In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

2) Costituziun dla Republica Taliana1)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla G.O. di 27 de dezëmber dl 1947, n. 298, ediziun straordinara; la Costituziun é gnüda aprovada dal'Assemblea Costituënta ai 22 de dezëmber dl 1947, promulgada dal Surastant provisore dl Stat ai 27 de dezëmber dl 1947 y é jüda en forza al pröm de jenà dl 1948.

Art. 111

(1) La iurisdiziun vëgn atuada tres n prozès iüst regolè dala lege. 15)

(2) Vigni prozès se dejoj tl contraditore danter les perts, te condiziuns de parité, dan n vicar terzo y imparzial. La lege nen garantësc na dorada adatada. 15)

(3) Tl prozès penal garantësc la lege che la porsona acusada de n reat vëgnes informada le plü debota che ara va a na moda resservada dla natöra y dles rajuns dl’acüsa moiüda cuntra d’ëra; che ara ais le tëmp y les condiziuns che va debojëgn por arjigné ca süa defenüda; che ara pois damanè fora o fà damanè fora dan le vicar les porsones che fej detlaraziuns cuntra d’ëra, che al vëgnes cherdè adalerch y damanè fora porsones a süa defenüda ales medemes condiziuns dl’acüsa, y che ara pois portè dant vigni ater meso de proa a so bëgn; che ara vëgnes sostignida da n interpret sce ara ne capësc nia o ne baia nia le lingaz adorè tl prozès. 15)

(4) Le prozès penal vëgn regolè dal prinzip dl contraditore por ći che reverda la formaziun dla proa. La colpa dl imputat ne po nia gnì porvada sön la basa de detlaraziuns fates da che che, por lîta lëdia, se à dagnora refusé de süa buna da gnì damanè fora dal imputat o da so defensur. 15)

(5) La lege regolëia i caji olache la formaziun dla proa ne vëgn nia fata tl contraditore por le consëns dl imputat o l’imposcibilité ogetiva azertada, o por faziun de n comportamënt cuntra la lege desmostrè. 15)

(6) Düć i provedimënć iurisdizionai mëss gnì motivà.

(7) Cuntra les sentënzes y cuntra i provedimënć sön la liberté personala, pronunzià dai organns iurisdizionai ordinars o speziai, pon dagnora fà recurs pro la Cassaziun por violaziun dla lege. Da chësta norma pon ma desvié por les sentënzes di Tribunai militars tl tëmp de vera.

(8) Cuntra les dezijiuns dl Consëi de Stat y dla Curt di cunć pon ma fà recurs pro la Cassaziun por les rajuns che reverda la iurisdiziun.

15)
Coma injuntè dal art. 1 dla lege costituzionala di 23 de novëmber dl 1999, n. 2.