In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

f) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2007, n. 121)
Sorvisc publics locai

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 27 de novëmber dl 2007, n. 48.

Art. 1 (Oget)  delibera sentenza

(1) Chësta lege regolamentëia les modalitês de surandada di sorvisc publics de relevanza economica tl respet dles desposiziuns de lege de setur.

(2) Por chësta lege vëgnel conscidré sciöche sorvisc publics chi sorvisc che vëgn surantuć:

 1. dala Provinzia autonoma de Balsan y dai ënć che depënn da d’ëra o che à l’ordinamënt che é de süa competënza, inće delegada;
 2. dales comunitês raionales y dai comuns, singolarmënter, deboriada o en colaboraziun.

(3) Por chësta lege vëgnel conscidré sciöche sorvisc de relevanza economica i sorvisc:

 1. che à sciöche oget la produziun de bëgns y la prestaziun de sorvisc cuntra paiamënt da pert di benefiziars,
 2. pro chi che le soget che manajëia chisc sorvisc surantol daldöt o en pert le risch de gestiun.

(4)Por sconè la concorënza y le marćé ne po les aministraziuns odüdes danfora dal coma 2 no costituì - te so ćiamp de competënza - sozietês por la produziun de bëgns o la prestaziun de sorvisc che ne va nia assolutamënter debojëgn por arjunje sües finalitês istituzionales, no partezipé o mantignì partezipaziuns diretamënter a sozietês che ne prodüj nia bëgns o sorvisc de interès general, inće sce ara se trata de partezipaziuns de mendranza.2)3)

(5) Ćina ai 31 de dezëmber dl 2010 ti dà inant les aministraziuns odüdes danfora dal coma 2 les partezipaziuns eventuales a sozietês che à sciöche fin d’atres ativitês co chëres odüdes danfora dal coma 4 a terzi; chësc sozed tl respet dles prozedöres cun carater publich. 2)4)

(6) Les aministraziuns odüdes danfora dal coma 2 che à o mantëgn diretamënter o indiretamënter le control de sozietês, aladô dl articul 2359, coma 1, numeri 1) y 2), dl codesc zivil, mët a jì - tla forma odüda danfora dales normes en forza - tl tëmp de 180 dis da canche chësta lege é jüda en forza scomenciadies adatades a:

 • a)  arbassè le numer di componënć di organns dla sozieté a trëi, sce ai é al momënt metüs adöm da de plü co trëi componënć, y a cinch componënć, sce ai é al momënt metüs adöm da de plü co cinch componënć; le numer di componënć nominà dessura po gnì alzè a cater o a sis por garantì na rapresentanza di ënć publics o di grups linguistics adatada;
 • b)  odëi danfora por i consëis d’aministraziun o de gestiun metüs adöm da trëi componënć, che al ti vëgnes surandè al presidënt, zënza compëns ajuntè, inće les funziuns de aministradù deleghè;
 • c)  odëi danfora che - zënza tochè la regolamentaziun varënta sön la ilitabilité y la incompatibilité por la lîta dl ombolt, di aconsiadus de comun y di aconsiadus provinziai - la surantuta da pert de n ombolt, n assessur o n aconsiadù de comun o n assessur o n aconsiadù provinzial o de na porsona che ciafa n vitalize deache ara fajô pert de n Consëi provinzial o regional, dl Parlamënt nazional o europeich dla inćiaria de componënt di organns de aministraziun de sozietês de capitai de chëres che le medem comun o la Provinzia fej pert, ne conzedes degun compëns a ćiaria dla sozieté; 5)
 • c-bis)  Les porsones a chëres che al ti vëgn surandè dala Provinzia inćiaries de aministradus de ënć publics odüs danfora dal articul 1, comesc 725-734, dla lege di 27 de dezëmber dl 2006, n. 296, ne ciafa degun compëns por chëstes inćiaries, sce ai ciafa bele n vitalize sciöche aconsiadus provinziai o regionai, deputać dl Parlamënt nazional o europeich. A che che ciafa n vitalize por les inćiaries nominades dessura ne pol nia ti gnì surandè inćiaries de consulënza paiades da pert dl Consëi provinzial o dla Junta provinziala. L’emanaziun dl regolamënt che alda laprò ti vëgn dè sö ala Junta provinziala, 6)
 • d)  stabilì che les desposiziuns odüdes danfora dala lëtra c) vëgnes inće aplicades ai dependënć dles aministraziuns odüdes danfora dal coma 2; la poscibilité de odëi danfora indenitês de resultat adatades y proporzionada tl caje de davagn resta impé ti limi odüs danfora dal articul 14, coma 1, lëtra c), dla lege provinziala di 10 d’agost dl 1995, n. 16. 2)
 • e)  stabilì che - en rapresentanza dles aministraziuns odüdes danfora dal coma 2 sciöche inće dles sozietês che chëstes controlëia y a chëres che chëstes tol pert - la medema porsona po surantó al plü trëi inćiaries ti organns de aministraziun y/o de vërda dles sozietês nominades. 7)
 • f)  ) garantì che al ne sides nia plü co dui terzi de ëi o de ëres ti consëis d’aministraziun y de verda, scenò vëgn la nominaziun anulada. 8)9)
 • g)  preodëi ti contrać de laûr stlüć jö cun i aministradus delegà/les aministradësses delegades y i direturs generai/les direturies generales na proibiziun de concorënza, che proibësc les ativitês imprenditoriales tl medemo setur economich y che stabilësc che na violaziun eventuala costituësc na rajun de lizenziamënt. 10)

(7) Les mudaziuns statutares é varëntes dal pröm renovamënt di organns dla sozieté. 2)

massimeDelibera N. 1863 del 03.06.2008 - Autorizzazione alla costituzione ed approvazione delle statuto societario della Business Location Alto-Adige/Südtirol S.p.A.
2)
I comesc 4, 5, 6 y 7 é gnüs ajuntà dal art. 25, coma 1, dla l.p. di 21 de dezëmber dl 2007, n. 14.
3)
L'art. 1, coma 4, é gnü mudé insciö dal art. 13, coma 1, dla l.p. di 17 de jenà dl 2011, n. 1.
4)
L'art. 1, coma 5, é gnü mudé insciö dal art. 11, coma 1, dla l.p. di 16 d’otober dl 2009, n. 7.
5)
La lëtra c) dl art. 1, coma 6, é gnüda mudada insciö dal art. 1, coma 1, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 8.
6)
La lëtra c/bis) é gnüda ajuntada dal art. 2, coma 1, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 8.
7)
La lëtra e) é gnüda ajuntada dal art. 2, coma 2, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 8.
8)
L’art. 1, coma 6, lëtra f) é gnü injuntè dal art. 1, coma 1 dla l.p. di 19 de jenà dl 2012, n. 3.
9)
Ćiara inće l’art. 2, coma 1 dla l.p. di 19 de jenà dl 2012, n. 3.
10)
L’art. 1, coma 6, lëtra g) é gnü injuntè dal art. 1, coma 2 dla l.p. di 19 de jenà dl 2012, n. 3.