In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

b) Lege Provinziala di 16 de merz dl 2000, n. 81)
Normes per stravardé la cualità dl’aria

Visualizza documento intero
1)
Publicà tl Supl. n. 1 dl B.U. di 28 de merz 2000, n. 13.

[Art. 5 (Autorisazion ala emiscions)

(1)  L’Agenzia provinziela per l ambient dà l’autorisazion ala emiscions per l eserzize di mplanc che toma tla categories nunziedes tla njontes A y B. L trasferimënt di mplanc da na luegia a n’autra cumporta la destumeda dl’autorisazions esistëntes.

(2)  L gestëur/La gestëura dl mplant nunzià tl coma 1 presentea al’Agenzia provinziela per l ambient, almanco 15 dis dan l mëter man dl eserzize, la dumanda d’autorisazion ala emiscions, dajan sëura la data dl scumenciamënt dl eserzize dl mplant. La dumanda muessa unì njunteda da na detlarazion dl gestëur/dla gestëura che atestea la cunformità dl mplant realisà cun l proiet apurvà aldò dl articul 4. La detlarazion ie sotscrita da n tecnich cualificà, scrit ite tl album prufescionel respetif.

(3)  Do la presentazion dla documentazion nunzieda pra l coma 2 possa i mplanc unì metui a jì.

(4)  Tl tëmp de 90 dis da canche i mplanc ie unic metui a jì vëni culaudei dal’Agenzia provinziela per l ambient che dà po l’autorisazion ala emiscions. L’autorisazion vën mandeda al gestëur/ala gestëura dl mplant y al ambolt/ala ambolta teritorialmënter cumpetënt/cumpetënta. L’autorisazion stabilësc la cuantità y la cualità dla emiscions, la periodizità y la sort de mesurazions d’autocuntrol sciche nce la prescrizions che ie de bujën per garantì l drë’ funzionamënt di mplanc.

(5)  Te caji de mplanc particulermënter cumplesc possa l’Agenzia provinziela ambientala cunzeder na desvieda ala despusizions ududes danora ti comes 2 y 4 y damandé l’esecuzion de mesurazions d’autocuntrol che atesteie l respet di valores lim y dla prescrizions. Chësta mesurazions muessa unì fates da n lauratuere d’analisa ndependënt.

(6)  Sce l’autorisazion ne vën nia data tl lim de tëmp nunzià ti comes 4 y 5 muessa l eserzize di mplanc unì fermà.

(7)  Per sortes spezifiches de mplanc che toma tla categories nunziedes tla njonta B y ndividuedes n referimënt ala sort y ala manieres de produzion possa la Jonta provinziela apurvé n’autorisazion generela te chëla che la stabilësc i valores lim, la prescrizions, la mesurazions d’autocuntrol periodiches a chëles che uni singula sort de mplant ie sometuda sciche nce la manieres de presentazion dla dumanda d’autorisazion generela n desvieda da cie che ie scrit dant dai comes 2 y 4.

(8)  L’autorisazion ala emiscions vel 15 ani. La dumanda de renuvamënt muessa unì presenteda dal gestëur/dala gestëura almanco un n ann dan che la destoma.

(9)  Contra l’autorisazion ala emiscions nunzieda te chësc articul iel puscibl fé recurs te na sëula istanza ala cumiscion ambientala nunzieda tl articul 3 dla lege provinziela di 5 d’auril 2007, n. 2, y mudazions suzessives. L recurs ie da presenté tl lim de tëmp de 30 dis dala nutificazion dl pruvedimënt, dadedò ie l tëmp destumà.] 6)

6)
L art. 5 ie unit sostituì nsci dal art. 15, coma 3 dla L.P. di 10 de juni 2008, n. 4. L art. 5, nsci coche mudà dala L.P. di 10 de juni 2008, n. 4 ie unit detlarà anticostituzionel cun sentënza dla Chëurt costituzionela di 30 de nuvëmber 2009, n. 315.