In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

e) Lege provinziala di 4 de forà dl 2010, n. 31)
Defenüda zivica dla Provinzia autonoma de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 1 dl B.O. di 9 de forà dl 2010, n. 6.

Art. 13 (Programaziun y realisaziun dl’ativité)

(1) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara ti mët dant ala Presidënza dl Consëi provinzial n proiet programatich de sües ativitês, cun laprò le preventif dles spëises che alda laprò por l’aprovaziun, ćina ai 15 de setëmber de vigni ann.

(2) La gestiun dles spëises liades al funzionamënt dla Defenüda zivica vëgn fata aladô dl regolamënt intern d’aministraziun y de contabilité dl Consëi provinzial.

(3) Por le paiamënt dles spëises dl’ativité dla Defenüda zivica autorisëia le Presidënt/la Presidënta dl Consëi provinzial daurides de credit a bëgn de n funzionar deleghé/na funzionara delegada chirì/chirida fora danter i dependënć/les dependëntes dl Consëi provinzial, a ćiaria di stanziamënć aposta dl bilanz dl Consëi provinzial. Chësc funzionar/Chësta funzionara se crüzia de paié les spëises aladô dles normes provinziales varëntes en materia de funzionars delegà/funzionares delegades y sön la basa dles istruziuns dl Defensur popolar/dla Defensuria popolara, y al/ara mëna inant i decunć periodics di paiamënć fać a ćiaria dles daurides de credit, cun laprò la documentaziun iustificativa che alda laprò, al ofize por chestiuns aministratives dl Consëi provinzial por le control aministratif-contabl.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActiond) Lege provinziala di 26 de juni dl 2009, n. 3
ActionActione) Lege provinziala di 4 de forà dl 2010, n. 3
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich