In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Lege provinziala di 25 de forà dl 2008, n. 11)
Ordinamënt dl artejanat

1)

1) Publicada tl supl. n. 1 dl B.O. di 11 de merz dl 2008, n. 11.

TITUL I
DESPOSIZIUNS GENERALES

PERT I
DESPOSIZIUNS GENERALES

Art. 1 (Ćiamp de aplicaziun)

(1) Chësta lege regolëia les ativitês artejanales eserzitades de profesciun.

(2) Les desposiziuns de chësta lege ne vëgn nia aplicades a chëstes ativitês:

 1. prestaziun de sorvisc comerziai, intermediaziun dl trafich de marćianzia y destribuziun al publich de mangiaria y boandes, ater co sce chëstes ativitês va debojëgn por l'ativité artejanala;
 2. ativitês artistiches eserzitades da profescionisć lëdi;
 3. dötes les ativitês artejanales eserzitades da porsones cun handicap ti zëntri soziai menà dala Provinzia o da d’atri ënć publics;
 4. ativitês secundares de impreses agricoles che elaborëia, miora o vënn sü produć aladô dl articul 2135 dl codesc zivil;
 5. produziun de ogeć de ert popolara, sce ara vëgn eserzitada sciöche ativité secondara y zënza l'adoranza de d’atri dependënć. Les ativitês che alda laprò vëgn determinades cun regolamënt de esecuziun.

Art. 2 (Recuisić de amisciun)

(1) Por l'eserzize dles ativitês artejanales, por chëres che chësta lege vëiga danfora condiziuns particolares, mëss l'imprenditur artejan avëi i recuisić profescionai preodüs dal titul II. Le possès di recuisić mëss gnì desmostrè inće sce l’ativité artejanala vëgn eserzitada fora dl laûr, aladô dl articul 6, coma 3, de chësta lege.

Art. 3 (Imprenditur artejan)

(1) L'imprenditur artejan laôra personalmënter tl ćiamp dla produziun, dl organisaziun, dl’aministraziun o dla venüda dla impresa artejanala.

Art. 4 (Impresa artejanala)

(1) La impresa artejanala é na impresa olache al vëgn eserzité na ativité che é tla lista dles ativitês preodüda dal articul 9, olache al vëgn cumpedè sö les ativitês "de sort artejanala”, y che ademplësc altamo trëi de chisc recuisić:

 1. la produziun de marćianzia y la prestaziun de sorvisc ne vëgn nia eserzitada dantadöt en seria;
 2. l'organisaziun aziendala ne n’é nia partida sö te na unité produtiva y na unité aministrativa y al ne esist porchël nia na direziun despartida dles döes unitês y di colaboradus y dles colaboradësses che alda laprò;
 3. la produziun de marćianzia y la prestaziun de sorvisc ne vëgn nia eserzitades dantadöt tres na divijiun sistematica dl laûr;
 4. i laûrs ne vëgn normalmënter nia dà inant deplëgn a d’atres impreses;
 5. la produziun de marćianzia y la prestaziun de sorvisc vëgn eserzitades dantadöt sön inćiaria.

Art. 5 (Formes de eserzize de na impresa artejanala)

(1) Na impresa artejanala po gnì menada sciöche impresa individuala o cooperativa, consorz o sozieté, tut fora la sozieté azionara y la sozieté comanditara por aziuns.

(2) Na impresa menada sciöche sozieté cun inom coletif vëgn conscidrada sciöche impresa artejanala sce la maioranza di comëmbri o sce - tl caje de dui comëmbri - un di comëmbri à i recuisić odüs danfora dal articul 3, coma 1.

(3) Na impresa menada sciöche sozieté comanditara scëmpla vëgn conscidrada sciöche impresa artejanala sce la maioranza di comëmbri o sce - tl caje de dui comëmbri - un di comëmbri à i recuisić odüs danfora dal articul 3, coma 1.

(4) Na impresa menada sciöche sozieté o cooperativa cun responsabilité limitada vëgn conscidrada sciöche impresa artejanala, sce la maioranza di aministradus o di comëmbri dl consëi de aministraziun o sce - tles sozietês metüdes adöm da dui comëmbri - altamo un, che surantol la inćiaria de aministradù, à i recuisić odüs danfora dal articul 3, coma 1, y plü co le mez dl capital dla sozieté.2)

(5) Les assoziaziuns de impreses artejanales singoles o les assoziaziuns de impreses de seturs desvalies vëgn conscidrades consorc artejanai o cooperatives artejanales sce le numer dles impreses artejanales é majer. Te tramidui caji é le fin de chëstes assoziaziuns chël de realisé deboriada laûrs y sorvisc o de i coordiné.

2)

L'art. 5, coma 4, é gnü sostituì insciö dal art. 2, coma 1, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.

PERT II
REGISTER DL COMERZ Y LISTA DLES ATIVITÊS ARTEJANALES

Art. 6 (Iscriziun, mudaziun y straihada tl Register dl comerz)  delibera sentenza

(1) L'iscriziun de na ativité artejanala tl Register dl comerz sciöche inće la mudaziun y la straihada dl’iscriziun vëgn regolamentades dal articul 8 dla lege di 29 de dezëmber dl 1993, n. 580, y mudaziuns suandëntes, y vëgn fates aladô dl decret dl Presidënt dla Junta provinziala di 4 de mà dl 2000, n. 19, y mudaziuns suandëntes.

(2) Les impreses artejanales che à i recuisić preodüs dai articui 1, 3 y 4 de chësta lege vëgn scrites ite tl Register dl comerz dla Ćiamena dl comerz cun la denominaziun "impresa artejanala".

(3) Na ativité artejanala secundara vëgn ma scrita ite sce l’ativité prinzipala de na impresa ne n’é nia artejanala. L’iscriziun é: "impresa cun ativité artejanala secundara".

(4) L'iscriziun tl Register dl comerz sostituësc sot düć i aspeć l'iscriziun te d’atres listes, d’atri registri profescionai o d’atri registri.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987 - Abilitazione all'esercizio di attività artigiana - Occorre solo per particolari attività a tutela degli utenti - Iscrizione volontaria nell'albo delle imprese artigiane

Art. 7 (Autorisaziun chîta y recursc)

(1) La domanda de iscriziun, mudaziun o straihada vëgn conscidrada azetada sce la Ćiamena dl comerz ne comunichëia nia i provedimënć preodüs dal articul 6, tl tëmp de 30 dis dala presentaziun dla domanda.

(2) La porsona interessada po fà recurs cuntra le provedimënt de refodanza dla Ćiamena dl comerz pro la Junta provinziala, tl tëmp de 30 dis da canche ara à ciafè la comunicaziun dl provedimënt.

Art. 8 (Dërt dla impresa artejanala de mantignì l'iscriziun tl Register dl comerz)

(1) Tl caje de invalidité, de mort o de na sentënza che detlarëia l’interdiziun o l’inabilitaziun dl imprenditur artejan po l'iscriziun tl Register dl comerz gnì mantignida, sön domanda da presentè tl tëmp de sis mëisc dal avenimënt, por alplü cin agn o ćina che i mituns sot ai dejedot agn à complì dejedot agn, a condiziun che l'eserzize dla impresa vëgnes surantut dal om o dala fomena, dai mituns de majera eté o dai mituns de mëndra eté che ne sotestà nia plü ala potesté di geniturs o dal ghirau di mituns sot ai dejedot agn dl imprenditur cun handicap, mort, interdit o inabilité.

(2) I recuisić profescionai odüs danfora por les ativitês preodüdes dal titul II po gnì desmostrà inće da n colaboradù o da na colaboradëssa impede dal titolar instës.

(3) L'assessur provinzial o l'assessuria provinziala por l’artejanat po, por rajuns motivades, arlungé de ćiamò dui agn le terminn preodü dal coma 1.

Art. 9 (Lista dles ativitês artejanales)

(1) La lista dles ativitês artejanales vëgn aprovada dala Junta provinziala; ara surantol la lista tignida dala Ćiamena dl comerz canche chësta lege va en forza.

(2) Les ativitês nöies che vëgn aratades da scrì ite vëgn portades ite tla lista preodüda dal coma 1; tl medemo tëmp vëgnel scrit ite la impresa artejanala tl Register dl comerz. Inće les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia y la Repartiziun provinziala Artejanat, Industria y Comerz po ti damanè ala Ćiamena dl comerz de registré ativitês nöies. Tl tëmp de 10 dis ti comunichëia la Ćiamena dl comerz la registraziun de na ativité nöia ala Repartiziun provinziala Artejanat, Industria y Comerz y ales organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia.

(3) Les organisaziuns preodüdes dal coma 2, sciöche inće les impreses interessades po fà recurs pro la Junta provinziala cuntra le provedimënt de registraziun o de nia-registraziun de na ativité artejanala nöia tla lista preodüda dal coma 1, tl tëmp de 30 dis da canche ares à ciafè la comunicaziun. Tl medemo tëmp po la Repartiziun provinziala Artejanat, Industria y Comerz presentè na proposta de refodanza, de mudaziun o de registraziun.

(4) La Ćiamena dl comerz controlëia vigni cin agn, do avëi aldì la Repartiziun provinziala Artejanat, Industria y Comerz y les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia, la lista preodüda dal coma 1 por verifiché sce les carateristiches dles ativitês y di seturs scrić ite ti corespogn ales denominaziuns atuales.

(5) La Junta provinziala aprovëia la lista ajornada.

PERT III
LOCAI Y VENÜDA

Art. 10 (Locai por eserzité l'ativité)

(1) Les ativitês artejanales vëgn eserzitades te locai adatà al'adoranza spezifica y conforms ales desposiziuns de lege che alda laprò.

(2) Les ativitês artejanales che po gnì eserzitades te apartamënć, botëghes y ofizi por gauja de sües carateristiches particolares y dles capazitês profescionales damanades vëgn stabilides cun regolamënt de esecuziun.

Art. 11 (Venüda de produć artejanai)

(1) La impresa artejanala po vëne sü produć y sü sorvisc, sciöche inće i azessurs lià a livel funzional a sü produć y sorvisc, inće sce ara ne i prodüj nia instëssa, zënza l'autorisaziun odüda danfora dal ordinamënt dl comerz, tan inant che l'ativité artejanala romagn l'ativité prinzipala.

(2) Tl respet dles normes sön l’urbanistica varëntes mëss la venüda gnì eserzitada ti locai de produziun dla impresa o ti locai atira dlungia.

(3) Ma les impreses artejanales scrites ite tl Register dl comerz po definì sü produć y sorvisc artejanai y i vëne sciöche produć y sorvisc artejanai.

PERT IV
MAESTER ARTEJAN O MAESTRA ARTEJANA, ECONOMIST DL ARTEJANAT O ECONOMISTA DL ARTEJANAT

Art. 12 (Obietifs dla formaziun)

(1) La formaziun da maester é n percurs formatif che mira ala promoziun profescionala, pro chël che al vëgn trasmetü les conescënzes y les abilitês imprenditoriales, pedagogich-formatives, teoriches y pratiches profescionales che va debojëgn por compić de responsabilité te na aziënda, o por menè autonomamënter na aziënda, y che cualifichëia dantadöt por la formaziun de colaboradësses y de colaboradus jogn.

(2) La repartiziun provinziala competënta por la formaziun da maester po mëte a jì cursc de preparaziun al ejam da maester artejan o inćiarié les organisaziuns profescionales da mëte a jì chisc cursc por perts intieres de ejam o por modui singui. Ara ret ćina al 90 por cënt dles spëises che alda laprò.

(3) La repartiziun provinziala competënta por la formaziun da maester po mëte a jì laprò ćiamò convëgns, seminars, mostres, concursc, manifestaziuns de informaziun y iadi de stüde, sciöche inće fà instëssa o lascè fà da terzi relevamënć y inrescides por promöie la formaziun da maester artejan.

Art. 13 (Ćiamp de aplicaziun)

(1) La Junta provinziala aprovëia la lista dles profesciuns de maester artejan sön proposta dl assessur o dl'assessuria por l’artejanat y dl assessur o dl'assessuria che à la competënza por la formaziun da maester, do avëi aldì les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia.

(2) L'ejam de maester po gnì fat por dötes les profesciuns artejanales stabilides dala Junta provinziala.

Art. 14 (Amisciun ai ejams)

(1) Por l'amisciun al ejam de maester artejan mëssel gnì desmostrè de avëi un de chisc recuisić:

 1. na esperiënza profescionala de altamo dui agn tl'ativité artejanala che é oget dl ejam o te na ativité somiënta, fata do avëi arjunt le diplom de fant artejan;
 2. na esperiënza profescionala de altamo trëi agn tl’ativité artejanala oget dl ejam o te na ativité somiënta, fata do avëi arjunt le diplom de cualificaziun profescionala;
 3. na esperiënza profescionala cualificada de altamo sis agn tl'ativité artejanala oget dl ejam o te na ativité somiënta.

(2) Por l'amisciun al ejam de direziun de aziënda mëssel gnì desmostrè de avëi un de chisc recuisić:

 1. le diplom de fant artejan, le diplom de cualificaziun profescionala o na esperiënza profescionala de altamo cater agn tl'ativité artejanala oget dl ejam o te na ativité somiënta;
 2. na colaboraziun de altamo cater agn tla direziun de na impresa artejanala.

(3) Ai ejams po inće tó pert che che à recuisić ecuivalënć, do che al é gnü aldì la comisciun de ejam competënta.

(4) La domanda de amisciun ai ejams ti vëgn presentada al diretur o ala direturia dla repartiziun provinziala competënta por la formaziun da maester.

(5) L'amisciun al ejam o la refodanza de amisciun al ejam ti vëgn lasciada alsavëi ala porsona che à presentè la domanda tl tëmp de 30 dis dala presentaziun dla domanda. Cuntra la refodanza de amisciun al ejam pol gnì presentè recurs pro la Junta provinziala tl tëmp de 30 dis da canche an à ciafè la comunicaziun. Sce la Junta provinziala ne tol degöna dezijiun tl tëmp de 30 dis, vëgn la domanda conscidrada azetada.

Art. 15 (Perts dl ejam)

(1) L'ejam de maester artejan tol ite chëstes cater perts:

 1. direziun de aziënda;
 2. pedagogia por la formaziun profescionala;
 3. teoria profescionala; pro chësta pert dl ejam vëgnel tignì cunt dla competënza comunicativa tl secundo lingaz;
 4. pratica profescionala.

Art. 16 (Ejams)

(1) L'assessur provinzial o l'assessuria provinziala che à la competënza por la formaziun da maester aprovëia i programs de ejam por l’ejam de maester artejan do avëi aldì les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia y la comisciun de ejam competënta.

(2) I candidać y les candidates po fà l'ejam por talian o por todësch.

(3) Les perts dl ejam de maester bele fates toma sce döt l’ejam ne vëgn nia stlüt jö cun suzès tl tëmp de sis agn. Te caji ezezionai motivà po le diretur o la direturia dla repartiziun competënta conzede n arlungiamënt dl terminn.

(4) L'ejam de maester vëgn aratè passè sce la porsona che s’à candidé à arjunt n resultat positif pro dötes les perts dl ejam o sce ara é gnüda esonerada da les fà.

(5) L'assessur provinzial o l'assessuria provinziala che à la competënza por la formaziun da maester relascia le diplom de maester artejan.

Art. 17 (Composiziun dles comisciuns de ejam)

(1) La comisciun de ejam de direziun de aziënda y de pedagogia por la formaziun profescionala é metüda adöm:

 1. tla funziun de presidënt, dal diretur o dala direturia, o da n insegnant o na insegnanta de na scora profescionala o de n istitut tecnich, o da na porsona esperta reconesciüda cun na esperiënza de de plü agn tl setur dla formaziun;
 2. da döes porsones espertes tl setur dla direziun de aziënda y dla pedagogia por la formaziun profescionala; altamo öna dles döes mëss ester n datur de laûr tl setur dl artejanat.

(2) La comisciun de ejam de teoria profescionala y pratica profescionala é metüda adöm:

 1. tla funziun de presidënt, dal diretur o dala direturia, o da n insegnant o na insegnanta de na scora profescionala o de n istitut tecnich, o da na porsona esperta reconesciüda cun na esperiënza de de plü agn tl setur dla formaziun;
 2. da n maester o na maestra tl’ativité artejanala oget dl ejam o, sce chësc o chësta manćia, da na porsona esperta reconesciüda te chë ativité artejanala cun na esperiënza de de plü agn sciöche laurant autonom;
 3. da na porsona esperta tl’ativité artejanala revardënta.

Art. 18 (Nominaziun dles comisciuns de ejam)

(1) L'assessur provinzial o l'assessuria provinziala che à la competënza por la formaziun da maester nominëia i comëmbri dles comisciuns de ejam preodüdes dal articul 17, comesc 1 y 2.

(2) I comëmbri dles comisciuns de ejam preodüdes dal articul 17, coma 1, lëtra a) y b), y coma 2, lëtra a), vëgn proponüs dal diretur o dala direturia dla repartiziun provinziala competënta por la formaziun da maester.

(3) I comëmbri dles comisciuns de ejam preodüdes dal articul 17, coma 2, lëtra b), vëgn proponüs dales organisaziun profescionales plü rapresentatives dla provinzia.

(4) I comëmbri dles comisciuns de ejam preodüdes dal articul 17, coma 2, lëtra c), vëgn nominà a öna cun les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia.

(5) La proposta di comëmbri dles comisciuns de ejam preodüdes dal coma 3 ti vëgn ortiada ala repartiziun provinziala competënta por la formaziun da maester tl tëmp de 30 dis dala domanda. Sce al ne röia adalerch degöna proposta te chësc tëmp, vëgn la nominaziun fata d’ofize.

(6) Por vigni comëmber dla comisciun vëgnel nominé n sostitut o na sostituta.

(7) Düć i comëmbri dla comisciun romagn en ćiaria cin agn y po gnì confermà.

(8) La repartiziun provinziala competënta por la formaziun da maester po s’anuzé dla consulënza de porsones espertes esternes por i laûrs de arjignamënt di ejams y de coreziun di elaborać.

Art. 19 (Esenziun da ejams)

(1) Che che desmostra de avëi arjunt na cualificaziun che corespogn sostanzialmënter ai contignüs odüs danfora dal program de ejam po fà domanda de esenziun da materies de ejam singoles o da perts intieres de ejam.

(2) Le diretur o la direturia dla repartiziun provinziala competënta por la formaziun da maester ti damana n arat sön la domanda de esenziun ala comisciun de ejam competënta. La comisciun de ejam se pronunziëia tl tëmp de 30 dis dala domanda. Sce le terminn toma zënza che al sides gnü comuniché l’arat tol le diretur o la direturia dla repartiziun na dezijiun.

(3) Sce al é caji de prezedënza analogs po le diretur o la direturia dla repartiziun provinziala competënta por la formaziun da maester tó na dezijiun independëntemënter dal'acuisiziun dl arat dla comisciun de ejam preodü dal coma 2, tan inant che no le program dla cualificaziun dada dant no l’ejam de maester artejan che alda laprò sides gnüs mudà intratan.

(4) Pro les profesciuns artejanales reres, por chëres che al ne n’é nia meso da nominé na comisciun de ejam deache al fala les porsones espertes, ne vëgnel nia damanè l’arat obligatore.

Art. 20 (Cursc de preparaziun)

(1) Ala pert "direziun de aziënda" dl curs y dl ejam de maester artejan po tó pert - sön domanda - inće les porsones che desmostra d’avëi laurè por altamo cater agn tl’aministraziun de na impresa artejanala.

Art. 21 (Economist dl artejanat o economista dl artejanat)

(1) L'obietif dla formaziun da economist dl artejanat o economista dl artejanat, che integrëia de regola chëra da maester artejan, é chël da renforzè le rode dl imprenditur artejan y da aumentè la competitivité. Por fà chësc val debojëgn de competënzes por na direziun moderna dl'aziënda y dl personal, sciöche inće por le svilup y la venüda di produć.

(2) I recuisić de amisciun, la dorada, le program didatich y les prozedöres de ejam vëgn aprovà cun decret dl assessur o dl’assessuria che à la competënza por la formaziun da maester, do avëi aldì les propostes dles organisaziuns profescionales che alda laprò plü rapresentatives dla provinzia.

(3) Che che stlüj jö la formaziun y passa l'ejam ciafa na cualificaziun che l’autorisëia da adorè le titul de "economist dl artejanat" o "economista dl artejanat".

(4) La repartiziun provinziala competënta por la formaziun profescionala po organisé cursc de preparaziun a chësc ejam o inćiarié les organisaziuns profescionales da mëte a jì döt le curs o modui singui. Por ći che reverda le finanziamënt de chësta formaziun vëgnel apliché les desposiziuns sön l’ajornamënt profescional.

Pert V
PROFII PROFESCIONAI Y IMPRESA DE MAESTER ARTEJAN

Art. 22 (Profii profescionai)

(1) Por les ativitês artejanales, che po ma gnì eserzitades sce an à passè n ejam y an à na cualificaziun profescionala de basa, mëssel gnì stabilì i profii profescionai che definësc i ćiamps de ativité, sciöche inće les conescënzes y competënzes profescionales che va debojëgn por eserzité l'ativité a regola d’ert.

(2) L'assessur o l'assessuria por l'artejanat aprovëia i profii profescionai do avëi aldì les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia. I profii profescionai vëgn publicà tl Boletin Ofizial dla Regiun.

Art. 23 (Impresa de maester artejan)

(1) I imprenditurs artejans che à le diplom de maester artejan o che é scrić ite tla pröma seziun dl rode di artejans cualificà preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3, po adorè le titul de maester artejan o maestra artejana y denominé defora süa impresa "impresa de maester artejan".

(2) Le titul de maester artejan o maestra artejana po ma gnì adorè da che che à le diplom de maester artejan o é scrit ite tla pröma seziun dl rode di artejans cualificà.

(3) Tl caje de na impresa de maester artejan metüda sö tla forma de sozieté, mëss altamo un n aministradù avëi le titul de maester artejan y i recuisić preodüs dal coma 2. Les impreses de maester artejan po inće se desfarenzié tres contrassëgns de cualité particolars. 3)

3)

Ćiara l'art. 18 dla l.p. di 11 d’aurì dl 1990, n. 8, mudada dal art. 3 dla l.p. di 4 de messè dl 1990, n. 13.

Art. 18 (Normes transitores)

(1) Tl test talian dles leges provinziales di 16 de forà dl 1981, n. 3, y di 16 de dezëmber dl 1983, n. 51, vëgnel baratè fora la denominaziun "registro delle imprese artigiane" cun "albo delle imprese artigiane" y la denominaziun "esame di idoneità" vëgn baratada fora cun "esame di specializzazione professionale".

(2) Les impreses artejanales che eserzitëia na ativité feter sciöche artejanala y che ê ćina sëgn scrites ite tl’ajunta al register dles impreses artejanales aladô dles normes provinziales che ê denant en forza vëgn scrites ite d'ofize tles seziun che alda laprò dl register dles impreses artejanales.

(3) Les porsones scrites ite ćina ai 20 de mà dl 1987 tl register di artejans preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3, mudé dal articul 14 dla lege provinziala di 16 de dezëmber dl 1983, n. 51, sciöche inće les porsones scrites ite do chësta data cun provedimënt odü danfora dai comesc 2 y 3 dl medemo articul, vëgn scrić ite d’ofize tles seziuns corespognëntes dl rode di artejans cualificà.

(4) Por l’adoranza dla denominaziun de "impresa de maester artejan" aladô dl coma 7, articul 7 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3, y mudaziuns y integraziuns suandëntes, vëgnel parifiché ai maestri artejans chës porsones che ê scrites ite tla pröma seziun dl register di artejans preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3, mudé dal articul 14 dla lege provinziala di 16 de dezëmber dl 1983, n. 51, ai 20 de mà dl 1987, sciöche inće les porsones scrites ite tla medema seziun do chësta data cun provedimënt aladô di comesc 2 y 3 dl medemo articul.

(5) Les desposiziuns dl articul 17 vëgn inće aplicades ales domandes de contribut che é gnüdes presentades do i 20 de mà dl 1987.

TITUL II
REGOLAMENTAZIUNS SPEZIALES POR L’ESERZIZE DE ATIVITÊS DETERMINADES

PERT I
ESERZIZE DLES PROFESCIUNS TL SETUR DI AUTI

Art. 24 (Profesciuns)

(1) Le setur di auti tol ite chëstes profesciuns:

 1. tecnich d'auto/tecnica d'auto;
 2. carozier/caroziera;
 3. montlist/montlista.

(2) Pro les reparaziuns de auti toca i laûrs de manutenziun y dortorada, la sostituziun, la mudaziun y la recostituziun de düć i componënć de veicui y de complesc de veicui, cun laprò i motorins, les mascinns agricoles y i remorć omologà por le trasport sön strada de porsones y cosses. Les reparaziuns de auti stlüj ite inće l'istalaziun de implanć y azessurs fisc sön i medemi veicui y sön i complesc de veicui.

(3) Pro les reparaziuns de auti ne toca indere nia le comerz de auti, le lavè, le fossenè de ćiarburant, la sostituziun dl filter dl'aria y dl öre, la sostituziun dl öre dl motor y dl mecanism, sciöche inće de d’atres sostanzes da unje o licuig da desfridé. Chëstes ativitês vëgn dagnora eserzitades tl respet dles normes sön l'incuinamënt dl’aria y sön le despaltamënt dl ciomënt.

(4) L'eserzize dles profesciuns dl setur di auti preodüdes dal coma 1 é ma conzedü te fujines adatades cun sënta fissa che corespogn ales desposiziuns varëntes te chësc ćiamp, dantadöt a chëres sön la sconanza dl ambiënt sciöche inće dla sanité y dla segurëza sön le post de laûr, ater co i laûrs de manutenziun y reparaziun dles mascinns agricoles.

Art. 25 (Recuisić profescionai)

(1) Le titolar dla impresa, la maioranza di comëmbri tl caje de na sozieté cun inom coletif, la maioranza di comëmbri comanditars tl caje de na sozieté comanditara scëmpla, la maioranza di aministradus tl caje de na sozieté cun responsabilité limitada, la maioranza di aministradus tl caje de consorc y cooperatives - pro dui comëmbri respetivamënter comanditars o aministradus altamo un - mëss gnì indiché sciöche responsabl tecnich tl Register dl comerz y avëi altamo un de chisc recuisić profescionai:

 1. diplom de maester artejan por la profesciun che alda laprò, o iscriziun tla pröma seziun dl rode di artejans cualificà preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3;
 2. diplom de fant artejan por la profesciun che alda laprò y, dedô, altamo 18 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 4)
 3. diplom final de na scora profescionala che döra altamo dui agn cun formaziun teorica y pratica y, dedô altamo 24 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 4)
 4. diplom de scora alta o laurea te na materia tecnica corespognënta y, dedô, altamo 18 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 4)
 5. altamo sis agn de esperiënza profescionala tla profesciun che alda laprò te na aziënda dl setur sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar. 4)

(2) L'azertamënt di recuisć profescionai vëgn fat pro l’ejaminaziun dla domanda de iscriziun dla impresa tl Register dl comerz preodü dal titul I, pert II.

(3) Zënza tochè ći che vëgn stabilì tl articul 9 dla lege provinziala di 20 de merz dl 2006, n. 2, por ciafè l'autorisaziun por tó sö lerneri sciöche tecnics d'auto, vëgnel damanè altamo un de chisc recuisić:

 1. diplom de maester artejan sciöche mecanich o mecanica d'auto o sciöche eletrizist o eletrizista d’auto, o l’iscriziun tla pröma seziun dl rode di artejans cualificà preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3;
 2. diplom de fant artejan sciöche mecanich o mecanica d'auto y sciöche eletrizist o eletrizista d'auto;
 3. diplom de fant artejan sciöche mecanich o mecanica d'auto o sciöche eletrizist o eletrizista d'auto y n'atra formaziun spezifica che se referësc ala profesciun nia ćiamò eserzitada. La Junta provinziala stabilësc cun deliberaziun les materies de insegnamënt y la dorada dla formaziun integrativa;
 4. iscriziun tl Register dl comerz dla Ćiamena dl comerz sciöche "mecanich d'auto" y sciöche "eletrizist d'auto" canche chësta lege va en forza.
4)

Aladô dl art. 2, coma 2, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10 él gnü sostituì tles lëtres b), c), d) y e) dl art. 25, coma 1 dl test talian les parores „operaio specializzato o operaia specializzata“ cun les parores „operario qualificato o operaia qualificata“

Art. 26 (Desposiziuns particolares)

(1) La realisaziun de reparaziuns a sü auti sciöche sorvisc y prestaziun implü dl'aziënda é conzedüda a condiziun che la impresa adores n responsabl tecnich o na responsabla tecnica che à i recuisić profescionai preodüs dal articul 25, coma 1.

(2) Le proprietar o le patrun de veicui o de complesc de veicui adora por la manutenziun y la reparaziun de chisc impreses che à i recuisić profescionai damanà tl articul 25, coma 1.

(3) Por realisé les revijiuns periodiches di veicui vëgnel damanè l'iscriziun tl Register dl comerz sciöche “tecnich d'auto” y sciöche “carozier”.

PERT II
ESERZIZE DLES PROFESCIUNS TL SETUR DE ISTALAZIUN DI IMPLANĆ

Art. 27 (Ćiamp de aplicaziun)

(1) Les desposiziuns de chësta pert vëgn aplicades a chisc implanć por frabicać: 5)

 1. implanć de produziun, condüta, destribuziun y adoranza dl'energia eletrica ti frabicać, pian ia da olache l'energia vëgn dada jö dal fornidù;
 2. implanć radiotelevisifs y eletronics en general, antënes y implanć cuntra les desćiaries atmosferiches;
 3. implanć da scialdè y implanć por l’aria condizionada che vëgn alimentà cun sostanzes licuides, da tanf, da gas o cun anfat ći sostanzes, sciöche inće furns cun na capazité da scialdè anfat o majera co 15 chilowatt;
 4. implanć idrosanitars, sciöche inće implanć por la condüta, le tratamënt, l’adoranza, la racoiüda y le consum de ega ti frabicać, pian ia da olache l'ega vëgn dada jö dal fornidù;
 5. implanć por le trasport y l’adoranza de gas - licuid o da tanf - ti frabicać, pian ia da olache le combustibl da gas vëgn dè jö dal fornidù;
 6. implanć de trasport por porsones o cosses sciöche lifć, lifć da material, stighes mecaniches o valch da insciö;
 7. implanć cuntra le medefüch.
5)

L'introduziun dl art. 27, coma 1 é gnüda mudada insciö dal art. 2, coma 3, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.

Art. 28 (Ativité)

(1) Le setur di implanć tol ite chëstes profesciuns:

 1. eletrotecnich/eletrotecnica;
 2. eletromecanich/eletromecanica;
 3. eletronich de implanć/eletronica de implanć;
 4. tecnich dla comunicaziun/tecnica dla comunicaziun;
 5. istaladù de implanć termosanitars/istaladëssa de implanć termosanitars;
 6. tecnich de implanć de combustiun/ tecnica de implanć de combustiun;
 7. costrutur de implanć de desfridamënt/costruturia de implanć de desfridamënt;
 8. istaladù de lifć/istaladëssa de lifć;
 9. istaladù de paratarlis/istaladëssa de paratarlis;
 10. mogunà/mogunara;
 11. d’atres ativitês somiëntes che à sciöche oget l'istalaziun, la converjiun y le renforzamënt sciöche inće la manutenziun di implanć preodüs dal articul 27.

(2) La Junta provinziala stabilësc, do avëi aldì les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia, i criters por atribuì i implanć desvalis preodüs dal articul 27 pro les profesciuns desvalies tl setur de istalaziun. Por dè jö l’arat dles organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia él odü danfora n terminn de 90 dis dala domanda; sce l’arat ne vëgn nia dè jö denant che le terminn tomes van inant zënza.

Art. 29 (Recuisić profescionai)

(1) Le titolar dla impresa, la maioranza di comëmbri tl caje de na sozieté cun inom coletif, la maioranza di comëmbri comanditars tl caje de na sozieté comanditara scëmpla, la maioranza di aministradus tl caje de na sozieté cun responsabilité limitada, la maioranza di aministradus tl caje de consorc y cooperatives - pro dui comëmbri respetivamënter comanditars o aministradus altamo un - mëss gnì indiché sciöche responsabl tecnich tl Register dl comerz y avëi altamo un de chisc recuisić profescionai:

 1. diplom de maester artejan tla profesciun che alda laprò, o iscriziun tla pröma seziun dl rode di artejans cualificà preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3;
 2. diplom de fant artejan por la profesciun che alda laprò y, dedô, altamo 18 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 6)
 3. diplom final de na scora profescionala che döra altamo dui agn cun na formaziun teorica y pratica y, dedô altamo 24 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 6)
 4. diplom de scora alta o laurea te na materia tecnica corespognënta y, dedô, altamo 18 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 6)
 5. altamo sis agn de esperiënza profescionala tla profesciun che alda laprò te na aziënda dl setur sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar. 6)

(2) L'azertamënt di recuisić profescionai vëgn fat pro l’ejaminaziun dla domanda de iscriziun dla impresa tl Register dl comerz preodü dal titul I, pert II. Tl’iscriziun mëssel gnì dè dant i implanć preodüs dal articul 27, por chi che la impresa é abilitada.

(3) Le comitënt o le proprietar é oblié da inćiarié impreses abilitades aladô dl coma 1 por i laûrs de istalaziun, trasformaziun, ampliamënt sciöche inće de manutenziun di implanć.

6)

Aladô dl art. 2, coma 2, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10 él gnü sostituì tles lëtres b), c), d) y e) dl art. 29, coma 1 dl test talian les parores „operaio specializzato o operaia specializzata“ cun les parores „operario qualificato o operaia qualificata“.

Art. 30 (Istalaziun, colaudaziun, colegamënt y manutenziun de terminai)

(1) I sorvisc che é lià al'istalaziun, ala colaudaziun, al colegamënt y ala manutenziun de terminai colià ala rëi de telecomunicaziun publica po inće gnì fać da na impresa scrita ite tl Register dl comerz cun l'ativité de "eletrotecnich", sce le titolar dl'aziënda é scrit ite tla pröma seziun dl rode di artejans cualificà preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3.

(2) Les ativitês preodüdes dal coma 1 po gnì eserzitades atira do la presentaziun dla comunicaziun che alda laprò ala Ćiamena dl comerz.

(3) I recuisić de idoneité implü por la impresa, i degrà dl’autorisaziun, sciöche inće les desposiziuns de prozedöra implü vëgn stabilis cun regolamënt de esecuziun.

PERT III
ESERZIZE DLES PROFESCIUNS TL SETUR DL'IGIENA Y DL'ESTETICA7)

Art. 31 (Profesciuns)

(1) Le setur dl'igiena y dl'estetica tol ite chëstes profesciuns:

 1. estetist/estetista;
 2. cosmeticher/cosmetichera;
 3. frisêr/friseria;
 4. tecnich dai dënz/tecnica dai dënz;
 5. carigà ortopedich/carigara ortopedica;
 6. mecanich ortopedich/mecanica ortopedica;
 7. otich dai edli/otica dai edli.

Art. 32 (Estetist o estetista, cosmeticher o cosmetichera, frisêr o friseria)  delibera sentenza

(1) Le titolar dla impresa, la maioranza di comëmbri tl caje de na sozieté cun inom coletif, la maioranza di comëmbri comanditars tl caje de na sozieté comanditara scëmpla, la maioranza di aministradus tl caje de na sozieté cun responsabilité limitada, la maioranza di aministradus tl caje de consorc y cooperatives - pro dui comëmbri respetivamënter comanditars o aministradus altamo un - mëss gnì indiché sciöche responsabl tecnich tl Register dl comerz y avëi altamo un de chisc recuisić profescionai:

 1. diplom de maester artejan tla profesciun che alda laprò, o iscriziun tla pröma seziun dl rode di artejans cualificà preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3;
 2. diplom de fant artejan por la profesciun che alda laprò y, dedô, altamo 18 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 8)
 3. diplom final de na scora profescionala de altamo dui agn cun na formaziun teorica y pratica y, dedô altamo 24 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 8)
 4. diplom de scora alta o laurea te na materia tecnica corespognënta y, dedô, altamo 18 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 8)
 5. altamo sis agn de esperiënza profescionala tla profesciun che alda laprò te na aziënda dl setur sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar. 8)

(2) Les ativitês de estetist o estetista y de cosmeticher o cosmetichera po gnì eserzitades tres tecniches manuales y cun l'adoranza de aparać eletromecanics por tratamënć cosmetics. Chisc aparać vëgn stabilis cun le regolamënt de esecuziun de chësta lege.

(3) Les prestaziuns che à diretamënter y estlusivamënter n fin terapeutich é stlütes fora dal’ativité de estetist o estetista.

(4) L’eserzize ma de na sauna o de n solarium ne alda nia pro l’ativité artejanala de estetist o estetista. L’eserzize de de te’ ativitês ne n’é porchël nia sotmetü ales desposiziuns dl coma 1 de chësc articul, mo ales normes statales varëntes en materia ćina ala jüda en forza de na norma spezifica en materia a livel provinzial. 9)

(5) Les impreses che vënn produć cosmetics po eserzité l'ativité de estetist o estetista, a condiziun che les porsones che eserzitëia chëstes ativitês ais i recuisić profescionai odüs danfora dal coma 1, che vëgn azertades dala Ćiamena dl comerz.

(6) Les impreses preodüdes dal coma 5 ne n’é nia obliades da se scrì ite tl Register dl comerz cun l'ativité de "estetist".

(7) Le frisêr o la friseria po, tl eserzize de süa profesciun artejanala, inće fà ativitês scëmples de manicure y pedicure y tratamënć cosmetics scëmpli por la pel dl müs.

(8) Por aziëndes dl setur mìnon les aziëndes che eserzitëia sües ativitês tl setur dl'igiena y dl'estetica y chëres che ti pîta a süa tlientela ativitês y sorvisc tl ćiamp dla cura dla sanité y dl corp; la condiziun é che l'esperiënza profescionala sides gnüda arjunta sot al control de na porsona che à i recuisić profescionai.

(9) La denominaziun "scora de cosmetica" o denominaziuns somiëntes po ma gnì adorades por indiché istituć de formaziun tl setur dl’igiena y dl’estetica, sce al vëgn respetè i recuisić minimai da determiné cun le regolamënt de esecuziun de chësta lege.

(10) Les impreses artejanales cun ativitês preodüdes da chësc articul po mëte man süa ativité, do che ares ti à comuniché le scomenciamënt dl’ativité al comun competënt a livel teritorial.

(11) L'eserzize dl'ativité de wellnesstrainer aladô dl articul 53/decies dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 58, y mudaziuns suandëntes, é ma conzedü te eserzizi de alberch y strotöres privates o publiches por le wellness y por nodè, y ma por sü ghesć. Cun regolamënt de esecuziun vëgnel delimité les competënzes profescionales de estetist o estetista, cosmeticher o cosmetichera y wellnesstrainer.

(12) Les ativitês de estetist o estetista, cosmeticher o cosmetichera y frisêr o friseria vëgn eserzitades tla sënta dl’aziënda dla porsona che à i recuisić profescionai.

(13)10)

(14) Les ativitês de estetist o estetista y de frisêr o friseria po gnì eserzitades inće te hotì y strotöres de alberch, mo ma por i ghësć de ćiasa.

(15) Tl caje de maratia, de handicap fisich o mental, de sanité dezipada o de d’atres situaziuns forzades somiëntes, po les ativitês gnì eserzitades tl domizil o tl post stabilì dal comitënt.

(16) Les ativitês ne po nia gnì eserzitades te na forma ambulanta o te plazes da parchè.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 56 del 16.03.1998 - Norme fondamentali delle riforme economico-sociali - interpretazione Coesistenza di normativa statale e provinciale in materia di competenza legislativa primaria
8)

Aladô dl art. 2, coma 2, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10 él gnü sostituì tles lëtres b), c), d) y e) dl art. 32, coma 1 dl test talian les parores „operaio specializzato o operaia specializzata“ cun les parores „operario qualificato o operaia qualificata“.

9)

L'art. 32, coma 4 é gnü sostituì insciö dal art. 2, coma 4, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.

10)

L'art. 32, coma 13 é gnü abroghè dal art. 2, coma 5, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.

Art. 33 (Tecnich dai dënz o tecnica dai dënz, mecanich ortopedich o mecanica ortopedica)  delibera sentenza

(1) Le titolar dla impresa, la maioranza di comëmbri tl caje de na sozieté cun inom coletif, la maioranza di comëmbri comanditars tl caje de na sozieté comanditara scëmpla, la maioranza di aministradus tl caje de na sozieté cun responsabilité limitada, la maioranza di aministradus tl caje de consorc y cooperatives - pro dui comëmbri respetivamënter comanditars o aministradus altamo un - mëss gnì indiché sciöche responsabl tecnich tl Register dl comerz y avëi le diplom de n istitut tecnich reconesciü dales normes statales varëntes te chësc ćiamp.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006 - Esame di abilitazione del maestro odontotecnico - Illegittimità costituzionale

Art. 34 (Otich dai edli o otica dai edli)

(1) Le titolar dla impresa, la maioranza di comëmbri tl caje de na sozieté cun inom coletif, la maioranza di comëmbri comanditars tl caje de na sozieté comanditara scëmpla, la maioranza di aministradus tl caje de na sozieté cun responsabilité limitada, la maioranza di aministradus tl caje de consorc y cooperatives - pro dui comëmbri respetivamënter comanditars o aministradus altamo un - mëss gnì indiché sciöche responsabl tecnich tl Register dl comerz y avëi l'abilitaziun por eserzité la profesciun sanitara ausiliara de otich dai edli o otica dai edli, arjunta cun le titul de stüde reconesciü dales normes statales varëntes te chësc ćiamp.

(2) Te vigni eserzize mëssel ester n otich dai edli o na otica dai edli che à l'abilitaziun preodüda dal coma 1.

Art. 35 (Carigà ortopedich o carigara ortopedica)

(1) Le titolar dla impresa, la maioranza di comëmbri tl caje de na sozieté cun inom coletif, la maioranza di comëmbri comanditars tl caje de na sozieté comanditara scëmpla, la maioranza di aministradus tl caje de na sozieté cun responsabilité limitada, la maioranza di aministradus tl caje de consorc y cooperatives - pro dui comëmbri respetivamënter comanditars o aministradus altamo un - mëss gnì indiché sciöche responsabl tecnich tl Register dl comerz y avëi altamo un de chisc recuisić profescionai:

 1. diplom de maester artejan;
 2. diplom de n istitut tecnich reconesciü dal Stat aladô dles normes varëntes te chësc ćiamp.

Art. 36 (Azertamënt di recuisić profescionai)

(1) L'azertamënt di recuisić profescionai por les ativitês preodüdes dal articul 31, coma 1, lëtres a), b) y c), vëgn fat pro l’ejaminaziun dla comunicaziun de scomenciamënt dl’ativité da pert dl comun competënt a livel teritorial.

(2) L'azertamënt di recuisić profescionai por les ativitês preodüdes dal articul 31, coma 1, lëtres d), e), f) y g), vëgn fat pro l’ejaminaziun dla domanda de iscriziun dla impresa tl Register dl comerz preodü dal titul I, pert II.

(3) I recuisić profescionai vëgn damanà te vigni caje, bel anfat sce les ativitês vëgn eserzitades te n post publich o privat, a paiamënt o debann.

7)

Tl test todësch él gnü mudé dal art. 2, coma 6, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10 le titul dla pert III dl titul II.

PERT IV
ESERZIZE DLES PROFESCIUNS TL SETUR ALIMENTAR

Art. 37 (Profesciuns)

(1) Le setur alimentar tol ite chëstes profesciuns:

 1. pech/peca;
 2. conditur/condituria;
 3. bocà/bocara;
 4. espert dla lauraziun dl lat/ esperta dla lauraziun dl lat
 5. morinà/morinara;
 6. produtur de dlacins/produturia de dlacins.

Art. 38 (Recuisić profescionai)

(1) Le titolar dla impresa, la maioranza di comëmbri tl caje de na sozieté cun inom coletif, la maioranza di comëmbri comanditars tl caje de na sozieté comanditara scëmpla, la maioranza di aministradus tl caje de na sozieté cun responsabilité limitada, la maioranza di aministradus tl caje de consorc y cooperatives - pro dui comëmbri respetivamënter comanditars o aministradus altamo un - mëss gnì indiché sciöche responsabl tecnich tl Register dl comerz y avëi altamo un de chisc recuisić profescionai:

 1. diplom de maester artejan tla profesciun che alda laprò, o iscriziun tla pröma seziun dl rode di artejans cualificà preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3;
 2. diplom de fant artejan por la profesciun che alda laprò y, dedô, altamo 18 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 11)
 3. diplom final de na scora profescionala de altamo dui agn cun formaziun teorich-pratica y, dedô altamo 24 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 11)
 4. diplom de scora alta o laurea te na materia tecnica corespognënta y, dedô, altamo 18 mëisc de esperiënza profescionala sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar te na aziënda dl setur; 11)
 5. altamo sis agn de esperiënza profescionala tla profesciun che alda laprò te na aziënda dl setur sciöche laurant spezialisé o lauranta spezialisada, sciöche componënt dla familia che colaborëia, sciöche comëmber che colaborëia o sciöche titolar. 11)

(2) L'azertamënt di recuisić profescionai vëgn fat pro l’ejaminaziun dla domanda de iscriziun dla impresa tl Register dl comerz preodüda dal titul I, pert II.

11)

Aladô dl art. 2, coma 2, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10 él gnü sostituì tles lëtres b), c), d) y e) dl art. 38, coma 1 dl test talian les parores „operaio specializzato o operaia specializzata“ cun les parores „operario qualificato o operaia qualificata“.

Art. 39 (Ativité dles furnaries)

(1) L'ativité dles furnaries tol ite la produziun y la venüda de pan, produć de furn, pastes y produć mezrovà metüs al frësch o dlacià ite tla medema aziënda.

(2) De domënia y ti santus él proibì da prodüje i produć indicà tl coma 1. Cun regolamënt de esecuziun vëgnel fissé les periodes de sajun desvalies, canche chësta proibiziun ne vel nia.

(3) Cun regolamënt de esecuziun vëgnel stabilì, do che al é gnü aldì les organisaziuns di peć y di consumadus plü rapresentatives dla provinzia, i recuisić por l'adoranza dla denominaziun de "furnaria", sciöche inće les definiziuns de "pan frësch" y "pan conservè".

Art. 40 (Denominaziuns aziendales)

(1) Ma les impreses artejanales che dà fora y vënn dlacins de süa produziun po surantó la denominaziun de "dlacinaria". Le dlacin artejanal preodü da chësc articul mëss corespogne ai standarg de cualité scrić dant cun regolamënt de esecuziun.

(2) Ma les impreses artejanales che dà fora y vënn dantadöt produć de conditoria de süa produziun po surantó la denominaziun de "conditoria”.

PERT V
ESERZIZE DLA PROFESCIUN DE SCOAĆIAMIN

Art. 41 (Ativité dl scoaćiamin o dla scoaćiamin)

(1) Vigni patrun de n frabicat, afitadin o aministradù é oblié da lascè puzenè y controlè regolarmënter i implanć de combustiun da na impresa de scoaćiamin abilitada.

(2) I comuns partësc sö so teritore te raiuns y nominëia por vigni raiun na impresa de scoaćiamin abilitada. La conzesciun che alda laprò vëgn assegnada tres bandida de concurs publich.

(3) Impede la impresa da scoaćiamin nominada dal comun pol inće gnì inćiarié n’atra impresa da scoaćiamin abilitada por puzenè y controlè regolarmënter i implanć de combustiun.

(4) La cerna de n'atra impresa de scoaćiamin abilitada mëss gnì lasciada alsavëi dal proprietar dl frabicat, dal afitadin o dal aministradù tan bëgn ala impresa da denant co al'aministraziun comunala, tl tëmp de 60 dis dal ultimo iade che al é gnü puzenè.

(5) La impresa de scoaćiamin y sü dependënć po rové pormez liberamënter ai terac y ai frabicać por puzenè y controlè i implanć de combustiun.

(6) Do che al é gnü aldì le Consëi di comuns, l'Agënzia provinziala por l'ambiënt, la Zentrala Consumadus de Südtirol, les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia, sciöche inće les repartiziuns provinziales por la formaziun profescionala, vëgnel stabilì cun regolamënt de esecuziun chisc aspeć:

 1. l'abilitaziun nezesciara por eserzité autonomamënter l’ativité de scoaćiamin;
 2. la dimenjiun di raiuns;
 3. i criters prinzipai y les modalitês de apalt por la nominaziun dla impresa de scoaćiamin;
 4. les desposiziuns menüdes sön le sorvisc de scoaćiamin;
 5. i implanć de combustiun;
 6. i terminns por puzenè;
 7. les tarifes.

TITUL III
DESPOSIZIUNS DE PROZEDÖRA Y SANZIUNS AMINISTRATIVES

PERT I
DESPOSIZIUNS DE PROZEDÖRA

Art. 42 (Desposiziuns de prozedöra)

(1) Les prescriziuns suraprò por l'atuaziun dl titul II vëgn stabilides cun regolamënt de esecuziun.

(2) Les desposiziuns preodüdes dal titul II vëgn inće aplicades sce les ativitês che alda laprò vëgn eserzitades da impreses industriales o de sorvisc. Te chësc caje po i recuisić profescionai che alda laprò gnì desmostrà inće dai dependënć dla impresa.

(3) Zënza tochè les desposiziuns preodüdes dal titul II de chësta lege y a öna cun i articui da 43 a 55 dl Contrat CE y les diretives 2005/36/CE y 2006/123/CE, é l’eserzize autonom dles ativitês artejanales che é tla lista dles profesciuns sotmetüdes al lernerat dla provinzia de Balsan, lié ala desmostraziun di recuisić profescionai stabilis cun regolamënt de esecuziun. Por l’eserzize autonom de ativitês artejanales che ne n’é nia tla lista dla provinzia de Balsan dles profesciuns sotmetüdes a lernerat po la Junta provinziala, a öna cun les normes dl’UE dades dant dessura y do avëi aldì les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia, scrì dant na esperiënza profescionala tla materia de altamo dui agn.

(4) I programs dl ejam de maester artejan por sigać y carigas mëss preodëi conescënzes profescionales che garantësc la produziun a regola d'ert de lignan da costruziun, dantadöt chëres che abilitëia al adempimënt dles funziuns de diretur tecnich preodü dal decret ministerial di 14 de setëmber dl 2005. Le diplom de maester artejan che alda laprò sostituësc l'atestat de cualificaziun odü danfora dal decret nominé.

(5) Les competënzes dl tecnich abilité preodüdes dal articul 1, coma 348, lëtra a), dla lege di 27 de dezëmber dl 2006, n. 296, cun laprò la responsabilité zivila y penala corespognënta, po - limité ales ativitês che alda pro le ćiamp de sües competënzes aladô dl profil profescional - gnì eserzitades inće da che che à stlüt jö cun n resultat positif la formaziun dada dant tl articul 12 de chësta lege. Chësc vel a condiziun che la Junta provinziala - do avëi aldì les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia - ais stabilì les profesciuns artejanales te chësc ćiamp, sciöche inće l'atribuziun di investimënć energetics desvalis por les profesciuns che alda laprò.

(6) Les impreses artejanales che é scrites ite por l’eserzize de sües ativitês tl Register dl comerz de n'atra regiun taliana o dla provinzia de Trënt y che ponsa da se lascè jö cun la medema ativité tla provinzia de Balsan vëgn scrites ite tl Register dl comerz dla Ćiamena dl comerz de Balsan sön la basa de süa iscriziun tl Register dl comerz dla regiun o dla provinzia de provegnënza.

(7) I zitadins de n Stat comëmber dl'Uniun europeica che ponsa da eserzité na ativité artejanala o se lascè jö cun na ativité artejanala tla provinzia de Balsan depenn dala diretiva 2005/36/CE y dales normes de aplicaziun che alda laprò por l’eserzize dles ativitês respetivamënter por l'iscriziun tl Register dl comerz.

PERT II
SANZIUNS AMINISTRATIVES Y PODËI DE CONTROL

Art. 43 (Sanziuns aministratives)

(1) Al vëgn straufè cun na sanziun aministrativa de scioldi da 300 euro a 1.800 euro che che:

 1. lascia alsavëi le scomenciamënt dl’ativité pro la Ćiamena dl comerz passa 60 dis do la tomanza dl terminn scrit dant; 12)
 2. lascia alsavëi massa tert o ne lascia nia alsavëi les mudaziuns che reverda l'iscriziun dla impresa tl Register dl comerz o la straihada dla impresa dal Register dl comerz;
 3. fej detlaraziuns falzes pro la comunicaziun dl scomenciamënt dl’ativité imprenditoriala, la mudaziun dl'iscriziun tl Register dl comerz o la straihada dal Register dl comerz;
 4. violëia les desposiziuns dl ordinamënt di scoaćiamin preodü dal decret dl Presidënt dla Provinzia di 13 de novëmber dl 2006, n. 62.

(2) Al vëgn straufè cun na sanziun aministrativa de scioldi da 1.000 euro a 6.000 euro:

 1. les impreses che definësc y vënn sü produć y sorvisc sciöche produć y sorvisc artejanai zënza ester scrites ite tl Register dl comerz sciöche impreses artejanales;
 2. les impreses che adora na rajun soziala, na denominaziun dl’ativité o na merscia che se referësc a na ativité artejanala zënza ester scrites ite tl Register dl comerz sciöche impreses artejanales;
 3. les impreses scrites ite tl Register dl comerz cun na certa ativité, che adora inće denominaziuns che indichëia ativitês artejanales che ne corespogn nia a chëres dades dant pro l’iscriziun;
 4. che che adora mal le titul de "maester artejan" o "maestra artejana" o la denominaziun de "impresa de maester artejan" zënza avëi le diplom de maester artejan o l'iscriziun tla pröma seziun dl rode di artejans cualificà preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3;
 5. che che violëia les desposiziuns preodüdes dai articui 39 y 40;
 6. che che ne se tëgn nia ales desposiziuns odüdes danfora dai articui 10 y 11. 13)

(3) Al vëgn straufè cun na sanziun aministrativa de scioldi da 2.500 euro a 15.000 euro:

 1. che che eserzitëia na ativité artejanala zënza iscriziun tl Register dl comerz. L’ombolt o l’ombolta desponn atira la sospenjiun dl eserzize;
 2. che che eserzitëia na ativité artejanala zënza i recuisić profescionai nezesciars, inće sce i recuisić por eserzité na ativité somiënta é dan man. L’ombolt o l’ombolta desponn la secuestraziun dles massaries y di injins tecnics adorà por l'eserzize dl'ativité nia conzedüda;
 3. che che adora la denominaziun "scora de cosmetica" o val de somiënt, cun referimënt a istituć de formaziun tl setur dl’igiena y dl'estetica, zënza avëi i recuisić che alda laprò.

(4) La competënza por l'aplicaziun dles sanziuns preodüdes dal coma 1, lëtra a), b) y c) ti vëgn surandada ala Ćiamena dl comerz, a chëra che al ti röia les entrades corespognëntes. L'autorité competënta por les atres violaziuns preodüdes da chësc articul é l’ombolt o l’ombolta dl comun olache les violaziuns é gnüdes cometüdes. Les somes scodides vëgn trates ite dal comun.

(5) Por l'azertamënt dles violaziuns y l'aplicaziun dles sanziuns aministratives vëgnel apliché les desposiziuns dla lege provinziala di 7 de jenà dl 1977, n. 9, y mudaziuns suandëntes.

12)

La lëtra a) dl art. 43, coma 1 é gnüda sostituida insciö dal art. 2, coma 7, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n.10.

13)

La lëtra f) dl art. 43, coma 1 é gnüda ajuntada dal art. 2, coma 8, dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.

Art. 44 (Podëi de control)

(1) I funzionars dla Ćiamena dl comerz, di comuns y dla Repartiziun provinziala Artejanat, Industria y Comerz é autorisà, canche ai eserzitëia sües funziuns de control, da rové pormez a proprietês publiches y privates sce al va debojëgn.

TITUL IV
NORMES TRANSITORES Y FINALES

Art. 45 (Desposiziuns transitores)

(1) La lista dles profesciuns de maester artejan che vel canche chësta lege va en forza, sciöche inće i profii profescionai che alda laprò preodüs dal decret dl Presidënt dla Junta provinziala di 19 de setëmber dl 1991, n. 21, y mudaziuns suandëntes, vëgn surantuć y dedô integrà cun les profesciuns che fala.

(2) Les impreses che é scrites ite tl Register dl comerz sciöche impreses che eserzitëia l’ativité de "mecanich d'auto" o de "eletrizist d'auto" - canche chësta lege va en forza - vëgn scrites ite d’ofize cun l’ativité de "tecnich d'auto".

(3) Inće les porsones che à i recuisić de "mecanich d'auto" o de "eletrizist d'auto" preodüs dal articul 25 de chësta lege - canche chësta lege va en forza - vëgn scrites ite tl Register dl comerz cun l’ativité de "tecnich d'auto".

(4) Ćina che al ne vëgn nia adotè le profil profescional de tecnich d'auto o tecnica d'auto val debojëgn dlungia l'iscriziun tl Register dl comerz cun l'ativité de "carozier", inće dl'iscriziun cun les ativitês de "eletrizist d'auto", "mecanich d'auto" y de "montlist”, por podëi fà les revijiuns periodiches di veicui.

(5) I 24 mëisc de esperiënza profescionala odüs danfora dal articul 29, coma 1, lëtra b) vëgn adatà sce desposiziuns comunitares o statales nöies dess determiné n’atra dorada dl’esperiënza profescionala.

(6) Ales porsones che eserzitëia na profesciun dl setur alimentar y che é scrites ite tl Register dl comerz canche chësta lege va en forza ti vëgnel reconesciü i recuisić profescionai che alda laprò.

(7) Tl caje de surantuta dla direziun o dla titolarité de na furnaria é les porsones, che é parentela ćina al terzo degré o parentades tres matrimone te ligna direta cun la porsona che surandà l'aziënda, esonerades dala desmostraziun di recuisić profescionai preodüs dal articul 38 por trëi agn alalungia, pian ia dala jüda en forza de chësta lege.

(8) Les denominaziuns che esist canche chësta lege va en forza vëgn adatades ales desposiziuns preodüdes dai articui 39 y 40 tl tëmp de 180 dis dala jüda en forza dl regolamënt de esecuziun de chësta lege.

(9) Por tlassifiché danü les impreses artejanales scrites ite tl Register dl comerz sciöche impreses artejanales cun ativité artejanala secundara preodüda dal articul 6, coma 3, vëgnel fissé n terminn de 180 dis dala jüda en forza de chësta lege.

(10) Tl tëmp de 30 dis dala jüda en forza de chësta lege ti ortia la Ćiamena dl comerz la lista dles ativitês artejanales scrites ite ala Repartiziun provinziala Artejanat, Industria y Comerz por arjigné la lista preodüda dal articul 9, coma 1.

(11) L’ordinamënt de scoaćiamin en forza preodü dal decret dl Presidënt dla Provinzia di 13 de novëmber dl 2006, n. 62, y mudaziuns suandëntes, vëgn surantut.

(12) Ales porsones che eserzitëia la profesciun de mogunà o mogunara y é scrites ite tl Register dl comerz canche chësta lege va en forza, ti vëgnel reconesciü i recuisić profescionai che alda laprò.

(13) Les iscriziuns tla pröma seziun dl rode de artejans cualificà preodü dal articul 30 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3, resta impé.

(14) Dui agn do la jüda en forza de chësta lege ejaminëia la Repartiziun provinziala Artejanat, Industria y Comerz deboriada cun les organisaziuns profescionales plü rapresentatives dla provinzia, les faziuns dla lege y dantadöt dles desposiziuns che definësc les ativitês artejanales y la impresa artejanala.

Art. 46 (Desposiziuns finanziares)

(1) La spëisa por i intervënć a ćiaria dl eserzize 2008 aladô de chësta lege vëgn curida cun les cuotes de stanziamënt ćiamò danman sön les UPB 05100 y 05115 dl bilanz provinzial dl 2008, autorisades aladô dla lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3, abrogada cun l'articul 47.

(2) La spëisa a ćiaria di eserzizi finanziars suandënć vëgn stabilida cun lege finanziara anuala.

Art. 47 (Abrogaziuns)

(1) Al vëgn abroghè:

 1. la lege provinziala di 16 de forà dl 1981, n. 3, y mudaziuns suandëntes;
 2. la lege provinziala di 26 de jügn dl 1972, n. 11, y mudaziuns suandëntes.

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun Trentin-Südtirol. Vignun a chël che al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

indice