In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

i) Lege Provinziala di 28 de otober dl 1994, n. 101)
Provedimënć por l'atuaziun dl'oblianza de vazinaziun

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 22 de novëmber dl 1994, n. 52.

Art. 4

(1) Por l'aplicaziun de chësta lege istituësc la Junta provinziala na comisciun metüda adöm da trëi doturies/doturs; almanco öna/un de chisc mëss ester na pediatra/n pediater. La porsona a će y la secreteria/le secreter dla comisciun vëgn nominà dala Junta provinziala cun la deliberaziun d'istituziun dla comisciun nominada dessura.

(2) La comisciun à ti confrunć dla Junta provinziala y dles unitês sanitares chisc compić:

  1. consulënza por ći che reverda l'atuaziun de chësta lege;
  2. consulënza por ći che reverda l'atuaziun dles normes varëntes sön les vazinaziuns y la prevenziun tl tëmp dl'infanzia y tl'eté jonila;
  3. ejaminaziun y dezijiun, sön domanda motivada dles porsones responsables di Sorvisc por l'igiena publica dles unitês sanitares locales, por ći che reverda i zertificać d'esenziun dales vazinaziuns obligatories che ne va nia a öna cun les diretives tecniches dades fora aladô dl art. 3, coma 2 de chësta lege.

(3) Ai comëmbri dla comisciun ti spétel les indenitês aladô dla normativa provinziala. Por vigni dezijiun odüda danfora dala lëtra c) dl coma 2 ti spétel a vigni comëmber dla comisciun chë indenité che vëgn stabilida por i comëmbri dles comisciuns por l'eruida dl'invalidité zivila.

(4) La validité dles esenziuns dales vazinaziuns obligatories che é gnüdes scrites fora da doturies curantes/doturs curanć o da doturies spezialisades/doturs spezialisà tl tëmp olache al valô i decreć lege di 7 de jenà dl 1994, n. 8, di 8 de merz dl 1994, n. 164 y di 6 de mà dl 1994, n. 273 é gnüda confermada. 2)

2)
L'art. 4 é gnü ajuntè dal art. 28 dla l.p. di 13 de novëmber dl 1995, n. 22.