In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 211)
Regolamënt de profesciuns turistiches

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 11 de dezëmber dl 2012, n. 50.

Art. 13 (Mudaziun dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33, “Ordinamënt di mënacrëp y di acompagnadus cun i schi”)  delibera sentenza

(1) Do l’articul 8 dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33, vëgnel injuntè chësc articul:

“Art. 8/bis (Istrutur/istruturia de mënacrëp)

1. Les funziuns de istrutur tecnich ti vëgn surandades ti cursc ma a mënacrëp che à le diplom de istrutur de mënacrëp arjunt do avëi fat i cursc aposta organisà dala ćiamena profescionala nazionala di mënacrëp o dala ćiamena profescionala provinziala di mënacrëp.”

(2) Do l’articul 8/bis dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33, vëgnel injuntè chësc articul:

Art. 8/ter (Acompagnadus/acompagnadësses da jì sö por munt)

1.I acompagnadus y les acompagnadësses da jì sö por munt eserzitëia de profesciun, mo nia a vigni moda ma y tresfora, chëstes ativitês:

  1. acompagné porsones zënza adorè i grifs, la corda y le picl da dlacia sön sëmenes, tut fora les ferates, les sëmenes atrezades y i dlacias;
  2. fà conësce y aprijé, tl respet dles regoles de segurëza y de prudënza, la contrada y les belëzes naturales, sciöche inće i aspeć storics, etnografics y topografics di posć olache al vëgn fat les escurjiuns.

2. Por l’ativité profescionala preodüda dal coma 1 ne vëgn chëstes porsones nia sotmetüdes ales desposiziuns de chësta lege:

  1. i titolars y les titolares de eserzizi d’alberch y afitaćiamenes, sciöche inće sü familiars y sü dependënć, che va cun sü tliënć sö por munt;
  2. i titolars y les titolares de aziëndes y sü familiars tl cheder dl’ativité dles vacanzes sön le lüch da paur aladô dla lege provinziala di 19 de setëmber dl 2008, n. 7, y mudaziuns suandëntes.

3. La Junta provinziala fissëia le raiun, les condiziuns y les modalitês por eserzité la profesciun de acompagnadù/acompagnadëssa da jì sö por munt.

4. I mënacrëp y i aspiranć/les aspirantes mënacrëp po eserzité les ativitês preodüdes te chësc articul.”

(3) Le coma 2 dl articul 9 dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33, vëgn sostituì insciö:

“2. I mënacrëp, che à arjunt tl trienium de validité dl’iscriziun tl register profescional, le diplom d’istrutur de mënacrëp, relascè do la frecuentaziun di cursc organisà dala ćiamena profescionala nazionala di mënacrëp o dala ćiamena profescionala provinziala di mënacrëp, n'é nia oblià da frecuentè le curs d’ajornamënt.”

(4) Tl coma 2 dl articul 14 dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33 vëgnel injuntè chësta frasa: “Pro la ćiamena profescionala provinziala toca inće i acompagnadus y les acompagnadësses da jì sö por munt che laôra tla provinzia de Balsan.”

(5) L’articul 17 dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33 vëgn abroghè.

(6) Tl coma 1 dl articul 18 dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33, vëgnel injuntè do les parores: “aspiranć mënacrëp” les parores: “y i acompagnadus y les acompagnadësses da jì sön por munt”.

(7) Tl coma 6 dl articul 21 dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33, vëgnel injuntè do les parores: “aspiranć mënacrëp” les parores: “i acompagnadus y les acompagnadësses da jì sön por munt”.

(8) Do le coma 6 dl articul 21 dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33, vëgnel injuntè chësc coma:

“6/bis. Che che fej tla provinzia de Balsan le laûr preodü dal articul 8/ter zënza i recuisić che alda laprò, mëss paié na straufunga aministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro.”

massimeVerfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 311 - Regelung der touristischen Berufe – Bergführer und Reiseleiter - Unzulässigkeit
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionA A – Urganisazions turistiches
ActionActionB B – Sustëni dl setor di albiercs
ActionActionC C – Ufizies de viac
ActionActiona) Lege Provinziala di 20 de forà dl 2002, n. 3
ActionActionb) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 21
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Definiziuns)
ActionActionArt. 3 (Condiziuns)  
ActionActionArt. 4 (Sorvisc temporanns y ocajionai)
ActionActionArt. 5 (Comunicaziun zertificada dl scomenciamënt dl’ativité)
ActionActionArt. 6 (Abilitaziun)  
ActionActionArt. 7 (Esenziuns)
ActionActionArt. 8 (Ajornamënt profescional)
ActionActionArt. 9 (Alisiramënć)
ActionActionArt. 10 (Dovëis y proibiziuns)
ActionActionArt. 11 (Sanziuns aministratives)
ActionActionArt. 12 (Desposiziuns transitores)
ActionActionArt. 13 (Mudaziun dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33, “Ordinamënt di mënacrëp y di acompagnadus cun i schi”)
ActionActionArt. 14 (Desposiziun finanziara)
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich