In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 17 14)

14)
L'art. 17 é gnü abroghè dal art. 65 dla L.P. di 30 de jenà 2006, n. 1.