In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

c) Lege provinziala di 29 de jügn dl 2000, n. 121)
Autonomia dles scores

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. n. 2 al B. O. di 11 de messè dl 2000, n. 29.

Art. 12 (Autonomia finanziara)   delibera sentenza

(1)  Pro les entrades dles scores alda, tan inant che ai ti speta aladô dles normes varëntes:

  1. les assegnaziuns dla Provinzia;
  2. les assegnaziuns di comuns;
  3. les tasses scolastiches determinades dala Junta provinziala y i contribuć dles scolares y di scolars;
  4. i contribuć de d’atri ënć y istituziuns, de aziëndes o de privać;
  5. les entrades che vëgn da convenziuns stlütes jö dales scores o da alienaziuns de bëgns a desposiziun;
  6. les donaziuns, les arpejuns y i legać, les contribuziuns y la bunaman;
  7. vigni atra sort d’entrada economica.

(2) Pro les assegnaziuns dla Provinzia por le finanziamënt dles ativitês scolastiches vëgnel desfarenzié danter assegnaziuns ordinares y straordinares. Les assegnaziuns vëgn fates aladô di criters stabilis dala Junta provinziala.

(3) La Junta provinziala stabilësc les assegnaziuns ordinares sön la basa de parametri ogetifs por la determinaziun di bojëgns tignin cunt dla grandëza y dla complessité dla singola scora.

(4) Les assegnaziuns straordinares dess curì les spëises nia preodüdes o sorvì por la realisaziun de proieć particolars.

(5) La Provinzia y i Comuns ti garantësc tl ćiamp de sües competënzes a dötes les scores l’atrezadöra de basa por assiguré le funzionamënt regolar dl’ativité scolastica.

(6) Les assegnaziuns ordinares dla Provinzia vëgn atribuides zënza degun ater lian de destinaziun co chël dl’adoranza prioritara por l’eserzize dles ativitês d’istruziun, de formaziun y d’orientamënt che alda pro vigni sort de scora y pro vigni direziun de stüdi.

(6/bis) Les scores che vëgn regolamentades da chësta lege surantol dal 1. de jená dl 2017 la contabilité de dërt zivil y aplichëia les desposiziuns corespognëntes che é tl decret legislatif di 23 de jügn dl 2011, n. 118, y mudaziuns suandëntes. 9)

(6/ter) Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel stabilí les desposiziuns por la gestiun finanziara y aministrativa contabla dles scores, tl respet dles desposiziuns preodüdes dal coma 6/bis sciöche ince les normes transitores por la surantuta dl sistem de contabilité corespognënt. 9)

(7) Un o plü collegiums de control nominà dal intendënt scolastich competënt controlëia sce l’aministraziun y la contabilité é en regola. I collegiums é metüs adöm da personal dla provinzia cualifiché tl ćiamp aministratif y contabl o da porsones espertes da defora inćiariades aposta. I criters y les modalitês de funzionamënt vëgn stabilis cun regolamënt d’esecuziun dè dant tl coma 6/ter. 10)

(8) 11)

(9) Por l’efiziënza y l’economizité dla gestiun dles ressurses finanziares po l’aministraziun provinziala surantó diretamënter singoles spëises che é liades al’ativité dla scora. La Junta provinziala stabilësc les sorts de spëises. Implü se fistidiëia la Provinzia dla manutenziun straordinara dles scores altes.

massimeDelibera N. 324 del 06.02.2006 - Tasse scolastiche per le scuole secondarie della Provincia di Bolzano
9)
Art. 12 comesc 6/bis y 6/ter é gnüs injuntá dal art. 8, coma 1 dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11.
10)
L'art. 12 coma 7 é gnü mudé insciö dal art. 8, coma 2 dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11.
11)
L'art. 12, coma 8 é gnü abroghè dal art. 23, coma 1, lëtra e), dla l.p. di 25 de setëmber dl 2015, n. 11.