In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 28 de otober dl 2011, n. 121)
Integraziun dles zitadines y di zitadins da foradecà

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Boletin Ofizial di 8 de novëmber dl 2011, n. 45.

Art. 6 (Consulta provinziala por l’integraziun) 12) delibera sentenza

(1)Al vëgn istituì la Consulta provinziala por l’integraziun por integrè les zitadines y i zitadins da foradecà tla sozieté. La Consulta vëgn nominada dala Junta provinziala y resta te süa inćiaria tan dî che la legislatöra döra. Les funziuns de secretariat vëgn eserzitades dala porsona che é responsabla dl Sorvisc de coordinaziun por l’integraziun. 13)

(2) La Consulta à chëstes inćiaries:

 1. ara ti porta dant ala Junta provinziala propostes por adeguè les normes provinziales ai bojëgns nüs che vëgn a s’al dè tl ćiamp dl’integraziun;14)
 2. ara laôra fora propostes por le program de de plü agn;
 3. ara dà jö, sön domanda dla Junta provinziala, arać sön vigni ater argomënt che à da nen fà cun l’integraziun.15)

(3) La Consulta é metüda adöm da:

 1. l’assessuria provinziala competënta / l’assessur provinzial competënt por l’integraziun, che é a će dla Consulta; 16)
 2. cater porsones nominades dala Junta provinziala che rapresentëia la Provinzia y che à competënzes te chisc ćiamps: sanité, familia y politiches soziales, frabiché abitatif, scora, formaziun profescionala, cultura, comerz y sorvisc;
 3. [na porsona che rapresentëia tl medemo tëmp la Cuestöra de Balsan y le Comissariat dl Govern por la Provinzia de Balsan;]2)
 4. na porsona che rapresentëia les organisaziuns sindacales plü rapresentatives a livel provinzial;
 5. na porsona che rapresentëia les organisaziuns di daturs de laûr plü rapresentatives a livel provinzial;
 6. döes porsones che rapresentëia i comuns, öna de chëstes che rapresentëia i comuns cun passa 20.000 abitanć, nominades dal Consorz di comuns dla provinzia de Balsan;
 7. na porsona che rapresentëia les assoziaziuns de volontariat privates;
 8. ot porsones che rapresentëia les zitadines y i zitadins da foradecà.

(4) La Consulta chir fora süa Vizepresidënta o so Vizepresidënt danter i comëmbri dà dant sot la lëtra h).

(5) La composiziun dla Consulta mëss, por ći che reverda i comëmbri preodüs dales lëtres a), b), c), d), e), f) y g), respidlé la consistënza di trëi grups linguistics sciöch’ara resultëia pro l’ultima cumpëda ofiziala dla jënt, tl respet dla poscibilité de porsones che fej pert dl grup linguistich ladin da rové tla Consulta.

(6) I comëmbri preodüs dales lëtres a), b), [c)] 2) y f) po gnì sostituis da na porsona che ai à deleghè. Por düć i atri comëmbri vëgnel odü danfora la nominaziun de n comëmber suplënt.

(7) a Presidënta o le Presidënt dla Consulta po invié ales sentades porsones espertes d’imigraziun o de d’atres tematiches che vëgn tratades. Chisc ultimi ne n’à degun dërt de lîta.

(8) La Consulta röia adöm almanco dui iadi al ann cherdada ite dala Presidënta o dal Presidënt o deache mec i comëmbri s’al damana cun domanda motivada.

(9) Les modalitês por nominé les rapresentantes y i rapresentanć da foradecà aladô dl coma 3, lëtra h), che mëss tó en conscidraziun le prinzip de na rapresentanza comosorada aladô dl gënder, dla provegnënza geografica y dla nazionalité dles zitadines y di zitadins da foradecà imigrà tl Südtirol, sciöche inće les modalitês de convocaziun dla Consulta y de decurs dles sentades vëgn definides cun regolamënt d’esecuziun. Chëstes rapresentantes y chisc rapresentanć vëgn chiris fora do avëi aldì les comunitês de porsones da foradecà.

(10) La Provinzia sostëgn l’istituziun de consultes ti comuns y tles comunitês raionales.

massimeVerfassungsgerichtshof - Urteil vom 14. Jänner 2013, Nr. 2 - Einwanderung und Integration – staatliche Zuständigkeit – Gesetzeswidrigkeit der Voraussetzung der fünfjährigen Ansässigkeit
12)
Le titul dl art. 6 é gnü mudé insciö dala lëtra a), dl art. 2, coma 6 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.)
13)
L'art. 6, coma 1 é gnü mudé insciö dala lëtra b), dl art. 2, coma 6 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.
14)
La lëtra a) dl art. 6, coma 2 é gnüda mudada insciö dala lëtra c), dl art. 2, coma 6 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.
15)
La lëtra c) dl art. 6, coma 2 é gnüda mudada insciö dala lëtra d), dl art. 2, coma 6 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.
16)
La lëtra a) dl art. 6, coma 3 é gnüda mudada insciö dala lëtra e), dl art. 2, coma 6 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.
2)
La Curt Costituzionala à detlarè cun sentënza n. 2 di 14 de jenà dl 2013 che les parores „y a süa dorada“ dl art. 1, coma 3, lëtra g); l'art. 6, coma 3, lëtra c); le referimënt ala lëtra c) dl art. 6, coma 6; l'art. 10, comesc 2 y 3; l'art. 12, coma 4; l'art. 13, coma 3, secunda frasa; l'art. 14 comesc 3 y 5; le referimënt ala residënza zënza interuziun por n ann dl art. 16, coma 2; le referimënt ala dorada de cin agn dl art. 16, comesc 3 y 4 é cuntra la lege.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionb) Lege Provinziala di 28 de otober dl 2011, n. 12
ActionActionFINS Y DESTINATARS
ActionActionFUNZIUNS DLA PROVINZIA Y COORDINAZIUN DLES MOSÖRES POR L’INTEGRAZIUN DLES ZITADINES Y DI ZITADINS DA FORADECÀ
ActionActionArt. 3 (Coordinaziun dles mosöres por l’integraziun dles zitadines y di zitadins da foradecà)
ActionActionArt. 4 (Program de de plü agn sön il’integraziun)
ActionActionArt. 5 (Zënter antidescriminaziuns)
ActionActionArt. 6 (Consulta provinziala por l’integraziun)
ActionActionMOSÖRES SPEZIFICHES
ActionActionMUDAZIUNS DE LEGES PROVINZIALES, DESPOSIZIUNS FINALES Y FINANZIARES
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich