In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

r') Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 51)
Ordinamënt nü dl Istitut esperimental por la scombatüda dles coies di tiers dles Venezies y istituziun de na rëi de suraverda epidemiologica veterinara.

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Suplemënt n. 2 dl B.O. 26 ma 2015, n. 21. La verjiun ladina é bele gnüda publicada tl B.O. di 11 d’agost dl 2015, n. 32.

Art. 10 (Consëi d’aministraziun)

(1) Le Consëi d’aministraziun é metü adöm da cin’ comëmbri cun diplom de laurea magistrala o n titul ecuivalënt y che á desmostré profescionalité y esperiënza tl ciamp dla sanité publica veterinara y dla segurëza di alimënc; un de chisc vëgn nominé dal Minister dla Sanité, un dala Regiun Veneto, un dala Regiun autonoma Friul Venezia Iulia, un dala Provinzia autonoma de Trënt y un dala Provinzia autonoma de Balsan.

(2) Le Consëi d’aministraziun vëgn nominé dala Presidënta/dal Presidënt dla Regiun Veneto, en cooperaziun cun i ënc cointeressá. Por chësc fin se tol dant i sogec preodüs dal coma 1 da fá les nominaziuns de competënza te 60 dis da canche ai á ciafé la domanda dala Regiun Veneto.

(3) Les nominaziuns di comëmbri dl Consëi d’aministraziun mëss respeté les desposiziuns che é tl decret legislatif di 8 d’aurí dl 2013, n. 39 “Desposiziuns sön l’inconferibilité y l’incompatibilité dles inciaries tles aministraziuns publiches y ti ënc privac controlá publicamënter, aladô dl articul 1, comesc 49 y 50 dla lege di 6 de novëmber dl 2012, n. 190”.

(4) I comëmbri dl Consëi d’aministraziun perd süa inciaria denant:

  1. sce le Consëi se descomponn, ti caji y cun les modalités preodüdes dal articul 12;
  2. tl caje de demisciuns volontares;
  3. tl caje de incompatibilité, aladô dl coma 3, por contradiziun dl’inciaria ales desposiziuns dl decret legislatif di 8 d’aurí dl 2013, n. 39;
  4. tl caje de assënzes iniustificades pro trëi sentades indolater dl Consëi d’aministraziun.

(5) Ti caji de incompatibilité preodüda dal coma 4, lëtra c) vëgnel apliché la prozedöra odüda danfora dal articul 15 y suandënc dl decret legislatif di 8 d’aurí dl 2013, n. 39.

(6) La Presidënta/Le Presidënt dl Consëi d'aministraziun informëia atira, sc'al vëgn a s'al dé les condiziuns preodüdes dal coma 4, lëtra d), la Presidënta/le Presidënt dl ënt cointeressé che á fat la nominaziun. Chësc ti mët dant ala porsona interessada la condiziun odüda danfora dal coma 4), lëtra d), che á spo 10 dis de tëmp por porté dant na cuntrarapresentaziun; do da chësc tëmp tol la Presidënta/le Presidënt dl ënt cointeressé che á fat la nominaziun na dezijiun definitiva y la Presidënta/le Presidënt dla Regiun Veneto ti lascia alsavëi la dezijiun ala porsona interessada.

(7) Sce n comëmber lascia denant inviëia ia la Regiun Veneto les prozedöres por la sostituziun, aladô dles modalités preodüdes dai comesc 1 y 2; i comëmbri nüs nominá resta tl'inciaria cina che al toma le Consëi d'aministraziun.

(8) Le Consëi d'aministraziun resta tl'inciaria por cater agn y sü comëmbri pó ma gní confermá n iade su.

(9) La Presidënta/Le Presidënt chërda ite le Consëi d'aministraziun de regola vigni trëi mëisc y vigni iade che almanco dui de sü comëmbri s'al damana, don dant i punc che dess gní tratá sön l’ordin dl de.

