In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

i) Lege Provinziala di 6 de novëmber dl 1989, n. 101)
Istituzion dl servisc “Cësa dl’ëiles”

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. di 14 de nuvëmber 1989, n. 49.

Art. 1 (Istituzion dla cësa dl’ëiles)

(1)  L vën istituì a Bulsan la “Cësa dl’ëiles”, coche servisc sozio-assistenziel dla Provinzia a bën dl’ëiles che, tl raion dl teritore provinziel, ie manacedes da uni forma de viulënza fisica o psichica o che l’à patida.

(2)  L servisc à l obietif de ti pité al’ëiles secudienza, prutezion y consulënza asvelta n culaborazion cun i servijes saniteres y d’assistënza y tl particuler chëla formes cuncretes de ntervënt te strutures prutejedes ntan dut l di, che ti jude a superé la fasa stenteda acuta y a se rentegré tla vita de relazion.

(3)  La Jonta provinziela ie autoriseda, aldò dl bujën, de istituì sëntes destachedes dal servisc tl raion dla provinzia.

(4)(5)  2)

2)
Cëla l articul 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionb) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6
ActionActiong) Lege Provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33
ActionActioni) Lege Provinziala di 6 de novëmber dl 1989, n. 10
ActionActionArt. 1 (Istituzion dla cësa dl’ëiles)
ActionActionArt. 1/bis (Formes dl servisc)
ActionActionArt. 2 (Gestion dl servisc)
ActionActionArt. 3 (Personal)
ActionActionArt. 4 (Gestion dla Strutures)
ActionActionArt. 5 (Cuntribuc per nvestimënc)
ActionActionArt. 6-7
ActionActionArt. 8 (Abrogazions)
ActionActionj) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 2
ActionActionm) Lege provinziala di 8 de merz 2010 , n. 5
ActionActiono) Lege Provinziala di 17 de mà dl 2013, n. 8
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich