In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 1 (Oget dla lege) 

(1) En referimënt ala lege statala de basa dl 8 de merz 1991, nr. 81 por la profesciun de maester de schi regolëia chësta lege la profesciun de maester de schi y l’ativité dles scores de schi.

Art. 2 (Profil profescional dl maester de schi)

(1) Maester de schi é chël che insëgna profescionalmënter, inće sce nia estlusivamënter y tresfora, a porsones singules o a grups de porsones les tecniches da jì cun i schi te dötes sües spezialisaziuns y cun de vigni sort de injins sön pistes dai schi, itinerars schiistics, percursc fora de pista y escursciuns cun i schi che ne se damana nia l’adoranza de mesi tecnics o alpinistics sciöche cordes, picli o grifs.

(2) La denominaziun maester de schi adorada te chësta lege y tles normes d´atuaziun se referësc a dötes les abilitaziuns y a düć i degrà.

Art. 3 (Categories y livì dla profesciun)

(1) Por l’eserzize dla profesciun de maester de schi él odü danfora abilitaziuns te chëstes disciplines:

 1. schi alpinism
 2. paslunch
 3. brëia

 

(2) Do avëi superè n ejam pratich, teorich y didatich sura le pröm livel de formaziun arjunj i candidać sön domanda tles singules disciplines la cualificaziun de assistënć dla scora de schi. Dol’iscriziun tla lista speziala dl register profescional provinzial é i aspiranć autorisà a dè leziunstecniches sistematiches de schi te na scora de schi sot forma de practicum, che costituësc na pert integranta dla formaziun profescionala, sot al control dl diretur te na perioda de tëmp de nia plü de cin agn. Le colegium provinzial controlëia che al vëgnes veramënter fat le practicum. Te chësta ocupaziun à i maestri de schi dla scora de schi prezedënza tl laûr en confrunt di assistënć dla scora de schi.2)

(3) 3)

2)
L'art. 3, coma 2, é genü sostituì insciö dal art. 32, coma 1, dla L.P. Di 10 de jügn dl 2008, n. 4.
3)
L'art. 3, coma 3, é gnü abroghè dal art. 5, coma 1, della L.P. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.

Art. 4 (Register profescional provinzial di maestri de schi)

(1) L´eserzize stabil dl´ativité de maester de schi tla provinzia de Balsan vëiga danfora l´iscriziun tl register profescional provinzial che é tignì dala ćiamena profescionala provinziala y controlè dal assessur provinzial competënt aladô dl articul 12.

(2) Le register profescional provinzial di maestri de schi é partì sö tles listes suandëntes:

 1. lista di maestri de schi alpin, di maestri de paslunch y di maestri de brëia
 2. lista a esaurimënt di maestri de schi dl II degré
 3. lista speziala di assistënć de scores de schi

(3) L´iscriziun tl register provinzial vëgn desponüda dala ćiamena profescionala provinziala.

Art. 5 (Condiziuns por l´iscriziun tl register provinzial) 

(1) Tl register provinzial po gnì scrić ite i maestri de schi che à l´abilitaziun relativa y les condiziuns suandëntes:

 1. la zitadinanza taliana o de n stat che fej pert dl UE o de n ater stat foradecà sce le damanant é autorisé a avëi la residënza y le laûr tla Talia aladô dles relatives acordanzes internazionales;
 2. la majera eté;
 3. n zertificat dl dotur che mostra sö l´idoneité dl corp y dla mënt al eserzize dla profesciun de maester de schi;
 4. le possès dl diplom de scora mesana;
 5. l´ester lëdi da condanes penales che proibësces l´eserzize dla profesciun inće ma por n cört tëmp, tut fora le cajo che al è gnü fat na reabilitaziun;
 6. la residënza, le domizil o la misciun por la consegnaziun dla posta te n comun dla provinzia de Balsan.

Art. 6 (Cursc de formaziun y ajornamënt profescional) 

(1) L´abilitaziun al eserzize dla profesciun de maester de schi pon arjunje frecuentan efetivamënter n curs de formaziun profescionala y superan i ejams corespognënć de contlujiun dl curs.

(2) La Provinzia organisëia sides diretamënter che inće tres la ćiamena provinziala di maestri de schi, organisaziuns cualificades o assoziaziuns de categoria cursc de teoria y de pratica por la formaziun di maestri de schi.

(3) La Junta provinziala, sön proposta dl colegium provinzial y osservan les desposiziuns dl articul 22, coma 2, dla lege dl 8 de merz 1991, n. 81, determinëia les condiziuns d´amisciun al ejam d´idoneité, la dorada, la frecuënza, i programs y les modalitês di cursc de formaziun mo inće i critêrsy i programs d´ejam por arjunje l´abilitaziun profescionala sciöche inće la dorada minima dl practicum.4)

(4) I candidać po fà i ejams por talian o por todësch. Al po inće gnì metü a jì cursc de formaziun por ladin.

(5) I ejams d´abilitaziun vëgn fać dan dales comisciun d´ejam preodödes dal articul 7. I candidać che à frecuentè regolarmënter i cursc y che à fat le practicum scrit dant po jì a fà l´ejam. I diploms d´ejam vëgn sotscrić dal assessur provinzial competënt o dala assessuria competënta.5)

(6) I cursc d´ajornamënt d´oblianza por l´eserzize dla profesciun vëgn tignis dala Ćiamena Provinziala di Maestri de Schi en osservanza de ći che vëgn scrit dant dal coma 3. La ćiamena provinziala di maestri de schi tëgn inće i cursc d´ajornamënt nia d´oblianza determinan la dorada, la frecuënza y i programs.

(7) Le decurs di cursc de cualificaziun y de spezialisaziun vëgn tignì sot a osservanza de ći che é preodü dai articui 10 y 11.

4)
L'art. 6, coma 3, é gnü sostituì insciö dal art. 32, coma 2, dla L.P. di 10 de jügn dl 2008, n. 4.
5)
L'art. 6, coma 5, é gnü sostituì insciö dal art. 32, coma 3, dla L.P. di 10 de jügn dl 2008, n. 4.

Art. 7 (Comisciuns d´ejam) 

(1) Por vigni abilitaziun aladô dl articul 3 vëgnel metü sö na comisciun d´ejam aposta componüda da:

 1. n funzionar dla repartiziun provinziala competënta che aldes almanco pro le setim livel funzional, sciöche presidënt;
 2. cater istruturs o maestri de schi cun esperiënzes tecniches y didatiches particolares tl´abilitaziun corespognënta nominà dala ćiamena profescionala provinziala;
 3. cater esperć tles materies che é oget dl program d´ejam.

(2) La comisciun d´ejam po deleghé la valutaziun tecnica y didatica di candidać a na sotcomisciun istituida da ara instëssa.

(3) La composiziun dles comisciuns mëss corespogne ala proporziun di grups linguistics de Südtirol alad dla ultima cumpëda generala dla jënt; al mëss gnì garantì la rapresentanza dl grup linguistichladin. Al vëgn preodü sostituć por i mëmbri efetifs.

(4) Les comisciuns d´ejam vëgn nominades cun decret dl assessur provinzial competënt y à chësta inćiaria por döes seziuns. I mëmbri dla comisciun po gnì confermà te süa inćiaria.

(5) I mëmbri dla comisciun cun dërt de pretenjiun ciafa i compënsc y na retribuziun de sorvisc foradecà aladô dles normes dla Provinzia.

(6) Cun le decret aladô dl coma 4 vëgn les funziuns de secretêr y de n sostitut dl secretêr dles comisciuns d´ejam surandades a dependënć dla repartiziun competënta dl´aministraziun provinziala.

Art. 8 (Maestri de schi nia scrić ite tl register profescional provinzial)

(1) I maestri de schi scrić ite tl register profescional di maestri de schi de d´atres regiuns o dla provinzia de Trënt o che à n titul profescional arjunt foradecà, che à intenziun d´eserzité regolarmënter süa profesciun tl Südtirol, mëss damanè do l’iscriziun tl register provinzial di maestri de schi dla provinzia de Balsan.

(2) L'iscriziun di maestri de schi de d’atres regiuns o dla provinzia de Trënt vëgn desponüda dal consëi diretif dla ćiamena provinziala di maestri de schi, sce le damanant à i recuisić preodüs dal articul 5, coma 1, y la comisciun preodüda dal articul 7, coma 1 o na sotcomisciun delegada da chëst´ultima, à constatè süa conescënza dl teritore provinzial, dla geografia dl ambiënt da munt y dles condiziuns dl tlima dla provinzia de Balsan, che va debojëgn por la segurëza dl jì cun i schi, sciöche inće la conescënza dles diretives de lege che reverda i maestri y les scores de schi.

