporc de laur preodüs dal coma 1 vëgn regolamentá tres contrat. I contrac coletifs vëgn stlüc jö aladô dles modalités y di criters preodüs dai articui 4, 5, 6 y 7 de chësta lege. I contrac individuai garantësc la parificaziun contratuala y a vigni moda n tratamënt nia plü stlet co chël preodü dai contrac coletifs corespognënc.

(3)  Desvian dal articul 2103 dl codesc zivil ne vëgnel nia arjunt, sce al vëgn ademplí temporaneamënter inciaries plü altes, le dërt da les ciafé definitivamënter. La surandada de ma na pert di compic de inciaries plü altes ne costituësc nia la surandada de inciaries plü altes.

(4)  La regolamentaziun dl trasferimënt dl'aziënda preodüda dal articul 2112 dl codesc zivil vëgn ince aplicada tl caje de passaje de personl di ënc preodüs dal articul 1 a sozietés o ënc privac, sön la basa de desposiziuns de lege, de regolamënc o contrac, cun chi che al ti vëgn surandé daldöt o en pert les funziuns realisades dal personal dal ënt de portignënza ala sozieté privata o al ënt privat. Te de te caji vëgnel aldí les organisaziuns sindacales rapresentatives a livel de raiun.

(5)  Les mosöres sön l'organisaziun interna di ofizi y la gestiun dl personal vëgn tutes dai organs responsabli dla gestiun dl personal aladô dles capazités y di podëis dl datur de laur privat, tignin cunt dles desposiziuns varëntes sön le personal dirigënt y la strotöra dirigenziala.

massimeRundschreiben des Generaldirektors vom 16. März 2022, Nr. 7 - Richtlinien zur Abwicklung von Smart Working nach Beendigung des Notstands
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 30.09.2000 - Impiegato pubblico - relativi provvedimenti della P.A. hanno carattere autoritativo - svolgimento di fatto di mansioni superiori - non sussiste diritto all'assegnazione definitiva
2)
L'art. 3, coma 1/bis é gnü injunté dal art. 6, coma 1 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14.

Art. 4 (Contrac coletifs)   

(1)  Les tratatives dl contrat coletif tol ite dötes les materies dl raport de laur, ater co chëres regolamentades dala lege, da d'atres normes y da mosöres aministratives aladô dl articul 2.

(2)  Le contrat coletif interraional costituësc le contrat cheder por le personal di ënc preodüs dal articul 1, tut fora le personal insegnant, dirigënt y ispetif dles scores elementares, mesanes y altes dla Provinzia.

(3)  Les tratatives dl contrat coletif a livel de raiun á le fin da ciafé n’avaliaziun danter i bojëgns organisatifs, la sconanza dl personal y l'interes dles utëntes/di utënc. Les materies y i limic por chëstes tratatives vëgn fac fora tl contrat coletif interraional.

(4)  Por garantí n’avalianza danter i bojëgns organisatifs, la sconanza y la gestiun dl personal, sciöche ince i interesc dles utëntes/di utënc, pó i contrac coletifs preodëi por certes materies tratatives dl contrat coletif dezentrades, don dant i ciamps y i sogec de tratativa.

(5)  Tl contrat coletif interraional vëgnel regolamenté te na manira unitara la dorada de düc i contrac coletifs a livel de raiun.

(6)  Canche an renovëia i contrac y fej fora le paiamënt tëgnon cunt de chisc punc importanc:

 1. dla sconanza dl podëi de cumpra dl paiamënt, tignin cunt dl svilup general dl'economia y dl marcé dl laur, sciöche ince dles normes fondamentales dles reformes sozio-economiches;
 2. dl orar de laur, tignin cunt dl prinzip che promöi la compatibilité danter vita privata y vita profescionala di dependënc tres le laur flessibl y le laur a tëmp parzial, ince por de plü agn; 3)
 3. dl bojëgn dl bilinguism o dl trilinguism;
 4. de n coliamënt majer y plü trasparënt danter paiamënt y produtivité individuala y de grup;
 5. dla garanzia de n paiamënt anfat dl personal di ënc preodüs dal articul 1, ti limic stabilis dal contrat coletif interraional.

(7)  I ciamps de tratativa vëgn fac fora cun deliberaziun dla Junta provinziala sön la basa de acordanzes stlütes jö danter la pert de tratativa publica y les organisaziuns sindacales che pó tó pert ales tratatives de contrat interraionales.

(8)  Al vëgn preodü tratatives aposta por le personal dirigënt en general, sciöche ince dantadöt por le personal dirigënt dla scora y por le personal dirigënt di doturs y di doturs di tiers.

(8/bis)  La contrataziun coletiva sön le tratamënt iuridich y economich di jornalisć che laora pro la Provinzia y pro i ënc preodüs dal articul 1, coma 1 vëgn a se le dé aladô dla regolamentaziun odüda danfora da chësta lege y tl cheder di obietifs dl program dá dant dala Junta provinziala al'Agenzia provinziala por les relaziuns sindacales, tignin cunt di contrac coletifs de referimënt de categoria y conscidran les organisaziuns sindacales de categoria di jornalisć plü rapresentatives a livel nazional. Por le tratamënt de previdënza y assistënza vëgnel fat l'iscriziun al Istitut nazional de previdënza di jornalisć talians aladô dles desposiziuns varëntes.  4)

(9)  La Provinzia autonoma de Balsan y i ënc che depënn da d’ëra aplichëia ai contrac coletifs locai les desposiziuns dl decret legislatif di 15 de jügn dl 2015, n. 81. 5)

3)
La lëtra b) dl art. 4, coma 6 é naota gnüda mudada dal art. 3, coma 1 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10 y spo dedô éra gnüda sostituida insciö dal art. 13, coma 1 dla l.p. di 24 de setëmber dl 2019, n. 8.
4)
L'art. 4, coma 8/bis é gnü injunté dal art. 8, coma 1 dla l.p. di 17 de merz dl 2021, n. 3.
5)
L'art. 4, coma 9 é gnü ajunté dal art. 3, coma 2 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.

Art. 4/bis (Agenzia provinziala por les relaziuns sindacales)

(1)  Pro la Direziun generala dla Provinzia autonoma de Balsan vëgnel metü sö sciöche strotöra operativa l'Agenzia provinziala por les relaziuns sindacales. L’Agenzia á le compit da rapresenté l’Aministraziun provinziala y i ënc publics che depënn da d'ëra, o che á l'ordinamënt che é de competënza legislativa o delegada dla Provinzia, tratan les tratatives sön i contrac coletifs interraionai, raionai y, sce i ënc se le damana, ince pro les tratatives sön i contrac coletifs dezentrá y tl cheder dles relaziuns cun i sindacac.

(2)  L'Agenzia é metüda adöm da trëi mëmbri che pó sotescrí i contrac; un de chisc á les funziuns de presidënt. Vigni mëmber pó gní sostituí da n mëmber suplënt. I mëmbri é esperc en materia de relaziuns sindacales, de contrac coletifs, de organisaziun y gestiun dl personal sciöche de dërt dl laur. Ai vëgn chiris fora da na lista metüda sö pro la Direziun generala dla Provinzia, vëgn nominá dala Junta provinziala por la dorada dla legislatöra y pó gní confermá danü canche l'inciaria toma. Do avëi ciafé sö i ciamps o les arees dles tratatives röiel pormez pro l’Agenzia ciamó alplü trëi porsones che rapresentëia vigni area o ciamp dles tratatives; chisc rapresentanc vëgn designá dai ënc a chi les tratatives se referësc.

(3)  La Junta provinziala determinëia:

 1. le contignü y les modalités de presentaziun dles domandes d'iscriziun tla lista preodüda dal coma 2;
 2. les modalités y i criters de elaboraziun dles domandes;
 3. les modalités da tigní y ajorné la lista y, dantadöt, da controlé periodicamënter sce al é ciamó danman i recuisic damaná por se scrí ite;
 4. les modalités por la sostituziun di mëmbri suplënc;

(4)  L’Agenzia é metüda adöm aladô dles normes provinziales sön le respet dla consistënza di grups linguistics y dla balanza de gëne.

(5)  Al ne pó nia gní nominé sciöche mëmber dl'Agenzia porsones che á sura o á surantut ti dui agn dan la data de nominaziun inciaries publiches de eleziun o inciaries te partis politics o organisaziuns sindacales. L'incompatibilité vëgn stlariada fora a vigni raport de carater profescional o de consulënza cun les organisaziuns sindacales o politiches nominades dessura.

(6)  L’Agenzia eserzitëia dötes les ativités che reverda les relaziuns cun i sindacac, les tratatives y la definiziun di contrac coletifs, cun lapró süa interpretaziun autentica, en autonomia y sostëgn i ënc preodüs dal coma 1 pro l’aplicaziun uniforma di contrac y dles acordanzes coletifs. L’Agenzia se crüzia di stüdi, dl monitoraje y dla documentaziun che vá debojëgn por dejoje les tratatives sön i contrac coletifs.

(7)  L’Agenzia mëss respeté i limic de spëisa determiná en relaziun ales ressurses finanziaries desponibles. Le presidënt/La presidënta dl’Agenzia ti lascia alsavëi al Diretur general/ala Direturia generala ci che al é gnü fat.

(8)  Al presidënt/Ala presidënta dl'Agenzia ti spetel n compëns al mëis fissé tla deliberaziun de nominaziun che fej fora, zënza CVA y spëises, alplü le 40 porcënt dl’indenité de n aconsiadú/n’aconsiadëssa preodüda dal articul 2, coma 1 dla lege regionala di 21 de setëmber dl 2012, n. 6. Ai atri mëmbri ti spetel n compëns al mëis fissé tla deliberaziun de nominaziun che fej fora, zënza CVA y spëises, alplü l’80 porcënt dl compëns preodü por le presidënt/la presidënta.

(9)  Por ademplí i compic surandá al'Agenzia mët la Direziun generala a desposiziun dui posć de so personal aministratif.

(10)  Cina ala nominaziun di mëmbri dl’Agenzia gestësc le Diretur general/la Direturia generala les tratatives sön i contratac coletifs, ince tres les porsones espertes inciariades aposta por les tratatives. 6)  

6)
L'art. 4/bis é gnü injunté dal art. 16, coma 1 dla l.p. di 29 d'aurí dl 2017, n. 2.

Art. 5 (Contrat coletif – prozedöra)   delibera sentenza

(1)  Les tratatives sön le contrat coletif interraional, raional y dezentré por le personal di ënc preodüs dal articul 1 vëgn gestides dal’Agenzia provinziala por les relaziuns sindacales tl cheder di obietifs de program definis dala Junta provinziala a öna cun le Diretur general/la Direturia generala dla Provinzia.  7)

(2) 8)

(3)  La rapresentativité di sindacac y la composiziun dla delegaziun sindacala vëgn stabilides cun contrat coletif interraional.

(4)  I contrac coletifs é liënc, sce ai vëgn sotescric dales organisaziuns sindacales che rapresentëia por le livel de tratativa corespognënt indöt altamo le 50 porcënt plü un n mëmber dles porsones scrites ite ai sindacac aladô dla regolamentaziun sön la rapresentativité sindacala stabilida tl contrat coletif interraional.

(5)  N iade sotescrita ti vëgn la proposta de contrat coletif ortiada te 20 dis ala Junta provinziala. Deboriada cun la proposta de contrat coletif sotescrita ti vëgnel ince ortié inant:

 1. la relaziun sön i cosć y la compatibilité economica dl contrat coletif, cun lapró les suravijiuns aposta sön le personal interessé, i cosć y i contribuc soziai, cun la cuantificaziun dla spëisa complessiva sides por chël ann che por i agn dedô;
 2. l'arat motivé dé jö dal organism de valutaziun sön la proposta de contrat coletif che atestëia le respet di lians che vëgn dales normes de lege;
 3. l'arat motivé dé jö dal Collegium di revisurs di cunc sön la proposta de contrat coletif che atestëia la compatibilité economica y finanziara dl contrat coletif cun les diretives de bilanz; 9) 

(5/bis)  Tl caje de n arat negatif o positif condizioné di organs preodüs dal coma 5, lëtres b) y c) inviëia le Diretur general/la Direturia generala la porsona responsabla dla contrataziun da tó indô sö les tratatives por tó y jí o stlarí i aspec contestá tl tëmp de cin' dis dala comunicaziun formala dla contestaziun al Diretur general/ala Direturia generala da pert dl organ. 10)

(6)  Ti 30 dis suandënc ejaminëia la Junta provinziala la proposta de contrat y autorisëia la sotescriziun definitiva da pert dla pert de tratativa publica, do avëi controlé la curida finanziara anuala y plurienala, aladô dles normes provinziales varëntes, o mët sö diretives nöies por jí inant cun les tratatives.

(7)  I contrac coletifs vel pian ia dal de de süa publicaziun sön le Boletin Ofizial dla Regiun.

(8)  La regolamentaziun contignida ti contrac coletifs vel inant provisoriamënter cina che al vá en forza les desposiziuns de contrat nöies, ater co sce al vëgn preodü val’ d’ater tl contrat.

(9) 11)

(10)  La Junta provinziala ti pó deleghé les tratatives a livel dezentral ai ënc preodüs dal articul 1.

(11)  I contrac coletifs dezentrá che ne porta nia pro a spëises nöies o implü vëgn stlüc jö dal’unité organisativa competënta cun i sindacac y ti vëgn comunicá te na forma adatada al personal interessé. 12)

(12)  I arac dl organism de valutaziun y dl collegium di revisurs di cunc preodüs dal coma 5, lëtres b) y c), vá ince debojëgn por la prozedöra contratuala che se referësc ales acordanzes provinziales surapró sön la regolamentaziun di raporc cun i doturs y les doturies de medejina generala, cun i doturs y les doturies di mituns de lita lëdia y cun i doturs y les doturies de ambulatore spezialisá. 13)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 31.01.2003 - Organizzazione sindacale esclusa dalla contrattazione collettiva - giurisdizione dell'A.G.O.
7)
L'art. 5, coma 1 é gnü sostituí insciö dal art. 16, coma 2 dla l.p. di 29 d'aurí dl 2017, n. 2.
8)
L'art. 5, coma 2 é gnü abroghé dal art. 16, coma 3 dla l.p. di 29 d'aurí dl 2017, n. 2.
9)
L’art. 5, coma 5 é gnü sostituí insciö dal art. 5, coma 1 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
10)
L'art. 5, coma 5/bis é gnü injunté dal art. 5, coma 2 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
11)
L'art. 5, coma 9 é gnü abroghé dal art. 16, coma 3 dla l.p. di 29 d'aurí dl 2017, n. 2.
12)
L'art. 5, coma 11 é gnü ajunté dal art. 3, coma 3 dla l.p di 11 de messé dl 2018, n. 10.
13)
L'art. 5, coma 12 é gnü ajunté dal art. 10, coma 1 dla l.p. di 3 d'agost dl 2022, n. 9.

Art. 5/bis (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale)

(1)  La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.

(2)  Fino all’entrata in vigore della norma di attuazione la verifica prevista al comma 1 è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, di cui all’articolo 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene integrato con gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell’organismo di valutazione, di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b). 14)

14)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9.

Art. 6 (Interpretaziun autentica di contrac coletifs)   delibera sentenza

(1)  Sce al vëgn a s’al dé desvalianzes de minunga sön l'interpretaziun di contrac coletifs, fej fora les perts che i á sotescric a öna le significat dla clausola contestada. L'acordanza arjunta tres les prozedöres de tratativa preodüdes sostituësc la clausola en chestiun cun faziun da canche le contrat vá en forza y vel ince por les stritaries individuales sön les desposiziuns de contrat che vëgn regolamentades danü cun l’acordanza arjunta.

massimeT.A.R. di Bolzano - Ordinanza N. 10 del 22.12.1997 - Mancata osservanza di accordi sindacali o eccessiva fermezza - non ricorre automaticamente condotta antisindacale

Art. 7 (Tratatives di contrac coletifs y desposiziuns finanziares)

(1)  La spëisa destinada ai contrac coletifs é da dé dant vigni ann cun desposiziun aposta tla lege finanziara. Pro les tratatives di contrac coletifs ne pón nia tó sö impëgns de spëisa majeri co chi stabilis por vigni ann.

(2)  La spëisa autorisada a ciaria dl pröm ann d’eserzize vëgn scrita ite, tl cheder dl limit stabilí aladô dl coma 1, sön n fonds aposta dl bilanz de previjiun anual; chëra a ciaria di eserzizi suandënc vëgn dada dant, por vigni ann a pert, sot i stanziamënc aladô dla legislaziun varënta dl bilanz plurienal.

(3)  Cun la deliberaziun d’autorisaziun da stlü jö i contrac coletifs tol la Junta provinziala dal fonds preodü dal coma 2 les somes che vá debojëgn por i capitui de spëisa a ciaria de chi che al vá les spëises implü coliades ai contrac coletifs.

(4)  La soma nia adorada dl fonds preodü dal coma 2 vëgn metüda söl fonds che ti corespogn al bilanz dl eserzize suandënt cina che i contrac coletifs vëgn sotescric por garantí, tl respet dles desposiziuns sön la dorada di contrac coletifs, le finanziamënt di cosć contratuai por le tëmp che ai n’é nia gnüs adorá.

PERT II
CONTINGËNT DI POSĆ Y AZES AL LAUR

Art. 8 (Contingënt di posć)                delibera sentenza

(1)  Le contingënt complessif di posć dl personal dla Provinzia vëgn fat fora cun lege. Le contingënt complessif di posć dl personal di atri ënc preodüs dal articul 1 y dles aziëndes provinziales vëgn fat fora sön süa proposta cun deliberaziun dla Junta provinziala.

(2)  Les condiziuns por podëi tó sö personal é:

 1. la corespondënza cun le plann trienal dl bojëgn de personal dl’unité organisativa provinziala damanënta y
 2. la previjiun tl contingënt di posć corespognënt o
 3. sce al vëgn tut sö personal defora dal contingënt di posć, la curida finanziara relativa, ince tolon les ressurses programades por le personal sajonal.  15)

(3)  Canche al vëgn aprové le bilanz de previjiun determinëia i singui ënc le numer de porsones che pó gní tutes sö eventualmënter defora dal contingënt de posć, tl cheder di mesi finanziars metüs a desposiziun sön le bilanz de previjiun.

(4)  Cun deliberaziun dla Junta provinziala vëgnel metü sö, do avëi aldí i sindacac, i contingënc di posć di seturs dl personal dla Provinzia, tl respet dl contingënt complessif di posć, por chël che al vëgn garantí la curida finanziara tl bilanz de previjiun.

(5)  I articui 15 y 15/bis dla lege provinziala di 29 de jügn dl 2000, n. 12, y mudaziuns suandëntes, romagn en forza.

(6)  Le personal che ne resultëia nia adaté al laur do l’azertamënt medich-legal o dl dotur dl laur vëgn trasferí te n contingënt separat aposta, do che al é gnü indô incadré danü te n ater profil profescional, aladô dl bojëgn organisatif dl’Aministraziun y dles indicaziuns de idoneité de laur che romagn. Le consëns dl personal costituësc la premissa por romagne en sorvisc tl’aministraziun. L’aministraziun valutëia ince le bojëgn de percursc de formaziun aposta por alisiré le reinserimënt tl laur de chësc personal. 16) 17)

massimeBeschluss vom 2. Mai 2017, Nr. 483 - Kriterien für die Zuweisung des Hilfspersonals der Schulen
massimeBeschluss vom 22. Juli 2013, Nr. 1116 - Kriterien für die qualitative Zuweisung von Schullaboranten/Schullaborantinnen/technischen Schulassistenten/technischen Schulassistentinnen an die Schulen der Oberstufe (Teilweise Abänderung Beschluss Nr. 4274 vom 27.11.2006)
massimeDelibera N. 1370 del 17.08.2010 - Rideterminazione della dotazione organica dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano con contemporaneo recepimento delle deliberazioni in base al patto di stabilità
massimeDelibera N. 3851 del 20.10.2008 - Ruoli del personale provinciale: Approvazione dei contingenti dei posti Situazione al 20.10.2008
massimeDelibera N. 31 del 07.01.2008 - Ruoli del personale provinciale: Riassegnazione dei posti per usciere e custode alla Ripartizione 2 - Servizi centrali ed approvazione dei contingenti dei posti. Situazione al 28.12.2007
massimeDelibera N. 31 del 07.01.2008 - Ruoli del personale provinciale: Riassegnazione dei posti per usciere e custode alla Ripartizione 2 - Servizi centrali ed approvazione dei contingenti dei posti. Situazione al 28.12.2007
massimeBeschluss Nr. 4830 vom 18.12.2006 - Errichtung des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen laut Art. 5 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 abgeändert durch Art. 2 des L.G. vom 2. Oktober 2006, Nr. 9
massimeDelibera 27 novembre 2006, n. 4274 - Approvazione di nuovi criteri per l'assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione delle scuole a carattere statale nonché delle scuole professionali provinciali e delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica (vedi anche delibera n. 483 del 02.05.2017)
massimeDelibera N. 3261 del 06.09.2004 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale degli Istituti per l’educazione musicale
massimeDelibera N. 1136 del 08.04.2002 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale dell’amministrazione scolastica
massimeDelibera N. 1134 del 08.04.2002 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale della formazione professionale (modificata con delibera n. 3262 del 6.9.2004)
15)
L'art. 8, coma 2 é gnü sostituí insciö dal art. 3, coma 4 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.
16)
L'art. 8, coma 6 é gnü ajunté dal art. 11, coma 1 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2015, n. 18.
17)
Ciara ince l’art. 8 dlal.p. di 14 de merz dl 2022, n. 2.

Art. 9 (Azes al laur)                 delibera sentenza

(1)  Al laur ti röion pormez:

 1. tres concurs publich cun ejams, cun titui y ejams, cun curs-concurs o seleziun sön la basa de proes por azerté la profescionalité damanada o cun n test d’idoneité;
 2. dal pröm al cuinto livel funzional ince sön la basa de proes d’idoneité, se tignon a na gradatöra aposta ajornada periodicamënter y metüda adöm sön la basa de na valutaziun ma de titui, olache al pó ince gní tigní cunt de criters de carater sozial;
 3. por le personal insegnant y le personal ecuiparé a d’ël dles scores provinziales tres concurs publich, ince cun proes pratiches te classa; les candidates y i candidac vëgn inviá ales proes dl concur stres bandides aposta y tl respet de na gradatöra publica por titui; 18)
 4. sön la basa dles desposiziuns a bëgn dles categories sconades;
 5. tres le lernerat.

(2)  Da fá fora le numer di posć da scrí fora pón tigní cunt, dlungia i posć desponibli canche al vëgn scrit fora le concurs, ince de chi che podess gní lëdi te n ann dala bandida. Les nominaziuns por la curida di posć, che n’é nia dan man canche al vëgn scrit fora i posć, vëgn surandades canche ai vëgn lëdi o ince cina a trëi mëisc denant, sce al vá debojëgn da garantí la continuité regolara dl sorvisc.

(3)  Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel determiné:

 1. le numer, la sort y les modalités de tignida di ejams; la poscibilité da porté ite pro i ejams di concursc la conescënza dl inglesc o de d’atri lingac dlungia le talian y le todësch, pian ia dai profii por l’azes, por chi che al vëgn preodü n diplom de scora alta;  19)
 2. la previjiun de n tëmp de laur sotmetü a valutaziun danter l’ejam d'amisciun y la proa finala dl concurs;
 3. i criters generai por la valutaziun di titui; la valutaziun eventuala, tl cheder di concursc, de ciamó d’atri titui, cun lapró i titui post-laurea, sce iustificá dai bojëgns dl’Aministraziun; la valutaziun eventuala dl posses da pert di candidac y dles candidates dles competënzes de relaziun y de comportamënt che ó ester por eserzité i dovëis istituzionai, che pó gní constatades ince, mo nia ma, cun le sostëgn de esperc y espertes;  20)
 4. la composiziun y le funzionamënt dles comisciuns d’ejam, tignin cunt dla presënza de tramidui i sesc, dla rapresentanza proporzionala di grups linguistics, dla presënza de comissars y commissaries dl grup linguistich ladin, tl caje de posć scric fora ma por le grup linguistich ladin, y la poscibilité por chësc grup da gní rapresenté tles comisciuns ti atri caji; te chisc ultimi caji ti zed le grup linguistich maioritar tl cheder raional dl ënt n post te comisciun al grup linguistich ladin;
 5. l’assunziun de porsones che alda pro les categories sconades tl respet di prinzips stabilis dales normes statales;
 6. les modalités d’azes al laur por les aspirantes y i aspiranc che á i titui de stüde o na formaziun profescionala che ti corespogn ales condiziuns d’azes preodüdes por i singui profii profescionai y che é gnüs arjunc te n Stat mëmber dl’Uniun Europeica o ecuiparé a d’ël o ince te n Stat che ne fej nia pert dl’Uniun Europeica;
 7. les modalités y i criters dla reamisciun en sorvisc;
 8. l’assunziun de personal a tëmp determiné y i limic che alda lapró, tl respet di prinzips generai dl ordinamënt iuridich; 21)
 9. les modalités d’azes a n lernerat o a n tëmp de formaziun o de pratica profescionala y so desfiramënt;
 10. l’inserimënt de desposiziuns de coordinamënt dles fontanes de dërt che é bele sön la mobilité danter i ënc y la regolamentaziun dl tratamënt iuridich y economich dl personal che passa da n’aministraziun a n’atra; 22)
 11. l’eliminaziun graduala dles gradatöres por assunziuns a tëmp determiné basades ma sön titui, che ne mëss nia assolutamënter ester, y l’aboliziun dles gradatöres basades sön titui por trasferimënc de personal danter i comuns; 23)
 12. les limitaziuns y les proibiziuns d'azes al sorvisc provinzial, danter chëstes ince chëres por rajuns disciplinares, por valutaziun negativa dl tëmp de proa, por presentaziun de documënc falc, por condanes penales, por n'avëi nia tut sö o avëi desdit inciaries, por n'avëi nia tut pert o n'avëi nia superé prozedöres de concurs; les limitaziuns y les proibiziuns pó ince ester de de plü agn o permanëntes.  24)

(3/bis) I ejams orai, scric y pratics di concursc publics por l'assunziun de personal pó ince gní tignis a destanza cun l'aiüt de stromënc tecnics adatá.  25)

(3/ter) Por garantí na maiú flessibilité da s'adaté ai bojëgns d'organisaziun dl laur él poscibl da s'anuzé dles gradatöres dles candidates y di candidac adatá di concursc ince por curí posć istituis o trasformá do l'indiziun dles prozedöres de concurs. Les domandes relatives vëgn motivades dales porsones a ce dles repartiziuns interessades cun referimënt ales previjiuns dl plann trienal dl bojëgn de personal o a situaziuns ogetives liades ala funzionalité di sorvisc. 26)

(4)  Tles scores, ti sorvisc soziai y tl’Aziënda sanitara dl Südtirol pón arlungé temporaneamënter i contrac de laur a tëmp determiné sura i limic preodüs dal ordinamënt iuridich fora, mo ma por garantí la curida di sorvisc. 27)

(5)  Le raport de laur cun n orar de laur, che é mënder co chël a tëmp plëgn, vëgn conscidré por dötes les faziuns raport de laur a tëmp parzial.

(5/bis)  La regolamentaziun preodüda dal coma 5 vëgn aplicada a düc i raporc de laur dl personal preodüs dal articul 1 dan la jüda en forza de chësta lege, tl respet di provedimënc bele adotá. 28)

(6)  L’assunziun dl personal dirigenzial vëgn regolamentada cun provedimënt de lege spezial.

(7)  Aladô dl articul 3 dl decret dl Presidënt dla Republica di 19 d’otober dl 1977, n. 846, ne n’é l’atestat de bilinguism, cun referimënt a chisc profii profescionai, nia na condiziun d’azes por l’assunziun tl sorvisc provinzial, tl respet dles desposiziuns particolares por le personal de lingaz ladin y por l’insegnamënt dl secundo lingaz:

 1. personal pedagogich dles scolines;
 2. personal insegnënt dles scores profescionales y dles scores de musiga dla Provinzia;
 3. colaboradusc y colaboradësses por integraziun.  29)

(8)  Tles gradatöres por l’assunziun dl personal rapresentëia indere l’atestat de bilinguism por i profii profescionai preodüs dal coma 7, n dërt de prezedënza o é relevant por l’atribuziun di punc.  30)

(9)  Por realisé le prinzip dl insegnamënt tl lingaz dla uma vëgnel ince damané, por i profii profescionai preodüs dal coma 7, la documentaziun o la detlaraziun che atestëia che le lingaz d’insegnamënt dla scora alta frecuentada o dl livel de formaziun atira dessot ti corespognes al lingaz a chël che la gradatöra relativa por l’assunziun dl personal fej referimënt. Sce ara n’é nia insciö mëss le personal interessé passé n ejam de lingaz aposta; sües modalités vëgn stabilides dala Junta provinziala. L’atestat de bilinguism preodü dal decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messé dl 1976, n. 752, y mudaziuns suandëntes ne sostituësc nia chësc ejam de lingaz. Al resta impé les desposiziuns particolares por le personal de lingaz ladin y por l’insegnamënt dl secundo lingaz.  31)

(10)  Al é ince da fá l’ejam de lingaz preodü dal coma 9 sce le lingaz dla uma detlaré dal personal ne corespogn a degun di lingac a chi che les gradatöres por l’assunziun dl personal fej referimënt.  32)

massimeBeschluss vom 22. Februar 2022, Nr. 120 - Maßnahmen zur unbefristeten Aufnahme des Lehrpersonals der berufsbildenden Schulen -Öffnung / Anpassung der Zugangsvoraussetzungen einzelner Fächer für Fachlehrer
massimeBeschluss vom 29. Juni 2021, Nr. 554 - Wettbewerbsverfahren zur Erlangung der Eignung des Integrationspersonals des Landes
massimeBeschluss vom 2. März 2021, Nr. 186 - Befristete Aufnahme des Lehrpersonals an den berufsbildenden Schulen, an den Musikschulen und der „Mitarbeiter für die Integration“ sowie der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen - Verschiebung der Frist vom 28.02.2021 auf den 31.03.2021
massimeBeschluss vom 12. Februar 2019, Nr. 70 - Maßnahme zur Potenzierung der unbefristeten Aufnahme des Lehrpersonals der berufsbildenden Schulen – Öffnung / Anpassung der Zugangsvoraussetzungen für Fachlehrer (abgeändert mit Beschluss Nr. 120 vom 22.02.2022)
massimeBeschluss vom 28. Dezember 2018, Nr. 1470 - Sprachprüfung für das Landeslehr- und gleichgestellte Personal (abgeändert mit Beschluss Nr. 240 vom 16.03.2021)
massimeBeschluss vom 16. Februar 2018, Nr. 143 - Maßnahmen zur Potenzierung der unbefristeten Aufnahme des Lehrpersonals der berufsbildenden Schulen und Musikschulen - Verfahrensänderungen
massimeBeschluss vom 3. Februar 2015, Nr. 130 - Ergänzung der Regelung zur befristeten Aufnahme des Lehrpersonals an den berufsbildenden Schulen des Landes (abgeändert mit Beschluss Nr. 1366 vom 06.12.2016, Beschluss Nr. 143 vom 16.02.2018, Beschluss Nr. 184 vom 17.03.2020 und Beschluss Nr. 120 vom 22.02.2022)
massimeBeschluss vom 29. Juli 2014, Nr. 938 - Genehmigung des Mehrjahresplanes für die Transparenz 2014 - 2016 und des "Verhaltenskodexes für das Personal und die Führungskräfte des Landes"
massimeBeschluss vom 11. März 2014, Nr. 286 - Neue Regelung zur befristeten Aufnahme des Lehrpersonals an den Musikschulen des Landes (abgeändert mit Beschluss Nr. 130 vom 03.02.2015, Beschluss Nr. 1366 vom 06.12.2016, Beschluss Nr. 143 vom 16.02.2018, Beschluss Nr. 36 vom 29.01.2019 und Beschluss Nr. 184 vom 17.03.2020)
18)
La lëtra c), dl art. 9, coma 1 é gnüda sostituida insciö dal art. 14, coma 1 dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11.
19)
La lëtra a) dl art. 9, coma 3 é gnüda sostituida insciö dal art. 3, coma 5 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.
20)
La lëtra c) dl art. 9, coma 3 é gnüda sostituida insciö dal art. 3, coma 6 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.
21)
La lëtra h) dl art. 9, coma 3 é impröma gnüda sostituida dal art. 2, coma 1 dla l.p. di 7 d’agost dl 2017, n. 12, y dedô éra gnüda mudada insciö dal art. 2, coma 1 dla l.p. di 20 de dezëmber dl 2017, n. 22.
22)
La lëtra j) dl art. 9, coma 3 é gnüda ajuntada dal art. 3, coma 7 dla l.p. di 11 de mesé dl 2018, n. 10.
23)
La lëtra k) dl art. 9 coma 3 é gnüda ajuntada dal art. 3, coma 7 dla l.p. di 11 de mesé dl 2018, n. 10.
24)
La lëtra l) dl art. 9, coma 3 é gnüda ajuntada dal art. 18, coma 1 dla l.p. di 11 de jená dl 2021, n. 1.
25)
L'art. 9, coma 3/bis é gnü injunté dal art. 18, coma 2 dla l.p. di 11 de jená dl 2021, n. 1.
26)
L'art. 9, coma 3/ter é gnü injunté dal art. 5, coma 3 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
27)
Ciara ince l’art. 9, coma 1, dl d.p.p. di 26 de jügn dl 2017, n. 21.
28)
L'art. 9, coma 5/bis é gnü injunté dal art. 11, coma 2 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2015, n. 18.
29)
L'art. 9, coma 7 é gnü ajunté dal art. 3, coma 8 dla l.p. di 11de messé dl 2018, n. 10.
30)
L'art. 9, coma 8 é gnü ajunté dal art. 3, coma 8 dla l.p. di 11de messé dl 2018, n. 10.
31)
L'art. 9, coma 9 é gnü ajunté dal art. 3, coma 8 dla l.p. di 11de messé dl 2018, n. 10.
32)
L'art. 9, coma 10 é gnü ajunté dal art. 3, coma 8 dla l.p. di 11de messé dl 2018, n. 10.

Art. 9/bis (Mosöres de razionalisaziun por les prozedöres de concurs por l'assunziun te n post fis tratan la pandemia de COVID-19)

(1)  Por garantí che les ativités aministratives vëgnes fates regolarmënter y conzede che i sorvisc essenziai vëgnes pitá ince tratan le tëmp dla pandemia de COVID-19, pó les prozedöres de concurs, sce al é posć lëdi tl organich che ne sciafia nia da gní curis, gní tignides ma tres na proa a usc, desvian insciö en pert dales desposiziuns te chësta materia. Tl respet dl profil comparatif alza fora y aprofondëcs na te proa i aspec seletifs y de inrescida sön les competënzes aladô dles desposiziuns dles indiziuns relatives. Chisc concursc pó odëi danfora la valutaziun di titui aladô di regolamënc varënc. Les desposiziuns dl articul 9 resta impé.  33)

33)
L’art. 9/bis é gnü injunté dal art. 5, coma 4 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.

Art. 10 (Azes al laur dles zitadines y di zitadins comunitars y extracomunitars)   delibera sentenza

(1)  I zitadins y les zitadines di Stac mëmbri dl’Uniun Europeica y di Stac ecuipará a d’ëi pó ti rové pormez, pro la Provinzia y i ënc preodüs dal articul 1, a posć de laur che ne vëiga nia danfora l’eserzize diret o indiret dl podëi publich, tl respet dl ordinamënt iuridich varënt.

(2)  Al pó ti rové pormez ai posć de laur pro la Provinzia y i ënc preodüs dal articul 1 ince les zitadines y i zitadins di Stac che ne fej nia pert dl’Uniun Europeica, aladô dl ordinamënt iuridich varënt.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005 - Bedienstete des Landes und der Gemeinde - Wettbewerb - Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts gegenüber diskriminierendem nationalen Recht

Art. 11 (Inserimënt de porsones cun handicap)  

(1)  Por sostigní l’inserimënt miré de posć de laur dl’Aministraziun provinziala de porsones cun handicap, sciöche ince de d’atres porsones che á le dërt da gní colocá obligatoriamënter, vëgnel preodü n contingënt aposta a pert de 40 posć. Sce chisc posć vëgn curis spo vëgn le contingënt indô metü sö cina che al vëgn ademplí la cuota resservada por lege ales categories sconades.

(1/bis)  I ënc publics che depënn dala Provinzia o olache l’ordinamënt toca pro süa competënza legislativa o delegada pó ince, tl respet dla condiziun preodüda dal articul 8, coma 2, lëtra c), tó sö chëstes porsones cun handicap aladô dla lege di 12 de merz dl 1999, n. 68, y mudaziuns suandëntes, fora dl contingënt di posć:

 1. porsones che á stlüt jö dan süa assunziun na convenziun individuala por l’inserimënt tl monn dl laur aladô dla lëtra d) dl coma 1 dl articul 14 dla lege provinziala di 14 de messé dl 2015, n. 7;
 2. porsones che á stlüt jö dan süa assunziun na convenziun individuala por le laur aladô dla lëtra a) dl coma 1 dl articul 16 dla lege provinziala di 14 de messé dl 2015, n. 7;
 3. porsones che á tut pert dan süa assunziun a n proiet por l’adoranza temporanea de porsones dejocupades aladô dla lege provinziala di 11 de merz dl 1986, n. 11, y mudaziuns suandëntes;
 4. porsones che á stlüt jö dan süa assunziun n practicum aladô dl articul 18 dla lege di 24 de jügn dl 1997, n. 196.  34)

(1/ter)  La Junta provinziala regolamentëia l’assunziun de porsones cun handicap sön domanda nominala pro i ënc publics. 35)

(2)  Por chësc fin é l’azes al sorvisc ince conzedü desvian dales condiziuns profescionales preodüdes dai singui profii profescionai. Le tratamënt iuridich y economich tëgn cunt dla cualificaziun profescionala arjunta y vëgn determiné sön la basa di criters da stabilí cun deliberaziun dla Junta provinziala, a öna cun les organisaziuns sindacales rapresentatives a livel de raiun.

(2/bis)  Por tó sö porsones preodüdes dal articul 2 dla lege provinziala di 14 de messé dl 2015, n. 7, sciöche ince porsones preodüdes dala lege di 5 de forá dl 1992, n. 104, pó l’atestat preodü dal articul 4 dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messé dl 1976, n. 752, y mudaziuns suandëntes, gní sostituí da n atestat dles competënzes linguistiches arjuntes. L’atestat vëgn relascé dal ofize provinzial competënt por i ejams de bi- y trilinguism do n ejam fat aladô dl articul 3 dl decret dl presidënt dla Republica di 26 de messé dl 1976, n. 752, y mudaziuns suandëntes.  36)

(3)  37)

(4)  Por n’integraziun plü mirada dles porsones cun handicap tl ambiënt de laur surantol i singui ofizi dles Repartiziuns provinziales Politiches soziales, Laur, Personal y dla Direziun generala dla Provinzia, vignöna aladô de sü dovëis isituzionai, la funziun che ti é gnüda atribuida dala reforma statala al responsabl/ala responsabla di prozesc de inserimënt de porsones cun handicap preodü dala lege di 12 de merz dl 1999, n. 68, y mudaziuns suandëntes, dantadöt por ci che reverda la garanzia de mosöres adatades preodüdes dal articul 3, coma 3/bis dl decret legislatif di 9 de messé dl 2003, n. 216, y mudaziuns suandëntes y la programaziun de tëmps y modalités por ademplí la cuota obligatoria preodüda por la Provinzia. 38)

34)
L'art. 11, coma 1/bis é gnü injunté dal art. 1, coma 1 dla l.p. di 16 d'agost dl 2022, n. 10.
35)
L'art. 1, coma 1/ter é gnü injunté dal art. 1, coma 1 dla l.p. di 16 d'agost dl 2022, n. 10.
36)
L'art. 11, coma 2/bis é gnü ajunté dal art. 13, coma 1 dla l.p. di 19 d’agost dl 2020, n. 9.
37)
L'art. 11, coma 3 é gnü abroghé dal art. 1, coma 2 dla l.p. di 16 d'agost dl 2022, n. 10.
38)
L'art. 11, coma 4 é gnü ajunté dal art. 3, coma 9 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.

Art. 11/bis (Desposiziuns por le personal dles scolines) 39)       delibera sentenza

(1)  Le personal pedagogich dla scolina che á arjunt l’idoneité tres n concurs, olache les modalités vëgn fates fora dala Junta provinziala, pó gní tut sö a tëmp indeterminé tla Provinzia, tignin cunt dl contingënt di posć de so profil profescional. La Junta provinziala pó fá fora modalités scemplificades por le personal cun la laurea de cater agn te sciënzes dla formaziun primara, direziun de stüde scolina, o dla laurea magistrala de cin’ agn por l’insegnamënt tla scolina y tla scora elementara, che vel sciöche ejam de stat y de abilitaziun al insegnamënt tles scolines aladô dles normes nazionales varëntes.  40)

(2)  Por le personal dl profil profescional “insegnant/insegnanta de scolina” che á la laurea de cater agn te sciënzes dla formaziun primara, direziun de stüde scolina, scrit ite tla gradatöra por l’ann de scora 2017/2018, vëgnel apliché, sciöche pro le personal dozënt dles scores elementares statales y cina che ai é posć, les modalités preodüdes denant che chësta lege provinziala jiss en forza por l’assunziun direta cun idoneité tres gradatöra. 41)

(2/bis)  I criters y les modalités por l'assunziun a tëmp indeterminé dl personal dles scolines cun idoneité vëgn stabilis dala Junta provinziala. 42)

(3)  Tratan che an aspeta do na regolamentaziun cun le contrat coletif vëgnel ince conscidré sciöche recuisic d’azes por le profil profescional “insegnant de scolina”: le curs de laurea de cater agn de Sciënzes dla formaziun primara – direziun scora primara o le curs de laurea magistrala de Sciënzes pedagogiches (LM-85) o le curs de laurea magistrala de Programaziun y gestiun di sorvisc educatifs (LM-50) o n diplom de laurea ecuiparé aladô dl decret interministerial di 9 de messé dl 2009.   43)

(3/bis)  Al vëgn conscidré sciöche recuisit d’azes por le profil profescional "colaboradú pedagogich/colaboradëssa pedagogica" le diplom de maturité de na scora alta de cin' agn y le curs de formaziun spezifich; so contignü y süa dorada vëgn determiná dala Junta provinziala.  44)

(3/ter)  Al ti pó pormez al profil profescional "colaboradú pedagogich/colaboradëssa pedagogica", en conscidraziun di svilups storics di recuisic d'azes, ince le personal che á chisc titui di stüde o profescionai arjunc ti tëmps dá dant:

 1. diplom d'abilitaziun por insegnanc/insegnantes de scolina arjunt anter l'ann 2000;
 2. titul de stüde arjunt anter l'ann 2002: diplom de maturité de n lizeum pedagogich - direziun de stüde scolina, diplom de maturité o diplom de cater agn de n istitut magistral;
 3. atestat de formaziun arjunt anter l'ann 2007: formaziun spezifica por le setur dla scolina de almanco dui agn, stlüta jö cun n resultat positif o na formaziun ecuiparada (diplom de abilitaziun por assistënt/assistënta de scolina, diplom de cualificaziun profescionala por porsones che laora pro i sorvisc d'assistënza soziala y familiara, assistënt/assistënta por l'infanzia, assistënt/assistënta por i sorvisc soziai, assistënt sozial/assistënta soziala);
 4. titul de stüde arjunt anter l'ann 2014: diplom de maturité cun direziun pedagogica o sozio-pedagogica.  45)

(4)  Tla gradatöra por le profil profescional 'colaboradú pedagogich/colaboradëssa pedagogica' pól ince gní metü le personal cun chisc titui de stüde o profescionai:

 1. n stüde universitar de almanco trëi agn te Sciënzes dl'educaziun y dla formaziun (L-19) o n titul de stüde ecuiparé aladô dl decret interministerial di 11 de novëmber dl 2011;
 2. n diplom de maturité de na scora alta y na formaziun profescionala de almanco trëi agn por 'educadú/educadëssa te convit y tl laur por y cun la jonëza' o por 'educadú/educadëssa por porsones cun handicap';
 3. titui de stüde o profescionai che vel sciöche recuisic d'azes por le profil profescional 'insegnant/insegnanta de scolina'. 46)

(5)  Le personal che é sön la gradatöra por le profil profescional “colaboradú pedagogich/colaboradëssa pedagogica” sön la basa de d'atri titui de stüde o profescionai, resta sön les gardatöres suandëntes cina che la domanda relativa resta varënta o vëgn confermada d'ofize aladô dles desposiziuns varëntes.  47)

massimeBeschluss vom 8. Februar 2022, Nr. 83 - Änderungen betreffend die Stellenvergabe an das Kindergartenpersonal
massimeBeschluss vom 22. Juni 2021, Nr. 535 - Wettbewerbsverfahren zur Erlangung der Eignung des Kindergartenpersonals
massimeBeschluss vom 11. Februar 2020, Nr. 96 - Spezifischer Ausbildungslehrgang für das Berufsbild "Pädagogischer Mitarbeiter/Pädagogische Mitarbeiterin im Kindergarten"
39)
Le titul dl art. 11/bis é gnü baraté fora insciö dal art. 14, coma 1 dla l.p. di 7 d’agost dl 2018, n. 16.
40)
L'art. 11/bis, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 13, coma 2 dla l.p. di 24 de setëmber dl 2019, n. 8.
41)
L’art. 11/bis é gnü ajunté dal art. 2, coma 2 dla l.p. di 7 d’agost dl 2017, n. 12.
42)
L'art. 11/bis, coma 2/bis é gnü injunté dal art. 13, coma 3 dla l.p. di 24 de setëmber dl 2019, n. 8.
43)
L'art. 11/bis, coma 3, é gnü ajunté dal art. 14, coma 2 dla l.p. di 7 d’agost dl 2018, n. 16. Le test todësch é gnü mudé dal art. 13, coma 4 dla l.p. di 24 de setëmber dl 2019, n. 8.
44)
L'art. 11/bis, coma 3/bis é gnü injunté dal art. 17, coma 1 dla l.p. di 3 de jená dl 2020, n. 1.
45)
L'art. 11/bis, coma 3/ter é gnü injunté dal art. 17, coma 1 dla l.p. di 3 de jená dl 2020, n. 1.
46)
L'art. 11/bis, coma 4 é gnü ajunté dal art. 13, coma 5 dla l.p. di 24 de setëmber dl 2019, n. 8.
47)
L'art. 11/bis, coma 5 é gnü injunté dal art. 17, coma 2 dla l.p. di 3 de jená dl 2020, n. 1.

