In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

r') Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 51)
Ordinamënt nü dl Istitut esperimental por la scombatüda dles coies di tiers dles Venezies y istituziun de na rëi de suraverda epidemiologica veterinara.

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Suplemënt n. 2 dl B.O. 26 ma 2015, n. 21. La verjiun ladina é bele gnüda publicada tl B.O. di 11 d’agost dl 2015, n. 32.

Art. 17  (Collegium dles revisuries/di revisurs)

(1) Le Collegium dles revisuries/di revisurs é metü adöm da trëi comëmbri, dui de chisc vëgn nominá dala Regiun Veneto, chiris fora danter les revisuries/i revisurs di cunc scric ite tl register preodü dal decret legislatif di 27 de jená dl 2010, n. 39, y un dal Minister dl'Economia y dles Finanzes che vëgn nominé dala Presidënta/dal Presidënt dla Junta dla Regiun Veneto.

(2) Le Collegium dles revisuries/di revisurs di cunc resta tl'inciaria por trëi agn alalungia; al vëgn cherdé ite ala pröma sentada dala Direturia generala/dal Diretur general y lîta süa porsona a ce danter i comëmbri nominá dala Regiun.

(3) Le Collegium dles revisuries/di revisurs surantol les inciaries aladô dl articul 20 dl decret legislatif di 30 de jügn dl 2011, n. 123, y ti mëna inant i verbai de revijiun ales strotöres competëntes di ënc cointeressá.

(4) Les revisuries/I revisurs di cunc pó te vigni momënt, ince independentemënter un dal ater, fá ispeziuns y controi.

(5) Ai comëmbri dl Collegium dles revisuries/di revisurs di cunc y a süa Presidënta/so Presidënt ti spetel n'indenité anfat ala porcentuala stabilida por i comëmbri di collegiums dles revisuries/di revisurs dles aziëndes sanitares dl Veneto.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionA A – Servisc saniter
ActionActiond') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7
ActionActionf') Lege provinziala di 5 de novëmber dl 2001, n. 14
ActionActionr') Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 5
ActionActionOrdinamënt nü dl Istitut esperimental por la scombatüda dles coies di tiers dles Venezies aladô dl decret legislatif di 28 de jügn dl 2012, n. 106
ActionActionIstituziun de na rëi de suraverda epidemiologica veterinara
ActionActionDesposiziuns transitores y finales
ActionActionINJUNTA (Articul 2, coma 1)
ActionActionArt. 1 (Conduziun dl Istitut esperimental por la scombatüda dles coies di tiers dles Venezies)
ActionActionArt. 2 (Desposiziuns generales)
ActionActionArt. 3 (Inciaries dl Istitut)
ActionActionArt. 4 (Produziun)
ActionActionArt. 5 (Ativités ti confrunc de terzi)
ActionActionArt. 6 (Raporc cun les Universités y i Departimënc de prevenziun dles Aziëndes sanitares)
ActionActionArt. 7 (Prinzips de contabilité)
ActionActionArt. 8 (Organisaziun y funzionamënt)
ActionActionArt. 9 (Organs dl Istitut)
ActionActionArt. 10 (Consëi d’aministraziun)
ActionActionArt. 11 (Funziuns dl Consëi d'aministraziun)
ActionActionArt. 12  (Scomposiziun dl Consëi d'aministraziun)
ActionActionArt. 13  (Presidënta/Presidënt y Vizepresidënta/Vizepresidënt dl Consëi d'aministraziun)
ActionActionArt. 14  (Inciaries dla Presidënta/dl Presidënt dl Consëi d'aministraziun)
ActionActionArt. 15  (Direturia generala/Diretur general)
ActionActionArt. 16  (Inciaries dla Direturia generala/dl Diretur general)
ActionActionArt. 17  (Collegium dles revisuries/di revisurs)
ActionActionArt. 18  (Organism de Valutaziun Independënt)
ActionActionArt. 19  (Direturia aministrativa/Diretur aministratif)
ActionActionArt. 20  (Direturia sanitara/Diretur sanitar)
ActionActionArt. 21  (Personal dl Istitut)
ActionActionArt. 22  (Patrimone y contabilité)
ActionActionArt. 23  (Controi)
ActionActionArt. 24  (Desposiziuns transitores y finales)
ActionActions') Lege provinziala di 21 de aurì dl 2017, n. 3
ActionActionB B – Medejina preventiva – assistënza sanitera
ActionActionC C – Igena
ActionActionD D – Plann saniter provinziel
ActionActionE E – Sanità psichica
ActionActionF F – Cuntrac de lëur
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Urbanistica
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich