In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 201) Desposiziuns sön l'incuinamënt acustich

Visualizza documento intero
1)
Publicata tl B.O. di 18 de dezëmber dl 2012, n. 51

INJUNTA C

DESPOSIZIUNS POR ATIVITÊS DA NA GRAN VERA
(Articul 11)

 

(1)  Por i laûrs da frabiché vëgnel apliché chëstes desposiziuns:

 1. i laûrs da vera é conzedüs ti dis da laûr dales 7:00 ales 19:00. Chisc orars po gní smendris o arlungiá dal ombolt competënt/dal’ombolta competënta; 9)
 2. pro i laûrs da ćiavè fora, de consolidaziun dl raiun, de costruziun y demoliziun mësson tó düć i provedimënć che ara va por smendrì al minim la vera;
 3. les mascinns adorades pro i laûrs de costruziun mëss, sce al nen é sön le marćé, funzionè cun forza eletrica sce al é n atach eletrich. Dlungia i ospedai, les ćiases de cura, les scolines, les scores, les dlijies y les cortines po les mascinns che ne funzionëia nia cun forza eletrica ma gnì adorades sce l’ombolt/la ombolta dl comun interessè à conzedü l'autorisaziun sön domanda scrita y motivada;
 4. i motors a combustiun vëgn ametüs sce ai à isoladus dl sonn realisà tl respet dles normes dla tecnica generala reconesciüda;
 5. les mascinns da vera che vëgn adorades ti cantiers mëss gnì metüdes, tan inant che al va a öna cun süa adoranza, olache ares desturba le manco che ara va la vijinanza;
 6. i compressurs, les grus y les atres mascinns mëss gnì unć sciöche al alda, a na moda che ai funzionëies sciöche al alda y che ai ne fejes nia da vera;
 7. i martì pneumatics y les foradures mëss avëi la capsula isolanta, tan inant che an nen ciafa sön le marćé.

 

(2)  Por d'atres ativitês dër da vera vëgnel apliché chëstes desposiziuns:

 1. les ativitês agricoles nia industriales mëss gnì fates dantadöt ia por le dé, ater co sce al vëgn tignì sö le prozès de laûr normal sce ares ne vëgn nia fates;
 2. l’adoranza de mascinns da vera por l'adoranza privata, sciöche mascinns da sié, da fà lëgna y d'atres mascinns cun motor a combustiun é conzedüda dales 8:00 ales 20:00 ti dis da laûr, sciöche inće dales 9:00 ales 12:00 ti dis de festa. Na mudaziun di orars nominà dessura po gnì conzedüda cun autorisaziun dl ombolt competënt/dla ombolta competënta, tl respet dles usanzes locales, dles sorts y carateristiches di insediamënć;
 3. impié füć artifiziai y lascè jì rachetes che n'à nia fins agricui pon ma sce an à n'autorisaziun dl ombolt competënt/dla ombolta competënta;
 4. les ativitês dl tëmp lëde che vëgn fates danter les 22.00 y les 9.00 alaleria, te eserzizi publics o locai d’intratenimënt privać o de chësta sort, olache al é preodü musiga dal vi, reproduziuns vocales o che comporta en general la produziun de vera é sotmetüdes, sce al vëgn adorè mascinns o implanć da vera, al'autorisaziun dl ombolt competënt/dla ombolta competënta o, aladô dles desposiziuns de lege sön i spetacui publics, al'autorisaziun dl presidënt dla Provinzia;
 5. les ativitês sportives o dl tëmp lëde da na gran vera, sciöche motocross, go-kart, deltaplann a motor, modelism de fligri y auti y de na te’ sort, vëgn ma ametüs tles ores autorisades dal ombolt competënt/dal'ombolta competënta, tl respet dla sort y dles carateristiches di insediamënć interessà da chëstes ativitês;
 6. sce l’adoranza de implanć musicai te eserzizi publics, locai de uniuns privać, palestres, locai d'incuntada o de na te’ sort gaujëia na te' vera da desturbé la vijinanza, po l'ombolt competënt/ombolta competënta despone limić temporai por la reproduziun dla musiga ćina che al ne vëgn nia adotè intervënć de carater tecnich-organisatif. Por chësc fin po l'ombolt/ombolta ghiré dal gestur na relaziun tecnica, scrita da n tecnich d’acustica abilité/na tecnica d’acustica abilitada, che zertifichëia l’adoziun de provedimënć por condüje la vera fata dal implant ti limić preodüs dala lege. Sce ara ne va nia da apliché mosöres tecniches o sce ares ne garantësc nia le respet di limić po l'ombolt/ombolta proibì l’adoranza dl implant de reproduziun sonura o limité süa adoranza temporala.
9)
La lëtra a), dl'injunta C, coma 1 é gnüda sostituida dal art. 15, coma 1 dla l.p. di 6 de messé dl 2017, n. 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionA A – Mpaziamënt dl terac y smaltimënt dl refudam
ActionActionB B – Defendura dla cuntreda
ActionActionC C – Mpaziamënt acustich
ActionActione) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 20 Desposiziuns sön l'incuinamënt acustich
ActionActionArt. 1 (Ćiamp d'aplicaziun)  
ActionActionArt. 2 (Definiziuns)
ActionActionArt. 3 (Tecnich d'acustica abilité/tecnica d'acustica abilitada)  
ActionActionArt. 4 (Normes tecniches por la mosoraziun dla vera y i stromënć de mosoraziun)
ActionActionArt. 5 (Plann comunal de tlassificaziun acustica)  
ActionActionArt. 6 (Tlassificaziun acustica y planificaziun urbanistica y teritoriala)
ActionActionArt. 7 (Tlassificaziun acustica dles strades, dla ferata y di aeroporć)  
ActionActionArt. 8 (Tlima acustich y faziun acustica)
ActionActionArt. 9 (Implanć sotmetüs ala valutaziun dla faziun acustica)
ActionActionArt. 10 (Aplicaziun di limić)
ActionActionArt. 11 (Desposiziuns por les ativitês che fej dër da vera)
ActionActionArt. 12 (Autorisaziuns por manifestaziuns temporanes)
ActionActionArt. 13 (Limić de desfarënzia)
ActionActionArt. 14 (Recuisić acustics di frabicać)
ActionActionArt. 15 (Planns y mosöres de ressanamënt acustich)
ActionActionArt. 16 (Verda)  
ActionActionArt. 17 (Sanziuns)  
ActionActionArt. 18 (Podëi sostitutif)
ActionActionArt. 19 (Desposiziuns finales)
ActionActionArt. 20 (Desposiziun finanziara)
ActionActionArt. 21 (Abrogaziuns)
ActionActionALLEGATO A - TLASSES ACUSTICKES (Articul 5)
ActionActionINJUNTA B
ActionActionINJUNTA C
ActionActionALLEGATO D
ActionActionD D – Mpaziamënt dl’aria
ActionActionE E – Defendura dla flora y fauna
ActionActionF F – Mpaziamënt dl’ega y smaltimënt dl refudam luter
ActionActionG G – Valutazion dla fazion sun l ambient
ActionActionH H – Prutezion di tieres
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich