In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

f) Lege Provinziala di 15 de mà dl 2013, n. 71)
Comisciuns por les lovines y mudaziuns de leges provinziales desvalies

1)
Publicada tl B.O. di 21 de mà dl 2013, n. 21.

TITUL I
COMISCIUNS POR LES LOVINES

Art. 1 (Fins y ćiamp d’aplicaziun)

(1)  Chësc titul regolamentëia l’istituziun y i dovëis dles comisciuns por les lovines, sciöche ince i dovëis di comuns y dl’Agenzia por la proteziun zivila. 2)

2)
L'art. 1, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 6, coma 1 dl'injunta B dl D.P.P. di 21 de forá dl 2017, n. 4.

Art. 2 (Istituziun y nominaziun)

(1) I comuns po istituì comisciuns por les lovines.

(2) La comisciun por les lovines mëss gnì istituida, sce por ciafè le bëgnstè da realisé n raiun da jì cun i schi preodü dal articul 5 dla lege provinziala di 23 de novëmber dl 2010, n. 14, ôl ester n control da pert dla comisciun por les lovines.

(3) L’assessuria provinziala o l’assessur provinzial por la mobilité scrî dant por les furnadoies tl sorvisc publich l’istituziun de na comisciun por les lovines, sce l’ispetorat forestal competënt te chël raiun ti lascia alsavëi al Ofize provinzial Furnadoies che na trassa dla furnadoia vëgn conscidrada al prigo da lovines porvia de na mudaziun dles zircostanzes.

(4) La comisciun por les lovines vëgn nominada dal consëi de comun. De regola éra metüda adöm da almanco cinch y da alplü nü comëmbri che conësc le raiun y les condiziuns dl tëmp, dla nëi y dles lovines de chësc raiun. Te caji motivá pó le consëi de comun desvié dal numer mascimal de nü comëmbri. Sce le personal dla Repartiziun provinziala Bosć vëgn nominé comëmber dla comisciun por les lovines, vëgnel metü en sorvisc por fá chëstes ativités.  3)

(5) Vigni comisciun por les lovines nominëia danter sü comëmbri na porsona che é a će y na porsona che la sostituësc. La presidënta o le presidënt dla comisciun por les lovines fej pert de dërt dl zënter operatif comunal preodü dal articul 3 dla lege provinziala di 18 de dezëmber dl 2002, n. 15. La comisciun por les lovines é na comisciun tecnica cun na funziun aconsiënta por le zënter operatif comunal.

(6) La comisciun por les lovines po se partì sö te sotcomisciuns metüdes adöm da almanco trëi comëmbri.

3)
L’art. 16, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 16, coma 1 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.

Art. 3 (Inćiaries dla comisciun por les lovines)

(1) La comisciun por les lovines analisëia y valutëia le prigo da lovines. Ara manajëia la gestiun dl risch y fej propostes de provedimënć por smendrì le risch da lovines. Ara ti dà consëis ala ombolta o al ombolt sce al é prigo da lovines.

(2) La comisciun por les lovines s’incunta almanco dui iadi al ann por organisé süa ativité y por arjigné la documentaziun de contlujiun.

(3) La comisciun por les lovines ejaminëia y documentëia les condiziuns dl tëmp, dla nëi y dles lovines y informëia la ombolta o l’ombolt sce al é prigo da lovines por la popolaziun, zëntri abità, grups de ćiases d’abitaziun, frabicać publics y infrastrotöres, implanć o raiuns da jì cun i schi.

(4) La comisciun por les lovines ti dà consëis ala ombolta o al ombolt aladô dl articul 18 dla lege regionala di 4 de jenà dl 1993, n. 1.

(5) Sce al é n prigo da lovines iminënt po vigni comëmber dla comisciun por les lovines ti fà la proposta ala ombolta o al ombolt da stlüje daldöt o en pert raiuns da jì cun i schi, implanć portamunt, strades comunales y toć dla rëi stradala rurala. La stlüta vëgn comanada o revocada bel atira cun provedimënt dla ombolta o dl ombolt. Les funziuns di gesturs di raiuns da jì cun i schi vëgn regolamentades tla lege provinziala di 23 de novëmber dl 2010, n. 14.

(6) Sce n implant portamunt passa fora por le raiun de de plü comuns, vëgn i provedimënć che va debojëgn tuć dal comun olache al é la staziun a val dl implant portamunt.

(7) Sce na pista passa fora por le raiun de de plü comuns, vëgn i provedimënć che va debojëgn tuć dal comun olache al é la majera pert dla pista dai schi.

(8) La stlüta y la daurida de autostrades, strades statales y provinziales vëgn regolamentades tl codesc stradal. Les competënzes dla ombolta o dl ombolt sciöche autorité locala por la proteziun zivila resta impé.

Art. 4 (Inćiaries dl comun)

(1) Le comun ti garantësc ai comëmbri dla comisciun por les lovines n’assiguraziun adatada de responsabilité zivila, de proteziun legala y cuntra inzidënć.

(2) Le comun ti conzed ai comëmbri dla comisciun por les lovines l’indenité de presënza preodüda dales desposiziuns regionales y ti rembursëia i cosć che vëgn a s’al dè tl cheder dl’ativité sciöche comëmbri dla comisciun por les lovines.

(3) Le comun ti mët a desposiziun ai comëmbri dla comisciun por les lovines mesi, injins, materiai sciöche inće atrezadöres de proteziun personala y d’emergënza che va debojëgn.

Art. 5 (Inciaries dl’Agenzia por la proteziun zivila) 4)

(1)  L’Agenzia por la proteziun zivila ti mët a desposiziun ai comëmbri dles comisciuns por les lovines, por l’eserzize de süa ativité, stromënc standardisá sciöche rëis de mosoraziun provinziales, plataformes d’informaziun, formulars y cosses insciö. 5)

(2)L’Agenzia por la proteziun zivila mët a jí cursc, eserzitaziuns, referac, escurjiuns y cosses de chësta sort por la formaziun y l’ajornamënt di comëmbri dles comisciuns por les lovines. 6)

4)
Le titul dl art. 5 é gnü mudé insciö dal art. 6, coma 2 dl'injunta B dl D.P.P. di 21 de forá dl 2017, n. 4.
5)
L'art. 5, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 6, coma 3 dl'injunta B dl D.P.P. di 21 de forá dl 2017, n. 4.
6)
L'art. 5, coma 2 é gnü mudé insciö dal art. 6, coma 3 dl'injunta B dl D.P.P. di 21 de forá dl 2017, n. 4.

Art. 6 (Contribuć)

(1) Por les mosöres de prevenziun, d’emergënza y de dortorada do da roes, lovines, rogossies y d’atres catastrofes naturales vëgnel apliché la lege provinziala di 12 de lugio dl 1975, n. 34, y mudaziuns suandëntes.

TITUL II
MUDAZIUNS DE LEGES PROVINZIALES EN MATERIA DE PROTEZIUN ZIVILA, OFIZE IDROGRAFICH PROVINZIAL, AZIËNDA PROVINZIALA POR L’AMINISTRAZIUN DI BOSĆ Y DL DEMANE, ESERZIZE DLA ĆIACIA Y DISCIPLINES SPORTIVES

Art. 7 (Mudaziun dla lege provinziala di 18 de dezëmber dl 2002, n. 15, “Test unich dl ordinamënt di sorvisc cuntra le medefüch y de proteziun zivila”)

(1) L’articul 3, coma 2 dla lege provinziala di 18 de dezëmber dl 2002, n. 15, vëgn mudé insciö:

“2. Le numer dles porsones che fej pert dl Zënter operatif comunal, presidié dal ombolt/dala ombolta o da na porsona da ël/da ëra delegada, depënn dal numer di abitanć y dala grandëza dl raiun comunal. Dl Zënter operatif comunal mëssel te vigni caje fà pert le comandant/la comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun dl comun de Balsan y ti atri comuns n comandant/na comandanta di Corps di stödafüch volontars y le presidënt/la presidënta dla comisciun por les lovines, olache ara é. Implü pol fà pert dl Zënter operatif comunal inće i rapresentanć y les rapresentantes di ofizi destacà dl’aministraziun provinziala y inće dles assoziaziuns de volontariat por la proteziun zivila reconesciüdes. Le personal dla Repartiziun provinziala Bosć vëgn metü en sorvisc por l’esecuziun dles ativitês relatives, sce al vëgn nominé mëmber dl Zënter operatif comunal. Le Zënter operatif comunal resta de regola tl’inćiaria por la dorada dla legislatöra o almanco ćina so renovamënt.”

(2) L’articul 12, coma 3 dla lege provinziala di 18 de dezëmber dl 2002, n. 15 vëgn mudé insciö:

“3. La repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila ti mët a desposiziun al Zënter operatif provinzial y al Comitê provinzial por la proteziun zivila le secretariat, i chedri spezialisà y le personal competënt por che ai pois ademplì sü dovëis.“

(3) Do l’articul 12 dla lege provinziala di 18 de dezëmber dl 2002, n. 15 vëgnel injuntè chësc articul:

“Art. 12/bis (Zënter funzional provinzial)

1. Pro la repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila vëgnel metü sö le Zënter funzional provinzial cun funziuns de sostëgn tecnich-scientifich por i sorvisc cuntra le medefüch y por la proteziun zivila.

2. Tl Zënter funzional provinzial röiel adöm dać importanć sön i prighi y i sistems de monitoraje por les previjiuns.

3. Tl Zënter funzional provinzial vëgnel coordiné les analises y les valutaziuns di scenars de prigo y elaborè i avertimënć por smendrì i prighi.”

(4) L’articul 15, coma 1 dla lege provinziala di 18 de dezëmber dl 2002, n. 15 vëgn mudé insciö:

“1. Situaziuns d’emergënza o de prigo iminënt ti vëgn atira segnalades dala Zentrala provinziala d’emergënza al Corp di stödafüch de profesciun che garantësc tl Zënter situaziuns provinzial n sorvisc costant por le control y la valutaziun dles situaziuns de prigo.“

(5) L’articul 53, coma 3 dla lege provinziala di 18 de dezëmber dl 2002, n. 15 vëgn mudé insciö:

“3. La lîta di funzionars y dles funzionares dles Uniuns raionales y dl’Uniun provinziala vëgn fata aladô dl statut y la nominaziun vëgn fata dal Presidënt dla Provinzia o dal assessur competënt/dala assessuria competënta. Tl caje de de gran violaziuns di dovëis d’ofize po la Junta provinziala revochè cun deliberaziun motivada les funziuns di funzionars y dles funzionares dl’Uniun provinziala y dles Uniuns raionales.”

(6) L’art. 55, coma 3 dla lege provinziala di 18 de dezëmber dl 2002, n. 15 vëgn mudé insciö:

“3. La Scora di stödafüch provinziala po inće tignì cursc cuntra le medefüch y de proteziun zivila y cursc de segurëza sön le laûr ti ćiamps desvalis preodüs dales leges varëntes en materia.”

Art. 8 (Mudaziun dla lege provinziala di 26 de mà dl 1976, n. 18 “Isituziun dl Laboratore biologich provinzial y dl Ofize idrografich provinzial”)

(1) L’articul 3, coma 2 dla lege provinziala di 26 de mà dl 1976, n. 18, y mudaziuns suandëntes vëgn mudé insciö:

“2. L’ Ofize idrografich é dantadöt competënt por:

 1. les mosoraziuns dl livel dl’ega de düć i rüs y di lêć naturai y artifiziai;
 2. le stüde idrologich di raiuns idrografics dl’ega y dles eghes dl sotterac;
 3. le stüde idrologich dles fontanes y di lêć naturai y artifiziai;
 4. les mosoraziuns y les calcolaziuns por capì les condiziuns idrologiches;
 5. la formaziun y la tignida dl cataster dles lovines;
 6. la publicaziun dl boletin dles lovines;
 7. la consulënza tecnica ai organisms publics por ći che reverda la prevenziun;
 8. i arać preodüs da leges o regolamënć provinziai;
 9. les publicaziuns liades al sorvisc.”

Art. 9 (Abrogaziuns)

(1) L’articul 7 y l’articul 8, coma 3 dla lege provinziala di 26 de mà dl 1976, n. 18, y mudaziuns suandëntes vëgn abrogà.

Art. 10 (Mudaziun dla lege provinziala di 17 d’otober dl 1981, n. 28, „Ordinamënt dl’Aziënda provinziala por l’aministraziun di bosć y dl demane tla Provinzia de Balsan”)

(1) L’Art. 2 (, coma 1 dla lege provinziala di 17 d’otober dl 1981, n. 28, y mudaziuns suandëntes vëgn mudé insciö: “1. Tl respet dla legislaziun varënta y dles diretives stabilides dal consëi d’aministraziun se crüzia l’Aziënda da:)

 1. aministré, miorè y amplié le patrimone indesponibl dla Provinzia nominé tl articul 3, garantì sües funziuns de produziun, proteziun y recreaziun tl respet dla sconanza dl ambiënt, promöie l’adoranza sostenibla dles ressurses naturales y regolè y controlè la prelevaziun de salvarjina ti raiuns sot a sconanza demaniai;
 2. garantì la sconanza dl terac, le mantignimënt y la restauraziun dl ecuiliber idrogeologich y bioecologich ti raiuns de süa competënza;
 3. promöie a livel provinzial la formaziun de resserves de lignan tres l’ampliamënt dla spersa de bosch de proprieté dla Provinzia, tres la gestiun di vivà y inće tres la lauraziun y la comerzialisaziun dl lignan prodüt tl’Aziënda provinziala;
 4. promöie y fà ativitês d’inrescida, stüdi y cursc d’istruziun ti seturs di bosć, dla ćiacia y dla siëia y organisé dantadöt la formaziun y l’ajornamënt dl personal forestal, di lauranć forestai, di verdaćiacia, di iagri y di lauranć dla siëia y inće da mëte a jì y tignì cursc sön la segurëza sön le laûr ti seturs odüs danfora dala lege che vel en materia;
 5. fà les inćiaries y ativitês d’istitut preodüdes dala lege provinziala di 21 d’otober dl 1996, n. 21, y mudaziuns suandëntes o da d’atres normes de lege.

Art. 11 (Mudaziun dla lege provinziala di 17 de lugio dl 1987, n. 14, “Normes por la proteziun dla fauna salvara y por l’eserzize dla ćiacia”)

(1) L’articul 4, coma 1, lëtra b) dla lege provinziala di 17 de lugio dl 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes, vëgn mudada insciö:

“b) tiers che po gnì ćiacià dala terza domënia de setëmber ai 31 de jenà dl ann do:

1) olp;”

(2) Tl articul 4, coma 1, lëtra e) dla lege provinziala di 17 de lugio dl 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes, vëgnel abroghè i numeri 1 y 2.

(3) Do l’articul 4, coma 1, lëtra f) dla lege provinziala di 17 de lugio dl 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes, vëgnel ajuntè les lëtres g) y h):

“g) tiers che po gnì ćiacià dal 1. d’otober ai 31 de dezëmber:

1) porcel salvare,

h) tiers che po gnì ćiacià dal 1. d’otober ai 30 de novëmber:

1) lou blanch

2) iarina blanćia.”

(4). L’Art. 4, coma 1/bis dla lege provinziala di 17 de lugio 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes, vëgn mudé insciö:

“1/bis. Ti raiuns de ordöra y viticoltöra che vëgn vigni ann determinà dal ofize provinzial competënt por la ćiacia vëgnel conzedü, do avëi aldì la Repartiziun provinziala Agricoltöra, la ćiacia dl merlo dl jenier y dl calander ćina ai 31 de jenà por trëi dis al’edema, tut fora mertesc y vëndres.”

(5) L’articul 24, coma 5 dla lege provinziala di 17 de lugio dl 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes, vëgn mudé insciö:

“5. I titolars de na conzesciun da jì a ćiacia por n revier dla ćiacia de dërt y i organns d’aministraziun dl’Assoziaziun preodüda dal articul 23 mëss respetè les diretives odüdes danfora dal coma 1 che é jüdes en forza y é gnüdes publicades tla forma scrita dant.”

Art. 12 (Mudaziun dla lege provinziala di 21 de dezëmber dl 2011, n. 15, “Desposiziuns por la formaziun dl bilanz por l’ann finanziar 2012 y por i trëi agn 2012-2014 (Lege finanziara 2012)”)

(1) Do l’Art. 14, coma 2 dla lege provinziala di 21 de dezëmber dl 2011, n. 15, vëgnel ajuntè chisc comesc 3 y 4:

“3. Vigni ordinamënt de federaziun à la inćiaria da definì la tipologia de vigni disciplina sportiva fata a livel profescional o diletantich.

4. I azertamënć che é gnüs fać desvian dal ordinamënt de vigni federaziun sportiva vëgn archivià.”

Art. 13 (Desposiziun finanziara)

(1) Chësta lege ne comporta nia cosć nüs o majeri por l’eserzize finanziar 2013.

(2) Les spëises a ćiaria di agn finanziars che à da gnì vëgn stabilides cun la lege finanziara anuala.

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.