In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Lege Provinziala di 10 de otober dl 2011, n. 111)
Istituziun de n indesc dles Porsones litades y nominades

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Boletin Ofizial di 2 de novëmber dl 2011, n. 44.

Art. 2 (Contignü dl Indesc)

(1) Al vëgn odü danfora che pro vigni inom sön l’Indesc dles porsones litades/nominades él da injuntè sües inćiaries, süa posiziun, la soma de sü onorars, les indenisaziuns, les reduziuns y vigni ater vantaje economich.

(2) Implü mëss l’Indesc inće tó ite la detlaraziun dla porsona interessada por ći che reverda l’eserzize de funziuns d’aministradù o de mëmber dl consëi de control de na sozieté cun l’ajunta dla formula “Sön mi onur confermëii che chësta detlaraziun ti corespogn ala verité”.

(3) Implü tol ite l’Indesc i fins, i statuć y la composiziun di organns di ënć y dles sozietês odüs danfora dal articul 1.

(4) Vigni ann vëgnel publiché na relaziun sön i obietifs y les ativitês di ënć y dles sozietês odüs danfora dal articul 1.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActiond) Lege Provinziala di 12 de jügn dl 2006, n. 5
ActionActione) Lege Provinziala di 10 de otober dl 2011, n. 11
ActionActionArt. 1 (Istituziun)
ActionActionArt. 2 (Contignü dl Indesc)
ActionActionArt. 3 (Mudaziun di dać scrić ite tl Indesc)
ActionActionArt. 4 (Desposiziun finanziara)
ActionActionf) Lege Provinziala di 18 de merz dl 2013, n. 4
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich