In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

i) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 21)
Provedimënć por l’adoziun de mitans y mituns de mëndra eté tla provinzia de Balsan

1)
Publicada tl Supl. n. 1 al B.O. di 12 de forà dl 2002, n. 7.

Art. 1 (Fins)    

(1) Tl cheder de sües competënzes ti conzed la Provinzia autonoma de Balsan assistënza y sostëgn ai pêrs maridà che vir te ma manira permanënta tl Südtirol y oress adotè na möta/n möt che n’à nia la zitadinanza taliana y à la residënza te n paîsc foradecà.

(2) L’assistënza y le sostëgn vëgn pità tl respet dl ordinamënt iuridich statal y internazional y dantadöt a öna cun i prinzips y les diretives dla Convenziun sön la cooperaziun pro adoziuns internazionales, sotescrita a Den Haag ai 29 de mà dl 1993 y la lege statala sön les adoziuns y i afidamënć di 4 de mà dl 1983, n. 184, mudada dala lege di 31 de dezëmber dl 1998, n. 476, y dala lege di 28 de merz dl 2001, n. 149, da chilò inant nominada “lege statala sön l’adoziun”.

Art. 2 (Assistënza dla Provinzia)   delibera sentenza

(1) La Provinzia autonoma de Balsan ti pîta assistënza legala, soziala y psicologica ai pêrs maridà, che à bele presentè o é tl laûr da dè jö al tribunal la detlaraziun de desponibilité a n’adoziun internazionala.

(2) Al vëgn pité assistënza te dötes les fases dl’adoziun: tla preparaziun al’adoziun, por les prozedöres d’adoziun tla Talia y tl tëmp do l’adoziun.

(3) Por chësc fin:

 1. promöi la Provinzia la creaziun de na rëi che ti pîta ai pêrs maridà assistënza iuridica, soziala y psicologica y coordinëia y controlëia l’ativité de chësta rëi;
 2. mantëgn la Provinzia contać y raporć, inće sot forma de convenziuns aposta, cun:
  1. la Comisciun nazionala por les adoziuns internazionales, insediada pro la Presidënza dl Consëi di ministri, aladô dl articul 38 dla lege statala sön l’adoziun;
  2. i zëntri de intermediaziun talians y da foradecà, i ofizi iudiziars y dötes les organisaziuns y strotöres che se dà da fà tl ćiamp dl’adoziun internazionala.

(4) Tres na convenziun cun la Comisciun nazionala por les adoziuns internazionales surantol la Provinzia inće chëstes inćiaries aministratives:

 1. ara relascia le zertificat de conformité aladô dl articul 39, coma 1, lëtra i) y l’autorisaziun d’entrada aladô dl articul 39, coma 1, lëtra h) dla lege statala sön l’adoziun;
 2. ara tëgn sö i documënć y les informaziuns aladô dl articul 39, coma 1, lëtra e) dla lege statala sön l’adoziun y informëia i geniturs adotifs por ći che reverda la situaziun sanitara dla möta/dl möt tl cheder dles desposiziuns de lege varëntes;
 3. ara controlëia i recuisić y ćiara sura l’ativité di zëntri de intermediaziun privać, sön inćiaria dla Junta provinziala;
 4. ara informëia la popolaziun y se crüzia dla formaziun y dl ajornamënt dl personal tl setur sanitar y di sorvisc soziai che laôra tl ćiamp dl’adoziun;
 5. ara cöi adöm y valutëia regolarmënter i dać statistics che reverda l’adoziun internazionala tla provinzia de Balsan.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003 - Servizi di assistenza per l'adozione internazionale

Art. 3 (Post d’intermediaziun publich sön l’adoziun)

(1) Aladô dl articul 39/bis, coma 2 dla lege statala sön l’adoziun y en conscidraziun dles condiziuns odüdes danfora dal articul 39/ter dla lege nominada dessura, po la Provinzia autonoma de Balsan istituì n post d’intermediaziun publich sön l’adoziun che à les inćiaries preodüdes dal articul 31, coma 3 dla lege nominada chilò dessura.

Art. 4 (Grup de sostëgn psicologich y sozial)

(1) Por podëi concretisé les ativitês preodüdes dal articul 29/bis, coma 4 dla lege statala sön l’adoziun vëgnel metü sö n grup de sostëgn psicologich y sozial metü adöm da porsones che colaborëia ti raiuns soziai tl ćiamp dl sorvisc sozio-pedagogich y da psicologs dla sanité publica o di zëntri privać convenzionà.

Art. 5 (Sostëgn di zëntri d’intermediaziun autorisà)

(1) La Junta provinziala vëgn autorisada, aladô dl articul 20/bis dla lege provinziala di 30 d’aurì dl 1991, n. 13 “Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan”, da sostignì cun mesi finanziars adeguà i zëntri d’intermediaziun privać tla provinzia de Balsan. Chisc zëntri d’intermediaziun mëss ademplì i recuisić preodüs dal articul 39/ter dla lege statala sön l’adoziun y avëi implü inće l’autorisaziun da pert dla Comisciun nazionala por les adoziuns internazionales por podëi fà les ativitês odüdes danfora dal articul 39, coma 1, lëtra c) dla lege statala sön l’adoziun.

Art. 6 2)

 

Chësta lege vëgn publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

 

2)
Omissis
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionb) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6
ActionActiong) Lege Provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33
ActionActioni) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 2
ActionActionArt. 1 (Fins)    
ActionActionArt. 2 (Assistënza dla Provinzia)  
ActionActionArt. 3 (Post d’intermediaziun publich sön l’adoziun)
ActionActionArt. 4 (Grup de sostëgn psicologich y sozial)
ActionActionArt. 5 (Sostëgn di zëntri d’intermediaziun autorisà)
ActionActionArt. 6
ActionActionl) Lege provinziala di 8 de merz 2010 , n. 5
ActionActionn) Lege Provinziala di 17 de mà dl 2013, n. 8
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich