In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

d) Lege Provinziala di 12 de mà dl 2010, n. 61)2)
Lege sön la sconanza dla natöra y d’atres desposiziuns

1)
Publicada tl B.O. di 25 de mà dl 2010, n. 21.
2)
Ćiara inće l’art. 3, coma 1 dl D.P.P. di 18 de setëmber dl 2012, n. 31.

PERT I
DESPOSIZIUNS GENERALES

Art. 1 (Ćiamp de aplicaziun)

(1) Chësta lege regolamentëia la sconanza di tiers salvari, dles plantes salvares, de süa lerch vitala, sciöche inće di corëć y di minerai.

(2) Chëstes normes romagn anfat:

 1. la lege provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes, sön la sconanza dla fauna salvaria y la ćiacia,
 2. la lege provinziala di 9 de jügn dl 1978, n. 28, y mudaziuns suandëntes, sön la pëscia,
 3. la lege provinziala di 18 de jügn dl 2002, n. 8, y mudaziuns suandëntes, sön les eghes y le plann de sconanza dles eghes;
 4. la lege provinziala di 19 de jügn dl 1991, n. 18, y mudaziuns suandëntes, sön la sconanza di fonguns.

(3) Te chësta lege vëgn dant les porsones tla forma feminila y te chëra mascolina, tan inant che al é saurì da lì y capì le test. Sce al vëgn ma adorè la forma mascolina por indiché porsones fisiches él dagnora miné sides ëi che ëres.

Art. 2 (Dërt de se gode la natöra y palsè)

(1) Vigni porsona à le dërt de se gode les belëzes dla natöra y de palsè tla natöra.

(2) Vigni porsona che eserzitëia le dërt odü danfora tl coma 1 é obliada da ćiarè dla natöra y dla contrada, ara mëss portè pro - aladô de sües poscibilitês y tl respet dles fontanes de vita naturales - a realisé i fins y i prinzips dla sconanza dla natöra, y se comportè a na moda che les fontanes de vita naturales di tiers y dles plantes vëgnes mantignides, nia manaciades y recostituides.

(3) L’adoranza agricola y forestala che conservëia la contrada culturala y é orientada ecologicamënter à na importanza particolara y porta pro ala conservaziun di elemënć dla contrada linears y a forma de punt importanć por le bilanz natural.

(4) Le dërt odü danfora tl coma 1 vëgn eserzité zënza tochè i dërć dl patrun dl terac y de che che à le dërt de nuzaziun.

(5) Le dërt odü danfora tl coma 1 vëgn eserzité por prinzip surantolon personalmënter i risć. Al ne vëgn nia costituì oblianzes de cura y de segurëza stradala particolares dl patrun dl terac o de zacai d’atri che à chësc dërt, ater co sce al vëgn odü danfora da d’atres desposiziuns.

(6) Le palsè te posć dl ambiënt natural po gnì limité cun regolamënt d’esecuziun aladô de sciöche al va debojëgn, o proibì por rajuns de sconanza dla natöra y dla contrada, dantadöt por ći che reverda l’incuinamënt dl terac cun refodam y escremënć, do na majera adoranza por palsè.

PERT II
SCONANZA DLES SORTS

Seziun I
Sconanza di tiers salvari

Art. 3 (Oget de sconanza)

(1) Düć i tiers salvari che vëgn dant naturalmënter tl raiun dla provinzia de Balsan é sot a sconanza.

(2)  Al é proibì de sciacarè de tiers salvari.

[Art. 4 (Sorts de tiers daldöt sot a sconanza)

(1)  Les sorts de tiers tla injunta A é daldöt sot a sconanza.

(2) Inće les sorts de tiers salvari preodüdes tles injuntes II y IV dla diretiva 92/43/CEE dl Consëi di 21 de mà dl 1992 sön la conservaziun di habitać naturai y seminaturai y dles plantes y di tiers salvari, denominada da chilò inant diretiva habitat, y che vir inće ma por intant tl teritore dla provinzia de Balsan, é daldöt sot a sconanza. Por chëstes sorts vêlel n sistem de sconanza rigorus por garantì o recostituì de bunes condiziuns de conservaziun.

(3) I vicì salvari preodüs tla diretiva 2009/147/CE dl Parlamënt europeich y dl Consëi di 30 de novëmber dl 2009 sön la conservaziun di vicì salvari, denominada da chilò inant diretiva sön la sconanza di vicì, é sotmetüs a sconanza aladô dla lege provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes.

(4) La lista dles sorts de tiers daldöt sot a sconanza po gnì ampliada dala Junta provinziala.

(5) Al é proibì da:

 1. apié o copè da ion tiers - bel anfat tan vedli che ai é - dles sorts daldöt sot a sconanza, o da i scechè da ion, dantadöt tratan le tëmp de reproduziun, de zidlamënt, de ibernaziun y de migraziun, i tignì sö vis o morć, trasportè tiers daldöt sot a sconanza o perts de chisc, i adorè por lauraziuns, sciacarè de chisc, i baratè o i pité por rajuns comerziales o de barat;
 2. spachè o tó demez da ion dal ambiënt natural i üs o danejè o desfà i posć de nidificaziun, de reproduziun y i raiuns de palsa dles sorts di tiers daldöt sot a sconanza.

(6) I patruns, i afitadins y les porsones che à le dërt de nuzaziun po apié o copè talpines sön so terac che ai adora sciöche terac agricul y sciöche urt.

(7)  Les proibiziuns preodüdes dal coma 5 ne vel nia por les sorts de tiers da zidlamënć. Che che sciacarëia de chëstes sorts mëss mostrè sö n zertificat de provegnënza scrit fora dal zidladù.

(8) Por ći che reverda le pié o le copè sorts de tiers salvari nominades tl’injunta V, lëtra a) dla diretiva habitat, y sce al é preodü ezeziuns aladô dl articul 11 de chësta lege por se tó, apié o copè les sorts preodüdes tla injunta IV, lëtra a) dla medema diretiva, él a vigni moda proibì da adorè mesi nia seletifs che podess portè pro a fà morì fora o desturbè dassënn les popolaziuns dl post.

(9) Al é proibì da adorè i mesi nominà tl’injunta VI, lëtra a) dla diretiva habitat por apié y copè tiers y vigni atra manira de apié o copè tiers cun i mesi de trasport preodüs tl’injunta VI, lëtra b), dla medema diretiva.] 3)

3)
L'art. 4, l'art. 8, coma 4, l'art. 11, comesc 1 y 2, l'art. 22, coma 6 y l'art. 33, coma 3, é gnüs detlarà cuntra la costituziun cun sentënza di 18 d'aurì dl 2011, n. 151 dla Curt Costituzionala.

Art. 5 (Raiuns sot a sconanza)

(1)  Ti monumënć naturai, ti biotops protezionà y tl cheder di parcs naturai é dötes les sorts de tiers salvari daldöt sot a sconanza. Les desposiziuns sön la sconanza di tiers salvari y la ćiacia, sciöche inće sön la pëscia romagn impé.

Seziun II
Sconanza dles plantes salvares

Art. 6 (Oget de sconanza)

(1) Dötes les plantes salvares che crësc dassores tl raiun dla provinzia de Balsan é sot a sconanza. Les plantes neofites invasives é stlütes fora dales desposiziuns de sconanza preodüdes dai articui 8 y 9. 4)

4)
L'art. 6, coma 1 é gnü sostituì insciö dal art. 7, coma 1, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 7 (Sorts de plantes daldöt sot a sconanza)

(1) Les sorts de plantes che vëgn dant tla injunta B é daldöt sot a sconanza.

(2) Inće les sorts de plantes salvares preodüdes tles injuntes II y IV dla diretiva habitat é daldöt sot a sconanza. Por chëstes sorts vêlel n sistem de sconanza rigorus por mantignì o recostituì de bunes condiziuns de conservaziun.

(3) La lista dles sorts de plantes daldöt sot a sconanza po gnì ampliada dala Junta provinziala.

(4) Al é proibì da:

 1. cöie, cöie adöm, taié ia, ćiavè fora o desfà da ion plantes salvares daldöt sot a sconanza te düć sü stadiums de svilup o perts de chëstes, da les tignì sö sides frësches co sećiades, les trasportè, les adorè por lauraziuns, sciacarè de chëstes, les baratè o les pité por rajuns comerziales o de barat;
 2. mudé l’ambiënt natural dles plantes salvares daldöt sot a sconanza a na moda da mëte al prigo o manacè so mantignimënt.

Art. 8 (Sorts vegetales en pert sot a sconanza)

(1)  Dötes les sorts de plantes salvares che ne vëgn nia dant tl articul 7 é en pert sot a sconanza.

(2) Vigni porsona po cöie ćina a diesc stinfes de plantes en pert sot a sconanza al dè.

(3) Al é proibì da trà fora o sciacarè de plantes en pert sot a sconanza, tó fora o danejè sües perts sot tera ite o cöie jö sües rosëtes.

(3/bis) I proprietars privać, i afitadins, i usufruënć y sü familiars che vir impara, ne po nia cöie sön sü grunć de plü co trëi chili de fonguns al dé a persona; ai po cöie tan de plantes en pert sot a sconanza che ai ô. Ti parcs na-turai ne po i residënć nia cöie ti comuns interessà de plü co 2 chili de fonguns a persona ti dis per, sce ai ne paia nia la tassa de racoiüda. 5)

[(4) I patruns, i afitadins, chi che à le dërt de nuzaziun y les porsones che vir impara po cöie zënza limitaziuns fonguns y les sorts de plantes en pert sot a sconanza sön so terac.] 3)

(5) Tl respet di dërć dl patrun dl terac, po vigni porsona cöie i früć de bosch y les sorts de plantes tl injunta C por adoranza personala.

(6) Le diretur o la direturia dla Repartiziun provinziala Natöra y contrada po autorisé la racoiüda de sorts de plantes en pert sot a sconanza por fins scientifics, didatics o farmazeutics.

5)
L'art. 8, coma 3/bis é gnü injuntè dal art. 7, coma 2, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
3)
L'art. 4, l'art. 8, coma 4, l'art. 11, comesc 1 y 2, l'art. 22, coma 6 y l'art. 33, coma 3, é gnüs detlarà cuntra la costituziun cun sentënza di 18 d'aurì dl 2011, n. 151 dla Curt Costituzionala.

Art. 9 (Raiuns sot a sconanza)    delibera sentenza

(1) Ti monumënć naturai, ti biotops, ti parcs naturai y ti raiuns Natura 2000 é dötes les sorts de plantes, cun laprò i fonguns, daldöt sot a sconanza.

(2) Por adoranza personala pon cöie les plantes preodüdes tl injunta C, ater co ti monumënć naturai y ti biotops.

(3) I patruns, i afitadins, chi che à le dërt de nuzaziun y les porsones che vir impara po cöie fonguns y plantes, ater co les sorts de plantes daldöt sot a sconanza preodüdes tl’injunta B y ater co ti biotops y ti monumënć naturai, zënza limitaziuns sön so terac.

(4)6)7)

massimeVerfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19 - Buchhalterische und Verwaltungshaftung im öffentlichen Dienst –Zuständigkeit des Staates – Unzulässigkeit von Ausnahmen auf Landesebene – Zulage für geschäftsführende Führungskräfte
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 17 settembre 2009, n. 322 - Tutela del paesaggio - costruzione nuova strada forestale - parere negativo seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio - rete ecologica europea “Natura 2000” - direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE - realizzazione piani e progetti
6)
L'art. 9, coma 4, é gnü injuntè dal art. 15, coma 1, dla l.p. di 17 de jenà dl 2011, n. 1, y spo abroghè dal art. 11, coma 1, lëtra a) dla l.p. di 21 de jügn dl 2011, n. 4.
7)
Cun sentënza di 10 de forà dl 2014, n. 19 à la Curt Costituzionala detlarè stlüt jö le recurs costituzional dl art. 15, coma 1 dla lege provinziala di 17 de jenà dl 2011, n. 1 che â ajuntè le coma 4 dl art. 9 dla lege provinziala di 12 de mà dl 2010, n. 6. L’art. 15, coma 1 vëgn aratè sciöche abroghè.

Art. 10 (Nuzaziun agricola y forestala)

(1) Les proibiziuns preodüdes te chësta seziun ne vëgn nia aplicades ala nuzaziun agricola y forestala, ater co ći che vëgn preodü dal articul 7, coma 4, lëtra b).

(2) Les plantes sot a sconanza olache ara va da desmostrè che ares vëgn da coltivaziuns ne n’é nia sotmetüdes ala proibiziun y ales limitaziuns preodüdes dai articui 7 y 8.

Seziun III
Normes particolares por la sconanza dles sorts

Art. 11 (Derogaziuns y limitaziuns)

[(1) Por ći che reverda les sorts de plantes sot a sconanza y les sorts de tiers nia sotmetüdes ales leges provinziales sön la ćiacia y sön la pëscia, po le diretur o la direturia dla Repartiziun provinziala Natöra y contrada conzede derogaziuns dles desposiziuns preodüdes dal articul 4, coma 5, y dal articul 7, coma 4, por certi raiuns y tëmps limità. Dantadöt sce al ne esist nia d’atres bones soluziuns y sce al ne vëgn nia manacè le mantignimënt te na bona condiziun de conservaziun dla popolaziun dla sort interessada te so raiun de difujiun naturala, vëgnel conzedü chëstes derogaziuns:

 1. por sconè les plantes y i tiers salvari y conservè sü habitać naturai;
 2. por tignì fora de gragn dagns, dantadöt ales coltivaziuns, al zidlamënt, ai bosć, ai pësc y ales eghes, sciöche inće a d’atres formes de proprieté;
 3. tl interès dla sanité y dla segurëza publica o por d’atres rajuns obliëntes de gran interès publich, cun laprò les rajuns de natöra soziala o economica, y por rajuns che porta pro a conseguënzes positives de importanza primara por l’ambiënt;
 4. por la didatica o la inrescida, le repopolamënt y la reintroduziun de sorts y por operaziuns de reproduziun che va debojëgn por chësc fin, cun laprò la reproduziun artifiziala dles plantes;
 5. por conzede de apié y tignì sö n numer limité y spezifich de sorts preodüdes tl’injunta IV dla diretiva habitat, te condiziuns controlades a na moda rigorosa, sön basa seletiva y te na mosöra limitada.

(2) Vigni dui agn ti ortia le diretur o la direturia dla Repartiziun provinziala Natöra y contrada na relaziun sön les derogaziuns conzedüdes aladô dl coma 1 ales autoritês nazionales competëntes.] 3)

(3)  La Junta provinziala scrì dant les mosöres adatades por le prelevamënt y la nuzaziun dles sorts de tiers y plantes preodüdes tl’injunta V dla diretiva habitat, sce al va debojëgn por süa sconanza.

3)
L'art. 4, l'art. 8, coma 4, l'art. 11, comesc 1 y 2, l'art. 22, coma 6 y l'art. 33, coma 3, é gnüs detlarà cuntra la costituziun cun sentënza di 18 d'aurì dl 2011, n. 151 dla Curt Costituzionala.

Art. 12 (Tiers che n’alda nia pro la fauna dl post)

(1) Al é proibì da inćiasè tla natöra tiers che n’alda nia pro la fauna dl post.

Art. 13 (Organisms mudà geneticamënter)

(1) Al é proibì da introdüje organisms mudà geneticamënter tl cheder de:

 1. raiuns Natura 2000;
 2. parcs naturai, biotops y monumënć naturai;
 3. raiuns che confinëia cun lêć te n raiun 300 metri lerch pian ia dala spona;
 4. rüs, eghes y cursc d’ega scrić ite tles listes preodüdes dal regio decret di 11 de dezëmber dl 1933, n. 1775, y sön sües spones o arjinares, ćina a na larghëza de 150 metri l’öna;
 5. dlacià y fopes, sciöche inće ti raiuns sura 1600 metri sön le livel dl mer tl raiun dla regiun alpina;
 6. raiuns curis da sëlves y bosć;
 7. raiuns da parü y raiuns süć che se mirita da gnì sconà;
 8. surasperses por chëres che al vëgn conzedü premies por la cura y le mantignimënt dla contrada;
 9. terac che vëgn laurà a na moda ecologica.

(2) La Junta provinziala vëiga danfora raiuns neutrai esterns adatà y mosöres de precauziun por i raiuns nominà tl coma 1, por la sconanza di tiers y dles plantes salvari y so habitat.

(3) Tl respet dles desposiziuns transitores varëntes en materia de organisms mudà geneticamënter (OMG), vëgnel regolamentè a pert cun lege provinziala la racomanaziun 2003/556/CE di 23 de messè dl 2003, publicada dala Comisciun europeica y definida tl articul 2 dl decret- lege di 22 de novëmber dl 2004, n. 279, convertì cun mudamënć te lege dal articul 1 dla lege di 28 de jenà dl 2005, n. 5.

PERT III
SCONANZA DI HABITAĆ

Art. 14 (Fins y mosöres de sconanza)

(1)  Por garantì la conservaziun dla varieté dles sorts y ćiarè che les plantes y i tiers salvari ne möres nia fora, mësson fà a na moda che so habitat vëgnes mantignì o recostituì te na bona condiziun de conservaziun. Por chësc fin mësson fà intervënć de sconanza y conservaziun desvalis.

Art. 15 (Eghes chites)

(1) Tles eghes chites él proibì da:

 1. gaujé alteraziuns dles eghes chites naturales y seminaturales o di raiuns dlungia la spona, dantadöt cun le realisé operes de bonificaziun y de assuiamënt dl terac;
 2. jì incërch cun barches a motor de vigni sort, ater co por intervënć de aiüt y mosöres de ressanamënt por sconè les eghes. Da chësta proibiziun él stlüt fora le barca da passajiers dl comun de Curon sön le lêch de Resia. 8)
8)
L'art. 15 è gnü sostituì inscio dal art. 15, coma 2, dla l.p. di 17 de jenà dl 2011, n. 1.

Art. 16 (Raiuns da parü y raiuns süć)

(1) Chisc raiuns da parü se mirita da gnì sconà:

 1. i raiuns olache al vëgn metü sot tera ite eghes chites o che va dër plan;
 2. i popolamënć de ćiana y fostüa;
 3. i pra tömi y inagà olache al crësc dantadöt erba döra y polifs;
 4. i parüs de turba;
 5. i bosć da spona;
 6. i bosć da parü;
 7. i raiuns da fontanes;
 8. les eghes y i rüs cun let lëde da costruziuns y i fossà, cun laprò la vegetaziun dles spones.

(2) Chisc raiun süć che se caraterisëia por la gran biodiversité y che é de gran importanza por la conservaziun dles plantes o di tiers salvari sot a sconanza, se mirita da gnì sconà:

 1. pra süć;
 2. i raiuns da lastëis cun vegetaziun de stepa;
 3. sfësses d’arjila.

(3) I raiuns da parü che se mirita da gnì sconà, i fossà y i pici rüs daverć, sciöche inće i raiuns süć mëss gnì conservà y al mëss gnì consintì l’adoranza ecosostenibla de chëstes surasperses, tan inant che al ne vëgnes nia manacè süa conservaziun.

(4) I intervënć che podess desdrüje o danejè i raiuns preodüs dal coma 3 ne n’é nia conzedüs.

(5) Al é conzedü da sié popolamënć de ćiana y fostüa y pra da sternüda dal pröm de setëmber ai 15 de merz; por dortoré i fossà de bonificaziun deperpo él conzedü da sié dai 15 de messè ai 15 de merz. An po ma sié n tòch al iade por dortoré i fossà de bonificaziun. La Junta provinziala aprovëia sön la basa de conscidraziuns natu-ralistiches y di bojëgns che vëgn da prighi de agajuns, diretives de gestiun aposta, olache al po gnì preodü de-rogaziuns di tëmps che an siëia nominà dessura. 9)

9)
L'art. 16, coma 5 é gnü sostituì insciö dal art. 7, coma 3, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 17 (Vegetaziun dles spones y bosch da spona)

(1) Al é proibì da runćé la vegetaziun dles spones o le bosch da spona o da i desdrüje a val’ manira.

(2) Le diretur o la direturia dla Repartiziun provinziala Natöra y contrada po autorisé en via ezezionala le runćiamënt por rajuns de interès publich.

Art. 18 (Sconanza de trognores y brüsces)

(1) Tl respet dles normes forestales él conzedü da taié trognores y brüsces n tòch al iade, a na moda da ne manacè nia süa conservaziun.

Art. 19 (Dè füch y erbizig)

(1) Al é proibì da ti dè füch a vigni sort de mantel de vegetaziun, dantadöt ales trognores, ales brüsces, ai lëgns y al mantel de vegetaziun dlungia i confins di ćiamps y dles arjinares, sciöche inće apêr di rogns dles strades, dles linies dla ferata, di cursc d’ega y di fossà.

(2) Sce al manćia alternatives po le diretur o la direturia dla Repartiziun provinziala Natöra y contrada autorisé tl interès publich de ti dè füch al mantel de vegetaziun ma te certi raiuns y ma te certi tëmps.

(3) Al é proibì da tratè cun erbizig i mantì de vegetaziun preodüs dal coma 1, ater co ti raiuns agricui che vëgn laurà dassënn.

PERT IV
DESPOSIZIUNS PARTICOLARES POR I RAIUNS NATURA 2000

Art. 20 (Fins)   delibera sentenza

(1) Por contribuì ala sconanza dla varieté dles sorts tres la conservaziun di habitać naturai y seminaturai sciöche inće dles plantes y di tiers salvari tla provinzia de Balsan y tó pert ala rëi Natura 2000 preodüda dal articul 3 dla diretiva habitat, vëgnel metü sö i raiuns de importanza comunitara preodüs tl’injunta D y i raiuns de sconanza di vicì preodüs tl’injunta E.

(2) I confins di raiuns preodüs tl coma 1 vëgn portà ite ti planns urbanistics y ti planns setoriai.

(3)  Les injuntes D y E po gnì integrades dala Junta provinziala aladô dl prozedimënt stabilì dales desposiziuns comunitares.

massimeBeschluss vom 23. März 2016, Nr. 310 - Ausbringung von Mist, Gülle und Jauche aus der Viehwirtschaft für Flächen in Natura 2000-Gebieten: Genehmigung und Umsetzung der Managementleitlinien

Art. 21 (Mosöres de sconanza)   delibera sentenza

(1) Les mosöres de sconanza da adotè dess assiguré le mantignimënt o la recostituziun, te na buna condiziun de conservaziun, di habitać naturai y dles sorts de plantes y tiers salvari de interès comunitar te so raiun de difujiun naturala.

(2) La Junta provinziala stabilësc - sce al va debojëgn inće tres l’aprovaziun di planns de gestiun -chisc fins y chëstes mosöres por i raiuns Natura 2000:

 1. i obietifs de sconanza che reverda dantadöt la sconanza y la recostituziun di habitać prioritars y dles sorts prioritares;
 2. les mosöres de conservaziun.
  I obietifs dla sconanza y dles mosöres de conservaziun s’adatëia ai bojëgns ecologics di habitać naturai preodüs tl’injunta I y dles sorts preodüdes tl’injunta II dla diretiva habitat, sciöche inće dles sorts preodüdes tl’injunta I dla diretiva sön la sconanza di vicì. Por ći che reverda so habitat él odü danfora mosöres de conservaziun speziales da apliché - sce al va debojëgn - inće fora di raiuns Natura 2000, por garantì la suraviënza y la reproduziun dles sorts te so raiun de destribuziun.

(3) Ti raiuns Natura 2000 él proibì da dezipé i habitać naturai y i habitać dles sorts de interès comunitar, sciöche inće da desturbè les sorts por chëres che i raiuns é gnüs designà y mëte al prigo i obietifs de sconanza.

(4) Ti raiuns Natura 2000 él proibì, tl respet dles desposiziuns de sconanza plü rigoroses, da:

 1. realisé condütes eletriches y dl telefonn tl’aria nöies;
 2. realisé pistes dai schi y implanć portamunt nüs, ater co teleferiches da material;
 3. daurì ćiavares y mineores nöies, ater co chëres che à bele ciafè n’autorisaziun regolara canche chësta lege va en forza; les ćiavares y les mineores che é bele po gnì adorades ćina che la conzesciun toma. Al ne po nia gnì conzedü n arlungiamënt dla conzesciun;
 4. realisé implanć eolics nüs, ater co i intervënć de sostituziun y modernisaziun de chi che é bele o é bele gnüs autorisà, sciöche inće i implanć por curì le bojëgn tl raiun sot a sconanza che à na forza y na altëza limitada;
 5. realisé desćiaries nöies y implanć de depuraziun de eghes pazes, ater co i implanć de depuraziun di frabicać tl raiun sot a sconanza;
 6. serié y taié la vegetaziun dles spones di cursc d’ega tratan le tëmp de reproduziun di vicì, chël ô dì dai 15 de merz ai 15 de messè;
 7. spane coltöra minerala y coltöra organica lüjia, boacia y ega de stala dal zidlamënt de tiers, ater co chëra tl raiun Natura 2000 y dl’ agricoltöra, dla fruticoltöra y dla viticoltöra. La Junta provinziala aprovëia tignin cunt di bojëgns spezifics dla sconanza dla natöra y de n’adoranza adatada al post, diretives de gestiun, sön la basa de chëres che al po gnì conzedü derogaziuns ala proibiziun nominada dessura. 10)

(5) Les condütes eletriches tl’aria che é bele ti raiuns Natura 2000 mëss gnì assigurades por smendrì le prigo de colijiun o de se ciafè na scassada.

(6) I planns y i proieć preodüs dal articul 6 dla diretiva habitat che po influenzè dassënn i raiuns Natura 2000, é da sotmëte al’ejaminaziun de soportanza preodüda dal articul 22.

(7) Por miorè la coerënza ecologica dla rëi Natura 2000 sostëgn la Provinzia autonoma de Balsan la creaziun, la conservaziun y la recostituziun di elemënć dla contrada che à na importanza primara por les plantes y i tiers salvari. Ara se trata de chi elemënć che é dër importanć por la migraziun, la destribuziun geografica y le barat genetich dles sorts salvaries, porvia de süa strotöra lineara y progressiva, sciöche i cursc d’ega cun sü urs y i sistems de delimitaziun di ćiamps tradizionai, o porvia de so rode de coliamënt, sciöche i lagosc o i pici bosć.

(8) Ti raiuns Natura 2000 sostëgn la Provinzia autonoma de Balsan:

 1. la remoziun de resć de costruziuns o implanć tecnics nia plü adorà;
 2. les formes de agricoltöra estensives tradizionales;
 3. la conservaziun y la recostituziun di habitać naturai y seminaturai;
 4. le ćiavè ite o le isolé les condütes tl’aria che é bele.
massimeBeschluss vom 23. März 2016, Nr. 310 - Ausbringung von Mist, Gülle und Jauche aus der Viehwirtschaft für Flächen in Natura 2000-Gebieten: Genehmigung und Umsetzung der Managementleitlinien
10)
La lëtra g), dl art. 21, coma 4 é gnü sostituì insciö dal art. 7, coma 4, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 22 (Ejaminaziun de soportanza)   delibera sentenza

(1) L’ejaminaziun de soportanza vëgn damanada por düć i planns o proieć che podess avëi n influs important tl raiun Natura 2000. Ara vëgn fata tl cheder di prozedimënć de aprovaziun bele odüs danfora dales normes provinziales por i planns y i proieć che alda laprò.

(2) I organns singui o colegiai competënć por l’ejaminaziun y l’aprovaziun di planns y di proieć aladô dles normes provinziales se damana por chësc fin l’arat da pert de n espert o de na porsona inćiariada dala Repartiziun provinziala Natöra y contrada sön l’influs dl plann o proiet sön le raiun y süa conservaziun.

(3) La porsona che presentëia le plann o le proiet dà jö la documentaziun preodüda tl’injunta F por l’arat preodü dal coma 2.

(4)  Tl respet de ći che vëgn odü danfora dal coma 5, po n plann o n proiet gnì aprovè inće sce l’arat dl espert o dla porsona inćiariada dala Repartiziun provinziala Natöra y contrada é negatif, sce al n’é nia n’atra soluziun y sce al mëss gnì realisé por rajuns de gran interès publich, cun laprò les rajuns de natöra soziala o economica.

(5) Sce al é n habitat natural prioritar o na sort prioritara tl raiun, pol ma gnì lascè avarëi conscidraziuns liades ala sanité dla porsona y ala segurëza publica o liades a dër na bona faziun sön l’ambiënt o, do avëi ciafè l’arat dla Comisciun europeica, a d’atres rajuns costritives de gran interès publich.

(6) I provedimënć de aproaziun por i caji preodüs dai comesc 4 y 5 desponn eventualmënter inće a ćiaria dla porsona che à fat la proposta, les mosöres compensati-ves che va debojëgn por garantì la coerënza globala dla rëi ecologica europeica Natura 2000. 11)12)

massimeVerfassungsgerichtshof - Urteil vom 12. Dezember 2012, Nr. 278 - Jagd – jagdbare Tiere – Jagdzeiten – Art der Jagdausübung – staatliche Zuständigkeit
11)
L'art. 4, l'art. 8, coma 4, l'art. 11, comesc 1 y 2, l'art. 22, coma 6 y l'art. 33, coma 3, é gnüs detlarà cuntra la costituziun cun sentënza di 18 d'aurì dl 2011, n. 151 dla Curt Costituzionala. Dedô é l'art. 22, coma 6 gnü sostituì insciö dal art. 7, coma 5, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
12)
Cun sentënza n. 278 di 12 de dezëmber dl 2012 à la Curt Costituzionala detlarè che la chestiun de legitimité costituzionala dl art. 22, coma 6, sciöche al ê gnü mudé dal art. 7, coma 5 dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14, é infondada.

PERT V
SCONANZA DI CORËĆ Y DI MINERII

Art. 23 (Sconanza di corëć)

(1) Tl teritore dla provinzia de Balsan él proibì da cöie adöm y tó fora corëć.

(2) Le diretur o la direturia dla Repartiziun provinziala Natöra y contrada po, do avëi ciafè l’arat dl Museum Natöra Südtirol, autorisé de cöie adöm y tó fora corëć ma por rajuns scientifiches y didatiches o por cöie adöm reperć en colaboraziun cun le Museum Natöra Südtirol.

Art. 24 (Sconanza di minerai)

(1) Tl teritore dla provinzia de Balsan adóron n’autorisaziun por cöie adöm y tó fora minerai.

(2) Sce le patrun dl terac ne le proibësc nia, autorisëia le diretur o la direturia dla Repartiziun provinziala Natöra y contrada de cöie adöm y de tó fora minerai ma:

 1. ales porsones scrites ite pro n’assoziaziun mineralogica assoziada ala federaziun provinziala;
 2. ales porsones scrites ite pro n’assoziaziun mineralogica cun sënta fora dal teritore provinzial, sön domanda dla federaziun provinziala y por n tëmp limité;
 3. a porsones che po desmostrè de avëi na esperiënza particolara y na conescënza spezialistica te chësc ćiamp.

(3) L’autorisaziun é personala, ara vel ma por n tëmp limité y ti vëgn ma dada a porsones che à bele cumplì 14 agn.

(4) L’autorisaziun da cöie adöm y tó fora minerai ne po nia gnì conzedüda por i raiuns sot a sconanza, sciöche i monumënć naturai, i biotops, i raiuns ti planns teritoriai suracomunai, i parcs naturai y i raiuns sotmetüs ala proibiziun de cöie adöm, ater co por rajuns scientifiches y didatiches o por la racoiüda fata en colaboraziun cun le Museum Natöra Südtirol, do avëi ciafè l’arat positif dl Museum.

Art. 25 (Racoiüda y estraziun)

(1) Sce an ciafa minerai y corëć ia por tera ne vëgn chësc nia aratè sciöche cöie adöm.

(2) Pro l’estraziun de minerai y corëć pon adorè i stromënć usuai, sciöche maciües o martì ćina a cin chili, scarpì ćina a 40 zentimetri lunć, badis, picli y d’atri mesi manuai. L’adoranza de mascinns da forè de vigni sort, materiai esplosifs y injins d’alzamënt idraulics mëss gnì autorisada dal diretur o dala direturia dla Repartiziun provinziala Natöra y contrada.

(3)  N iade che l’estraziun é stlüta jö mësson mëte döt apost denant co s’un jì. Le mantel de vegetaziun mëss gnì metü apost sciöche al ê denant y aladô dles carateristiches particolares dl post.

PERT VI
SOSTËGN DLA SCONANZA DLA NATÖRA

Art. 26 (Mosöres de sostëgn)     delibera sentenza

(1) La Provinzia autonoma de Balsan sostëgn la sconanza dla natöra y dla contrada. Ara po sostignì le laûr de assoziaziuns y organisaziuns che se dà jö cun chësc compit cun contribuć y mosöres d’aiüt, mëte a desposiziun mesi adatà y surandè laûrs de inrescida y de planificaziun.

(2) La Provinzia autonoma de Balsan sostëgn dantadöt la inrescida y le laûr scientifich, sciöche inće la sensibilisaziun y l’informaziun por sconè les sorts y i habitać aladô dla diretiva habitat y dla diretiva sön la sconanza di vicì.

massimeBeschluss vom 5. April 2016, Nr. 349 - Kriterien für die Gewährung von Förderungen aus dem Landschaftsfonds
massimeBeschluss vom 14. April 2015, Nr. 435 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen für Jahresprogramme im Bereich Natur, Landschaft und Raumentwicklung (Art. 18 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, Art. 26 des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010, Nr. 6 und Art. 114 des Landesgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13) (abgeändert mit Beschluss Nr. 139 del 16.02.2016)

Art. 27 (Sconanza dla natöra contratuala)

(1) La Provinzia autonoma de Balsan po stlüje jö cun i patruns di terac o cun chi che à le dërt de stlüje jö contrać de dërt privat sön chisc terac, por paié certes prestaziuns, limitaziuns o d’atres mosöres. Te de te’contrać pora nen jì de mosöres aladô dla diretiva habitat o dla diretiva sön la sconanza di vicì, mosöres por la conservaziun y la cura di raiuns sot a sconanza, cun laprò la gestiun di raiuns sot a sconanza y la redaziun y atuaziun di planns de gestiun por la conservaziun y la cura de raiuns da parü, bosć da spona, pra süć y megri o por la conservaziun y la cura de brüsces o trognores importantes por l’agricoltöra o la natöra.

(2) La Junta provinziala emanëia diretives sön la stipulaziun di contrać preodüs dal coma 1, sön la sort y la cuantité di compënsc y sön sües prescriziuns, condiziuns y tomanzes.

PERT VII
ATUAZIUN DLA LEGE

Art. 28 (Suraverda)

(1) La Repartiziun provinziala Natöra y contrada en colaboraziun cun l’ofize provinzial competënt en materia de ćiacia y pëscia, ćiara sura y documentëia la condiziun de conservaziun di habitać naturai y di tiers y dles plantes salvari, tignin cunt di habitać y dles sorts prioritares aladô dla diretiva habitat y dles sorts preodüdes tl’injunta I dla diretiva sön la sconanza di vicì; ara scrì vigni sis agn na relaziun aposta.

(2)  La relaziun preodüda dal coma 1 contëgn inće informaziuns sön les mosöres de conservaziun fissades dala Junta provinziala y la valutaziun dles conseguënzes de chëstes mosöres sön la condiziun de conservaziun di habitać naturai preodüs tl’injunta I y dles sorts preodüdes tl’injunta II dla diretiva habitat.

Art. 29 (Verda y control)

(1) Le personal dla Repartiziun provinziala Natöra y contrada y dl’Agenzia provinziala por l’ambiënt, inćiarié por chësc fin dal diretur respetif o dala direturia respetiva, le Corp di verdabosch provinzial y la polizia de comun ćiara che chësta lege vëgnes osservada.

Art. 30 (Confiscaziun)

(1) Sce an ne se tëgn nia ales normes sön la sconanza di tiers salvari, di corëć y minerai vëgn düć i tiers y dötes sües formes de svilup, düć i corëć y düć i minerai confiscà.

(2) Che che ne dà nia dant do na amoniziun formala ći che é preodü dal coma 1, vëgn straufè cun na sanziun aministrativa dui iadi tan alta co la soma preodüda dal articul 31 por les violaziun che alda laprò.

(3) I tiers confiscà o sües formes de svilup vëgn metüdes indô te so ambiënt natural sce ara va.

(4) I tiers confiscà che ne po nia gnì metüs indô te so ambiënt natural, sciöche inće i corëć y i minerai confiscà, ti vëgn surandà al Museum Natöra Südtirol.

Art. 31 (Sanziuns aministratives)

(1) Che che ne se tëgn nia ala desposiziun preodüda dal articul 3, coma 2 sön le comerz de tiers salvari, mëss paié na sanziun aministrativa de 100,00 euro a tier.

(2) Che che ne se tëgn nia ales desposiziuns preodüdes dal articul 4, coma 5 o dal articul 5 sön la sconanza dles sorts de tiers daldöt sot a sconanza, mëss paié na sanziun aministrativa de 200,00 euro.

(3) Che che ferësc o stlopëta n tier daldöt sot a sconanza mëss paié na sanziun aministrativa de 200,00 euro a tier.

(4) Che che danejëia o desfej i posć de nidificaziun, de reproduziun, de palsa o de sojornanza di tiers daldöt sot a sconanza, mëss paié na sanziun aministrativa de 300,00 euro; sce les surasperses é majeres co diesc metri cuadrać vëgn la sanziun alzada de 30,00 euro por vigni meter cuadrat implü.

(5) Che che ne se tëgn nia ales desposiziuns preodüdes dal articul 7, coma 4, lëtra a) y dal articul 9, coma 1 sön la sconanza dles plantes daldöt sot a sconanza, mëss paié na sanziun aministrativa de 50,00 euro por la pröma planta, plü 5,00 euro por vigni planta implü.

(6) Che che ne se tëgn nia ales desposiziuns preodüdes dal articul 7, coma 4, lëtra b), sön la sconanza dl ambiënt natural dles plantes daldöt sot a sconanza, mëss paié na sanziun aministrativa de 300,00 euro; sce les surasperses é maius co diesc metri cuadrać vëgn la sanziun alzada de 30,00 euro por vigni meter cuadrat implü.

(7) Che che ne se tëgn nia al articul 8, coma 2, y cöi passa diesc stinfes de plantes en pert sot a sconanza, mëss paié na sanziun aministrativa de 30,00 euro, plü 5,00 euro por vigni planta implü.

(8) Che che ne se tëgn nia ales desposiziuns preodüdes dal articul 8, coma 3, mëss paié na sanziun aministrativa de 100,00 euro.

(9) Che che ne se tëgn nia ales desposiziun preodüdes dal articul 8, coma 5 sön la racoiüda de plantes en pert sot a sconanza por le bojëgn personal, mëss paié na sanziun aministrativa de 70,00 euro.

(10) Che che ne se tëgn nia ala desposiziun preodüda dal articul 12 sön la introduziun de tiers che ne alda nia pro chi dl post, mëss paié na sanziun aministrativa de 300,00 euro y condüje demez i tiers.

(11) Che che ne se tëgn nia ala desposiziun preodüda dal articul 15, coma 1, lëtra b) sön la zircolaziun cun barches a motor, mëss paié na sanziun aministrativa de 200,00 euro.

(12) Che che ne se tëgn nia ales desposiziuns preodüdes dal articul 16, coma 5 sön le sié popolamënć de ćiana y fostüa y fossà de bonificaziun, dal articul 18, coma 1 sön le agaié trognores y brüsces, dal articul 19, comesc 1 y 3 sön le ti dè füch y l’adorè erbizig y dal articul 21, coma 4, lëtra g) sön le spane coltöra minerala y coltöra organica lüjia ti raiuns Natura 2000, mëss paié na sanziun aministrativa de 200,00 euro; sce les surasperses é maius co 50 metri cuadrać vëgn la sanziun alzada de 10,00 euro por vigni meter cuadrat implü.

(13) Che che ne se tëgn nia ales desposiziuns preodüdes dal articul 23, coma 1, sön la racoiüda y l’estraziun de corëć, o cöi adöm minerai zënza l’autorisaziun preodüda dal articul 24, coma 1 o ne se tëgn nia ales condiziuns dl’autorisaziun preodüda dal articul 23, coma 2 o dal articul 24, mëss paié na sanziun aministrativa de 300,00 euro. La medema sanziun mëss inće gnì paiada da che che ne ti mostra nia al personal de verda l’autorisaziun preodüda dal articul 23, coma 2 o dal articul 24.

(14) Che che adora d’atri stromënć co chi che é odüs danfora dal articul 25, coma 2, mëss paié na sanziun aministrativa de 200,00 euro.

(15) Che che ne mët nia indô apost le mantel de vegetaziun y le post sciöche scrit dant dal articul 25, coma 3, mëss paié na sanziun aministrativa de 300,00 euro.

(16) Les sanziuns aministratives da apliché aladô di comesc da denant, ne po a vigni moda nia ester majeres co 20.000 euro. 13)

13)
L'art. 31, coma 16 é gnü injuntè dal art. 7, coma 6, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 32 (Sostituziun de desposiziuns de sconanza)

(1) Les desposiziuns sön la sconanza dles sorts preodüdes dala pert II y sön la sconanza di minerai y di corëć preodüs dala pert V, sostituësc dötes les desposiziuns che alda laprò preodüdes ti vincui dla contrada.

PERT VIII
D’ATRES DESPOSIZIUNS

Art. 33 (Mudaziuns dla lege provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 14, sön les “Desposiziuns sön la sconanza dla salvarjina y la ćiacia”)

(1) Le coma 4 dl articul 3 dla lege provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes, vëgn mudé insciö:

“4. L’Osservatore dla salvarjina é n organn de consulënza tecnich-scientifica dl’aministraziun provinziala y à süa sënta te sü ofizi. Al dà jö i arać odüs danfora dal articul 2, coma 3, dla lege regionala di 30 d’aurì dl 1987, n. 3, y mudaziuns suandëntes, y ti caji preodüs da chësta lege. L’Osservatore dla salvarjina mëss ester metü adöm aladô dla consistënza di grups linguistics pro l’ultima cumpedada dla popolaziun, tl respet dla poscibilité de rové pormez por le grup linguistich ladin.”

(2) Le coma 1 dl articul 9 dla lege provinziala di 17 messè dl 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes, vëgn sostituì insciö:

“1. Tles oases de sconanza él proibì da jì a ćiacia. Ti biotops sot a sconanza da passa diesc etars o che confinëia diretamënter cun le raiun de sconanza dl Parch Nazional Ju de Stielva, él conzedü da controlè la salvarjina da aundles che an po ćiacè ti limi dl plann sön le stlopetè preodü dal articul 27 y stlopetè les olps.”

[(3) Do le coma 1 dl articul 9 dla lege provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes, vëgnel ajuntè chësc coma:

“1/bis. L’assessur provinzial competënt por la ćiacia po, do avëi aldì l’Osservatore dla salvarjina y la Repartiziun provinziala Natöra y contrada, conzede de stlopetè tles oases de sconanza certes sorts de salvarjina preodüdes dal articul 4, comesc 1 y 2, por rajuns biologiches y igienich-sanitares y por stravardè les coltivaziuns agricoles y forestales y i pësc da dagns.”]3)

(4) Le coma 2 dl articul 9 dla lege provinziala di 17 de messè dl 1987, n. 14, y mudaziuns suandëntes, vëgn sostituì insciö:

“2. Aladô de chësta lege é les oases de sconanza i biotops sot a sconanza aladô dla lege provinziala di 25 de messè dl 1970, n. 16, y mudaziuns suandëntes. La Junta provinziala stabilësc apêr dles rutes de migraziun di vicì da migraziun oases de sconanza por portè pro al mantignimënt y ala cura, aladô di bojëgns ecologics di habitać di vicì da migraziun.”

3)
L'art. 4, l'art. 8, coma 4, l'art. 11, comesc 1 y 2, l'art. 22, coma 6 y l'art. 33, coma 3, é gnüs detlarà cuntra la costituziun cun sentënza di 18 d'aurì dl 2011, n. 151 dla Curt Costituzionala.

Art. 34 (Mudaziun dla lege provinziala di 19 de jügn dl 1991, n. 18, “Regolamentaziun dla racoiüda de fonguns por sconè i ecosistems dles plantes”)

(1) Le coma 3 dl articul 8 dla lege provinziala di 19 jügn dl 1991, n. 18, y mudaziuns suandëntes, vëgn sostituì insciö:

“3. Ti monumënć naturai, ti biotops, ti parcs naturai, ti raiuns Natura 2000 y tl raiun dl Parch Nazional Ju de Stielva tla provinzia de Balsan vëgnel alzè dl 50 porcënt les straufunghes odüdes danfora da chësta lege sce an cöi de plü fonguns co che an nen po cöie.”

Art. 35 (Mudaziun dla lege provinziala di 25 de messè dl 1970, n. 16, sön la “Sconanza dla contrada”)

(1) Do la lëtra e) dl coma 1 dl articul 18-bis dla lege provinziala di 25 de messè dl 1970, n. 16, vëgnel ajuntè chësta lëtra:

“f) la gestiun dl aflus de vijitadus ti raiuns sot a sconanza, la realisaziun de trus tematics y naturalistich-didatics y i intervënć de sensibilisisaziun tl ćiamp dla sconanza dla natöra y dla contrada, sciöche inće dla cultura dl frabiché.”

Art. 36 (Abrogaziun de leges)

(1) Chëstes leges provinziales vëgn abrogades:

 1. la lege provinziala di 28 de jügn dl 1972, n. 13, y mudaziuns suandëntes;
 2. la lege provinziala di 13 d’agost dl 1973, n. 27, y mudaziuns suandëntes;
 3. la lege provinziala di 12 d’agost dl 1977, n. 33, y mudaziuns suandëntes.

Art. 37 (Desposiziun finanziara)

(1) La spëisa por i intervënć a ćiaria dl eserzize 2010 che vëgn da chësta lege vëgn curida cun les cuotes de stanziamënt ćiamò dan man sön les UPB 25105 y 25210 dl bilanz provinzial 2010 autorisades por i intervënć odüs danfora dala lege provinziala abrogada dal articul 36, lëtra b).

(2) La spëisa a ćiaria di eserzizi finanziars suandënć vëgn stabilida cun lege finanziara anuala.

Art. 38 (Jüda en forza)

(1) Chësta lege va en forza 60 dis do süa publicaziun tl Boletin Ofizial dla Regiun.

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

INJUNTA A

Lista di tiers salvari sot a sconanza odüs danfora dal articul 4
(les sorts sot a sconanza aladô dles injuntes II y IV dla diretiva habitat y les families che stlüj ite chëstes sorts à chësta merscia *)

 