Art. 11/ter (Desposiziuns por le personal ladin tla scora)

(1)  Por l’inserimënt tles gradatöres de chisc profii profescionai dles scolines, scores provinziales dla formaziun profescionala y scores provinziales de musiga ladines vëgnel damané, dlungia i recuisic spezifics, ince le superamënt dl ejam sön la conescënza dl todësch y talian aladô dl Titul I dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messé dl 1976, n. 752, y mudaziuns suandëntes, y dl ejam sön la conescënza dl ladin fat pro l’Intendënza ladina aladô dl articul 12 dl decret dl Presidënt dla Republica di 10 de forá dl 1983, n. 89, y mudaziuns suandentes:

 1. personal diretif dles scores y dles scolines;
 2. personal ispetif;
 3. personal pedagogich;
 4. personal dozënt y ecuiparé;
 5. personal educatif;
 6. colaboradus y colaboradësses por l’integraziun.

(2)  Le coma 1 vëgn apliché por l’inserimënt tles gradatöres varëntes pian ia dal ann de scora 2018/2019. Le coma 1 vëgn apliché ince sce le personal provinzial nominé laora tles scores statales. Che che vëgn metü sön la gradatöra aladô di provedimënc da denant romagn sön les gradatöres suandëntes cina la tomanza dla domanda.

(3)  Por l’atribuziun dl’indenité por l’adoranza dl ladin, preodüda dales desposiziuns de contrat coletif varëntes, mëss le personal preodü dal coma 1 avëi chisc zertifica:

 1. superamënt dl ejam de conescënza dl todësch y talian aladô dl Titul I dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messé dl 1976, n. 752, y mudaziuns suandëntes, y
 2. superamënt dl ejam de conescënza dl ladin fat pro l’Intendënza ladina aladô dl articul 12 dl decret dl Presidënt dla Republica di 10 de forá dl 1983, n. 89, y mudaziuns suandentes, o superamënt dl ejam de conescënza dl ladin aladô dl Titul I dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messé dl 1976, n. 752, y mudaziuns suandëntes.

(4)  Le coma 3 vëgn apliché ince por l’atribuziun dl’indenité de trilinguism, preodüda dales desposiziuns contratuales coletives varëntes, al personal dozënt, dirigënt y ispetif dles scores statales.

(5)  Le contignü dl ejam de conescënza dl ladin fat pro l’Intendënza ladina aladô dl articul 12 dl decret dl Presidënt dla Republica di 10 de forá dl 1983, n. 89, vëgn stabilí dal Intendënt por les scores ladines. Chësc ejam vëgn ecuiparé al ejam de conescënza dl ladin aladô dl Titul I dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messé dl 1976, n. 752, y mudaziuns suandëntes, preodü por le livel dl titul de laurea, tan inant che al ne vëgn nia dé dant val’ d’ater. Chësc vel ince por i ejams fac dan la jüda en forza de chësc articul.

(6)  Ti caji olache chësc articul vëiga danfora l’ejam de conescënza dl todësch, talian o ladin aladô dl Titul I dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 de messé dl 1976, n. 752, y mudaziuns suandëntes, mëss l’atestat fá referimënt al livel preodü por l’azes al profil profescional che alda lapró. 48)

48)
L’art. 11/ter é gnü ajunté dal art. 2, coma 3 dla l.p. di 7 d’agost dl 2017, n. 12.

Art. 11/quater (Ezeziuns por le setur scolastich)

(1)  Dala planificaziun trienala dl bojëgn de personal vëgnel stlüt fora les prozedöres d’assunziun dl personal insegnënt y educatif, sciöche ince dl personal aministratif, tecnich y ausiliar (ATA) dles istituziuns por la formaziun scolastica y l’istruziun provinziales y de carater statal.  49)

49)
L'art. 11/quater é gnü injunté dal art. 3, coma 10 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.

PERT III
MOBILITÉ Y INCOMPATIBILITÉ

Art. 12 (Mobilité, comani, trasferimënc y recualificaziun dl personal)

(1)  Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel regolamenté, tl respet dles desposiziuns preodüdes dal articul 16, la mobilité, i comani y la recualificaziun dl personal, sciöche ince i trasferimënc danter i sorvisc, ince sce ai é te comuns desvalis.

(2)  La regolamentaziun che alda lapró tëgn cunt de chisc prinzips y criters:

 1. mobilité obligatoria danter les strotöres organisatives y dirigenziales dl ënt de portignënza, sciöche ince danter i ënc preodüs dal articul 1, por bojëgns de sorvisc o por smendrí le personal surafora, sce al vëgn surandé funziuns, razionalisé o smendrí sorvisc, o por d’atres rajuns che influenzëia le desfiramënt regolar dl sorvisc o por dificoltés ti raporc interpersonai che ne vá nia da superé;
 2. trasparënza y parité de tratamënt tles prozedöres che alda lapró, tan inant che al ti vëgn dé la prezedënza al personal implü;
 3. respet dles domandes de mobilité, trasferimënt o comane dl personal, ti limic consentis dai bojëgns de sorvisc;
 4. comane dl personal te d’atri ënc o da chisc ultimi tla Provinzia, sön la retüda di cosć che alda lapró;
 5. destacamënt por la formaziun y l’ajornamënt de personal di ënc preodüs dal articul 1 te ënc o impreses publiches o privates o destacamënt de personal de ënc o de impreses publics o privac pro i ënc preodüs dal articul 1;
 6. destacamënt dl personal che á les condiziuns fissades tles leges provinziales de setur, por fá le sorvisc sozial volontar pro ënc publics o privać y por fá ativités tl cheder dla cooperaziun al svilup, cun lapró la regolamentaziun di raporc y contrac de laur;
 7. trasferimënt d’ofize ti caji preodüs;
 8. azetablité dl trasferimënt, ince tignin cunt dla desponibilité di mesi dl trasport publich; sce an ne é nia a öna cun le trasferimënt vëgnel conscidré destanzes cina 50 chilometri dala sënta de sorvisc azetables; les destanzes de pendolars che é bele, danter le post de residënza y la sënta de sorvisc, de passa 50 chilometri pó ma gní superades cun le consëns dles perts. D'atri criters pó gní preodüs cun contrat coletif de raiun.

(3)  Le personal cun mituns cun manco de trëi agn y cun dërt de aspetativa parentala y le personal che s’anüza dles alisiraziuns preodüdes dal articul 33, coma 3, dla lege di 5 de forá dl 1992, n. 104, y mudaziuns suandëntes, vëgn trasferí cun so consëns preventif te n’atra sënta de sorvisc, ater co sce al é dificoltés ti raporc interpersonai che ne vá nia da superé.

(4) Le personal provinzial comané te d’atri ënc vëgn tut demez dal organich por la dorada dl comane. 50)

(5)  I posć che vëgn lëdi tl’aministraziun provinziala y ti ënc preodüs dal articul 1 ti mëss gní lasciá alsavëi al personal tres intranet o d’atri mesi de comunicaziun.

(6)  Por curí i posć lëdi te na manira efiziënta y efetiva pó l’Aministraziun despone tles bandides de concurs o de seleziun che le personal tut sö mëss resté por n tëmp determiné sön i posć scric fora y che la mobilité sön domanda dl personal vëgn stlüta fora. Chësc tëmp ne pó a vigni moda nia jí sura trëi agn de sorvisc efetif fora.  51)

50)
L'art. 12, coma 4 é gnü mudé insciö dal art. 14, coma 2 dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11.
51)
L'art. 12, coma 6 é gnü ajunté dal art. 3, coma 11 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.

Art. 13 (Incompatibilité y proibiziun d’amüdlada dles funziuns y dles inciaries publiches)                  delibera sentenza

(1)  Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel emané les normes sön l'incompatibilité y la proibiziun de amüdlada de funziuns y inciaries, tignin cunt de chisc prinzips y criters:

 • a) al n’él nia conzedü l'eserzize dl comerz, dl'industria y dla profesciun lëdia o da avëi n raport de laur o sorvisc privat o publich. Por ci che reverda l’ativité profescionala lëdia vëgnel apliché les desposiziuns varëntes por le personal dirigënt sanitar dl Sorvisc sanitar provinzial;  chësta lëtra ne vëgn nia aplicada al personal dla sanité;
 • b) al n’é nia conzedü da azeté mandac te sozietés cun fin de davagn, ater co sce al se trata de inciaries nia paiades te cooperatives o inciaries te sozietés o ënc olache la nominaziun o la designaziun vëgn fata dala Provinzia o da d’atri ënc publics; chëstes ultimes inciaries fej pert di dovëis de sorvisc;
 • c) al é conzedü da eserzité, desvian dai criters preodüs dales lëtres a) y b), y do avëi ciafé l’autorisaziun y zënza adoré les strotöres y i mesi dl ënt de portignënza, vignitant y a vigni moda fora dl orar de laur, ativités lucratives nia incompatibles cun le status dl dependënt/dla dependënta, cun paiamënc brutto, che cunta pro la cuta söl davagn dles porsones fisiches, che ne superëia te vigni caje nia le 30 porcënt dl davagn brutto al ann, aladô dl livel de paiamënt a tëmp plëgn, cun lapró l'indenité integrativa speziala. Sce al vëgn desmosté n’importanza por l’aministraziun, vëgn la porcentuala dl davagn brutto nominada dessura alzada por certi profii profescionai dala Junta provinziala cina al 50 porcënt dl davagn brutto nominé dessura. La Junta provinziala pí ince conzede le medemo aumënt ti caji de interes publich particolar desmosdtré. A vigni moda vëgnel conzedü, do avëi ciafé l’autorisaziun, davagns brutto cina a 7.000,00 euro;   52)
 • d) al é conzedü da surantó zënza autorisaziun inciaries te assoziaziuns, comités y ënc zënza fin de davagn;
 • d/bis) al é conzedü da afité, zënza autorisaziun y zënza limit de davagn, ciamenes y apartamënc privac y da afité aladô dla lege provinziala di 11 de ma dl 1995, n. 12, y la lege provinziala di 19 de setëmber dl 2008, n. 7; 53)
 • e) por de pices ativités fora dl sorvisc, vel l’autorisaziun sciöche dada cina a 1.000,00 euro brutto por ann solar y a condiziun che al ne sides nia n conflit d’interes o desvantaje por le sorvisc. Te chësc caje tlechel na comunicaziun scrita ala superiura/al superiur che fej i controi che alda lapró; 54)
 • f) al é ma conzedü ativités fora dl sorvisc che ne comporta nia n conflit d’interes y olache l’impëgn temporal ne preiudichëia a degöna moda l’ativité de sorvisc; tl caje de conflit d’interes o de conseguënzes negatives por le sorvisc, vëgn l’autorisaziun atira trata zoruch;55)
 • f/bis) f/bis) implü ne pó le personal nia tó sö inciaries de colaboraziun da sogec privac che á dötaurela, o che á albü ti dui agn denant, n interes economich significatif a dezijiuns o ativités dl ofize de portignënza; 56)
 • g) le personal dirigënt pó ma gní autorisé da fá ativités fora dl sorvisc ocajionales y temporanes, che ne comporta nia n impëgn significatif por ademplí sües funziuns; al vel a vigni moda i limic preodüs dales lëtres c) y f);
 • h) tl caje che al vëgnes fat ativités zënza l'autorisaziun scrita dant o zënza se tigní ai limic che alda lapró, vëgnel dé na sanziun disciplinara da stabilí cun chësta lege;
 • i) implü n’él nia conzedü da ti surandé inciaries paiades de bel anfat ci sort a porsones en ponsiun che á lauré tl privat y publich, ater co sce al se trata de inciaries por prestaziuns sanitaries, che é poscibles aladô dles desposiziuns varëntes tl Sorvisc sanitar provinzial. Al é ince proibí da ti surandé a chëstes porsones inciaries dirigenziales o inciaries te organs de govern di ënc preodüs dal articul 1 y di ënc y dles sozietés controlades da d’ëi. Stlüt fora é i componënc dles juntes di ënc teritoriai y i componënc o titolars de organs litá. Al vëgn conzedü inciaries y colaboraziuns debann pro aministraziuns publiches, por alplü n ann, che ne pó nia gní arlungiades o renovades;  57)
 • j) al é conzedü da ti surandé al personal bele en ponsiun inciaries te comisciuns de concursc y de ejams, comisciuns de gara, sciöche ince organs colegiai consultifs en conformité cun i prinzips generai dl ordinamënt iuridich;58) 
 • k) an pó ti surandé al personal bele en ponsiun dl setur publich y privat inciaries por ativités de reladëssa/reladú. 59)

(2)  Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel emané desposiziuns sön les inciaries y les ativités nia conzedüdes al personal.

(3)  Le personal mëss, aladô dles desposiziuns varëntes sön i dovëis de sorvisc y de comportamënt, informé por scrit süa superiura direta/so superiur diret sön i interesc finanziars o nia finanziars che pó porté pro a n conflit d’interes cun l'ativité fata. Sön domanda ti dá le personal porchël ciamó d’atres informaziuns sön süa situaziun patrimoniala y tributara.

(4)  Por avëi na suraodüda completa dles prestaziuns, mëss i sogec publics o privac che ti surandá n’inciaria a na porsona dependënta de n ënt publich, ti le lascé atira alsavëi al ënt de portignënza. Ai ti lascia ince alsavëi, en relaziun a chëstes inciaries y a so adempliment, sides le paiamënt fat fora che chël paié al ann, sciöche ince i ajornamënc suandënc.

