In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 28 de otober dl 2011, n. 121)
Integraziun dles zitadines y di zitadins da foradecà

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Boletin Ofizial di 8 de novëmber dl 2011, n. 45.

Art. 3 (Coordinaziun dles mosöres por l’integraziun dles zitadines y di zitadins da foradecà)

(1)La Provinzia garantësc la coordinaziun dles mosöres dades dant da chësta lege tres le Sorvisc de coordinaziun por l’integraziun,i tl Departimënt provinzial Promoziun dl stüde, Cultura todëscia y Integraziun,ii olache al gnarà tut sö personal aladô dles funziuns dades dant tl coma 2. 4)5)

(2) Les funziuns y les ativitês de coordinaziun dl’integraziun vëgn stabilides cun regolamënt d’esecuziun. 6)

(3) Por na miù coordinaziun danter les ativitês a livel provinzial y i bojëgns y les scomenciadies ti raiuns de competënza di ënć locai nominëia vigni comunité raionala y vigni comun te süa Junta n comëmber che se dà jö cun les chestiuns che reverda l’integraziun dles zitadines y di zitadins da foradecà.

4)
La denominaziun „Sorvisc de coordinamënt por l’imigraziun“ é gnüda baratada fora cun la denominaziun „Sorvisc de coordinamënt por l'integraziun“, dal art. 6, coma 3 dl D.P.P. di 16 de mà dl 2014, n. 17.
5)
Les parores „tla Repartiziun provinziala Laûr“ é gnüdes baratades fora cun les parores „tl Departimënt provinzial Promoziun dl stüde, Cultura todëscia y Integraziun“, dala lëtra a) dl art. 2, coma 1 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.
6)
La parora „imigraziun“ é gnüda baratada fora cun la parora „integraziun“, dala lëtra b), dl art. 2, coma 1 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionb) Lege Provinziala di 28 de otober dl 2011, n. 12
ActionActionFINS Y DESTINATARS
ActionActionFUNZIUNS DLA PROVINZIA Y COORDINAZIUN DLES MOSÖRES POR L’INTEGRAZIUN DLES ZITADINES Y DI ZITADINS DA FORADECÀ
ActionActionArt. 3 (Coordinaziun dles mosöres por l’integraziun dles zitadines y di zitadins da foradecà)
ActionActionArt. 4 (Program de de plü agn sön il’integraziun)
ActionActionArt. 5 (Zënter antidescriminaziuns)
ActionActionArt. 6 (Consulta provinziala por l’integraziun)
ActionActionMOSÖRES SPEZIFICHES
ActionActionMUDAZIUNS DE LEGES PROVINZIALES, DESPOSIZIUNS FINALES Y FINANZIARES
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Urbanistica
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich