In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

f) Lege Provinziala di 18 de merz dl 2002, n. 61)
Normes sun la comunicazions y mesures tl ciamp dla radiodifujion

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. dl 9 d’auril 2002, nr. 15.

Art. 2 (Cumiscion provinziela per la comunicazions)    delibera sentenza

(1) Per la realisazion dl'ativiteies cumpededes su te chësta lege vëniel metù su pra l Cunsëi dla Provinzia autonóma de Bulsan la Cumiscion provinziela per la comunicazions, da tlo inant tlameda Cumiscion. La ie metuda adum da sies esperc ti setores dla comunicazion y dla nfurmazion, dla radiotelecomunicazions y di multimedia.

(2) La Cumiscion ie metuda adum dal Presidënt y dal Vizepresidënt, che muessa fé pert de grupes de rujeneda defrëntes – y che vën numinei dala Jonta provinziela al scumenciamënt de uni legislatura – y da mo cater cumëmbri litei cun vela sucrëta dal Cunsëi provinziel. Uni cunselier possa dé ju de ndut al plu trëi preferënzes. La cumposizion dla Cumiscion muessa vester n raport ala cunsistënza dla grupes linguistiches aldò dl'ultima cumpededa generela dla populazion; la reprejentanza dla grupa de rujeneda ladina muessa uní segureda. Un n cumëmber dla Cumiscion à da unì lità sun pruposta dla mendranza politica. I cumëmbri dla Cumiscion ne possa nia riesc inò uní litei. Chësta pruibizion ne ie nia da apliché ai cumëmbri dla Cumiscion che à dejëut si funzion per n tëmp sot a doi ani y sies mënsc.

(3) Da secreter fej n dependënt dl Cunsëi provinziel che muessa vester almanco tla sesta cualifica funzionela.

(4) Per la partezipazion ala sentedes ti spieta ai cumëmbri dla Cumiscion chëi cumpënsc y chëla ndeniteies che ie a cëria dl bilanz dl Cunsëi provinziel aldò dla lege provinziela dl 19 de merz 1991, n. 6, y mudazions, per i cumëmbri dla cumiscions cun na funzion autonóma de relevanza oravier. A d'ëi ti spieta, oradechël, chëla ndenità de miscion ududa danora per l personal dla provinzia dala lege provinziela inant nunzieda.

(5) Al presidënt dla Cumiscion ti spieta uni mëns n cumpëns valif a chël determinà dala Jonta provinziela aldò dl articul 1/bis dla lege provinziela dl 19 de merz 1991, n. 6, njuntà dal articul 11 dla lege provinziela dl 11 d'agost dl 1994, n.6, per i presidënc - che ne fej nia pert dl'aministrazion provinziela - di ënc, di istituc y dl'aziendes cun urdinamënt autonóm dependënc dal'aministrazion provinziela.

(6) Tl cajo che la natura spezifica di temes da traté se l damanda, possa uní nviei ala sentedes dla Cumiscion nce esperc cun stima mé consultiva. Per la partezipazion ala sentedes ti spieta a chisc la medema ndeniteies, che ie ududes danora per i cumëmbri dla cumiscion.

(7) Acioche la sentedes dla Cumiscion sibe valeivles iel debujën dla prejënza de doi terzi di cumëmbri.

(8) La Cumiscion se dà si regulamënt cun la maiuranza de doi terzi di cumëmbri.2)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003 - Nomina del comitato provinciale per le comunicazioni - Stipula di convenzioni con enti radiotelevisivi - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Sistema di smaltimento rifiuti
2)
L articul 7/bis ie unit njuntà tres l articul 2 dla L.P. dl 26 de lugio 2002, nr. 11, y dadedò mudà dal articul 10, coma 3 dla L.P. dl 8 d’auril 2004, nr. 1.