 1. Mamifer (Mammalia):
  1. Talpina (Talpa europea).
 2. Retii (Reptilia):
  1. Linjores (Lacertidae): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan*,
  2. Arbejëia (Anguis fragilis),
  3. Bisches (Serpentes): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan*.
 3. Anfibs (Amphibia):
  1. Arosć (Rana, Hyla): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan*,
  2. Crotes (Bufonidae): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan*
  3. Bombina (Bombina): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan*,
  4. Salamandres (Salamandridae): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan*,
  5. Tatermandli (Triturus): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan*.
 4. Molusć (Mollusca):
  1. Vertigo angustior (Vertigo angustior)*,
  2. Vertigo genesii (Vertigo genesii)*,
  3. Vertigo geyeri (Vertigo geyeri)*,
  4. Vertigo moulinsiana (Vertigo moulinsiana)*,
  5. Concora de rü y de poz (Unionidae)*.
 5. Inseć (Hexapoda):
  1. Libelules (Odonata): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan;
  2. Saioć (Saltatoria):
   1. Chrysocharon dispar (Chrysocharon dispar),
   2. Epacromius teregestinus (Epacromius teregestinus),
   3. Oedalus decorus (Oedalus decorus),
   4. Oedipoda germanica (Oedipoda germanica),
   5. Parapleurus alliaceus (Parapleurus alliaceus),
   6. Ruspolia nitidula (Ruspolia nitidula),
   7. Sphingonotus caerulans (Sphingonotus caerulans),
   8. Saioch de parü (Stethophyma grossum),
   9. Tetrix tuerki (Tetrix tuerki),
   10. Tettigonia caudata (Tettigonia caudata);
  3. Chefri (Coleoptera):
   1. Cerambyx cerdo (Cerambyx cerdo)*,
   2. Hydrophilus spp. (Hydrophilus spp.),
   3. Feur (Lucanus cervus)*,
   4. Meloe spp.: dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
   5. Osmoderma eremita (Osmoderma eremita)*,
   6. Rosalia alpina (Rosalia alpina)*;
  4. Paôi (Lepidoptera):
   1. Apatura spp. (Apatura spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
   2. Boloria dia (Boloria dia),
   3. Boloria eunomia (Boloria eunomia),
   4. Brenthis ino (Brenthis ino),
   5. Callimorpha quadripuncta (Callimorpha quadripuncta)*,
   6. Catocala spp. (Catocala spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
   7. Chazara briseis (Chazara briseis),
   8. Coenonympha glycerion (Coenonympha glycerion),
   9. Colias palaeno (Colias palaeno),
   10. Erebia triarius (Erebia triarius),
   11. Eriogaster catax (Eriogaster catax)*,
   12. Euphydryas aurinia (Euphydryas aurinia)*,
   13. Heteropterus morpheus (Heteropterus morpheus),
   14. Hipparchia fagi (Hipparchia fagi),
   15. Hyles hippophaes (Hyles hippophaes)*,
   16. Vela (Iphiclides podalirius),
   17. Libythea celtis (Libythea celtis),
   18. Limenitis spp. (Limenitis spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
   19. Lopinga achine (Lopinga achine)*,
   20. Lycaena alciphron (Lycaena alciphron),
   21. Lycaena dispar (Lycaena dispar)*,
   22. Lycaena helle (Lycaena helle)*,
   23. Lycaena tityrus (Lycaena tityrus),
   24. Maculinea arion (Maculinea arion)*,
   25. Melitaea deione (Melitaea deione),
   26. Melitaea diamina (Melitaea diamina),
   27. Melitaea didyma (Melitaea didyma),
   28. Melitaea phoebe (Melitaea phoebe),
   29. Neptis rivularis (Neptis rivularis),
   30. Paôl d’Apol (Parnassius apollo)*,
   31. Parnassius mnemosyne (Parnassius mnemosyne)*,
   32. Parnassius phoebus (Parnassius phoebus),
   33. Plebeius trappi (Plebeius trappi),
   34. Polyommatus damon (Polyommatus damon),
   35. Proserpina (Proserpinus proserpina)*,
   36. Pyronia tithonus (Pyronia tithonus),
   37. Satyrium acaciae (Satyrium acaciae),
   38. Satyrium w-album (Satyrium w-album),
   39. Tymelicus acteon (Tymelicus acteon),
   40. Zerynthia polyxena (Zerynthia polyxena)*.

INJUNTA B

Lista dles plantes daldöt sot a sconanza preodüdes dal articul 7
(les sorts sot a sconanza aladô dla diretiva habitat, sciöche inće les families che stlüj ite chëstes sorts à chësta merscia *)

 

 1. Plantes da flu (Angiospermae):
  1. Achilea ghela (Achillea tomentosa),
  2. Andromeda (Andromeda polifonia),
  3. Androsacia (Androsace spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  4. Ćiapel de Einsele (Aquilegia einseleana),
  5. Armeria de munt (Armeria alpina),
  6. Artemisia liciorënta (Artemisia nitida),
  7. Astragalus exscapus (Astragalus exscapus),
  8. Astragalus vesicarius (Astragalus vesicarius),
  9. Bombycilaena erecta (Bombycilaena erecta),
  10. Butomus umbellatus (Butomus umbellatus),
  11. Ćiampanela de Moretti (Campanula morettiana)*,
  12. Ćiampanela ghela (Campanula thyrsoides),
  13. Carex appropinquata (Carex appropinquata),
  14. Carex capitata (Carex capitata),
  15. Carex chordorrhiza (Carex chordorrhiza),
  16. Carex disticha (Carex disticha),
  17. Carex heleonastes (Carex heleonastes),
  18. Carex marittima (Carex marittima),
  19. Carex puntata (Carex puntata),
  20. Carex stenophylla (Carex stenophylla),
  21. Carex vaginata (Carex vaginata),
  22. Ciüf da milerainesc (Centaurium spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  23. Centranthus angustifolius (Centranthus angustifolius),
  24. Cerinthe spp. (Cerinthe spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  25. Cicuta virosa (Cicuta virosa),
  26. Chrysopogon gryllus (Chrysopogon gryllus),
  27. Ziclamin de munt (Cyclamen purpurascens),
  28. Ciüf de Sant Ijidoro (Daphne spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  29. Nagola (Dianthus spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  30. Dictamnus albus (Dictamnus albus),
  31. Dracocephalum spp. (Dracocephalum spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan *,
  32. Drosera (Drosera spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  33. Efedra svizera (Ephedra helvetica),
  34. Baudl angost (Eriophorum gracile),
  35. Saliëta bassa (Eritrichium nanum),
  36. Stëra ghela (Gagea spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  37. Anziana (Gentiana spp., Gentianella spp., Gentianopsis ciliata, Comastoma spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  38. Gratiola officinalis (Gratiola officinalis),
  39. Heliosciadium nodiflorum (Heliosciadium nodiflorum),
  40. Hierochloe odorata (Hierochloe odorata),
  41. Fëiaspina europeica (Ilex aquifolium),
  42. Inula britannica (Inula britannica),
  43. Iris de parü (Iris pseudacorus),
  44. Iris sibirica (Iris sibirica),
  45. Stëra de munt (Leontopodium alpinum),
  46. Leucojum vernum (Leucojum vernum),
  47. Sanvì (Lilium bulbiferum),
  48. Gile de Sant Ojöp (Lilium martagon),
  49. Lotus tenuis (Lotus tenuis),
  50. Myricaria germanica (Myricaria germanica),
  51. Rösa de lêch ghela (Nuphar luteum),
  52. Rösa de lêch blanćia (Nymphaea alba),
  53. Onosma helveticum subsp. tridentinum (Onosma helveticum subsp. tridentinum),
  54. Orchidees (Orchidaceae): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan *,
  55. Gran orlaia (Orlaya grandiflora),
  56. Erba dla cu (Orobanche spp., Phelipanche spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  57. Gile de paraîsc (Paradisea liliastrum),
  58. Piedlara de Hacquet (Pedicularis hacquetii),
  59. Grifa dl malan (Physoplexis comosa)*,
  60. Primula (Primula spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan, cun laprò la Cortusa de Matthioli (Primula (=Corthusa) matthioli), ater co la gran primula (Primula elatior) y la tle de San Pire (Primula veris),
  61. Brunela blanćia (Prunella laciniata),
  62. Anemona (Pulsatilla spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  63. Ranunculus lingua (Ranunculus lingua),
  64. Rhaponticum scariosum (Rhaponticum scariosum),
  65. Rhynchospora spp. (Rhynchospora spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  66. Fragacin (Saxifraga spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan*,
  67. Scheuchzeria palustris (Scheuchzeria palustris),
  68. Sparganium spp. (Sparganium spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  69. Swertia perennis (Swertia perennis),
  70. Telephium imperati (Telephium imperati),
  71. Tozzia alpina (Tozzia alpina),
  72. Trichophorum pumilum (Trichophorum pumilum)
  73. Trifolium saxatile (Trifolium saxatile)*,
  74. Typha spp. (Typha spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan,
  75. Misciagnora (Vaccinium oxycoccos agg.),
  76. Gran veronica (Veronica teucrium).
 2. Füresc (Pteridophyta)
  1. Adiantum capillus-veneris (Adiantum capillus-veneris),
  2. Botrychium spp. (Botrychium spp.): dötes les sorts dl post tl raiun dla provinzia de Balsan.
  3. Ophioglossum vulgatum (Ophioglossum vulgatum),
  4. Woodsia pelosa (Woodsia ilvensis).
 3. Müstli (Bryophyta)
  1. Buxbaumia viridis (Buxbaumia viridis)*,
  2. Drepanocladus vernicosus (Drepanocladus vernicosus)*,
  3. Mannia triandra (Mannia triandra)*,
  4. Meesia longiseta (Meesia longiseta)*.

INJUNTA C

Lista dles plantes salvares en pert sot a sconanza che po gnì coiüdes por le bojëgn personal aladô dl articul 8, coma 5

 

 1. Ćiarì mać (Achillea millefolium): döta la planta ater co les raîsc,
 2. Mantel de Santa Maria (Alchemilla spp.): döta la planta ater co les raîsc,
 3. Granëta dla olp (Arctostaphylos uva-ursi): les fëies,
 4. Bedoi (Betula pendula): les fëies,
 5. Umulus (Humulus lupulus): i fios,
 6. Erba de San Jan (Hypericum perforatum): döta la planta ater co les raîsc,
 7. Ortia mata blanćia (Lamium album),
 8. Müia (Rubus idaeus): les fëies,
 9. Faü fosch (Sambucus nigra): les flus,
 10. Sgrijorun (Silene vulgaris),
 11. Polënta (Taraxacum officinale): döta la pianta cun rosëta de fëies,
 12. Linda (Tilia spp.): les flus,
 13. Flu de lavac (Tussilago farfara): les flus y les fëies,
 14. Gran ortia (Urtica dioica): döta la planta ater co les raîsc,
 15. Valerianela (Valerianella locusta): la rosëta de fëies.

INJUNTA D

Raiuns de importanza comunitara preodüs dala diretiva 92/43/CEE dl Consëi di 21 de mà dl 1992, aladô dl articul 20

 

 1. Biotop Vegetaziun de stepa Tartscher Leiten (Cod. IT3110001);
 2. Biotop Istla de Schludern (Cod. IT3110002);
 3. Biotop Istla de Tschengls (Cod. IT3110004);
 4. Biotop Istla de Eyrs (Cod. IT3110005);
 5. Biotop Vegetaziun de stepa Sonnenberg (Cod. IT3110010);
 6. Val de Pfossen tl Parch Natural Grup de Texel (Cod. IT3110011);
 7. Lazins - Ćiadëna dl Schneeberg tl Parch Natural Grup de Texel (Cod. IT3110012);
 8. Biotop Delta dl Falschauer (Cod. IT3110013);
 9. Biotop Istles de Giss (Cod. IT3110014);
 10. Biotop Hühnerspiel (Cod. IT3110015);
 11. Biotop Wiesermoos (Cod. IT3110016);
 12. Parch Natural Rieserferner-Ahrn (Cod. IT3110017);
 13. Biotop Istles dl Ahr (Cod. IT3110018);
 14. Biotop Rasner Möser (Cod. IT3110019);
 15. Biotop Seikofel - Munt de Nemes (Cod. IT3110020);
 16. Biotop Istla dla Rienza - Toblach (Cod. IT3110022);
 17. Funes - Pütia - Resciesa tl Parch Natural Pöz-Odles (Cod. IT3110026);
 18. Gherdëna - Val - Pöz tl Parch Natural Pöz-Odles (Cod. IT3110027);
 19. Parch Natural Scilier-Ćiadinac (Cod. IT3110029);
 20. Biotop Totes Moos (Cod. IT3110030);
 21. Biotop Wölflmoor (Cod. IT3110031);
 22. Biotop Tschingger Moor (Cod. IT3110032);
 23. Biotop Eislöcher (Cod. IT3110033);
 24. Biotop Lêch de Kaltern (Cod. IT3110034);
 25. Biotop Castelfeder (Cod. IT3110035);
 26. Parch Natural Trudner Horn (Cod. IT3110036);
 27. Biotop Lêch de Fennberg (Cod. IT3110037);
 28. Ulten - Sulden tl Parch Nazional Ju de Stielva (Cod. IT3110038);
 29. Ortler - Pizes Madatsch tl Parch Nazional Ju de Stielva (Cod. IT3110039);
 30. Munt de Chavalatsch tl Parch Nazional Ju de Stielva (Cod. IT3110040);
 31. Jaggl sön le Ju de Raisch (Cod. IT3110041);
 32. Pra da lastëis Agums (Cod. IT3110042);
 33. Pra da lastëis de Santa Otilia (Cod. IT3110043);
 34. Vegetaziun de stepa Schlanderser Leiten (Cod. IT3110044);
 35. Vegetaziun de stepa Kortscher Leiten (Cod. IT 3110045);
 36. Biotop Fuchsmöser (Cod. IT3110046);
 37. Pra d’Armentara (Cod. IT3110048);
 38. Parch Natural Fanes-Senes-Braies (Cod. IT3110049);
 39. Parch Natural Dolomites de Le Sest (Cod. IT3110050);
 40. Biotop Istla dl Ahr de San Sciomun (Cod. IT3110051).

INJUNTA E

Raiuns sot a sconanza particolara por i vicì preodüs dala diretiva 2009/147/CE dl Parlamënt europeich y dl Consëi di 30 de novëmber dl 2009, aladô dl articul 20

 

 1. Biotop Istla de Schludern (Cod. IT3110002);
 2. Biotop Vegetaziun de stepa Sonnenberg (Cod. IT3110010);
 3. Val de Pfossen tl Parch Natural Grup de Texel (Cod. IT3110011);
 4. Lazins - Ćiadëna dl Schneeberg tl Parch Natural Grup de Texel (Cod. IT3110012);
 5. Biotop Delta dl Falschauer (Cod. IT3110013);
 6. Parch Natural Rieserferner-Ahrn (Cod. IT3110017);
 7. Biotop Istles dl Ahr (Cod. IT3110018);
 8. Funes - Pütia - Rasciesa tl Parch Natural Pöz-Odles (Cod. IT3110026);
 9. Parch Natural Scilier-Ćiadinac (Cod. IT3110029);
 10. Biotop Lêch de Kaltern (Cod. IT3110034);
 11. Parch Natural Trudner Horn (Cod. IT3110036);
 12. Ulten - Sulden tl Parch Nazional Ju de Stielva (Cod. IT3110038);
 13. Ortler – Pizes de Madatsch tl Parch Nazional Ju de Stielva (Cod. IT3110039);
 14. Munt de Chavalatsch tl Parch Nazional Ju de Stielva (Cod. IT3110040);
 15. Parch Natural Fanes-Senes-Braies (Cod. IT3110049);
 16. Parch Natural Dolomites de Le Sest (Cod. IT3110050);
 17. Biotop Istla dl Ahr de San Sciomun (Cod. IT3110051).

INJUNTA F

Documentaziun da presentè por l’ejaminaziun de soportanza aladô dl articul 22

 

 1. Planns:
  1. localisaziun di raiuns atocà y descriziun de so status de sconanza cun referimënt ala rëi Natura 2000;
  2. descriziun dles carateristiches y di contignüs dl plann che po influenzè le status de sconanza di raiuns Natura 2000;
  3. individuaziun de punć contrastanć eventuai danter i contignüs/fins dl plann y i fins de conservaziun dla rëi Natura 2000 y sües conseguënzes;
  4. individuaziun dles aziuns por ciafè na soluziun por i punć contrastanć eventuai (mosöres de avaliaziun eventuales) che scona y valorisëia a vigni moda le habitat y les sorts te chisc raiuns.
 2. Proieć:
  1. descriziun sintetisada dles carateristiches tecniches y fisiches dl proiet;
  2. descriziun dles ativitês liades ala realisaziun dl proiet (cantiers, deponüdes di materiai, y i.i.);
  3. rajiuns ćiodi che al va debojëgn de realisé le proiet (indicaziun de alternatives poscibles);
  4. indicaziun dl raiun Natura 2000 atochè dal intervënt o dl raiun che termenëia cun le raiun sot a sconanza;
  5. indicaziun dl habitat y dles sorts de plantes y de tiers por chi che le raiun é gnü stabilì y che é atocà dal intervënt;
  6. tl caje de compatibilité: atestaziun sintetisada de compatibilité dl intervënt cun referimënt al habitat y ales sorts che é gnüdes stabilides por le raiun;
  7. tl caje de incompatibilité: descriziun dles mosöres dl proiet y dles mosöres che é da tó por smendrì le dann al ambiënt natural, sides canche al vëgn realisé l’intervënt che pro la metüda en funziun; descriziun di intervënć por balanzè manćianzes eventuales (mosöres de reduziun).

 

indice