(3) L´iscriziun tl register provinzial di maestri de schi che vëgn da d´atri stać vëgn desponüda dal consëi diretif dla ćiamena provinziala di maestri de schi ales condiziuns preodüdes al coma 2, y sce le damanant à n titul profescional che l’abilitëia tl paîsc de provegnënza ala profesciun de maester de schi sciöche profescionist lëde, y à na formaziun che po gnì ecuiparada a chëra di maestri de schi provinziai. L’ecuiparaziun vëgn desponüda dal assessur provinzial competënt sön la basa de n arat concordant dla ćiamena provinziala di maestri de schi. Sce al é de gran desfarënzies danter la formaziun arjunta foradecà y chëra damanada tla provinzia de Balsan, po l’ecuiparaziun gnì fata do avëi stlüt jö n practicum integratif o do avëi passè n ejam de cualificaziun, aladô de ći che le damanant instës se chir fora, y a sües spëises.

(4) Le consëi diretif dla ćiamena provinziala di maestri de schi desponn d'ofize la straicada dal register profescional provinzial di maestri de schi che é gnüs scrić ite tl register profescional de n'atra regiun o dla provinzia de Trënt.

(5) I maestri de schi da foradecà scrić ite tl register profescional di maestri de schi de d´atres regiuns o dla provinzia de Trënt ciafa, do la comunicaziun ala ćiamena profescionala provinziala, n nulla osta por eserzité süa profesciun te na scora de schi autorisada tla provinzia de Balsan por n tëmp de alplü 60 dis te n ann.

(6) Inće chi che à n’abilitaziun por insigné da jì cun i schi relasciada da n stat èster o da na organisaziun èstera cun les competënzes aladô te so stat de provegnënza, che abilitëia al eserzize dla profesciun de maester de schi tl ambit de na scora de schi dl paîsc de provegnënza, po ciafè le nulla osta por l’eserzize temporann dla profesciun por alplü 60 dis te n ann, te na scora de schi autorisada tla provinzia de Balsan.

(7) L´eserzize dl´ativité de maester de schi ocajionala y iregolara tla provinzia de Balsan por n tëmp che ne va indöt nia sura i 15 dis al ann fora da pert de maestri de schi, che vëgn cun sü tliënć da d´atri stać, d´atres regiuns o dala provinzia de Trënt, mëss ti gnì comuniché por scrit ala ćiamena profescionala dla provinzia almanco 30 dis denant co mëteman l´ativité.

(8) En ocajiun dla pröma prestaziun dl’ativité da pert di maestri de schi che vëgn da d’atri stać, mëss la comunicaziun preodüda dal coma 7 conzede le control dla cualifica profescionala, dles conescënzes dl’interessè y dla curida d’assiguraziun por l’ativité tla provinzia de Balsan, finalisada a tignì fora dagns ala sanité y ala segurëza dl destinatar dl sorvisc. Sce les desfarënzies danter la cualifica profescionala dl interessè y la formaziun damanada dales normes provinziales é tan granes da danejè la sanité y la segurëza dl destinatar dl sorvisc, po le damanant avalié fora chëstes desfarënzes cun n ejam de cualificaziun aposta, surantolon les spëises.

(9) Les modalitês de control di dać y dles condiziuns damanades por l’eserzize profescional preodü da chësc articul, sciöche inće chëres de atuaziun dles mosöres de compensaziun eventuales, vëgn regolamentades cun regolamënt de atuaziun.6)

6)
L'art. 8 é gnü sostituì insciö dal art. 4, coma 1, dla l.p. di 17 de jenà dl 2011, n. 1.

Art. 9 (Dovëis dl maester de schi)

(1) I maestri de schi scrić ite tl register profescional mëss eserzité süa profesciun coretamënter respetan i dovëis profescionai y les regoles de comportamënt scrites dant dala lege, contribuì al svilup de chësc sport, istruì i scolars sura les regoles de segurëza y sura i prighi sön pista y fora de pista, portè pro ala promoziun dl turism y inće daidé tl cajo de inzidënć cun i schi.

Art. 10 (Cualificaziuns y spezialisaziuns)

(1) Frecuentan cursc aposta organisà dala Provinzia, dala ćiamena provinziala di maestri de schi o da d´atres organisaziuns o assoziaziuns dla categoria y do avëi dè jö i ejams relatifs po i maestri de schi arjunj les cualificaziuns y spezialisaziuns suandëntes:

 1. la cualificaziun de diretur de scora de schi;
 2. la cualificaziun d´istrutur de maestri de schi o de maestri de brëia;
 3. l´abilitaziun al insegnamënt cun injins che remplazëia i schi;
 4. la spezialisaziun por insigné le jì cun i schi ai mituns;
 5. la spezialisaziun por insigné le jì cun i schi a porsones andicapades;
 6. la spezialisaziun por insigné le jì cun i schi adoran d´atri lingac.

Les cualificaziuns sciöche dales lëtres a) y b) é resservades a maestri de schi aladô dl articul 4, coma 2, lëtra a); les spezialisaziuns sciöche dales lëtres c), d), e) y f) po ester arjuntes da düć i maestri de schi.

(2) Tl regolamënt d´esecuziun vëgnel scrit dant les condiziuns por arjunje les spezialisaziuns y les cualificaziuns aladô dl coma 1 y eventualmënter de n valgönes d´atres y inće i programs di cursc ydi ejams relatifs, les condiziuns por le reconoscimënt dles spezialisaziuns y dles cualificaziuns arjuntes pro d´atres organisaziuns.

(3) Les comisciuns por i ejams de spezialisaziun y de cualificaziun é metüdes adöm da almanco trëi mëmbri chiris fora inanter chi odüs danfora dal articul 7, y vëgn da iade a iade nominades dal assessur provinzial competënt cun le decret d´indiziun di cursc. I diploms d´ejam é sotscrić dal assessur competënt.

Art. 11 (Ajornamënt profescional)

(1) I maestri de schi abilità a eserzité süa profesciun tles disciplines aladô dl articul 3, coma 1, y tles cualificaziuns y spezialisaziuns aladô dl articul 10, coma 1, sciöche inće i assistënć de scora de schi odüs danfora dal articul 3, coma 2, é oblià a frecuentè i cursc d´ajornamënt scrić dant organisà dala ćiamena provinziala di maestri de schi.7)

(2) Sce i cursc d´ajornamënt aladô dl coma 1 ne vëgn nia frecuentà ordinëia le consëi diretif dla ćiamena provinziala di maestri de schi l´anulamënt dl iscrit dal register profescional.

(3) L´anulamënt dal register profescional ne vëgn nia a s´al dè sce l´interessè n´à nia la poscibilité por maratia o a gauja de forzes majeres, de partezipé al curs d´ajornamënt.

7)
L'art. 11, coma 1, é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 3, dla L.P. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.

Art. 12 (Ćiamena provinziala di maestri de schi)

(1) La ćiamena provinziala di maestri de schi é istituida sciöche organn d´autodisciplina y d´aministraziun autonoma dla profesciun.

(2) Dla ćiamena profescionala fej pert por lege düć i maestri de schi scrić ite tl register profescional y inće i maestri de schi residënć tla provinzia de Balsan che à dè sö süa ativité.

(3) Organns dla ćiamena é: l´adunada, le consëi diretif y le presidënt dla ćiamena provinziala.

(4) L´adunada dla ćiamena provinziala di maestri de schi é metüda adöm da düć i mëmbri dla ćiamena.

(5) Le consëi diretif dla ćiamena provinziala di maestri de schi vëgn lité dal´adunada inanter i maestri de schi scrić ite tl numer odü danfora dal statut.

(6) Le presidënt dla ćiamena provinziala di maestri de schi vëgn lité dal´adunada dla ćiamena y é le rapresentant legal dla ćiamena.

(7) L´assessur provinzial competënt ćiara sura la ćiamena provinziala di maestri de schi y autorisëia le statut.

Art. 13 (Funziuns di organns colegiai)

(1) L´adunanza dla ćiamena provinziala di maestri de schi à les inćiaries suandëntes:

 1. aprovè le statut dla ćiamena;
 2. lité le consëi diretif;
 3. aprovè anualmënter le preventif söl bilanz y le cunt consuntif dla ćiamena elaborè dal consëi diretif;
 4. tó dezijiuns por ći che reverda cuestiuns d´importanza particolara por chësta categoria profescionala y inće vigni atra cuestiun che vëgn portada dant al consëi diretif o da almanco n cuinto di comëmbri.

(2) L´adunanza dla ćiamena provinziala vëgn convocada do lege un n iade al ann por aprovè le bilanz preventif.

(3) Le consëi diretif dla ćiamena provinziala di maestri de schi à les inćiaries suandëntes:

 1. eserzité dötes les funziuns che alda pro l´iscriziun tl register profescional y la tignida de chësc;
 2. mëte averda al eserzize dla profesciun y al´osservanza di dovëis profescionai y dà sanziuns disciplinares;
 3. se cruzié dles relaziuns cun les assoziaziuns profescionales di maestri de schi, cun d´atres ćiamenes profescionales, cun l´assoziaziun nazionala di maestri de schi y cun les assoziaziuns di maestri de schi de d´atri stać;
 4. colaurè cun les autoritês provinziales competëntes y nominé sü rapresentanć tles comisciuns preodödes dales respetives diretives de lege;
 5. determiné la cuantité di contribuć di iscrić;
 6. sön domanda dla Provinzia o de d´atres autoritês aministratives dè jö n arat sura les cuestiuns che reverda l´ordinamënt y l´ativité di maestri de schi, le sport di schi y le turism da d´invern en general;
 7. portè pro ala difujiun dl sport di schi, dla conscënza dl teritore schiistich provinzial, dles mosöres de segurëza y de prevenziun sön y fora dles pistes dai schi; implü contribuì a schivé prighi por l´ambiënt natural;
 8. nominé comisciuns tecniches che elaborëies inće en colauraziun cun l´assoziaziun di maestri de schi plü rapresentativa a livel provinzial, programs por cursc de formaziun y individuëies i critêrs dles materies d´ejam;
 9. propone les tarifes minimales y mascimales por les prestaziuns profescionales;
 10. ademplì dötes les inćiaries che ti é gnüdes surandades o delegades y tó vigni atra iniziativa por le sostegnimënt de chësc grup profescional.

Art. 14 (Sanziuns disciplinares y recursc)

(1) I maestri de schi scrić ite tl register profescional che violëia les normes di dovëis profescionai o chëres de comportamënt odüdes danfora da chësta lege é sotmetüs ales sanziuns disciplinares suandëntes:

 1. amoniziun scrita;
 2. zensöra;
 3. sospenjiun dal register profescional por n tëmp che va da n mëis a n ann;
 4. anulamënt dal register.

(2) Les sanziuns disciplinares vëgn dades dal consëi diretif a maioranza assoluta di componënć do na anotaziun formala dles plüres y respetan i prinzips de aldiziun y defenüda dl incolpè che, do avëi notifiché le provedimënt, po fà recurs ala Junta provinziala ćina a n tëmp de 30 dis. La presentaziun de recurs sospënn l´esecutivité dla sanziun ćina che la Junta provinziala tol na dezijiun.

(3) I provedimënć tuć dala Ćiamena provinziala, tut fora chi che reverda la disciplina, é definitifs y po gnì contestà dan dal organn de iustizia aministrativa competënt aladô dl articul 17, coma 4, dla lege dl 8 de merz 1991, nr. 81.

Art. 15 (Scores de schi)

(1) Aladô de chësta lege vëgn conscidrada scora de schi vigni organisaziun che laora tl teritore provinzial che mostra sö n´ativité coordinada de de plü maestri de schi por l´insegnamënt dlestecniches y dles conoscënzes di sporć söla nëi, inće cun d´atri injins che i schi y por l´acompagnamënt di tliënć söi schi.

(2) La scora de schi mëss garantì n´oferta poscibilmënter ampla de düć i sorvisc tles singules disciplines.

(3) Por l´eserzize de na scora de schi é nezesciara l´autorisaziun dl assessur provinzial competënt. Te caji iustificà po l´assessur autorisé inće plü de na scora de schi por paîsc do avëi ciafè n arat, che ne liëia nia, da pert dl comitê provinzial por l´insegnamënt dl sport di schi aladô dles nezescitês turistiches tl teritore schiistich interessè. I critêrs de valutaziun por la daurida de scores de schi vëgn determinà cun regolamënt d´esecuziun. Sides le damanant che eventuales scores de schi dl teritore interessè po fà recurs ala Junta provinziala cuntra le provedimënt dl assessur.

(4) Les condiziuns por ciafè l´autorisaziun da daurì na scora de schi é les suandëntes:

 1. la scora de schi mëss ester metüda adöm da altamo diesc maestri de schi scrić ite, aladô dla disciplina dla scora por chëra che al è gnü fat domanda, tl register provinzial di maestri de schi; l´assessur competënt po de iade en iade arbassè le numer di mëmbri aladô dl bojëgn y sce tl raiun interessè ne n´él nia ćiamò na scora de schi tla disciplina relativa;8)
 2. i maestri de schi che fej pert dl corp insegnant permanënt mëss se oblié tres na detlaraziun impede n at notaril a colaurè cun la scora de schi intratan döta la sajun schiistica y ne po nia fà pert tl medemo tëmp dl corp insegnant permanënt de n´atra scora. La maioranza di maestri de schi mëss ester residënta tl raiun dla scora de schi. Sön domanda ti messaràl gnì menè al ofize provinzial competënt na documentaziun sura vigni singul maester de schi che desmostra la colauraziun efetiva de vignun;
 3. la scora de schi mëss ester sotmetüda a n statut democratich che garantësces na partezipaziun efetiva di mëmbri ti organns che delibrëia y la sudivijiun dl davagn dala scora de schi instëssa en proporziun ales efetives prestaziuns profescionales tignin cunt dles eventuales spezialisazuns o cualificaziuns di mëmbri;
 4. n diretur en possès de na cualificaziun adeguada mëss presidié la scora de schi ;
 5. la scora de schi mëss avëi a desposiziun n ofize adeguè a süa dimenjiun y ala capazité de tó sö tliënć dl raiun dai schi y n post d´abinada gran assà, dotà de na tofla y de n ćiamp dla scora y ara mëss garantì le funzionamënt intratan döta la sajun da d´invern o da d´isté zënza interuziuns;
 6. la denominaziun dla scora de schi mëss se desfarenzié tlermënter dales atres scores de schi autorisades por evité vigni poscibilité de confujiun y mëss contignì almanco öna de chëstes denominaziuns : “Scuola di sci, Skischule, Scola de schi”, o indicaziuns analoghes tl cajo de scores spezialisades;
 7. le raiun schiistich olache al vëgn davert la scora de schi y olache chësta eserzitëia prinzipalmënter süa ativité mëss ester dotè de n numer sufiziënt de implanć portamunt en funziun y de pistes dai schi o de n numer sufiziënt de pistes da paslunch mantignides te bones condiziuns aladô dla sort de scora dai schi, da brëia o da paslunch;
 8. les scores de schi da d´isté po ma gnì autorisades te localitês olache al é la poscibilité de pratiché na te´disciplina; la daurida é limitada ala dorada dla sajun tan inant che le teritore é da sciafié y i implanć portamunt funzionëia;
 9. la scora de schi mëss ester manajada te na manira da promöie i interesc generai dl sport di schi, la segurëza dl jì cun i schi y i interesc dl turism inće partezipan ales iniziatives de promoziun da pert dles organisaziuns y dles aziëndes turistiches por fà crësce le turism tles localitês da d´invern y colaboran cun les autoritês dla scora y cun les assoziaziuns dl sport por sostignì y slarié fora le jì cun i schi inanter i jogn.
8)
La lëtra a) dl art. 15 coma 4 é gnüda sostituida insciö dal art. 5, coma 4, dla L.P. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.

Art. 16 (Autorisaziuns por mëte sö na scora de schi)

(1) La domanda por ciafè l´autorisaziun mëss ester presentada al ofize provinzial competënt cun l´ajunta de chisc papiersc:

 1. na copia autenticada dl statut che contëgnes inće la denominaziun dla scora de schi;
 2. na reproduziun sön scala de eventuales tofles, emblems o cuntrassëgns dla scora de schi;
 3. n plann di programs d´insegnamënt;
 4. l´indicaziun dl raiun dla scora de schi;
 5. les indicaziuns por ći che reverda la posiziun, la grandëza y l´aredamënt dl ofize y di eventuai posć d´iscriziun por le publich;
 6. l´indicaziun dl post d´abinada y dl ćiamp dla scora;
 7. indicaziuns sön le diretur dla scora de schi y i maestri de schi cun les relatives cualifiches y spezialisaziuns profescionales;
 8. l´indicaziuns dles tarifes che vëgn aplicades.

(2) Les scores autorisades mëss comuniché ćina 30 dis eventuai mudamënć al ofize provinzial competënt.

(3) L´autorisaziun vëgn revocada sce al vëgn a manćé öna o plü condiziuns odüdes danfora da chësc articul y tl cajo de violaziun dles normes de chësta lege.

(4) L´autorisaziun vëgn inće trata zoruch tl cajo che do n ann dal conferimënt dl´autorisaziun la scora n ides nia ćiamò metü man süa ativité, tl cajo che l´ativité sides gnüda lasciada sö por plü de na sajun o inće sce les desposiziuns odüdes danfora dal provedimënt d’autorisaziun ne vëgn nia ademplides.

(5) L´autorisaziun por l´eserzize de na scora de schi conzed le dërt de adorè mesums didatics, cun intlujiun di implanć portamunt mobii.

Art. 17 9)

9)
L'art. 17 é gnü abroghè dal art. 65 dla L.P. di 30 de jenà 2006, n. 1.

Art. 18 10)

10)
L'art. 18 é gnü abroghè dal art. 42 dla L.P. di 23 de messè 2007, n. 6.

Art. 19 (Ativité fora dla scora de schi)

(1) I maestri de schi scrić ite tl register provinzial di maestri de schi po avëi n´ativité da profescionisć lëdi fora dles scores de schi, tan inant che les prestaziuns profescionales ne vëgnes nia pitades sot forma de n´ativité organisada cun d´atri maestri de schi, inće ma ocajionalmënter.

(2) I maestri de schi che laora autonomamënter zënza l´intermediaziun de na scora de schi mëss lascè al savëi le fat denant che mëte man la sajun al consëi diretif dla ćiamena provinziala, al ofize provinzial competënt en materia y al´aziënda turistica competënta dl post indican avisa i dać personai, les cualificaziuns y spezialisaziuns, le numer de codesc fiscal, la sënta y la misciun por laconsegnaziun dla posta, le raiun de competënza, les tarifes aplicades y la desmostraziun de avëi stlüt jö n´assiguraziun de responsabilité zivila por i danns ala porsona y ales cosses dl scolar y de terzi.11)

11)
L'art. 19, coma 2, é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 5, dla L.P. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.

Art. 20 (Sanziuns aministratives)

(1) L´eserzize ilegal dla profesciun de maester de schi é sotmetü a na straufunga aministrativa da n minim de 516 euro ćina a n mascim de 2.582 euro.12)

(2) Le maester de schi che eserzitëia süa profesciun zënza tignì cunt dles normes stabilides da chësta lege é sotmetü al paiamënt de na sanziun aministrativa da n minim de 103 euro a n mascim de 516 euro.12)

(3) 13)

(4) L´adoranza nia autorisada dla denominaziun de scora de schi, la daurida o l´eserzize de na organisaziun analoga a na scora de schi o la daurida o l´eserzize de n post d´iscriziun violan les desposiziuns aladô di articui 15 y 16 é sotmetüs a na sanziun aministrativa da 774 euro ćina a 5.164 euro a ćiaria di manajadus dl´organisaziun.12)

(5) Fora de ći che dij l´articul 348 dl codesc penal é le diretur dla scora de schi, che lascia pro a insigné tla scora porsones che n´ademplësc nia les condiziuns scrites dant da chësta lege, sotmetü al paiamënt de na sanziun aministrativa da n minim de 516 euro a n mascim de 5.164 euro; implü, sce al ess da sozede ćiamò n iade ti gnissel proibì d´eserzité süa funziun por alplü trëi agn. Te caji plü sceri po inće gnì trata zoruch l´autorisaziun ofiziala dla scora de schi.12)

(6) L´aplicaziun de tarifes maius o mëndres de chëres scrites dant y metüdes fora vëgn straufada cun na sanziun aministrativa da n minim de 387 euro a n mascim de 2.582 euro; implü ti mëssel gnì retü al tliënt la soma che va sura la tarifa mascimala fora.12)

12)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 2, coma 1, lëtra l) dl D.P.P. di 19 de messè dl 2006, n. 34.
13)
Le coma 3 é gnü abroghè dal art. 65 dla L.P. di 30 de jenà 2006, n. 1.

Art. 21 (Sanziuns aministratives: prozedöra)

(1) Por l´eruida dles violaziuns y l´aplicaziun dles sanziuns aministratives vëgnel apliché les desposiziuns dla lege provinziala di 7 de jenà 1977, nr. 9 tla verjiun varënta.

(2) L´ordinn de paiamënt por les sanziuns aministratives vëgn relascè dal diretur dla repartiziun competënta.

Art. 22 (Assiguraziuns)

(1) Por che al vëgnes conzedü l´autorisaziun da manajè na scora de schi y daurì l´ativité de maester de schi y de brëia, d´assistënt dla scora de schi, de maester de schi alpin de II degré mëssel gnì stlüt jö n´assiguraziun de responsabilité zivila aposta por i danns a porsones y a cosses de scolars o de terzi. La mosöra minima dla proteziun dl´assiguraziun vëgn stabilida dal assessur provinzial competënt.

(2) I mëmbri dles comisciuns d´ejam, nominades cun decret dl assessur, stlüt fora le personal dla Provinzia, é assigurà por ći che reverda ativitês tecniches y pratiches cuntra inzidënć a scomenciadia y a spëises dl´aministraziun provinziala.

(3) L´assessur provinzial competënt é autorisé a stipulé les polizes d´assiguraziun aladô dl coma 2.

Art. 23 (Comitê provinzial por l´insegnamënt dl sport di schi)

(1) Le comitê provinzial por l´insegnamënt dl sport di schi é metü adöm dales porsones suandëntes nominades dala Junta provinziala söla basa de dui inoms portà dant dales respetives organisaziuns y assoziaziuns de categoria:

 1. dal assessur provinzial competënt o da n so deleghè nominé inće iade por iade cun funziun de presidënt;
 2. da n rapresentant dla Repartiziun provinziala por l´alpinism de livel funzional nia plü bas de sis;
 3. da dui rapresentanć dla ćiamena provinziala di maestri de schi;
 4. da dui rapresentanć dl´assoziaziun profescionala di maestri de schi plü rapresentativa te Südtirol;
 5. da n rapresentant dles organisaziuns turistiches dla provinzia;
 6. da n rapresentant dla ćiamena provinziala di mënacrëp y mënaschiadus dla provinzia;
 7. da n rapresentant dl´assoziaziun di ostis plü rapresentativa te Südtirol;
 8. da n rapresentant dla uniun di manajadus di implanć portamunt y dles pistes dai schi plü rapresentativa te Südtirol;
 9. da n rapresentant dl comitê provinzial dla Federaziun taliana di sporć da d´invern;

(2) La funziun de secretêr dl comitê ti vëgn surandada a n personal dla Repartiziun provinziala por le turism.

(3) Le comitê eserzitëia les competënzes che ti vëgn surandades da chësta lege y é n organn aconsiënt dla Provinzia por vigni cuestiun che reverda l´insegnamënt dles tecniches da jì cun i schi te dötes sües spezialisaziuns.

(4) La composiziun dl comitê mëss corespogne en proporziun ai grups linguistics de Südtirol aladô dla ultima compëda generala dla jënt; te vigni cajo mëssel gnì garantì la rapresentanza dl grup linguistich ladin.

Art. 24 (Mosöres de promoziun)  delibera sentenza

(1) Le finanziamënt di cursc de formaziun aladô dl articul 6, coma 2, é completamënter o en pert a ćiaria dl bilanz dla Provinzia. La Junta provinziala determinëia la cuota de partezipaziun dl candidat che mëss paié la soma relativa diretamënter ala porsona inćiariada dla formaziun; implü po la Junta provinziala conzede contribuć y sovenziuns ala ćiamena provinziala di maestri de schi por süa ativité istituzionala y inće ales organisaziuns profescionales di maestri de schi y ales scores de schi por mosöres de promoziun te chësc setur.

(2) Tl regolamënt de esecuziun vëgnel stabilì i critêrs por l’erogaziun y la licuidaziun di contribuć y dles sovenziuns, la documentaziun damanada y la data de presentaziun dles domandes.14)

(3) La Junta provinziala é autorisada da tó sö impëgns finanziars de spëises por promöie y gestì diretamënter iniziatives aladô de chësta lege y por le svilup de chësc setur.

massimeDelibera N. 74 del 19.01.2009 - Determinazione delle quote d'iscrizione ai corsi di formazione professionale per maestri di sci 2009
14)
L'art. 24, coma 2, é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 6, dla L.P. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10.

Art. 25 (Regolamënt d´esecuziun)

(1) Tl regolamënt d´esecuziun vëgnel stabilì les modalitês de presentaziun dles domandes por l´organisaziun y la gestiun di cursc aladô dl articul 6, coma 2, y por i ejams; al vëgn inće stabilì i dovëis di maestri de schi respetan i prinzips fissà da chësta lege. Ala fin vëgnel inće determiné les carateristiches dl sëgn distintif ofizial y dla cherta de reconoscimënt di maestri de schi y di diploms de cualificaziun y spezialisaziun.

(2) Tres desposiziuns prozedurales pol gnì stabilì critêrs suplementars a chësta lege por conzede l´autorisaziun dles scores de schi; insciö pol gnì garantì n funzionamënt otimal en relaziun ai bojëgns di scolars che impara da jì cun i schi, di turisć y dl ambiënt dl raiun.

Art. 26 (Normes transitories)

(1) I maestri de schi alpin dl II degré scrić ite al momënt che chësta lege è jüda en forza tla lista a esaurimënt aladô dl articul 4, po frecuentè n curs d´eserzitaziuns che vëgn tignì un n iade che é partì sö te na pert didatica-tecnica y na pert teorica-didatica-metodica dla dorada de 20 dis y do avëi superè n colloquium final sura i contegnüs teorics-didatics-metodics dan dala comisciun aladô dlarticul 7 poi gnì scrić ite tl register profescional provinzial aladô dl articul 4, coma 2, lëtra a). Contignüs y modalitês dl colloquium y dl curs vëgn stabilis cun regolamënt d´esecuziun. Le finanziamënt dl curs aladô de chësc articul mëss gnì surantut dai partezipanć instësc.

Art. 27 15)

15)
Omissis.

Art. 28 (Aboliziun de normes)

(1) La lege provinziala di 19 de messè 1994, nr. 3 tla verjiun varënta cun estlujiun dl articul 26, é gnüda abolida.16) 

Chësta lege gnarà publicada tla Gasëta Ofiziala dla Regiun. A vignun che al ti speta é oblié da la osservè y da la fà osservè sciöche lege provinziala.

16)
L´art. 28 é gnü sostituì dal art. 25 dla L.P. 14 d'agost 2001, n. 9.