In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 211)
Regolamënt de profesciuns turistiches

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 11 de dezëmber dl 2012, n. 50.

Art. 2 (Definiziuns)

(1) Mënaturisć é che che acompagnëia de profesciun porsones singoles o grups de porsones canche ai va a ti ćiarè a operes d’ert, museums, mostres, parcs, galaries d’ert y escavaziuns archeologiches, sciöche inće canche ai va a fà na roda turistica y ti spliga deperpo les carateristiches storiches, artistiches, monumentales, dla contrada y dla natöra.

(2) Acompagnadù/Acompagnadëssa de iade é che che acompagnëia de profesciun porsones singoles o grups de porsones sön iadi tl teritore nazional o foradecà y ćiara che i programs de iade dles agenzies vëgnes mantignis y che i sorvisc d’assistënza che va debojëgn vëgnes garantis tratan döt le iade y dà implü inant informaziuns fondamentales y d’interès turistich sön i raiuns rodà jö, tan inant che chësc ne toca nia pro les competënzes di/dles mënaturisć preodüdes dal coma 1.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionA A – Urganisazions turistiches
ActionActionB B – Sustëni dl setor di albiercs
ActionActionC C – Ufizies de viac
ActionActiona) Lege Provinziala di 20 de forà dl 2002, n. 3
ActionActionb) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 21
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Definiziuns)
ActionActionArt. 3 (Condiziuns)  
ActionActionArt. 4 (Sorvisc temporanns y ocajionai)
ActionActionArt. 5 (Comunicaziun zertificada dl scomenciamënt dl’ativité)
ActionActionArt. 6 (Abilitaziun)  
ActionActionArt. 7 (Esenziuns)
ActionActionArt. 8 (Ajornamënt profescional)
ActionActionArt. 9 (Alisiramënć)
ActionActionArt. 10 (Dovëis y proibiziuns)
ActionActionArt. 11 (Sanziuns aministratives)
ActionActionArt. 12 (Desposiziuns transitores)
ActionActionArt. 13 (Mudaziun dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33, “Ordinamënt di mënacrëp y di acompagnadus cun i schi”)
ActionActionArt. 14 (Desposiziun finanziara)
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich