In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 8 (Maestri de schi nia scrić ite tl register profescional provinzial)

(1) I maestri de schi scrić ite tl register profescional di maestri de schi de d´atres regiuns o dla provinzia de Trënt o che à n titul profescional arjunt foradecà, che à intenziun d´eserzité regolarmënter süa profesciun tl Südtirol, mëss damanè do l’iscriziun tl register provinzial di maestri de schi dla provinzia de Balsan.

(2) L'iscriziun di maestri de schi de d’atres regiuns o dla provinzia de Trënt vëgn desponüda dal consëi diretif dla ćiamena provinziala di maestri de schi, sce le damanant à i recuisić preodüs dal articul 5, coma 1, y la comisciun preodüda dal articul 7, coma 1 o na sotcomisciun delegada da chëst´ultima, à constatè süa conescënza dl teritore provinzial, dla geografia dl ambiënt da munt y dles condiziuns dl tlima dla provinzia de Balsan, che va debojëgn por la segurëza dl jì cun i schi, sciöche inće la conescënza dles diretives de lege che reverda i maestri y les scores de schi.

(3) L´iscriziun tl register provinzial di maestri de schi che vëgn da d´atri stać vëgn desponüda dal consëi diretif dla ćiamena provinziala di maestri de schi ales condiziuns preodüdes al coma 2, y sce le damanant à n titul profescional che l’abilitëia tl paîsc de provegnënza ala profesciun de maester de schi sciöche profescionist lëde, y à na formaziun che po gnì ecuiparada a chëra di maestri de schi provinziai. L’ecuiparaziun vëgn desponüda dal assessur provinzial competënt sön la basa de n arat concordant dla ćiamena provinziala di maestri de schi. Sce al é de gran desfarënzies danter la formaziun arjunta foradecà y chëra damanada tla provinzia de Balsan, po l’ecuiparaziun gnì fata do avëi stlüt jö n practicum integratif o do avëi passè n ejam de cualificaziun, aladô de ći che le damanant instës se chir fora, y a sües spëises.

(4) Le consëi diretif dla ćiamena provinziala di maestri de schi desponn d'ofize la straicada dal register profescional provinzial di maestri de schi che é gnüs scrić ite tl register profescional de n'atra regiun o dla provinzia de Trënt.

(5) I maestri de schi da foradecà scrić ite tl register profescional di maestri de schi de d´atres regiuns o dla provinzia de Trënt ciafa, do la comunicaziun ala ćiamena profescionala provinziala, n nulla osta por eserzité süa profesciun te na scora de schi autorisada tla provinzia de Balsan por n tëmp de alplü 60 dis te n ann.

(6) Inće chi che à n’abilitaziun por insigné da jì cun i schi relasciada da n stat èster o da na organisaziun èstera cun les competënzes aladô te so stat de provegnënza, che abilitëia al eserzize dla profesciun de maester de schi tl ambit de na scora de schi dl paîsc de provegnënza, po ciafè le nulla osta por l’eserzize temporann dla profesciun por alplü 60 dis te n ann, te na scora de schi autorisada tla provinzia de Balsan.

(7) L´eserzize dl´ativité de maester de schi ocajionala y iregolara tla provinzia de Balsan por n tëmp che ne va indöt nia sura i 15 dis al ann fora da pert de maestri de schi, che vëgn cun sü tliënć da d´atri stać, d´atres regiuns o dala provinzia de Trënt, mëss ti gnì comuniché por scrit ala ćiamena profescionala dla provinzia almanco 30 dis denant co mëteman l´ativité.

(8) En ocajiun dla pröma prestaziun dl’ativité da pert di maestri de schi che vëgn da d’atri stać, mëss la comunicaziun preodüda dal coma 7 conzede le control dla cualifica profescionala, dles conescënzes dl’interessè y dla curida d’assiguraziun por l’ativité tla provinzia de Balsan, finalisada a tignì fora dagns ala sanité y ala segurëza dl destinatar dl sorvisc. Sce les desfarënzies danter la cualifica profescionala dl interessè y la formaziun damanada dales normes provinziales é tan granes da danejè la sanité y la segurëza dl destinatar dl sorvisc, po le damanant avalié fora chëstes desfarënzes cun n ejam de cualificaziun aposta, surantolon les spëises.

(9) Les modalitês de control di dać y dles condiziuns damanades por l’eserzize profescional preodü da chësc articul, sciöche inće chëres de atuaziun dles mosöres de compensaziun eventuales, vëgn regolamentades cun regolamënt de atuaziun.6)

6)
L'art. 8 é gnü sostituì insciö dal art. 4, coma 1, dla l.p. di 17 de jenà dl 2011, n. 1.