(5)  Le personal cun n raport de laur a tëmp parzial pó gní autorisé da eserzité ativités de laur che ne danejëia nia i bojëgns de sorvisc y che vá a öna cun les ativités istituzionales dl'aministraziun, sce l’ënt ne pita nia te n termin adaté n laur adaté a tëmp plëgn.

(6)  Les desposiziuns sön l’incompatibilité ne vel nia por le personal tut sö tl ciamp dl’istruziun o dl’inrescida cun n contrat de laur a tëmp parzial, por curí posć resservá preventivamënter y por n tëmp determiné a espertes y esperc esterns.

massimeBeschluss vom 17. November 2020, Nr. 893 - Rückvergütung der Einschreibegebühren im Falle der vorgeschriebenen Eintragung in Berufsalben und Berufskammern für die Ausübung der institutionellen Tätigkeiten
massimeBeschluss vom 4. Juni 2019, Nr. 430 - Landesgesetz vom 19.05.2015, Nr. 6 - Artikel 13 Unvereinbarkeit und Verbot der Ämter- und Auftragshäufung - Erhöhung der Bruttoeinkünfte aufgrund von Nebentätigkeit auf 50% für einzelne Berufsbilder
massimeBeschluss vom 30. September 2013, Nr. 1406 - Artikel 18 des Legislativdekretes vom 8. April 2013, Nr. 39 - Artikel 43 des Legislativdekretes vom 18. März 2013, Nr. 33 - Umsetzung (abgeändert mit Beschluss Nr. 768 vom 30.06.2015)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008 - Attività libero/professionale intramuraria dei medici - normativa statale - illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di dettaglio
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007 - Esercizio di attività libero-professionale extramuraria dei medici del Servizio sanitario provinciale - Illegittimità costituzionale del divieto
52)
La lëtra c) dl art. 13, coma 1 é gnüda naota integrada dal art. 14, coma 3 dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11, y spo mudada dal art. 11, coma 1 dla l.p. di 24 de ma dl 2016, n. 10, y dal art. 3, coma 12 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10, y spo mudada dal art. 33, coma 1 dla l.p. di 10 de jená dl 2022, n. 1, y mudada dal art. 1, coma 3 dla l.p. di 16 d'agost dl 2022, n. 10.
53)
La lëtra d/bis, dl art. 13, coma 1 é gnüda ajuntada dal art. 11, coma 2 dla l.p. di 24 de ma dl 2016, n. 10.
54)
La lettera e) dl art. 13, coma 1 é gnüda mudada insciö dal art. 3, coma 13 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.
55)
Tl test talian él gnü mudé la lëtra f) dl art. 13, coma 1 dal art. 14, coma 4 dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11.
56)
La lëtra f/bis) dl art. 13, coma 1 é gnüda injuntada dal art. 3, coma 14 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.
57)
Ciara ince l’art. 2, coma 1, dla l.p. di 9 de forá dl 2018, n. 1.
58)
La lëtra j), dl art. 13, coma 1 é gnüda sostituida insciö dal art. 14, coma 5 dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11.
59)
La lëtra k) dl art. 13, coma 1 é gnüda injuntada dal art. 11, coma 3 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2015, n. 18.

PERT IV
AVALIANZA DLES CHANCES Y BËGNESTER SÖL POST DE LAUR

Art. 14 (Avalianza dles chances söl post de laur)    delibera sentenza

(1)  L’Aministraziun provinziala y i ënc preodüs dal articul 1 adotëia, tl respet dles desposiziuns dl Statut d’autonomia, mosöres por atué les diretives dl’Uniun Europeica en materia de avalianza dl tratamënt y dles oportunités por garantí l’assënza de vigni forma de descriminaziun, direta y indireta, che reverda le ses, l’eté, l’orientamënt sessual, le corú dla pel, l’origina etnica, le handicap, la religiun o le lingaz, canche an mët man da lauré, tla formaziun profescionala o por ci che reverda les promoziuns y la segurëza sön le laur.

(2)  Ai garantësc ince n ambiënt de laur che sostëgn le bëgnester organisatif y se tol dant da ciafé sö, jí cuntra y tó y jí vigni forma de violënza morala o psichica.

(3)  I ënc determinëia l’unité organisativa competënta por lauré fora y sostigní les scomenciadies por atué les desposiziuns provinziales, statales y dl’Uniun Europeica; por chësc fin tiri ite les organisaziuns sindacales rapresentatives a livel de raiun.

(4)  I compic preodüs dal coma 3 ti vëgn surandá a n Comité unich de garanzia por l’avalianza dles oportunités, le bëgnester de che che laora y cuntra la descriminaziun, en cört “Comité unich de garanzia”, olache al é avisa tan de ëres co ëi. La composiziun dl comité, i compic y les modalités de funzionamënt vëgn regolamentá cun contrat coletif a livel de raiun o, sön la basa dl medemo, a livel dezentralisé. 60)

massimeBeschluss vom 11. August 2020, Nr. 584 - Maßnahmen zum Schutz der Würde des Personals der Autonomen Provinz Bozen unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Vertrauensperson
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 113 vom 07.05.1997 - Chancengleichheit zwischen Mann und Frau bei Bestellung einer Prüfungskommission - bei Verletzung Beschlüsse ungültig
60)
L'art. 14, coma 4 é gnü mudé insciö dal art. 2, coma 2 dl D.P.P. di 15 de forá dl 2021, n. 5.

Art. 15 (Dovëis de sorvisc y regoles de comportamënt y publicaziun)        delibera sentenza

(1)  L’Aministraziun provinziala y i ënc preodüs dal articul 1 fej fora, do avëi aldí les organisaziuns sindacales, i dovëis de sorvisc y les regoles de comportamënt dl personal y i cöi adöm te n codesc de comportamënt.

(2)  Le codesc de comportamënt dl personal mëss gní publiché te na manira adatada tres afisciun te n post olache döt le personal dependënt dl ënt de portignënza ti röia pormez. Por le personal cun azes al sit istituzional dl’aministraziun de portignënza é la publicaziun sön le sit n retlam adaté.

massimeBeschluss vom 28. August 2018, Nr. 839 - Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen

PERT V
DËRC SINDACAI

Art. 16 (Partezipaziun sindacala) 

(1)  I ënc preodüs dal articul 1 informëia les organisaziuns sindacales rapresentatives sön les mosöres de carater general che reverda i raporc de laur. Les modalités che alda lapró vëgn regolamentades cun contrat coletif.

Art. 17 (Dërc y rapresentativité sindacala)

(1)  Al ti vëgn garantí al personal le dërt da mëte sö assoziaziuns sindacales, da nen fá pert y da fá ativités sindacales söl post de laur.

(2)  L’aministraziun trata regolarmënter cun les organisaziuns sindacales rapresentatives a livel de raiun chestiuns che reverda le raport de laur y les condiziuns de laur dl personal.

(3)  L’efiziënza dl’aministraziun, che é al sorvisc dla zitadinanza, é le fin de düc i ënc preodüs dal articul 1 y dles organisaziuns sindacales, y é n oget de confrunt danter les perts.

Art. 18 (Incuntades sindacales)

(1)  Le personal á le dërt da tó pert tratan l’orar de laur a incuntades sindacales por alplü 10 ores al ann paiades a porsona, ater co sce al é preodü de mius condiziuns tl contrat coletif a livel de raiun. An pó ince tó pert ales sentades defora dal orar de laur y an ne ciafa nia n paiamënt porchël. Les sentades pó gní cherdades ite por rajuns organisatives y por conzede la partezipaziun paiada dl personal ince fora dl orar de laur, do avëi ciafé le consëns dl datur de laur. L’aministraziun mët a desposiziun i locai por tigní les sentades.

(2)  Les sentades vëgn cherdades ite, singolarmënter o adöm, dales organisaziuns sindacales rapresentatives dl raiun, cun n ordin dl de che reverda i interesc sindacai y dl laur; ares vëgn tignides tl ordin de comunicaziun dles convocaziuns al’aministraziun. Les sentades pó gní cherdades ite ince dala rapresentanza sindacala unitara (RSU).

(3)  Sce al vëgn cherdé ite n’incuntada ti vëgnel lascé alsavëi por scrit al’aministraziun altamo sis dis denant, sce la sentada reverda le personal dozënt y chël ecuiparé a d’ël, y altamo trëi dis de laur denant, sce al reverda l’ater personal. L’aministraziun ti lascia alsavëi por scrit altamo 48 ores denant fac eventuai y ezezionai por chi che la sentada mëss gní spostada. Le personal dozënt y chël ecuiparé a d’ël ti lascia alsavëi altamo dui dis denant a süa dirigënta/so dirigënt sce al tol pert, y l’ater personal altamo le de dant.

(4)  Ater co sce al vëgn preodü atramënter a livel de raiun, vëgn les incuntades tles scores de regola tignides dales 13.00 inant. Tratan les ativités de valutaziun y de ejams ne pól nia gní fat incuntades sindacales. Tles scolines vëgn les incuntades cherdades ite a na moda da garantí te vigni caje le sorvisc cina les 12.30. La partezipaziun a na incuntada tratan l’orar de sorvisc da pert dl personal dles scolines che röia so sorvisc dan la incuntada alda pro les ores paiades preodüdes dal coma 1.

(5)  I contrac coletifs regolamentëia les modalités de sorvisc dl dërt da tó pert ales incuntades, ciaran canche ares vëgn cherdades ite, di bojëgns de sconanza di dërc garantis dala costituziun, dantadöt chi dla sanité, dla segurëza y dl’istruziun.

Art. 19 (Personal dirigënt sindacal, vacanza straordinaria y esenziuns sindacales)

(1)  Les porsones dependëntes che fej pert di organs diretifs y statutars dles organisaziuns sindacales é personal dirigënt sindacal.

(2)  Por eserzité lediamënter so mandat:

 1. n’él sotmetü a degöna gerarchia tl cheder dl’Aministraziun, canche al fej ativités sindacales;
 2. mantëgnel le tratamënt iuridich y economich, stlüt fora le tratamënt surafora colié a compic spezifics;
 3. ne pól nia gní trasferí te n’atra sënta de sorvisc o comané pro n ater ënt zënza so consëns.

(3)  Les vacanzes straordinares, les esenziuns y les aspetatives sindacales vëgn regolamentades tres contrat coletif a livel interraional, tignin cunt di prinzips de limitaziun dles spëises dl personal, sciöche ince dles materies da regolamenté cun tratatives dl contrat coletif.

Art. 20 (Locai por les organisaziuns sindacales y tofles por i avisc)

(1)  I ënc preodüs dal articul 1 mët a desposiziun dles organisaziuns sindacales rapresentatives, cun altamo 500 porsones scrites ite a livel de raiun, n local adaté te n post da fá fora deboriada. Por desfiré l’ativité sindacala te de majeres strotöres tla periferia ti pól ince dailó gní metü a desposiziun ales organisaziuns sindacales n post adaté.

(2)  Tles sëntes de sorvisc vëgnel metü a desposiziun dles organisaziun sindacales rapresentatives debann na lerch aposta, te n post adaté, visibl y azessibl al personal por taché sö avisc, zircolares y d’atri scric o material stampé, aladô dles desposiziuns generales sön la stampa y che contëgn noeles d’interes sindacal y dl laur. Por chësc fin pól gní metü a desposiziun, sce dan man, ince na lerch sön le portal eletronich intern.

(3)  Al é proibí da taché sö comunicaziuns defora dales lercs preodüdes dal coma 2.

Art. 21 (L’eserzize dl dërt de scioper ti sorvisc publics essenziai)

(1)  Por fá jí a öna l’eserzize dl dërt de scioper cun chël di dërc dla porsona garantis dala costituziun y i sorvisc publics essenziai individuá dal ordinamënt iuridich, vëgnel regolamenté cun contrat coletif de raiun les modalités spezifiches d’astenjiun dal laur y les prestaziuns minimes indispensables por i ënc preodüs dal articul 1.

(2)  Por schivé aziuns de scioper vëgnel preodü, cun contrat coletif, prozedöres por tigní fora conflic de laur, prozedöres de mediaziun y d’apajada.

(3)  Cun la determinazun dles modalités d'eserzize dl dërt de scioper, en referimënt al tëmp d’astenjiun dal laur preodü, dessel gní tigní fora faziuns sproporzionades sön les prestaziuns de sorvisc.

PERT VI
Desposiziuns desvalies

Art. 22 (Formaziun y ajornamënt dl personal)

(1)  L’Aministraziun provinziala se crüzia dla formaziun, dl ajornamënt, dla cualificaziun y dla recualificaziun dl personal provinzial. Chëstes scomenciadies de formaziun y ajornamënt sostëgn i percursc de cariera dl personal y garantësc tresfora l’adatamënt dles competënzes ai obietifs strategics y gestionai nüs dl’aministraziun.

(2)  Les modalités de partezipaziun ales scomenciadies de formaziun y ajornamënt organisades dal’Aministraziun provinziala o da ënc esterns vëgn regolamentades cun deliberaziun dla Junta provinziala. Ti contrac de raiun pól gní preodü criters generai en materia.

(3)  Le personal dependënt de un di ënc che alda pro l’acordanza interraionala pó tó pert ales scomenciadies de formaziun y ajornamënt organisades dal’Aministraziun provinziala y d’atri ënc, do avëi ciafé la desponibilité.

Art. 22/bis (Scincundes por le personal)

(1)  Les aministraziuns preodüdes dal articul 1 pó sostigní spëises por manifestaziuns y scincundes sciöche sëgns de reconescimënt por le personal por miric particolars o por personal che vá en ponsiun do agn de sorvisc. Al vëgn ince conzedü spëises liades ala conclujiun de cursc de formaziun fac dales aministraziuns.

(2)  Le coma 1 vëgn apliché cun la jüda en forza dla lege provinziala di 19 de ma dl 2015, n. 6. 61)

61)
L’art 22/bis é gnü injunté dal art. 11, coma 3 dla l.p. di 24 de ma dl 2016, n. 10.

Art. 23 (Porvé da apajé pro les stritaries de laur individuales)

(1)  Te vigni raiun pól gní metü sö na comisciun de apajada aposta por les stritaries de laur individuales, che é de competënza dl vicar ordinar, por porvé d’apajé sciöche preodü dal ordinamënt iuridich. Al resta impé la poscibilité da pert dl personal da se anuzé dla prozedöra d’apajada dan la comisciun d’apajada metüda sö pro la Repartiziun Laur dla Provinzia.

(2)  Tl contrat de raiun pól gní preodü da mëte sö na comisciun d’apajada por vigni ënt o por de plü ënc adöm. I singui ënc pó s’anuzé dla comisciun d’apajada de n ënt che toca pro n ater raiun, do avëi ciafé le consëns dal ënt y dales organisaziuns sindacales plü rapresentatives dl personal dl raiun de portignënza de so personal.

(3)  La comisciun d’apajada é metüda adöm da trëi componëntes/componënc, öna/un de chisc vëgn nominada/nominé dal’aministraziun tles osservaziuns scrites preodüdes dal coma 7 y öna/un en rapresentanza dl personal tla domanda preodüda dal coma 6. A ce dla comisciun él na presidënta autonoma/n presidënt autonom da defora dl’aministraziun cun n'esperiënza comproada. Sce al mancia n’acordanza danter l’aministraziun y les organisaziuns sindacales sön la presidënta/le presidënt dla comisciun d’apajada y süa sostituta/so sostitut vëgn chëstes porsones nominades dala Presidënta/dal Presidënt dl Tribunal de Balsan, sön istanza dl’aministraziun o de öna dles organisaziuns sindacales plü rapresentatives.

(4)  I ënc dl raiun che alda lapró stabilësc la sënta dla comisciun d'apajada.

(5)  La domanda dla proa d’apajada, sotescrita dal personal, vëgn dada jö tla sënta dla comisciun d’apajada o ortiada tres racomanada cun avis de racioiüda. La copia dla domanda mëss gní dada jö o ortiada al’aministraziun de portignënza dal personal o dal’organisaziun sindacala che al á inciarié.

(6)  La domanda preodüda dal coma 5 mëss dé dant avisa:

 1. l’aministraziun de portignënza y la sënta de sorvisc dl personal;
 2. la misciun olache al mëss gní ortié les comunicaziuns che reverda la prozedöra;
 3. l’esposiziun en cört di fac y dles rajuns ala basa dla ghiranza;
 4. la nominaziun de süa rapresentanta/de so rapresentant tla comisciun d’apajada o l’inciaria al’organisaziun sindacala da nominé zacai.

(7)  Te 30 dis dala racioiüda dla copia dla domanda dá jö l’aministraziun, sce ara ne azetëia nia la ghiranza dl personal, osservaziuns scrites pro la sënta dla comisciun d’apajada. Tl medemo at nominëiera süa rapresentanta/so rapresentant tla comisciun d’apajada. Ti diesc dis do che ares é gnüdes dades jö chërda ite la presidënta/le presidënt dla comisciun les perts por porvé d’apajé. Dan la comisciun d’apajada, pó le personal se fá rapresenté o assistí ince da na organisaziun de chëra che al fej pert o a chëra che al ti á surandé le mandat. Por l’aministraziun mëssel comparí n soget cun podëi d’apajada.

(8)  Sce l’apajada vá bun, ince ma por ci che reverda na pert dla ghiranza fata dal personal, vëgnel scrit n verbal separat che vëgn sotescrit dales perts y dales componëntes/dai componënc dla comisciun d’apajada. Le verbal vel sciöche titul esecutif aladô dles normes statales che alda lapró.

(9)  Sce an ne arjunj nia n’acordanza danter les perts, mëss la comisciun d’apajada fá na proposta por apajé a bunes la stritaria. Sce la proposta ne vëgn nia azetada, vëgn i punc zentrai y les tutes de posiziun dles perts scric tl verbal.

(10)  Ala presidënta/al presidënt dla comisciun d’apajada y a süa sostituta/so sostitut ti spetel n compëns adaté da stabilí dala Junta provinziala, do avëi baié cun les organisaziuns sindacales rapresentatives a livel de raiun.

Art. 24 (Signoria arbitrala por les stritaries de laur)

(1)  Sce le tentatif d'apajada ne gareta nia o sce al é tomé le termin preodü dal codesc de prozedöra zivila, pó les perts fá fora da ti surandé la soluziun dla stritaria ala comisciun de apajada preodüda dal articul 23, sciöche comisciun arbitrala, y chël ince tres l’organisaziun sindacala de chëra che le personal fej pert o a chëra che al ti á surandé le mandat.

(2)  La domanda che alda lapró pó gní presentada tratan la prozedöra d’apajada y vëgn scrita tl verbal; ara pó ince gní dada jö daldô tla sënta dla signoria arbitrala.

(3)  La domanda preodüda dal coma 2 mëss contigní avisa la ghiranza, sciöche ince les atres indicaziuns preodüdes dal articul 23, coma 6.

(4)  La signoria arbitrala pó fá fora le termin por dé jö i documënc o les proes dles perts y comané l’aministraziun da dé jö la documentaziun aratada debojëgn por pronunzié la sëntenza arbitrala.

(5)  La comisciun arbitrala dá jö la sentënza arbitrala te dui mëisc dala stlüta dla prozedöra de inrescida. Sce la sëntenza arbitrala ne vëgn nia emetüda te sis mëisc da canche al é gnü dé jö la domanda preodüda dal coma 2, pól gní inciarié l’autorité iudiziara impara.

(6)  Ala presidënta/Al presidënt dla comisciun arbitrala y a süa sostituta/so sostitut ti spetel n paiamënt adaté da fá fora dala Junta provinziala, do s'avëi baié fora cun les organisaziuns sindacales rapresentatives a livel de raiun.

Art. 25 (Atuaziun dl pat dles generaziuns tl laur publich)

(1)  La Provinzia y i ënc publics che depënn da d’ëra o olache l’ordinamënt é de süa competënza legislativa o delegada dla Provinzia adotëia mosöres adatades por smendrí la dejocupaziun tres l’assunziun de jogn dejocupá cina 35 agn, sciöche de d’atres categories da individué sön la basa dles indicaziuns generales stabilides dal plann plurienal por l’ocupaziun dla Provinzia.

(2)  L’assunziun preodüda dal coma 1 é sotmetüda ala reduziun dl orar de laur dl personal tl laur da jí en ponsiun aladô dles condiziuns y dles modalités stabilides dales tratatives dl contrat coletif.

(3)  Les spëises por l’assunziun dl personal preodü dal coma 1 y por la surantuta, da pert dl ënt de portignënza, di contribuc de previdënza y ponsiun dl personal preodü dal coma 2 por le tëmp che al ne laora nia a tëmp plëgn, vëgn curides tres le sparagn de spëisa che vëgn indöt a s'al dé dales mosöres preodüdes dal coma 2.

Art. 26 (Previdënza complementara y tratamënt de fin de laur)     delibera sentenza

(1)  Ti confrunc dl personal di ënc preodüs dal articul 1 vëgnel apliché inant la regolamentaziun stabilida dai contrac coletifs provinziai en materia de previdënza complementara y de tratamënt de fin de raport.

(2)  Al personal dla Provinzia y di ënc che depënn da d’ëra o olache l’ordinamënt toca pro la competënza legislativa dla Provinzia ti pól gní dé danfora le tratamënt de fin de raport o de fin de sorvisc, bel anfat sciöche an ti dij, ti limic dla mosöra che ti speta aladô dles normes provinziales varëntes. Chësta antizipaziun pó tó ite, sce le personal interessé mët sö n’autorisaziun d’incasso irevocabla, daldöt o en pert ince la cuota dl tratamënt de fin de laur, che vá a ciaria dl Istitut Nazional de Previdënza Sozial.

(3)  An ne se crüzia nia da redeterminé le tratamënt de fin de raport o de fin de sorvisc, bel anfat sciöche an ti dij, por imporc lordo cina a 30,00 euro, tl respet dles compensaziuns contables cun l’Istitut Nazional de Previdënza Soziala. Chësta desposiziun vëgn aplicada a düc i caji de redeterminaziun che é ciamó. 62)

massimeDelibera N. 1705 del 17.05.2005 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto alla cessazione dal servizio del personale provinciale
62)
L'art. 26, coma 3 é gnü injunté dal art. 11, coma 4 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2015, n. 18.

Art. 27 (Assunziun dl’aministraziun dl personal di ënc che depënn dala Provinzia)

(1)  Por contigní les spëises y por garantí n tratamënt economich poscibilmënter anfat, pó le personal di ënc che depënn dala Provinzia gní trasferí, tl respet dles desposiziuns preodüdes dal articul 16, al’Aministraziun provinziala, mo al ti sotestá inant funzionalmënter al ënt a chël che al ti vëgn metü a desposiziun.

Art. 28  63)

63)
L'art. 28 é gnü abroghe dal art. 36, coma 1, lëtra c) dla l.p. di 7 d’agost dl 2017, n. 12.

Art. 29     64) delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 111 del 12.04.2002 - Lavoratrici in aspettativa supplementare - Rimborso della quota di contribuzione previdenziale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 21.04.1998 - Aspettativa speciale per dipendenti femminili - prepensionamento - eccezione di illegittimità costituzionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 30.07.1996 - Aspettativa speciale per dipendenti feminili - prepensionamento
64)
L’art. 29 é gnü abroghé dal art. 23, coma 1, lëtra f) dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11.

Art. 30 (Alediamënt por mandat politich local)  

(1)  Le personal lité te n consëi de comun á le dërt da sté demez dal sorvisc por podëi tó pert ales sentades dl consëi, cun lapró le tëmp che vá debojëgn por arjunje le post olache al é les sentades. Les presidëntes/I presidënc dles fraziuns de comun de comuns cun passa 15.000 abitanc á le dërt da sté demez da so post de laur por alplü 24 ores de laur al mëis; les aconsiadësses/i aconsiadus de comun de düc i comuns por alplü döes ores por vigni sentada de consëi.

Art. 31 (Assënza por maratia - zertificat dl dotur)  

(1)  Tl caje de maratia mëss le personal atira ti le lascé alsavëi al’aministraziun y dé dant la mudaziun eventuala dla misciun. Le zertificat dl dotur mëss gní damané dal secundo de de laur de maratia. Tl caje de de plü assënzes de un n de por maratia pó l’aministraziun damané do le zertificat dl dotur ince ma por un n de d’assënza.

Art. 31/bis   65)

65)
L'art. 31/bis é gnü injunté dal art. 3, coma 15 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10, y spo abroghé dal art. 13, coma 1 lëtra a) dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.

SEZIUN VII
ORDINAMËNT DISCIPLINAR

Art. 32 (Prinzips generai y competënzes)   delibera sentenza

(1)  Al personal di ënc preodüs dal articul 1 ti vëgnel apliché l'articul 2106 dl codesc zivil y l'articul 7, comesc 1, 2, 3, 5 y 8 dla lege di 20 de ma dl 1970, n. 300.

(2)  Tl respet de ci che vëgn preodü dales desposiziuns provinziales sön la responsabilité dl personal dirigënt y l'incompatibilité y l’acumulaziun di ofizi, pól gní fat fora ti contrac coletifs les sorts de infraziuns y sanziuns disciplinares, cun lapró la sospenjiun preventiva dal sorvisc.

(3)  I ënc preodüs dal articul 1 fej fora l’unité organisativa y l'organ competënc por i prozedimënc disciplinars, cun lapró la sospenjiun preventiva; chisc se crüzia, sön la basa de na segnalaziun dla direturia/dl diretur dl’unité organisativa olache la dependënta/le dependënt laora o dles informaziuns che ai á, da ti contesté la violaziun ala dependënta/al dependënt, ai mët a jí le prozedimënt disciplinar y aplichëia la sanziun, tl caje de colpa comproada. Por le personal dla Provinzia fej fora la Junta provinziala l’unité organisativa competënta por i prozedimënc disciplinars.

(4)  La sanziun disciplinara pó gní contestada dala dependënta/dal dependënt dan la comisciun d’apajada, che pó ince fá da comisciun arbitrala sce les perts é a öna.

massimeBeschluss vom 12. Dezember 2017, Nr. 1382 - Zuständigkeiten für die Abwicklung der Disziplinarverfahren und die Verhängung der Disziplinarstrafen für das Landespersonal

Art. 33 (Sorts de sanziuns disciplinares y criters d’aplicaziun)      delibera sentenza

(1)  La violaziun di dovëis de sorvisc y de comportamënt, sciöche ince dles desposiziuns penales da pert dl personal porta pro, aladô dla gravité dl’infraziun, al’aplicaziun de chëstes sanziuns disciplinares, do le prozedimënt disciplinar:

 1. amoniziun;
 2. reduziun dl paiamënt;
 3. sospenjiun dal sorvisc;
 4. lizenziamënt cun preavis;
 5. lizenziamënt zënza preavis.

(2)  Da dé sanziuns disciplinares vëgnel tigní cunt de chisc criters generai:

 1. dl’intenzionalité dl comportamënt, dl degré de negligënza, dl’imprudënza o dla mancianza de esperiënza y ince dla prevedibilité dl evënt;
 2. dla gravité dla violaziun;
 3. dles responsabilités coliades ala posiziun dla dependënta/dl dependënt;
 4. dl degré de dann o de prigo gaujé al’aministraziun, ales utëntes/ai utënc o a terzi o le dejsorvisc gaujé;
 5. dl'esistënza de situaziuns de reduziun y agravamënt, tignon dantadöt cunt dl comportamënt dl personal, de straufunghes disciplinares da denant, ti dui agn preodüs dala lege, y dl comportamënt ti confrunc di utënc;
 6. dl concurs al’infraziun de de plü dependënc a öna;
 7. dla grandëza y dla proporzionalité dles sanziuns en relaziun ala gravité dl’infraziun.

(3)  Sön la basa di criters preodüs dal coma 2 pól gní dé ince na sanziun disciplinara plü o manco grana danter chëres preodüdes dal coma 1.

(4)  Les mancianzes nia preodüdes espressamënter vëgn a vigni moda straufades aladô di criters preodüs dal coma 2, fajon referimënt, por ci che reverda l’individuaziun di fac sanzionabli, ai dovëis de sorvisc y de comportamënt preodüs dal articul 15, y por ci che reverda la sort y la mosöra dles sanziuns, ai prinzips che vëgn dai articui da 35 a 39.

(5)  Le dann gaujé al’aministraziun o a terzi por faziun dl comportamënt premedité o dër negligënt dl personal en sorvisc comporta a vigni moda le dovëi da rete le dann aladô dles normes varëntes.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 08.02.2002 - Competenza e giurisdizione - controversie in caso di provvedimento disciplinare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 26.10.2000 - Pubblico impiego - "rinnovo" del procedimento disciplinare estinto per decorso del termine - ammissibilità in caso di successivo rinvio a giudizio e condanna penale - rilevanza del giudizio ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) in sede di procedimento disciplinare

Art. 34 (Amoniziun)

(1)  L'amoniziun é n amonimënt scrit.

(2)  La amoniziun vëgn dada por:

 1. de pices inosservanzes di dovëis de sorvisc o de comportamënt, cun lapró la mancianza de respet dl'articolaziun dl orar de laur;
 2. n comportamënt nia conform ai prinzips de coretëza ti confrunc de porsones superiures o d'ater personal o ti confrunc de utëntes/utënc o dl publich;
 3. negligënza tla cura di locai, di bëgns mobii o de stromënc afidá al personal o de chi che al mëss ciaré porvia de sües responsabilités;
 4. inosservanza dles normes en materia de prevenziun di inzidënc y de segurëza söl laur, sce al s'á porté pro a n dann o n dejsorvisc;
 5. na refodada da se lascé fá percuisiziuns personales/corporales por sconé le patrimone dl’aministraziun, tl respet de ci che é preodü dal articul 6 dla lege di 20 de ma dl 1970, n. 300;
 6. n rendimënt che ne basta datrai nia;
 7. na violaziun di dovëis de comportamënt che ne toca nia tlermënter sot les lëtres dessura, da chi che al é gnü a s’al dé nia n gran dann o prigo por l’aministraziun.

Art. 35 (Reduziun dl paiamënt)

(1)  La reduziun dl paiamënt ne pó nia ester mëndra co n diejimo y nia majera co n chert dl paiamënt al mëis dl livel funzional y ne pó nia doré plü co sis mëisc. Tl caje d’assënza nia iustificada dal sorvisc o arbandon dl laur vëgnel, dlungia la sanziun disciplinara, smendrí le tratamënt economich complessif en proporziun al tëmp d’assënza. Tl caje de reduziun dl paiamënt vëgn les spëises previdenziales y soziales calcolades sön döta la retribuziun.

(2)  Le paiamënt vëgn smendrí:

 1. sce an fej ciamó n iade la medema infraziun che á porté pro al'amoniziun o tl caje de de gran infraziuns de chësta sort;
 2. tl caje de intardiada nia iustificada, nia majera co diesc dis, da se trasferí tla sënta assegnada dai superiurs;
 3. tl caje de desfiramënt de ativités de laur tratan le tëmp de maratia o inzidënt;
 4. tl caje de desfiramënt de ativités lucratives defora dal orar de laur zënza autorisaziun dl'aministraziun de portignënza o en violaziun di limic che alda lapró. Te chësc caje ti speta le 30 porcënt dl paiamënt, ciafé por l’ativité che alda lapró, al'aministraziun de portignënza. Tl caje d’ativité autorisada ti speta le 30 porcënt dl paiamënt brutto che superëia le 30 porcënt dl paiamënt preodü dal articul 13, coma 1, lëtra c) al'aministraziun de portignënza. Sce chësta soma ne ti vëgn nia paiada al'aministraziun de portignënza tl termin stabilí vëgnel implü apliché la sanziun disciplinara dl lizenziamënt cun preavis, tl respet dl prozedimënt preodü dal articul 39.

Art. 36 (Sospenjiun dal sorvisc)

(1)  Pro la sospenjiun dal sorvisc vëgnon arlontaná dal sorvisc y romagn zënza paiamënt cina a 60 dis.

(2)  La sospenjiun dl sorvisc vëgn a s’al dé tl caje de:

 1. assënza nia iustificada dal sorvisc cina diesc dis o arbandon arbitrar dl sorvisc; te chisc caji vëgn la sanziun fata fora aladô dla dorada dl'assënza o dl arbandon dl sorvisc, sciöche ince dl dejsorvisc gaujé, dla gravité dla violaziun di dovëis dl personal y ince di dagns eventuai gaujá al'aministraziun, ales utëntes/ai utënc o a terzi;
 2. manaciades, de gran slomenades, ofenüdes o difamaziuns devers dl publich o d’ater personal, sciöche ince stritaries cun ac de violënza ti ambiënc de laur, ince cun utëntes/utënc;
 3. manifestaziuns ofenoses ti confrunc dl'aministraziun, tl respet dla liberté d'opiniun preodüda dal articul 1 dla lege di 20 de ma dl 1970, n. 300;
 4. ac, comportamënc o scecades, ince de carater sessual, che ofënn la dignité dla porsona;
 5. vigni comportamënt cuntra la lege da chël che al vëgn n dann o n gran prigo por l’aministraziun, les utëntes/i utënc o terzi.

(3)  Le personal sospenü dal sorvisc ne pó nia ciafé, pro la pröma tomanza suandënta, na valutaziun positiva por la progresciun economica. Le tëmp de sospenjiun dal laur vëgn a vigni moda trat jö dal’anzianité en conscidraziun dla posiziun iuridica, economica y previdenziala. Tratan le tëmp de sospenjiun ne pó le personal nia rové pormez al post de laur.

Art. 37 (Lizenziamënt cun preavis)

(1)  La sanziun disciplinara dl lizenziamënt, tl respet dl termin varënt de preavis, vëgn aplicada por:

 1. retomada plurima, de altamo trëi iadi al ann, te öna dles mancianzes preodüdes dal articul 35, ince sce atramënter, o retomada, tl bienium, te öna dles mancianzes preodüdes dal articul 36;
 2. ascognüda de fac y situaziuns sön l’adoranza cuntra la lege, la mudaziun zënza autorisaziun, la sotraziun o l'apropriaziun ilegitima de scioldi o bëgns che ti speta o é dl’aministraziun o ti é gnüs afidá a d’ëra, tres le personal che á n dovëi de verda o control aladô de süa posiziun;
 3. refodada formala dl trasferimënt, desponü cun provedimënt definitif por rajuns de bojëgns de sorvisc;
 4. assënza arbitrara y nia iustificada dal sorvisc por passa diesc dis de laur consecutifs;
 5. prestaziun che ne basta tresfora nia, o por vigni fat zite che desmostra la incapazité plëna da ademplí sciöche al alda i dovëis de sorvisc;
 6. condana cun forza legala por n delit cometü fora dal sorvisc y che ne reverda nia diretamënter le raport de laur, mo che ne conzed nia da lauré inant porvia de süa gravité;
 7. desfiramënt de ativités a paiamënt defora dal orar de laur zënza autorisaziun dl'aministraziun de portignënza, sce al é bele sozedü n iade. Te chësc caje ti speta le 30 porcënt dla soma brutto por chësta ativité al'aministraziun de portignënza. Tl caje de ativités autorisades ti speta al'aministraziun de portignënza les somes che superëia le 30 porcënt dl paiamënt preodü dal articul 13, coma 1, lëtra c).

Art. 38 (Lizenziamënt zënza preavis)

(1)  La sanziun disciplinara dl lizenziamënt zënza preavis vëgn aplicada tl caje de:

 1. fac ziti cuntra la lege y de relevanza penala en sorvisc por chi che al é le dovëi de denunzia;
 2. retomada de violënzes cuntra d’ater personal o terzi söl post de laur, ince por rajuns che ne toca nia pro le sorvisc;
 3. azertamënt che an á ciafé le laur don jö documënc falc o, a vigni moda, cun mesi falc;
 4. en general, de fac o ac ziti fac cun intenziun, nia preodüs sot la lëtra a), ince ti confrunc de terzi, da na te gravité da ne conzede nia da lauré inant, gnanca provisoriamënter;
 5. condana penala definitiva por chëra che al é preodü l’estlujiun por dagnora dai ofizi publics o la fin dl raport de laur.

Art. 39 (Prozedimënt disciplinar)  

(1)  L'organ competënt por le prozedimënt disciplinar mët a jí le prozedimënt disciplinar sön la basa dla segnalaziun dla superiura direta/dl superiur diret o d'ofize y se crüzia che al vëgnes atira metü por scrit la contestaziun ala dependënta/al dependënt.

(2)  Le personal pó presenté sües controdeduziuns ti 20 dis do la contestaziun dl’acüsa. Le personal o, sön autorisaziun formala, süa porsona de crëta o süa rapresentanta/so rapresentant dl'assoziaziun sindacala de chëra che al fej pert o a chëra/chël che al ti á surandé le mandat, pó ti rové pormez a düc i ac d’inrescida che reverda so prozedimënt. Le termin nominé dessura ti mëss ince gní conzedü al personal vigni iade che al vëgn fat na mudaziun o integraziun dla contestaziun o al vëgn tut sö documentaziun nöia. Vigni mudaziun o integraziun dla contestaziun mëss gní fata por scrit. Sce an ne tëgn nia ite le termin di 20 dis toma la prozedöra disciplinara.

(3)  Le personal vëgn convoché dala responsabla/dal responsabl dl prozedimënt disciplinar, tl respet dl termin preodü dal coma 2, por che al pois se defëne; al pó s’anuzé dl'assistënza eventuala de na porsona de crëta o de na rapresentanta/n rapresentant dl'assoziaziun sindacala de chëra che al fej pert o che al á inciarié.

(4)  Do avëi stlüt jö la prozedöra d’aldiziun tres la responsabla/le responsabl dl prozedimënt disciplinar dá chësta ultima/chësc ultim la sanziun disciplinara o comana l'archiviaziun y ti le lascia alsavëi ala porsona interessada y a süa superiura direta/so superiur diret. Sce la porsona interessada ne se presentëia nia por rajuns iustificades, se crüzion de na convocaziun nöia. Te chësc caje pëia ia le termin preodü dal coma 5 dala data dla convocaziun nöia.

(5)  Le prozedimënt disciplinar, cun lapró la sospenjiun preventiva eventuala dal sorvisc, se röia te 120 dis dala data dla contestaziun, ater co sc'al vëgn dant la sospenjiun aladô di articui 40 y 41. Sön domanda dl personal pó le prozedimënt ince gní tigní sö, cun indicaziun dl termin che alda lapró, por ti conzede ala porsona interessada che é te condiziuns psico-fisiches particolares da fá na terapia o por controlé sce al é les condiziuns por lauré inant. Sce le prozedimënt disciplinar é gnü tigní sö pëia ia le termin preodü dessura dala data de reativaziun dl medemo prozedimënt. Le prozedimënt disciplinar se röia a vigni moda sce al passa 120 dis zënza che al vëgnes tut val’ mosöra dl prozedimënt.

(6)  Cun le consëns scrit dl personal pó la sanziun aplicabla gní smendrida; te chësc caje ne pó la sanziun disciplinara nia plü gní contestada.

(7)  Le prozedimënt disciplinar por dé l’amoniziun ti pó gní delegada dales aministraziuns al personal dirigënt.

(8)  Tl caje che al vëgnes metü a jí n prozedimënt disciplinar o che al vëgnes dé na sanziun disciplinara, pó le paiamënt dla premia de basa de produtivité por le tëmp de valutaziun che alda lapró gní sospenü, refusé o smendrí. Implü pól te chësc caje ince gní temporaneamënter sospenü o smendrí les indenités diretamënter coliades cun l’ativité contestada.

Art. 40 (Sospenjiun preventiva dal sorvisc tratan le prozedimënt disciplinar)

(1)  Le personal a chël che al ti é gnü trat dant fac disciplinars punibli por chi che al vëgn preodü le lizenziamënt dal sorvisc y sce al é proes de süa colpevolëza, pó gní sospenü preventivamënter dal sorvisc, zënza paiamënt, por alplü sis mëisc, che pó gní arlungiá ciamó de sis mëisc.

(2)  La sospenjiun preventiva dal sorvisc por n tëmp de alplü 30 dis pó gní desponüda ince dan che al ti vëgnes contesté acüses sce:

 1. al vá debojëgn de d'atri azertamënc;
 2. al se trata de fac punibli cun la sospenjun totala o temporanea dal sorvisc y
 3. al é indizi de colpevolëza.

(3)  Tl caje de sospenjiuns aladô dl coma 2 mëss l’aministraziun lascé alsavëi adöm cun le provedimënt de sospenjiun l’oget di azertamënc.

(4)  Canche le prozedimënt disciplinar ne se stlüj nia jö cun le lizenziamënt tëgnon cunt, da chirí fora y fá fora la sanziun disciplinara, dl tëmp de sospenjiun preventiva.

(5)  Le tëmp de sospenjiun preventiva dal sorvisc vëgn calcolé pro l’anzianité de sorvisc, tan inant che al ne vëgn nia comané na sospenjiun dal sorvisc definitiva. Chësc tëmp ne vëgn a vigni moda nia calcolé por le tratamënt de fin de raport tl caje de lizenziamënt.

Art. 41 (Sospenjiun preventiva tl caje de prozedimënt penal)

(1)  Le personal che vëgn atoché da na mosöra restritiva dla liberté personala vëgn sospenü d’ofize dal sorvisc; por la dorada dla detenziun o a vigni moda dla situaziun dla liberté personala restritiva ne ciafel degun paiamënt.

(2)  Le personal pó gní sospenü dal sorvisc y nia gní paié ince tl caje che al vëgnes sotmetü a n prozedimënt penal che ne comporta nia la restriziun dla liberté personala, sce la prozedöra zentrala é gnüda metüda a jí por fac che reverda diretamënter so raport de laur o, sce azerté, porta pro a vigni moda al’aplicaziun dla sanziun disciplinara dl lizenziamënt aladô di articui 37 y 38.

(3)  L’aministraziun pó, canche la restriziun dla liberté personala preodüda dal coma 1 se röia, arlungé le tëmp de sospenjiun dl personal cina ala sentënza definitiva, ales medemes condiziuns preodüdes dal coma 2.

(4)  La sospenjiun é obligatoria ti caji preodüs dal articul 38, coma 1, lëtra e).

(5)  Ti caji preodüs dai comesc 1, 2, 3 y 4 vëgnel apliché ci che é preodü dal articul 43, por ci che reverda i raporc danter prozedimënt disciplinar y prozedimënt penal.

(6)  Canche le prozedimënt disciplinar ne se stlüj nia jö cun le lizenziamënt tëgnon cunt dl tëmp de sospenjiun preventiva da ciafé sö y fá fora la sanziun.

(7)  Le tëmp de sospenjiun preventiva dal sorvisc vëgn calcolé pro l’anzianité de sorvisc, tan inant che al n’é nia gnü comané na sospenjiun dal sorvisc definitiva. Chësc tëmp ne vëgn a vigni moda nia calcolé por le tratamënt de fin de raport tl caje de lizenziamënt.

Art. 42 (Assëgn de mantignimënt al mëis)

(1)  Al personal sospenü dal sorvisc aladô di articui 40, coma 1, y 41, ti vëgnel dé n assëgn de mantignimënt cina al 50 porcënt dl paiamënt fis al mëis che öga por la tredejima mensilité, sciöche ince i assëgns eventuai por la familia, stlüt fora vigni compëns implü, bel anfat sciöche al ti vëgn dit. Al personal ti mëssel a vigni moda gní garantí le minim vital, sce al n'á nia n davagn familiar alt assá.

Art. 43 (Raport danter prozedimënt disciplinar y prozedimënt penal)

(1)  Tl caje de fac de relevanza penala, por chi che al é le dovëi de denunzia, vëgnel mëtü a jí le prozedimënt disciplinar y presenté la denunzia. Chësc romagn porimpó sospenü cina che la sentënza vá en forza, ater co sce la presënza de proes sigödes y incontestables documentades conzed da stlü jö le prozedimënt disciplinar. La sospenjiun vëgn ince desponüda sce al vëgn fora, tratan le prozedimënt disciplinar, n fat por chël che an pó ti jí do a n reat d’ofize.

(2)  Ater co ti caji preodüs dal coma 1 vëgn le prozedimënt disciplinar sospenü cina che la sentënza vá en forza, sce l'aministraziun vëgn a conescënza dl'esistënza de n prozedimënt penal a ciaria dl personal por i medemi fac oget de n prozedimënt disciplinar. Al romagn impé la facolté preodüda dal coma 1.

(3)  Le prozedimënt disciplinar sospenü aladô di comesc 1 y 2 mëss gní tut sö, scenó tomel, te 60 dis dala comunicaziun dla sentënza cun valur legal al’aministraziun. Chëst'ultima se crüzia de na contestaziun nöia dles acüses, tignon cunt dl resultat dl prozedimënt penal. Do n prozedimënt penal pó le prozedimënt disciplinar a vigni moda gní metü a jí cina le termin nominé dessura.

(4)  Le prozedimënt disciplinar indô daurí vëgn stlüt te 120 dis da süa daurida.

(5)  Tl caje de na sentënza de assoluziun plëna cun valur legal á le personal le dërt da ciafé le paiamënt che ti speta aladô dl contrat individual de laur por le tëmp dla sospenjiun temporanea, zënza l’assëgn de mantignimënt.

Art. 44 (Publicaziun dl ordinamënt disciplinar)   

(1)  L’ordinamënt disciplinar mëss gní publiché a na moda adatada le tacan sö te n post olache le personal dl ënt de portignënza ti pó pormez. Por le personal cun azes al sit istituzional dl’aministraziun de portignënza bastel la publicaziun sön chësc sit.

SEZIUN VIII
Desposiziuns transitores

Art. 44/bis (Determinaziun dla dotaziun organica complessiva dla Provinzia) 

(1)  Aladô dl articul 8 vëgn le contingënt di posć complessif dl personal dla Provinzia, do avëi tigní cunt di provedimënc de reduziun di posć y dla creaziun de posć nüs tres desposiziuns de lege, indô definí danü al 1. de ma dl 2019 tla mosöra de 18.678 posć, al 1. de setëmber dl 2019 tla mosöra de 18.729 posć y al 1. d'otober dl 2019 tla mosöra de 18.763 posć y al 1. de setëmber tla mosöra de 18.774 posć y al 1. de setëmber dl 2022 tla mosöra de 18.888 posć, cun lapró le contingënt dl personal provinzial y dles scores a carater statal.  66)

(2)  Al resta impé sciöche injunta al coma 1, le contingënt di posć bele istituí aposta por porsones cun handicap preodü dal articul 11, le contingënt por le personal nia plü adaté preodü dal articul 8, coma 6 che vëgn determiné dala Junta provinziala, le contingënt por i zëntri linguistics tla mosöra de 30 unités a tëmp plëgn.  67)

(3)  Le contingënt di posć preodü dal coma 1 tol ite dal 1. de ma dl 2019, 46 posć nüs, dal 1. de setëmber dl 2019 ciamó 51 posć nüs y dal 1° d'otober dl 2019 ciamó 34 posć nü y dal 1. de setëmber dl 2020 11 posć nüs. Implü tol ite dal 1. de setëmber dl 2018 le contingënt di posć preodüs dal coma 1 ince 40 posć nüs che passa, aladô dl articul 11, tla dotaziun organica complessiva dla Provinzia por assunziuns de porsones cun handicap fates.   68)

(4)  La reduziun de posć tl organich preodüda dal articul 13 dla lege provinziala di 23 de dezëmber dl 2010, n. 15, y mudaziuns suandëntes, vëgn conscidrada sciöche stlüta jö por l’aministraziun tres la determinaziun nöia dla dotaziun organica complessiva dla Provinzia odüda danfora da chësc articul; la reduziun di posć por le personal dozënt y ecuiparé preodü dal articul 11 dla lege provinziala di 7 d’aurí dl 2014, n. 1 vëgn indere prorogada cina ai 31 de dezëmber dl 2023.  69) 70)

66)
L'art. 44/bis, coma 1 é gnü naota mudé dal art. 3, coma 16 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 1, y spo mudé dal art. 16, coma 5 dla l.p. di 29 d'aurí dl 2019, n. 2, y dal art. 13, coma 6 dla l.p. di 24 de setëmber dl 2019, n. 8, y spo mudé dal art. 13, coma 2 dla l.p. di 19 d'agost dl 2020, n. 9 y dal art. 10, coma 3 dla l.p. di 3 d'agost dl 2022, n. 9.
67)
L'art. 44/bis, coma 2 é gnü mudé insciö dal art. 10, coma 4 dla l.p. di 3 d'agost dl 2022, n. 9.
68)
L'art. 44/bis, coma 3 é gnü naota sostituí dal art. 3, coma 17 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10, y spo dedô él gnü mudé dal art. 16, coma 6 dla l.p. di 29 d'aurí dl 2019, n. 2 y dal art. 13, coma 7 dla l.p. di 24 de setëmber dl 2019, n. 8, y spo mudé insciö dal art. 13, coma 3 dla l.p. di 19 d’agost dl 2020, n. 9.
69)
L'art. 44/bis é gnü injunté dal art. 2, coma 4 dla l.p. di 7 d’agost dl 2017, n. 12 y dedô él gnü sostituí insciö dal art. 2, coma 2 dla l.p. di 20 de dezëmber dl 2017, n. 22.
70)
L'art. 44/bis, coma 4 é gnü mudé insciö dal art. 17, coma 3 dla l.p. di 3 de jená dl 2020, n. 1.

Art. 45 (Regolamentaziun transitora)

(1)  Tles materies preodüdes dal articul 2 ne vel nia plü les desposiziuns de lege o de regolamënt che valô cina dailó, da canche al vá en forza les desposiziuns nöies, ince sce ares vëgn da na fontana normativa de mënder livel, ater co sce na lege suandënta ne desponn nia espressamënter val’ d’ater.

(2)  Tles materies che ne alda nia pro chëres preodüdes dal articul 2 ne vel nia plü les desposiziuns provinziales en forza cina sëgn, do che al é jü en forza la regolamentaziun che vëgn dai contrac coletifs provinziai, ater co sce na lege provinziala suandënta ne desponn nia espressamënter val’ d’ater.

Art. 46 (Integraziun provinziala dla ponsiun por certes categories de personal)

(1)  Pian ia dal 1° de jená dl 2015 vëgnel adaté l’integraziun provinziala dla ponsiun, preodüda dal articul 85 dla lege provinziala di 21 de ma dl 1981, n. 11, a bëgn dl personal dirigënt y coordinadú che á lascé da lauré dan la jüda en forza dla lege provinziala di 23 d’aurí dl 1992, n. 10, al aumënt dl paiamënt de livel dl personal dla Provinzia.

(2)  La regolamentaziun preodüda dal coma 1 vëgn slariada fora al personal che s’anüza tres ciamó di benefizi preodüs dal articul 46/bis dla lege provinziala di 21 de ma dl 1981, n. 11, ajunté dal articul 19 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 57, sciöche ince preodü dal articul 78 dla lege provinziala di 17 d’agost dl 1976, n. 36, y dal articul 47 dla lege provinziala di 21 de forá dl 1972, n. 4.

(3)  Pian ia dal 1° de jená dl 2015 ti speta l’integraziun por les porsones romagnüdes indô preodüda dal articul 46/bis dla lege provinziala di 21 de ma dl 1981, n. 11, ma ala fomena/al om y al vëgn apliché i criters dla ponsiun dles porsones romagnüdes indô.

Art. 47 (Regolamentaziun nöia dla strotöra dirigenziala dla Provinzia autonoma de Balsan y revijiun dla regolamentaziun sön la trasformaziun graduala de indenités coliades cun inciaries de indenité y somiëntes) 71)   delibera sentenza

(1) Te 18 mëisc dala jüda en forza de chësta lege se crüzion da regolamenté danü la strotöra dirigenziala dla Provinzia autonoma de Balsan.

(2) Cun lege provinziala vëgnel a s'al dé cina ai 30 de jügn dl 2017 na regolamentaziun nöia dla trasformaziun graduala dl'indenité de funziun, dl'indenité de coordinaziun y dl'indenité por dirigëntes sostitutives y dirigënc sostitutifs di ënc, a chi che al vëgn apliché le contrat coletif interraional, te n assëgn personal pensionabl. Cina chësta regolamentaziun nöia nominada dessura vëgnel apliché les desposiziuns di contrac coletifs te chësta materia. 72)  73)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7. Mai 2019, Nr. 138 - Führungszulage – Koordinierungszulage und Zulage für stellvertretende Führungskräfte – graduelle Umwandlung der Zulage in ein persönliches und auf das Ruhegehalt anrechenbares Lohnelement – Zivilgesetzgebung – Sozialvorsorge – ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis des Staates – Verfassungswidrigkeit
71)
Ciara ince l’art. 2, coma 1, dla l.p. di 9 de forá dl 2018, n. 1.
72)
L'art. 47 é gnü sostituí dal art. 14, coma 6 dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11.
73)
L'art. 47, coma 2 é gnüda sostituida insciö dal art. 7, coma 1 dla l.p. di 18 d'otober dl 2016, n. 21.

Art. 48 (Prorogaziun de inciaries dirigenziales)

(1)  Les inciaries dirigenziales dles direturies sostitutes/di direturs sostituc dles repartiziuns provinziales ti pó gní surandades por intant ince a personal dirigenzial cun funziuns de direturia/diretur d’ofize, cina le ordinamënt nü dla strotöra aministrativa y dirigenziala y a vigni moda nia plü dî co le 2018. 74)

(2)  Do l’articul 65/sexies dla lege provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7 vëgnel injunté chësc articul:

“Art. 65/septies – 1. Cina ala jüda en forza dla lege provinziala sön le ordinamënt nü dl sorvisc sanitar provinzial, romagn i contrac dl personal dirigënt preodüs dai articui 11, 12/bis y 12/quinquies en forza.”

(3)  Do le coma 6 dl articul 12/bis dla lege provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7, vëgnel ajunté chësc coma:

"7. Le personal, ince cherdé da defora o comané, che eserzitâ canche chësc articul de lege é jü en forza bele da cin agn la funziun de dirigënta tecnich-assistenziala/dirigënt tecnich-assistenzial, vëgn confermé tla nominaziun por ciamó cin agn, do avëi ciafé n arat positif dala porsona sura d’ël. Les atres confermaziuns dl personal nominé dessura pó gní fates ince sce al mancia les condiziuns preodüdes por la surandada dl’inciaria.”

74)
L'art. 48, coma 1 é gnü mudé dal art. 14, coma 7 dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11.

Art. 49 (Adatamënt dl paiamënt al'ora por laur straordinar y dl prisc dla mensa)

(1)  Por garantí l’avalianza de tratamënt dl personal di ënc preodüs dal articul 1, ti spetel, por la prestaziun de ores de laur sura l’orar edemal fora preodü dal contrat coletif respetif, le compëns orar por laur straordinar preodü dal contrat coletif interraional che alda lapró. Cun contrat coletif se crüzion dl adatamënt gradual di majeri compënsc orars preodüs cina sëgn.

(2)  75)

75)
L'art. 49, coma 2 é abroghé dal art. 20, coma 1 lëtra d) dla l.p. di 20 de dezëmber dl 2017, n. 22

Art. 50 (Personal dozënt, dirigënt y ispetif dles scores elementares, mesanes y altes)   delibera sentenza

(1)  Por le personal dozënt, dirigënt y ispetif dles scores elementares, mesanes y altes vëgnel apliché i articui da 2 a 8, 9 coma 4, 10, 15, 21,   22/bis, 25, 29 y 30. 76)

(2)  La Junta provinziala definësc les condiziuns y les modalités por i comani y l’adoranza desvalia dl personal dozënt, dirigënt y ispetif dles scores elementares, mesanes y altes.

massimeBeschluss vom 23. Juni 2015, Nr. 743 - Abordnung und anderweitiger Einsatz des Lehr-, Direktions- und Inspektionspersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen – Voraussetzungen und Modalitäten (abgeändert mit Beschluss Nr. 743 vom 23.06.2015)
76)
L’art 50, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 11, coma 4 dla l.p. di 24 de ma dl 2016, n. 10.

Art. 50/bis  77)

77)
L'art. 50/bis é gnü injunté dal art. 11, coma 5 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2015, n. 18, y spo abroghé dal art. 2, coma 1, lëtra a) dla l.p. di 12 de lugio dl 2016, n. 12.

Art. 51 (Desposiziuns finanziares)

(1)  I cosć che vëgn da chësta lege, stimá te 1.500.000,00 euro al ann, vëgn curis arbassan l’autorisaziun dles spëises sön l’unité previjionala de basa 02100 preodüda dala lege provinziala di 23 de dezëmber dl 2014, n. 11, de 1.500.000,00 euro y cun i stanziamënc de spëisa bele desponüs tl bilanz sön les unités previjionales de basa 02100, 02105, 02110, 04126 y 04127 a ciaria dl eserzize 2015 y autorisá por i intervënc preodüs dal articul 46 y 54 dla lege provinziala di 21 de forá dl 1972, n. 4, y mudaziuns suandëntes, dal articul 15 dla lege provinziala di 16 d’otober dl 1992, n. 36, y mudaziuns suandëntes, y dala lege provinziala di 10 d’agost dl 1995, n. 16, y mudaziuns suandëntes, abrogá dal articul 52 de chësta lege.

(2)  Les spëises a ciaria di agn finanziars che á da gní vëgn stabilides cun la lege finanziara anuala.

Art. 52 (Abrogaziun de desposiziuns)

(1)  Tles materies olache chësta lege renviëia por süa regolamentaziun a fontanes normatives desvalies dala lege o dal contrat coletif, vëgnel apliché inant les desposiziuns varëntes cina che al vá en forza la regolamentaziun che alda lapró.

(2)  Al vëgn abroghé dötes le desposiziuns che ne vá nia a öna cun chësta lege, y plü avisa chëstes desposiziuns de lege:

 1. i articui 13, 36 y 44 dla lege provinziala di 3 de messé dl 1959, n. 6 y mudaziuns suandëntes;
 2. i articui 46, 47, 48, 49, 52, 53 y 54 dla lege provinziala di 21 de forá dl 1972, n. 4, y mudaziuns suandëntes;
 3. i articui 6, 11 y 35 dla lege provinziala di 29 d´aurí dl 1975, n. 22 y mudaziuns suandëntes;
 4. i articui 57, coma 3 y 60, i comesc 1, 2 y 3 dla lege provinziala di 17 d'agost dl 1977, n. 36, y mudaziuns suandëntes;
 5. i articui 48, 52, 68, 69, 70, 73, 74, 84, 86, 87, 88, 91 y 97 dla lege provinziala di 21 de ma dl 1981, n. 11, y mudaziuns suandëntes;
 6. l’articul 12 dla lege provinziala di 7 de dezëmber dl 1988, n. 54;
 7. i articui 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 dla lege provinziala di 16 d'otober dl 1992, n. 36, y mudaziuns suandëntes;
 8. l’articul 19 dla lege provinziala di 13 de otober dl 1993, n. 15;
 9. la lege provinziala di 10 d'agost dl 1995, n. 16, y mudaziuns suandëntes;
 10. l’articul 18 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1998, n. 12;
 11. l’articul 65, coma 7 dl contrat coletif interraional di 12 de forá dl 2008;
 12. l’articul 12 dla lege provinziala di 7 d'aurí dl 2014, n. 1;
 13. l'articul 59, coma 5, lëtra b) dla lege provinziala di 21 d'otober dl 1996, n. 21.

Chësta lege gnará publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta mëss la respeté y la fá respeté sciöche lege dla Provinzia.

 

indice
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionr) Lege provinziala di 9 de novëmber dl 2001, n. 16
ActionActions) Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 6
ActionActionArt. 1 (Oget y ciamp d’aplicaziun)
ActionActionFONTANES NORMATIVES
ActionActionCONTINGËNT DI POSĆ Y AZES AL LAUR
ActionActionMOBILITÉ Y INCOMPATIBILITÉ
ActionActionAVALIANZA DLES CHANCES Y BËGNESTER SÖL POST DE LAUR
ActionActionDËRC SINDACAI
ActionActionDesposiziuns desvalies
ActionActionORDINAMËNT DISCIPLINAR
ActionActionDesposiziuns transitores
ActionActionv) Lege provinziala di 9 de forà dl 2018, n. 1
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich