In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 71)
Normes tla materia dla nuzeda d’eghes publiches y de mplanc eletrics

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. dl 11 d’utober 2005, nr. 41.

Art. 17 (Norma transitora revardënta i zitli y i vedli dërc de de pitla derivazions d’ega) 20)

(1)  L’autorisazions ala costruzion y ala nuzeda de zitli dates ora dan l 4 de mei 1999 y la comunicazions n cont de zitli prejentedes dan l 5 de dezëmber 1978 vën tramudedes te cunzescions.

(2)  La dureda dla cunzescion ie de 30 ani dala data dla jita n forza dla lege sun la demanialità dl’eghes de sotfonz. L renuvamënt suzessif vën fat aldò dla normes ududes danora per la cunzescions. 21)

(3)  L tëmp de nuzeda per derivazions ejistëntes d’ega de sotfonz per fins de irigazion va dai 15 de merz ai 15 de nuvëmber, chël per derivazions ejistëntes d’ega de sotfonz da nuzé contra la bruma va dai 15 de merz ai 31 de mei. 22)

(4)  I vedli dërc de nuzeda nia recunesciui de de pitla derivazions d’ega che à l titul de unì recunesciui n basa ai articuli 2 y 3 dl test unich sun l’eghes publiches y i mplanc eletrics apurvà cun decret dl rë ai 11 de dezëmber 1933, n. 1775 ie delidei dala chëuta dl’ega y vën slungei nchin ai 31 de dezëmber 2029. Nce slungedes nchin a chësta data ie la nuzedes che à per oget vedli dërc de de pitla derivazions bele recunesciudes y si variantes; stlutes ora dal slungiamënt ie la derivazions a fin idroeletrich y chëles per l refurnimënt dl’ega da bever publica. 23)

20)
L titul dl articul 17 ie unit mudà tres l articul 10, coma 8 dla L.P. di 22 de jené 2010, n. 2.
21)
L coma 2 ie unit sostituì dal articul 15 dla L.P. di 23 de lugio 2007, n. 6.
22)
L coma 3 ie unit njuntà dal articul 15 dla L.P. di 23 de lugio 2007, n. 6.
23)
L articul 17, coma 4 ie unit njuntà dal articul 10, coma 9 dla L.P. di 22 de jené 2010, n. 2.