In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

b) Lege Provinziala di 16 de merz dl 2000, n. 81)
Normes per stravardé la cualità dl’aria

Visualizza documento intero
1)
Publicà tl Supl. n. 1 dl B.U. di 28 de merz 2000, n. 13.

Art. 4 (Apurvazion di proiec)

(1)  La costruzion, l eserzize o la mudazions sustanzieles di mplanc che toma tla categories dla njontes A y B ie sometui al’apurvazion da pert dla Agenzia provinziela per l ambient 4). La despusizions dla lege provinziela di 24 de lugio 1998, n. 7, y mudazions suzessives resta mpe.

(2)  Per l’apurvazion di mplanc muessel unì presentà al ambolt/al’ambolta teritorialmënter cumpetënt/cumpetënta, adum cun la dumanda per la cunzescion de frabiché, chësta documentazion:

  1. la descrizion dl mplant;
  2. la descrizion dl cërtl produtif y dla materies primes y di prudoc ntermesans adurvei.
  3. la descrizion dla tecnologies adurvedes per schivé l mpaziamënt;
  4. la ndicazion dla cuantità, dla cualità y dla lueges dla emiscions.

(3)  Pernan che l à giatà la dumanda de cunzescion de frabiché damanda l ambolt/l’ambolta n arat sun l proiet al’Agenzia provinziela per l ambient 4)  che fej al savëi si minonga tl tëmp de 60 dis. L arat dl’Agenzia provinziela per l ambient 4)  ie liënt.

(4)  Contra l arat dl’Agenzia provinziela per l ambient 4)  iel puscibl fé recurs tl lim de tëmp de 30 dis dala nutificazion dl pruvedimënt ala cumiscion per la VFA 5)  aldò dl articul 12 dla lege provinziela di 24 de lugio 1998, n. 7, y mudazions suzessives.

4)
Cun l articul 10, coma 3, dla lege provinziela dl 8 d’auril 2004, n. 1, ie l’esprescion uriginela “Agenzia provinziela per la prutezion dl ambient y la defendura dl lëur” unida sostituida dal’esprescion “Agenzia provinziela per l ambient”.
5)
L art. 34 dla L.P. di 5 d’auril 2007, n. 2 à sostituì la esprescion “cumiscion per la VFA” cun la esprescion “cumiscion ambientela”.