(10) Les sentades dl Consëi d'aministraziun vel sce al é almanco trëi de sü comëmbri. Ales sentades tolel pert la Direturia generala/le Diretur general zënza dërt de usc, la Direturia sanitaria/le Diretur sanitar y la Direturia aministrativa/le Diretur aministratif che surantol les inciaries da Secreteria/Secreter; sce al vëgn dant na parité de usc él la Presidënta/le Presidënt che tol na dezijiun. Ales sentades dl Consëi d'aministraziun tolel pert almanco un n comëmber dl Collegium dles revisuries/di revisurs.

(11) L'indenité che ti speta ala Presidënta/al Presidënt y ai comëmbri dl Consëi d'aministraziun vëgn determinada, canche al vëgn nominé le Consëi d'aministraziun, respetivamënter cun 12 porcënt o 10 porcënt dl davagn de basa dla Direturia generala/dl Diretur general dl Istitut; implü vëgnel ince preodü la retüda dles spëises por iadi de sorvisc tl interes dl Istitut tla medema mosöra sciöch'ara é stabilida por le personal dirigënt dl Istitut.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionA A – Servisc saniter
ActionActiond') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7
ActionActionf') Lege provinziala di 5 de novëmber dl 2001, n. 14
ActionActionr') Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 5
ActionActionOrdinamënt nü dl Istitut esperimental por la scombatüda dles coies di tiers dles Venezies aladô dl decret legislatif di 28 de jügn dl 2012, n. 106
ActionActionIstituziun de na rëi de suraverda epidemiologica veterinara
ActionActionDesposiziuns transitores y finales
ActionActionINJUNTA (Articul 2, coma 1)
ActionActionArt. 1 (Conduziun dl Istitut esperimental por la scombatüda dles coies di tiers dles Venezies)
ActionActionArt. 2 (Desposiziuns generales)
ActionActionArt. 3 (Inciaries dl Istitut)
ActionActionArt. 4 (Produziun)
ActionActionArt. 5 (Ativités ti confrunc de terzi)
ActionActionArt. 6 (Raporc cun les Universités y i Departimënc de prevenziun dles Aziëndes sanitares)
ActionActionArt. 7 (Prinzips de contabilité)
ActionActionArt. 8 (Organisaziun y funzionamënt)
ActionActionArt. 9 (Organs dl Istitut)
ActionActionArt. 10 (Consëi d’aministraziun)
ActionActionArt. 11 (Funziuns dl Consëi d'aministraziun)
ActionActionArt. 12  (Scomposiziun dl Consëi d'aministraziun)
ActionActionArt. 13  (Presidënta/Presidënt y Vizepresidënta/Vizepresidënt dl Consëi d'aministraziun)
ActionActionArt. 14  (Inciaries dla Presidënta/dl Presidënt dl Consëi d'aministraziun)
ActionActionArt. 15  (Direturia generala/Diretur general)
ActionActionArt. 16  (Inciaries dla Direturia generala/dl Diretur general)
ActionActionArt. 17  (Collegium dles revisuries/di revisurs)
ActionActionArt. 18  (Organism de Valutaziun Independënt)
ActionActionArt. 19  (Direturia aministrativa/Diretur aministratif)
ActionActionArt. 20  (Direturia sanitara/Diretur sanitar)
ActionActionArt. 21  (Personal dl Istitut)
ActionActionArt. 22  (Patrimone y contabilité)
ActionActionArt. 23  (Controi)
ActionActionArt. 24  (Desposiziuns transitores y finales)
ActionActions') Lege provinziala di 21 de aurì dl 2017, n. 3
ActionActionB B – Medejina preventiva – assistënza sanitera
ActionActionC C – Igena
ActionActionD D – Plann saniter provinziel
ActionActionE E – Sanità psichica
ActionActionF F – Cuntrac de lëur
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Urbanistica
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich