In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 101) 2)
Revardënta la despusizions tla materia dl cunsëi di Chemuns

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl U.B. dl 24 de juni 2003, nr. 25.
2)
Ćiara inće i art. 14 y 15 dla l.p. di 8 de forà dl 2010, n. 4.

Art. 4 (Funzions)

(1) Sce l se trata de materies de cumpetënza di chemuns o de materies deleghedes ai chemuns, vëniel audì la minonga dl Cunsëi di chemuns n cont di dessënies de lege prejentei al Cunsëi provinziel y n cont de prupostes per regulamënc y ates aministratives de merca generala prejentei ala Jonta provinziela.

(2) L secretariat dla Presidënza dl Cunsëi provinziel ti fej avëi al Cunsëi di chemuns i dessënies de lege nunziei tl coma 1. Tl cajo de usservazions o prupostes muessa chëstes ruvé tl secretariat dla Presidënza dl Cunsëi provinziel nchin a 30 dis do che l Cunsëi di chemuns à giatà l dessëni de lege o, sce l se trata de n dessëni de lege d’apurvazion o de cumedura dl bilanz o de dessënies de lege de prëscia, muessi ruvé tl secretariat dla Presidënza dl Cunsëi provinziel 10 dis do che l Cunsëi di chemuns i à giatei. L secretariat dla Presidënza dl Cunsëi provinziel manda inant la usservazions o prupostes, ora che al pruponënt dl dessëni de lege, nce ala cumiscion legislativa cumpetënta y po al plenum dl Cunsëi provinziel. Sce la cumiscion legislativa apurvea emendamënc, che reverda cuestions de nteres cumenel, vën chisc mandei dal secretariat dla Presidënza dl Cunsëi provinziel al Cunsëi di chemuns, acioche l feje usservazions y prupostes n cont dl cajo. 3)

(3) L secretariat dla Jonta provinziela ti manda al Cunsëi di chemuns na copia di regulamënc y dla ates aldò dl coma 1. Tl cajo che l fossa unit fat usservazions y prupostes muessa la Jonta provinziela les giaté tl tëmp de 30 dis da canche les ie ruvedes ite o al plu tert 20 dis do, sce l se trata de regulamënc o ates de prëscia.

(4) L Cunsëi di chemuns possa formulé prupostes, minonghes o usservazions al Cunsëi o ala Jonta provinziela sun cuestions de nteres cumenel o sëuracumenel; sce l se l damanda, vën l presidënt dl Cunsëi di chemuns o n si delegà, audì dala cumiscion legislativa dl Cunsëi provinziel cumpetënt per l tratamënt di dessënies de lege nunziei tl coma 1.

3)
L coma 2 ie unit remplazà tres l art. 3 dla L.P. dl 20 de juni 2005, Nr. 3.