In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 7 (Comisciuns d´ejam)  

(1)  Por vigni abilitaziun aladô dl articul 3 vëgnel metü sö na comisciun d´ejam aposta componüda da:

  1. n funzionar dla repartiziun provinziala competënta che aldes almanco pro le setim livel funzional, sciöche presidënt;
  2. cater istruturs o maestri de schi cun esperiënzes tecniches y didatiches particolares tl´abilitaziun corespognënta nominà dala ćiamena profescionala provinziala;
  3. cater esperć tles materies che é oget dl program d´ejam.

(2)  La comisciun d´ejam po deleghé la valutaziun tecnica y didatica di candidać a na sotcomisciun istituida da ara instëssa.

(3)  La composiziun dles comisciuns mëss corespogne ala proporziun di grups linguistics de Südtirol alad dla ultima cumpëda generala dla jënt; al mëss gnì garantì la rapresentanza dl grup linguistichladin. Al vëgn preodü sostituć por i mëmbri efetifs.

(4)  Les comisciuns d´ejam vëgn nominades cun decret dl assessur provinzial competënt y à chësta inćiaria por döes seziuns. I mëmbri dla comisciun po gnì confermà te süa inćiaria.

(5)  I mëmbri dla comisciun cun dërt de pretenjiun ciafa i compënsc y na retribuziun de sorvisc foradecà aladô dles normes dla Provinzia.

(6)  Cun le decret aladô dl coma 4 vëgn les funziuns de secretêr y de n sostitut dl secretêr dles comisciuns d´ejam surandades a dependënć dla repartiziun competënta dl´aministraziun provinziala.