In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 28 de otober dl 2011, n. 121)
Integraziun dles zitadines y di zitadins da foradecà

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Boletin Ofizial di 8 de novëmber dl 2011, n. 45.

Art. 5 (Zënter antidescriminaziuns)

(1)Pro le Consëi dla Provinzia autonoma de Balsan vëgnel istituì n Zënter nominé da chilò inant “Zënter antidescriminaziuns” sciöche sorvisc por dötes les zitadines y düć i zitadins che se crüzia de daidé les vitimes de descriminaziuns por rajuns de raza, corù dla pel o provegnënza etnica, gënder o orientamënt sessual, handicap, lingaz, religiun, nazionalité o portignënza a na mendranza nazionala. 9)

(2) Chëstes é les inćiaries dl Zënter antidescriminaziuns:

 1. al controlëia sistematicamënter les descriminaziuns aladô dl coma 1;
 2. al garantësc la poscibilité de lascè alsavëi comportamënć che podess gnì aratà descriminanć;
 3. al ti pîta assistënza te na forma direta o indireta ales vitimes de descriminaziuns tres n sorvisc de consulënza y de mediaziun te situaziuns de conflit;
 4. al colaborëia cun l’”Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali” (UNAR), cun les atres istituziuns publiches locales, nazionales, comunitares y internazionales, sciöche inće cun ënć privać y assoziaziuns che se dà da fà por combate les descriminaziuns;
 5. al arjigna ca, sön domanda di organns provinziai y comunai competënć, propostes y arać sön proieć por ać normatifs y aministratifs che reverda la descriminaziun;
 6. al ćiara dl’aplicaziun tl raiun provinzial dles convenziuns internazionales y europeiches por sconè les vitimes dles descriminaziuns y garantì l’avalianza de tratamënt dantadöt aladô dla diretiva n. 2000/78/CE; i
 7. al sostëgn la conescënza y l'afermaziun di dërć dles porsones y dl’avalianza soziala;
 8. al svilupëia scomenciadies por sensibilisé sön l’avalianza de tratamënt y söl prinzip de niadescriminaziun;
 9. al cöi adöm les segnalaziuns de violaziuns y dà informaziuns sön les modalitês de sconanza y co eserzité sü dërć;
 10. al fej para pro les aziuns y i programs locai, nazionai y comunitars por sostignì i dërć dl’avalianza;
 11. al colaborëia cun les atres istituziuns publiches locales, nazionales, comunitares y internazionales, sciöche inće cun i ënć privać, che é atifs tl ćiamp cuntra les discriminaziuns y é scrić ite tl register dles assoziaziuns y di ënć preodüs dal articul 6 dl decret legislatif di 9 de messè dl 2003, n. 215. 10)

(3)Les modalitês de designaziun dla porsona responsabla dl Zënter antidescriminaziuns vëgn stabilides cun la prozedöra preodüda dal articul 18, coma 2, lëtra e) dl regolamënt intern dl Consëi provinzial. 11)

9)
L'art. 5, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 2, coma 3 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.
10)
Les lëtres f) ćina k) é gnüdes ajuntades dal art. 2, coma 5 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.
11)
L'art. 5, coma 3 é gnü mudé insciö dal art. 2, coma 4 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionb) Lege Provinziala di 28 de otober dl 2011, n. 12
ActionActionFINS Y DESTINATARS
ActionActionFUNZIUNS DLA PROVINZIA Y COORDINAZIUN DLES MOSÖRES POR L’INTEGRAZIUN DLES ZITADINES Y DI ZITADINS DA FORADECÀ
ActionActionArt. 3 (Coordinaziun dles mosöres por l’integraziun dles zitadines y di zitadins da foradecà)
ActionActionArt. 4 (Program de de plü agn sön il’integraziun)
ActionActionArt. 5 (Zënter antidescriminaziuns)
ActionActionArt. 6 (Consulta provinziala por l’integraziun)
ActionActionMOSÖRES SPEZIFICHES
ActionActionMUDAZIUNS DE LEGES PROVINZIALES, DESPOSIZIUNS FINALES Y FINANZIARES
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich