In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Lege provinziala di 28 de setëmber dl 2009, n. 51)
Desposiziuns sön la bonificaziun

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt 3, dl B.O. di 20 d’otober dl 2009, n. 43.

Art. 34 (Plann de arondamënt di grunć)

(1) Le plann de arondamënt di grunć mëss contignì dlungia la descriziun analitica y motivada dla desposiziun di terac nöia:

  1. l’indicaziun di terac interessà;
  2. l’indicaziun di dërć reai che ê denant y di inoms di titolars corespognënć, sön la basa dles comunicaziuns di proprietars y dles iscriziuns ti registri publics, sciöche inće la determinaziun di tòć de grunć sön chi che al mëss gnì trasferì i dërć indicà tl articul 33;
  3. la lista descritiva dles servitus fondiares che va debojëgn porvia dla desposiziun nöia, inće sce ares ti corespogn a chëres che é bele;
  4. la descriziun dles costruziuns d’interès por düć che va debojëgn por mëte adöm i grunć y s’anuzé damì de chisc;
  5. l’indicaziun di paiamënć d’avaliaziun de debit eventuai;
  6. le preventif di cosć y la partiziun di cosć.

(2) Le plann mëss, tan inant che ara va, gnì elaborè a öna cun i proprietars interessà y gnì deposité por 45 dis alalungia pro le secretariat di comuns interessà dal plann de arondamënt di grunć.

(3) La deponüda fata mëss gnì lasciada alsavëi tl tëmp de 15 dis cun lëtra racomanada cun garanzia de recioiüda ai proprietars interessà, ai crediturs ipotecars y ai atri titolars de dërć reai odüs danfora dal coma 1, lëtra b), y la poscibilité de presentè recurs aladô dl coma 4 mëss gnì dada dant espressamënter.

(4) Cuntra le plann de arondamënt odü danfora dal coma 3, po l’interessè presentè recurs pro la Junta provinziala tl tëmp de 45 dis da canche l’interessè à ciafè l’avis preodü dal coma 3. Al ne po nia gnì fat recurs cuntra la sciazada di grunć dà dant tl plann.

(5) I recursc mëss gnì dà jö tl secretariat dl comun olache al é gnü fat la deponüda; dailò vëgnel relascè na atestaziun de racoiüda.

(6) Do le terminn dit dessura ti mëna inant l’ombolt le plann de arondamënt di grunć y düć i recursc rovà adalerch ala Repartiziun provinziala Agricoltöra.

(7) Le valur di grunć vëgn stimé da na comisciun nominada dal consorz en raport al davagn che po gnì arjunt costantemënter cun i grunć, tignin cunt de süa destinaziun urbanistica y dla sconanza dla contrada, cun na coltivaziun indortöra aladô dles regoles dl bun paur. I resultać dla sciazada y i criters a chi che la comisciun s’à tignì vëgn deponüs por altamo 15 dis pro le secretariat di comuns atocà dal plann de arondamënt di grunć. La deponüda fata mëss gnì lasciada alsavëi por le medemo tëmp sön la tofla ofiziala de comun y ti dui folieć da vigni dé locai.

(8) Tl tëmp de 30 dis dal ultimo dé dla publicaziun po i interessà fà recurs cuntra la sciazada y i criters de sciazada pro la Junta provinziala, che stabilësc definitivamënter le valur y ti le lascia alsavëi al retlamant.

(9) Sön la basa dl arat dl comitê tecnich-aministratif odü danfora dal articul 28 aprovëia la Junta provinziala le plann y tol na dezijiun sön i recursc.

(10) Tres lëtra racomanada cun garanzia de recioiüda vëgn le consorz informè dl’aprovaziun dl plann y i interessà dles dezijiuns sön i recursc.

(11) L’aprovaziun dl plann porta ai trasferimënć de proprieté y di atri dërć reai, sciöch’inće ala costituziun de dötes les servitus fondiares odüdes danfora tl plann.

(12) Le provedimënt de aprovaziun dl plann de arondamënt di grunć che determinëia i trasferimënć odüs danfora dal coma 11, costituësc le titul por l’iscriziun di bëgns imobii trasferis.

(13) Le trasferimënt dla proprieté y di atri dërć reai sön i bëgns ogeć dl’assegnaziun é de natöra costitutiva y anulëia vigni ater dërt real sön chisc bëgns.