In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

m) Lege Provinziala di 15 de novëmber dl 2002, n. 141)
Normes por la formaziun de basa, de spezialisaziun y permanënta sciöche inće d’atres normes tl ćiamp sanitar

1)
Publicada tl supl. ord. n. 2 dl B. O. di 3 de dezëmber dl 2002, n. 50.

TITUL I
Formaziun de basa, de spezialisaziun y permanënta

PERT I
Desposiziuns generales

Art. 1 (Fins)

(1) La Provinzia de Balsan, nominada da chilò inant Provinzia, promöi y mët a jì, diretamënter o en colaboraziun cun ënć y istituziuns publiches y privates, scomenciadies tl ćiamp sanitar che reverda la formaziun de basa, de spezialisaziun y permanënta.

Art. 2 (Determinaziun dl bojëgn)

(1) La Junta provinziala determinëia, do avëi aldì le Comitê provinzial por la programaziun sanitara, le bojëgn:

 1. de formaziun, de de plü agn o de un n ann, dles profesciuns sanitares y di cursc de spezialisaziun;
 2. de doturs de medejina generala;
 3. de doturs spezialisà cun referimënt ales singoles spezialisaziuns.

(2) Le bojëgn dè dant pro les lëtres b) y c) vëgn determiné do avëi aldì l’ordinn di doturs y di doturs dai dënz.

PERT II
Normes tl ćiamp dla formaziun permanënta y conzesciun de contribuć

Art. 3 (Plann de formaziun permanënta de trëi agn)

(1) Les scomenciadies de formaziun permanënta vëgn determinades dala Junta provinziala, do avëi aldì la Comisciun provinziala por la formaziun permanënta, tres l’aprovaziun dl plann aposta de trëi agn.

Art. 4 (Contribuć, stipendiums y aiüć finanziars)    delibera sentenza

(1) Por promöie la formaziun de basa, de spezialisaziun y permanënta tl ćiamp sanitar po la Junta provinziala:

 1. ti conzede contribuć finanziars a ënć y istituziuns publiches y privates, acredità aladô dl articul 49 dla lege provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7, por mëte a jì cursc de formaziun de basa, de spezialisaziun y permanënta;
 2. ti conzede stipendiums a chi che frecuentëia scores o cursc de formaziun de basa, de spezialisaziun y permanënta;
 3. odëi danfora aiüć finanziars por chi che fej practicums aladô dla lëtra b).

(2) Implü po la Junta provinziala finanzié laûrs scientifics che reverda la sanité, tl respet dl articul 41 dla lege provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7.

massimeDelibera N. 2366 del 14.07.2003 - Criteri per la concessione di sostegni finanziari a favore di coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base per i quali è richiesto un tirocinio, ai sensi della L.P. 15.11.2002, n. 14, art. 4, comma c)
massimeDelibera 16 giugno 2003, n. 2004 - Approvazione di criteri per la concessione di finanziamento nell'ambito della medicina complementare (modificata con delibera n. 2668 del 12.08.2003 e delibera n. 59 del 16.01.2012)

TITUL II
Formaziun spezifica de medejina generala

PERT I
Desposiziuns generales

Art. 5 (Condiziuns por eserzité l’ativité de dotur de medejina generala)

(1) Por eserzité l’ativité de dotur de medejina generala ôl ester le diplom de formaziun spezifica de medejina generala, tl respet dla validité di atestać bele dà fora aladô dl decret dl Presidënt dla Provinzia di 20 d’otober dl 1986, n. 20, y dla lege provinziala di 26 d’agost dl 1993, n. 14.

Art. 6 (Condiziuns por ti podëi pormez ala formaziun y dorada dla formaziun)

(1) Le diplom preodü dal articul 5 ciàfon do avëi stlüt jö n curs de formaziun spezifica de medejina generala che döra trëi agn y che é resservè ales porsones che à na laurea de medejina y chirurgia y l’abilitaziun profescionala da dotur.

(2) I doturs che vëgn ametüs al curs mëss desmostrè d’ester bogn da tó pert sides ales leziuns por todësch che a chëres por talian y de conësce porchël tramidui i lingac. Les conescënzes linguistiches vëgn verificades sön la basa dl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(3) Le curs vëgn stlüt jö cun le conferimënt dl diplom de formaziun spezifica de medejina generala da pert dl assessur provinzial competënt por la sanité.

PERT II
Dërć y dovëis di partezipanć

Art. 7 (Curs a tëmp plëgn)

(1) Le curs é n curs a tëmp plëgn y i partezipanć mëss frecuentè les ativitês didatiches, pratiches y teoretiches.

Art. 8 (Proibiziun de d’atres ativitês)

(1) Tratan le curs de formaziun a tëmp plëgn ne po le dotur nia laurè sciöche profescionist lëde y gnanca avëi n contrat de laûr a tëmp indeterminé o determiné cun le sorvisc sanitar nazional y provinzial, o cun ënć y istituziuns publiches o privates, ater co tl caje de na sostituziun a tëmp determiné de doturs de medejina generala che à na convenziun cun le sorvisc sanitar. Implü po le dotur inće gnì scrit ite tles listes por le sorvisc aprontè de nöt, tratan i dis de festa y sciöche dotur por turisć, mo al po ma gnì adorè sce al n’é nia a desposiziun n ater dotur che é bele scrit ite tles listes nominades dessura.

Art. 9 (Status iuridich di partezipanć)

(1) Cun la partezipaziun al curs ne vëgnel nia a s’al dè n raport de dependënza o n raport de laûr cun contrat no cun le sorvisc sanitar no cun i doturs che fej da tutors.

Art. 10 (Aspetanza)

(1) I partezipanć al curs preodü dal articul 6 che à n raport de laûr publich vëgn metüs tl’aspetanza nia paiada aladô dles desposiziuns varëntes dl contrat de laûr, tan inant che al va a öna cun i bojëgns de sorvisc. Le tëmp d’aspetanza vel por la cariera, por la ponsiun y la previdënza.

Art. 11 (Impedimënć temporanns)

(1) I impedimënć temporanns de plü co caranta dis de laûr indolater porvia dl sorvisc militar, de gravidanza o maratia tëgn sö le tëmp de formaziun y süa dorada intiera ne po nia gnì ascortada porvia di impedimënć nominà dessura. Al resta impé les desposiziuns por la sconanza dla maternité preodüdes dal decret legislatif di 26 de merz dl 2001, n. 151, y mudaziuns suandëntes, sciöche inće chëres sön le sorvisc militar preodüdes dala lege di 24 de dezëmber dl 1986, n. 958, y mudaziuns suandëntes.

Art. 12 (Assënzes)

(1) Les assënzes por rajuns personales autorisades danfora, ater co te caji de forza plü alta, ne gaujëia nia na interuziun dla formaziun y ne mëss gnanca gnì recuperades, sce ares ne va nia sura i nonanta dis fora tratan i trëi agn de formaziun y ne mët nia al prigo l’arjunjimënt di fins de formaziun. Te de te’caji vëgn le stipendium impò paié fora.

PERT III
Concursc

Art. 13 (Bandida dl concurs)

(1) La bandida dl concurs por l’amisciun al curs de trëi agn de formaziun spezifica de medejina generala vëgn aprovè dala Junta provinziala y publiché tl Boletin Ofizial dla Regiun y tla Gasëta Ofiziala dla Republica taliana, 4. injunta speziala “Concursc y ejams”.

Art. 14 (Ejams d’amisciun y gradatöra)

(1) Le concurs é metü adöm da na proa scrita y da na proa a usc sön argomënć de medejina tlinica.

(2) La data y l’orar dla proa scrita ti vëgn lascià alsavëi ai candidać almanco trënta dis danfora.

(3) La gradatöra d’amisciun di partezipanć ala formaziun vëgn determinada sön la basa di punć arjunć pro les proes d’ejam indicades tl coma 1.

Art. 15 (Comisciun d’ejam)

(1) La Junta provinziala nominëia la comisciun d’ejam por l’amisciun al curs, che é metüda adöm:

 1. dal presidënt dl ordinn di doturs y di doturs dai dënz dla provinzia de Balsan o da na porsona autorisada da d’ël, a će dla comisciun;
 2. da n primar de ospedal de medejina interna;
 3. da n primar de ospedal dl ćiamp dla chirurgia;
 4. da dui doturs de medejina generala;
 5. da döes porsones che à la inćiaria da constatè la conescënza di lingac talian y todësch.

(2) Les porsones preodüdes dal coma 1, lëtra e) mëss avëi l’atestat de bilinguism (A) lié al diplom de laurea o n atestat de conescënza di lingac che va debojëgn dè fora da n ater istitut, che vëgn reconesciü sciöche varënt dal regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(3) L’assessur provinzial por la sanité nominëia i componënć preodüs dales lëtres b), c) y e) dl coma 1 y un di dui componënć preodüs dala lëtra d) dl coma 1, l’ater indere vëgn proponü dal ordinn di doturs y di doturs dai dënz dla provinzia de Balsan.

PERT IV
Curs de formaziun

Art. 16 (Competënzes dla Junta provinziala)  delibera sentenza

(1) La Junta provinziala determinëia, do avëi aldì l’ordinn di doturs y di doturs dai dënz:

 1. le program, la strotoraziun y i fins dla formaziun;
 2. les metodes d’insegnamënt y d’aprendimënt;
 3. i programs dles ativitês teoretiches y de chëres pratiches;
 4. la nominaziun di coordinadus dles ativitês teoretiches y de chëres pratiches sön proposta dl comitê scientifich preodü dal regolamënt d’esecuziun a chësta lege, y inće le paiamënt che ti speta;
 5. i criters por l’acreditamënt dles strotöres de formaziun;
 6. la lîta di ospedai, di ambulatori, dles strotöres teritoriales y di departimënć che vëgn acredità sciöche strotöres de formaziun, sön proposta dl comitê scientifich nominé tla lëtra d).
massimeDelibera N. 123 del 19.01.2004 - Approvazione dei criteri di accreditamento delle strutture per la formazione specifica in medicina generale ai sensi dell'articolo 16 della Legge Provinciale del 15 novembre 2002, n. 14

Art. 17 (Curs de formaziun)

(1) Le curs de formaziun spezifica de medejina generala é partì sö te ativitês didatiches de teoria y de pratica. Les ativitês didatiches, dantadöt chëres teoretiches, vëgn tignides tan inant che ara va meses por talian y meses por todësch.

(2) La formaziun döra almanco 3000 ores; dui terzi de chëstes reverda la formaziun pratica che vëgn tignida tles strotöres acreditades preodüdes dal articul 16, coma 1, lëtra f).

Art. 18 (Ativité da tutor)

(1) I tutors é doturs de medejina generala y, por ći che reverda la formaziun pediatrica, doturs di mituns de lîta lëdia che à da almanco 10 agn n contrat cun le sorvisc sanitar nazional o provinzial, y n numer de paziënć che fej fora almanco le mez dl numer mascimal preodü. I tutors mëss eserzité süa ativité te na strotöra acreditada aladô dl articul 16. I doturs che eserzitëia la funziun de dozënt, coordinadù o tutor vëgn scrić ite te n register provinzial aposta.

(2) Tles strotöres acreditades preodüdes dal articul 16 vëgn la funziun de tutor por les ativitês didatiches de pratica eserzitada da doturs dirigënć dl sorvisc sanitar dla provinzia o da porsones te na posiziun ecuivalënta, sce ara se trata de dozënć universitars cun funziuns d’assistënza, a öna cun la porsona responsabla dla repartiziun.

(3) Tratan la perioda de formaziun de süa competënza valutëia i doturs tutors le livel de formaziun.

Art. 19 (Valutaziuns)

(1) Sce n partezipant ala formaziun ne arjunj nia i fins odüs danfora por öna na pert de na perioda de formaziun, spo pol recuperè les ativitês por arjunje i fins preodüs te chi trëi agn, sce al é les condiziuns.

(2) Sce n partezipant ne n’à nia arjunt i fins odüs danfora por na perioda de formaziun intiera, spo pol fà ćiamò n iade danü la medema perioda de formaziun. Sce al ciafa indere ćiamò n iade na valutaziun negativa, spo vëgnel atira stlüt fora dal curs de formaziun.

Art. 20 (Ejam final)

(1) I candidać che à stlüt jö dötes les periodes de formaziun di trëi agn cun na valutaziun positiva vëgn ametüs al ejam final.

Art. 21 (Valutaziun finala)

(1)La Junta provinziala nominëia la comisciun che fej la valutaziun finala metüda adöm da chisc componënć:

 1. la presidënta o le presidënt dl Ordinn di doturs chirurgs y di doturs di dënz dla provinzia de Balsan o na porsona delegada da ëra o ël, che é a će dla comisciun;
 2. na direturia o n diretur de na strotöra complicada de chirurgia;
 3. na doturia o n dotur de medejina generala;
 4. na rapresentanta o n rapresentant dl Ministêr dla sanité;
 5. na professuria ordinara o n professur ordinar de medejina interna o de na disciplina ecuivalënta nominada o nominé dal Ministêr dla sanité, do che so inom é gnü trat ala niza danter na lista de inoms aposta metüda dan man dal Ministêr dl’istruziun, dl’université y dl’inrescida;
 6. na professuria ordinara o n professur ordinar dl ćiamp de medejina generala.

(2)  I componënć preodüs dal coma 1, lëtra b) y c), vëgn nominà sön proposta dl Ordinn di doturs chirurgs y di doturs di dënz dla provinzia de Balsan. 2)

2)
L'art. 21 é gnü naôta baratè fora dal art. 13, coma 6 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 9, y spo dal art. 9, coma 1 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.

TITUL III
Desposiziuns tl setur dla formaziun da dotur spezialisé

PERT I
Desposiziuns generales

Art. 22 (Mosöres de sostëgn)  delibera sentenza

(1) Por sostignì la formaziun da dotur spezialisé po la Provinzia adorè chëstes mosöres:

 1. convenziuns por la formaziun de doturs spezialisà;
 2. sostëgns finanziars por la formaziun de doturs spezialisà;
 3. compënsc por i tëmps de formaziun da dotur spezialisé.

(2) Les formes de sostëgn preodüdes da chësta lege po odëi danfora posć implü tles scores de spezialisaziun o tles tliniches universitares respet a chi odüs danfora dala programaziun ordinara dla formaziun da dotur spezialisé.

massimeBeschluss vom 3. Dezember 2012, Nr. 1820 - Abänderung des eigenen Beschlusses vom 10.11.2008, Nr. 4203 betreffend die Genehmigung der Verpflichtserklärung gemäß Artikel 3 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 7. Jänner 2008, Nr. 4 in geltender Fassung

PERT II
Convenziuns por la formaziun da dotur spezialisé

Art. 23 (Convenziuns)

(1) La Provinzia po stlüje jö convenziuns cun les universitês talianes, sciöche inće cun les universitês y d’atres istituziuns publiches y privates competëntes di Stać che fej pert dl’Uniun europeica por realisé posć de formaziun por doturs spezialisà. 3)

(2) Les convenziuns po odëi danfora che la Provinzia ti paies al’université o al’istituziun convenzionada na soma aladô dles modalitês stabilides tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(3) Les convenziuns vëgn stlütes jö dal assessur provinzial competënt, do la deliberaziun dla Junta provinziala.

3)
L’art. 23, coma 1 é gnü sostituì insciö dal art. 11, coma 1 dla l.p. di 13 de mà dl 2011, n. 3.

Art. 24 (Prozedöres de seleziun)

(1) L’azès ai posć de formaziun da dotur spezialisé preodüs dales convenziuns nominades te chësta pert vëgn a s’al dè tres les prozedöres de seleziun regolades dales normes varëntes, integrades aladô dles desposiziuns preodüdes dal coma 2.

(2) Les convenziuns vëiga danfora modalitês de seleziun che dà la poscibilité da constatè sce la conescënza di lingac talian y todësch é adeguada y sce al é les condiziuns generales odüdes danfora dales normes varëntes.

Art. 25 (Ativité do la formaziun da dotur spezialisé)  delibera sentenza

(1) I doturs spezialisà che à stlüt jö süa formaziun da dotur spezialisé te un di posć odüs danfora dales convenziuns preodüdes dessura, à l’oblianza da eserzité süa ativité tl teritore dla provinzia de Balsan aladô dl tëmp y dles modalitês stabilis tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(2) Le dotur spezialisé che n’ô nia eserzité süa ativité tl teritore dla provinzia de Balsan o che se tira zoruch dan tëmp dal raport de laûr o da süa ativité, o che dà sö süa formaziun denant che ara se röies, mëss paié derevers i compënsc che al à ciafè tratan süa formaziun spezialistica cun i fić legai pian ia dala data che al à ciafè le sostëgn, aladô dles modalitês stabilides tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(3) Les convenziuns preodüdes da chësta pert vëiga danfora che les condiziuns nominades ti comesc 1 y 2 vëgnes inće dades dant tles bandides dles prozedöres de seleziun y inće ti contrać da stlüje jö cun vigni candidat che ô se spezialisé. Les convenziuns vëiga implü inće danfora che l’aspirant a dotur spezialisé dais jö na detlaraziun cun chëra che al azeta les condiziuns preodüdes dai comesc 1 y 2, canche al se scrî ite al curs de spezialisaziun.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003 - Sanitari - assegno o contributo di specializzazione - inadempimento dell'interessato - determinazione di restituzione di parte del beneficio - occorre motivazione specifica

PERT III
Sostëgns finanziars por la formaziun da dotur spezialisé

Art. 26 (Sostëgns finanziars)  delibera sentenza

(1) La Provinzia po conzede sostëgns finanziars por frecuentè cursc de formaziun da dotur spezialisé te universitês o d’atres istituziuns publiches y privates competëntes di stać che fej pert dl’Uniun europeica. 4)

(2) L’amunta dl sostëgn finanziar vëgn determinada cun regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(3) Les prozedöres de seleziun por la conzesciun di sostëgns finanziars vëgn scrites fora dala Junta provinziala.

massimeBeschluss vom 30. Mai 2011, Nr. 892 - Genehmigung der Kriterien für die Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Absolvierung von Fachausbildungszeiten gemäß Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr. 14 (abgeändert mit Beschluss Nr. 1089 vom 22.07.2013)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003 - Sanitari - assegno o contributo di specializzazione - inadempimento dell'interessato - determinazione di restituzione di parte del beneficio - occorre motivazione specifica
4)
L’art. 26, coma 1 é gnü sostituì insciö dal art. 11, coma 2 dla l.p. di 13 de mà dl 2011, n. 3.

Art. 27 (Prozedöres de seleziun)

(1) La conzesciun de sostëgns finanziars vëgn a s’al dè tres prozedöres de seleziun a chëres che al po tó pert candidać che à chëstes condiziuns:

 1. diplom de laurea de medejina o de chirurgia;
 2. abilitaziun profescionala da dotur;
 3. conescënza adeguada di lingac talian y todësch. La conescënza di lingac talian y todësch vëgn constatada aladô dles modalitês preodüdes dal regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(2) La conzesciun di sostëgns finanziars vëgn a s’al dè sön la basa de na gradatöra aposta, metüda sö aladô di criters stabilis dal regolamënt d’esecuziun preodü dal coma 1, tolon en conscidraziun i titui de laurea y i stüdi de spezialisaziun, i laûrs scientifics y les publicaziuns sciöche inće le curriculum formatif y profescional.

Art. 28 (Ativité do la formaziun da dotur spezialisé)

(1) Ai doturs spezialisà che à ciafè i sostëgns finanziars nominà te chësta pert vëgnel apliché les desposiziuns preodüdes dal art. 25.

PERT IV
Compënsc por la formaziun

Art. 29 (Contribuć)  delibera sentenza

(1) La Provinzia po conzede compënsc por:

 1. che chi che à n diplom de laurea de medejina, inće por ći che reverda le stüde de ćiamps spezifics o l’acuisiziun de tecniches particolares, pois frecuentè periodes de formaziun spezialistica o de formaziun pratica;
 2. realisé laûrs scientifics tl ćiamp dla sanité.

(2) Les condiziuns y les modalitês por l’atribuziun di compënsc preodüs te chësta pert sciöche inće süa amunta vëgn stabilis cun regolamënt d’esecuziun de chësta lege, che po inće limité l’anuzamënt a na certa categoria de porsones.

massimeDelibera 16 giugno 2003, n. 2004 - Approvazione di criteri per la concessione di finanziamento nell'ambito della medicina complementare (modificata con delibera n. 2668 del 12.08.2003 e delibera n. 59 del 16.01.2012)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003 - Sanitari - assegno o contributo di specializzazione - inadempimento dell'interessato - determinazione di restituzione di parte del beneficio - occorre motivazione specifica
massimeDelibera N. 1645 del 15.05.2000 - Modalità e criteri per la concessione di contributi per elaborati scientifici riguardanti temi sanitari

PERT V
Desposiziuns finales

Art. 30 (Posć de formaziun)

(1) Por l’eserzize dles ativitês de formaziun da dotur spezialisé po i ënć dl Sorvisc sanitar dla Provinzia istituì posć aposta, defora dal plann organich, determinà dala Junta provinziala.

(2) Por le fin nominé tl coma 1, y inće defora dales convenziuns preodüdes tla pert II de chësc titul, po la Provinzia stlüje jö convenziuns aposta cun universitês talianes, sciöche inće cun les universitês y d’atres istituziuns publiches y privates competëntes di stać che fej pert dl’Uniun europeica. 5)

(3) Le regolamënt d’esecuziun de chësta lege po inće regolamentè la conzesciun de n’indenité speziala implü a bëgn de chi che tol ite i posć de formaziun.

5)
L’art. 30, coma 2 é gnü sostituì insciö dal art. 11, coma 3 dla l.p. di 13 de mà dl 2011, n. 3.

Art. 31 (D’atres spezialisaziuns)

(1) Les desposiziuns preodüdes tles pert I, II, III y IV de chësc titul vel inće por les spezialisaziuns tl ćiamp sanitar odüdes danfora por d’atri profii profescionai por chi che al va debojëgn le diplom de laurea.

Art. 32 (Aspetanza)

(1) Ai dependënć dl Sorvisc sanitar dla Provinzia che s’anüza dles mosöres de sostëgn preodüdes dai articui 22 y 26, ti pol gnì conzedü l’aspetanza, sce i bojëgns de sorvisc le lascia pro y sce la formaziun toca pro le ćiamp te chël che le dependënt laôra.

(2) A chisc dependënć ti spétel inće i benefizi preodüs dales leges y dai contrać coletifs varënć.

