In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 26 (Normes transitories)

(1) I maestri de schi alpin dl II degré scrić ite al momënt che chësta lege è jüda en forza tla lista a esaurimënt aladô dl articul 4, po frecuentè n curs d´eserzitaziuns che vëgn tignì un n iade che é partì sö te na pert didatica-tecnica y na pert teorica-didatica-metodica dla dorada de 20 dis y do avëi superè n colloquium final sura i contegnüs teorics-didatics-metodics dan dala comisciun aladô dlarticul 7 poi gnì scrić ite tl register profescional provinzial aladô dl articul 4, coma 2, lëtra a). Contignüs y modalitês dl colloquium y dl curs vëgn stabilis cun regolamënt d´esecuziun. Le finanziamënt dl curs aladô de chësc articul mëss gnì surantut dai partezipanć instësc.