In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 71)
Normes tla materia dla nuzeda d’eghes publiches y de mplanc eletrics

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. dl 11 d’utober 2005, nr. 41.

Art. 4 Cunzescion     delibera sentenza

(1)  Sce l ne vën nia fat n cudejel dla ublianzes, vën la despusizions a cëria dl cunzesciuner scrites tl decret de cunzescion.

(2)  Tl decret de cunzescion iel oradechël udù danora l bujën, che pudëssa eventualmënter se purté pro, de dejëujer n colaud di lëures finei, che vën autorisà dal diretëur dl’Agenzia provinziela per l ambient. 2) 

(3)  L decret de cunzescion vën publicà te pertes tl Buletin Ufiziel dla Region.

(4)  L’aministrazion che dà la cunzescion à la puscibltà, zënza la ublianza de ndenisazion, de mudé o junté prescrizions tecniches, sce chësc ie de bujën per l nteres dla defendura dl terac, dl ambient, dla natura y dla cuntreda o, a uni moda, per l nteres publich.

(5)  L cunzesciuner de n mplant de nuzeda dl’ega muessa mantenì i mplanc aldò di standarc tecnologics a na moda che l vënie for garantì che i funzionëie y tënie, acioche i ne sibe nia funtana de pericul. 11)

massimeBeschluss vom 11. März 2013, Nr. 384 - Anwendung der Kriterien für die stufenweise Erhöhung der Restwassermenge, bereits definiert im Beschluss der Landesregierung Nr. 893 vom 30.11.2011 in geltender Fassung
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395 - Acque pubbliche - controversie relative a provvedimenti incidenti direttamente su opere idrauliche - giurisdizione del Tribunale Superiore acque pubbliche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001 - Acque pubbliche - concessione di derivazione - decadenza - giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche
2)
La denuminazion Repartizion provinziela per l’eghes y l’energia ie unida sostituida dal articul 2, coma 1 dla L.P. di 17 de setëmber 2013, n. 18 cun la denuminazion Agenzia provinziela per l ambient.
11)
L articul 4, coma 5 ie unit njuntà dal articul 2, coma 3 dla L.P. di 21 de juni 2011, n. 4.