Art. 33 (Regolamënt d’esecuziun)

(1) Cun regolamënt d’esecuziun de chësta lege vëgnel stabilì:

 1. i criters por verifiché les conescënzes linguistiches de chi che fej domanda por ciafè i benefizi preodüs ti articui dessura. Por ći che reverda i posć de formaziun da dotur spezialisé tl cheder dles convenziuns preodüdes dala pert II de chësc titul po i criters ma gnì aplicà, tan inant che ai vëgn tuć sö dales singoles convenziuns;
 2. les modalitês dla formaziun de basa, de spezialisaziun y permanënta;
 3. la regolamentaziun y la composiziun dl comitê scientifich preodü dal art. 16;
 4. le paiamënt de na soma ales universitês y ales istituziuns publiches competëntes por la realisaziun di posć por la formaziun da dotur spezialisé;
 5. la dorada y les modalitês dl’oblianza dl dotur spezialisé da eserzité so laûr tl teritore provinzial, sciöche inće la regolamentaziun dla retüda di sostëgns finanziars ciafà ti caji preodüs dal art. 25, coma 2;
 6. i criters por la conzesciun dl sostëgn finanziar por la formaziun da dotur spezialisé y tan che al fej fora;
 7. les condiziuns y les modalitês de conzesciun di compënsc por la formaziun sciöche inće tan che ai fej fora;
 8. la conzesciun de n’indenité speziala implü por chi che tol ite posć de formaziun.

TITUL IV
D’atres desposiziuns tl ćiamp sanitar

PERT I
Mudaziuns dla lege provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7, y mudaziuns suandëntes che reverda l’“Ordinamënt nü dl Sorvisc sanitar provinzial”

Art. 34-50 6)

6)
Contëgn mudaziuns dla l.p. di 5 de merz dl 2001, n. 7.

PERT II
Mudaziuns de d’atres desposiziuns de lege dla Provinzia

Art. 51 7)

7)
Sostituësc l’art. 13, coma 1 dla l.p. di 30 d’otober dl 1973, n. 77.

Art. 52 8)

8)
Müda l’art. 5 dla l.p. di 21 d’agost dl 1978, n. 46.

Art. 53 9)

9)
Müda l’art. 1, coma 1/bis dla l.p. di 21 de jügn dl 1983, n. 18.

Art. 54 10)

10)
Sostituësc l’art. 2, coma 4 dla l.p. di 28 de jügn dl 1983, n. 19.

Art. 55 11)

11)
Contëgn mudaziuns dla l.p. di 11 de mà dl 1988, n. 16.

Art. 56 12)

12)
Sostituësc l’art. 2, coma 1 dla l.p. di 22 de novëmber dl 1988, n. 51.

Art. 57 13)

13)
Contëgn mudaziuns dla l.p. di 13 de jenà dl 1992, n. 1.

Art. 58 14)

14)
Integrëia la l.p. di 26 d’agost dl 1993, n. 14.

Art. 59 15)

15)
Sostituësc l’art. 5, coma 5 dla l.p. di 2 de mà dl 1995, n. 10.

Art. 60 16)

16)
Contëgn mudaziuns dla l.p. di 4 de jenà dl 2000, n. 1.

Art. 61 (Abrogaziuns)

(1) Chëstes desposiziuns vëgn abrogades:

 1. lege provinziala di 30 de messè dl 1977, n. 28, y mudaziuns suandëntes;
 2. lege provinziala di 3 de jenà dl 1986, n. 1, y mudaziuns suandëntes;
 3. i articui 1, 2, 3 y 4 dla lege provinziala di 26 d’agost dl 1993, n. 14, y mudaziuns suandëntes;
 4. le coma 6 dl articul 14, le coma 9 dl articul 17 y le coma 8 dl articul 48 dla lege provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7, y mudaziuns suandëntes;
 5. lege provinziala di 2 de messè dl 1992, n. 23.

(2) I regolamënć d’esecuziun dles leges nominades tl coma 1 resta impé ćina che al vëgn aprovè le regolamënt d’esecuziun de chësta lege por les perts che va a öna cun les desposiziuns de chësta lege.

Art. 62 17)

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

17)
Omissis.
indice