In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

b) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 211)
Regolamënt de profesciuns turistiches

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 11 de dezëmber dl 2012, n. 50.

Art. 6 (Abilitaziun)

(1) Por ciafè l’abilitaziun da eserzité na profesciun preodüda dal articul 2 él da dè jö n ejam che vëgn scrit fora dal’assessuria provinziala competënta o dal assessur provinzial competënt.

(2) Por vigni profesciun turistica regolamentëia la Junta provinziala le prozedimënt por arjunje l’abilitaziun profescionala y determinëia:

  1. sciöche les comisciuns d’ejam é metüdes adöm, sciöche ares vëgn nominades y sciöche ares à da laurè;
  2. les materies y i lingac dles proes d’ejam; 3)
  3. les modalitês d’ejam y i criters por valuté i ejams.

(3) Por gnì ametüs al ejam d’abilitaziun mësson ademplì chëstes condiziuns:

  1. avëi la zitadinanza taliana o de n ater Stat dl’UE o la zitadinanza de n Stat che ne fej nia pert dl’UE sce an se tëgn sö regolarmënter tl teritore nazional;
  2. avëi complì 18 agn;
  3. ne ester nia gnüs condanà penalmënter deache chël comporta la proibiziun, inće temporana da eserzité la profesciun, ater co sce al é gnü fat na reabilitaziun por avëi indô i dërć da denant;
  4. avëi n titul de stüde de na scora alta o de na scora profescionala por les ativitês profescionales preodüdes dal articul 2, o l’atestat de na formaziun fata foradecà reconesciüda o detlarada dla medema valüta.

(4) La Repartiziun provinziala Turism ti dà l’abilitaziun da eserzité la profesciun de mënaturisć inće a che che à na laurea de sciënzes dla leteratöra, direziun storia dl’ert o archeologia, o na cualificaziun dla medema valüta, do che al é gnü verifiché la conescënza di lingac y dl raiun provinzial.

(5) La Repartiziun provinziala Turism ti dà l’abilitaziun da eserzité la profesciun de acompagnadëssa/acompagnadù de iade inće a porsones che à na laurea o n diplom universitar te na materia turistica o na cualificaziun dla medema valüta, do che al é gnü verifiché sce ares à les conescënzes spezifiches che n’ê nia oget dl curs de stüde, mo che fej pert dles materies dl ultimo ejam d’abilitaziun che é gnü scrit fora.

(6) Canche chësta lege vëgn aplicada por le pröm iade po, che che desmostra d’avëi n’esperiënza profescionala de almanco cin agn tl setur dl turism, arjunje l’abilitaziun por eserzité la profesciun de acompagnadëssa/acompagnadù de iade, do che la Comisciun d’ejam preodüda dal coma 2 à valuté l’esperiënza de laûr. Ara po inće odëi danfora mosöres de compensaziun por arjunje l’abilitaziun. Por chësc fin mëss dötes les porsones interessades dè jö na domanda aposta pro la Repartiziun provinziala Turism te 90 dis dala jüda en forza de chësta lege.

3)
La lëtra b) dl art. 8, coma 2 é gnüda sostituida dal art. 8, coma 2 dla l.p. di 26 de setëmber dl 2014, n. 7.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionA A – Urganisazions turistiches
ActionActionB B – Sustëni dl setor di albiercs
ActionActionC C – Ufizies de viac
ActionActionb) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 21
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Definiziuns)
ActionActionArt. 3 (Condiziuns)  
ActionActionArt. 4 (Sorvisc temporanns y ocajionai)
ActionActionArt. 5 (Comunicaziun zertificada dl scomenciamënt dl’ativité)
ActionActionArt. 6 (Abilitaziun)
ActionActionArt. 7 (Esenziuns)
ActionActionArt. 8 (Ajornamënt profescional)
ActionActionArt. 9 (Alisiramënć)
ActionActionArt. 10 (Dovëis y proibiziuns)
ActionActionArt. 11 (Sanziuns aministratives)
ActionActionArt. 12 (Desposiziuns transitores)
ActionActionArt. 13 (Mudaziun dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33, “Ordinamënt di mënacrëp y di acompagnadus cun i schi”)
ActionActionArt. 14 (Desposiziun finanziara)
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich