In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

b) Lege Provinziala di 16 de merz dl 2000, n. 81)
Normes per stravardé la cualità dl’aria

Visualizza documento intero
1)
Publicà tl Supl. n. 1 dl B.U. di 28 de merz 2000, n. 13.

Art. 6 (Autorisazion di mplanc esistënc)

(1)  La relasceda de n’autorisazion ala emiscions per mplanc esistënc vën fata cun pruzedura scemplificheda, n desvieda da cie che ie stabilì dai articui 4 y 5, te chisc caji:

  1. renuvamënt de n’autorisazion aldò dl articul 5, coma 8;
  2. relasceda de n’autorisazion aldò dl articul 21, coma 2;
  3. ajurnamënt de n’autorisazion data ora aldò dl articul 5 pervia de mudazions pra i mplanc nia sometudes ala relasceda de na cunzescion de frabiché.

(2)  L gestëur/La gestëura di mplanc manda inant la documentazion ududa danora tl articul 4, coma 2 al ambolt/al’ambolta teritorialmënter cumpetënt/cumpetënta. Tl tëmp de 60 dis da canche chësta documentazion ie ruveda adalerch, y do avëi verificà che l ne ie nia de bujën de relascé na cunzescion de frabiché, manda l ambolt/l’ambolta inant la documentazion al’Agenzia provinziela per l ambient. La muessa vester njunteda da na dumanda d’autorisazion ala emiscions y da na detlarazion dl gestëur/dla gestëura che atestea la cunformità di mplanc ala despusizions de chësta lege, sotscrita da n tecnich cualificà scrit ite te n album prufescionel.

(3)  Tl lim de tëmp de 90 dis dala presentazion dla dumanda nunzieda tl coma 2 dà l’Agenzia provinziela per l ambient l’autorisazion ala emiscions, cun chëla che l vën scrit dant la cuantità y la cualità dla emiscions, la periodizità y la sort de mesurazions d’autocuntrol sciche nce duta la prescrizions che ie de bujën per garantì l drë’ funzionamënt di mplanc. L’autorisazion vën mandeda per cunescënza al ambolt/al’ambolta teritorialmënter cumpetënt/cumpetënta.

(4)  Per la relasceda dl’autorisazion possa l’Agenzia provinziela per l ambient se damandé dal gestëur/dala gestëura duta la nfurmazions che ie de bujën acioche l sibe puscibl verifiché i recuisic tecnics damandei dala lege y fé l culaudamënt di mplanc plu cumplichei.

(5)  L’autorisazion ala emiscions vel 15 ani. La dumanda de renuvamënt muessa unì presenteda dal gestëur/dala gestëura almanco n ann dan che la destoma.

(6)  Contra l’autorisazion ala emiscions nunzieda te chësc articul iel puscibl fé recurs te na sëula istanza ala cumiscion ambientala nunzieda tl articul 3 dla lege provinziela di 5 d’auril 2007, n. 2. L recurs ie da presenté tl lim de tëmp de 30 dis dala nutificazion dl pruvedimënt, dadedò ie l tëmp destumà. 7)

7)
L art. 6 ie unit sostituì nsci dal art. 15, coma 4 dla L.P. di 10 de juni 2008, n. 4.